Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Биз «Рәббин ахшам јемәји», «Рәббин сүфрәси» вә «Ағанын шам јемәји» кими дә танынан Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини Мүгәддәс Китабда дејилдији кими кечиририк (1 Коринфлиләрә 11:20; Инҹил, 1993; Инҹил, 1996). Диҝәр мәзһәбләрин бу мәрасимә даир инанҹлары вә ону кечирмәк тәрзләри Мүгәддәс Китаба әсасланмыр.

Мәгсәди

Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминин кечирилмәсинин мәгсәди бизим уғрумузда өз ҹанындан кечән Иса Мәсиһә миннәтдарлығымызы билдирмәкдир (Мәтта 20:28; 1 Коринфлиләрә 11:24). Бу мәрасим ҝүнаһларымызын бағышланмасы үчүн кечирилән дини ајин дејил. Аллаһын Кәламы өјрәдир ки, ҝүнаһларымыз һансыса дини ајин васитәсилә јох, Иса Мәсиһә иман васитәсилә бағышланыр (Ромалылара 3:25; 1 Јәһја 2:1, 2).

Нечә дәфә кечирилмәлидир?

Иса Мәсиһ шаҝирдләринә анма мәрасимини кечирмәји тапшырмышды, анҹаг нечә дәфә кечирмәли олдуглары һагда һеч нә демәмишди (Лука 22:19). Бәзиләри фикирләшир ки, бу мәрасим һәр ај кечирилмәлидир. Башгалары исә буну һәр һәфтә, һәр ҝүн, ҝүндә бир нечә дәфә вә ја нә вахт лазым билсәләр, о вахт да кечирирләр. Анҹаг бу инсанлар бәзи мәгамлары нәзәрдән гачырырлар. Ҝәлин бу мәгамлара бахаг.

Иса анма мәрасимини Јәһудиләрин Пасха бајрамы ҝүнү тәсис етмишди. О, өзү дә елә һәмин ҝүн өлдү (Мәтта 26:1, 2). Бу, тәсадүф дејилди. Мүгәддәс Китабда Исанын гурбанлығы Пасха гузусу илә мүгајисә едилир (1 Коринфлиләрә 5:7, 8). Пасха бајрамы илдә бир дәфә кечирилирди (Чыхыш 12:1—6; Лавилиләр 23:5). Биринҹи әсрдә јашамыш мәсиһиләр Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини дә илдә бир дәфә кечирирдиләр. Јеһованын Шаһидләри дә мәһз бу ҹүр едир.

Ҝүнү вә сааты

Иса Мәсиһин кечирдији һәмин мәрасимин сајәсиндә биз тәкҹә онун нечә дәфә кечирилмәли олдуғуну јох, ҝүнүнү вә саатыны да мүәјјән едә билирик. Мәсиһ анма мәрасимини Мүгәддәс Китабдакы ај тәгвиминә әсасән ерамызын 33-ҹү илинин нисан ајынын 14-ү ҝүн батандан сонра тәсис етмишди (Мәтта 26:18—20, 26). Биз дә биринҹи әсрдә јашамыш мәсиһиләр кими анма мәрасимини илин һәмин ҝүнүндә кечиририк.

Ерамызын 33-ҹү илинин 14 нисаны ҹүмә ҝүнүнә тәсадүф етсә дә, һәр ил бу мәрасим һәфтәнин мүхтәлиф ҝүнләринә дүшүр. Һәр ил бу ҝүнү мүәјјән етмәк үчүн биз мүасир јәһуди тәгвиминдән јох, Иса Мәсиһин дөврүндәки тәгвимдән истифадә едирик *.

Чөрәк вә шәраб

Иса Мәсиһ бу мәрасим үчүн Пасха бајрамындан галмыш мајасыз чөрәкдән вә гырмызы шәрабдан истифадә етмишди (Мәтта 26:26—28). Онун нүмунәсини изләјәрәк биз дә тәркибиндә маја вә ја диҝәр гатгылар олмајан чөрәкдән вә гырмызы шәрабдан истифадә едирик. Бу шәраб үзүм ширәси јох, гарышдырылмамыш тәмиз шәраб олмалыдыр.

Бәзи мәзһәбләр маја гатылмыш чөрәкдән истифадә едирләр, һалбуки Мүгәддәс Китабда маја ҝүнаһ вә гүсурун рәмзи кими истифадә едилир (Лука 12:1; 1 Коринфлиләрә 5:6—8; Галатијалылара 5:7—9). Буна ҝөрә дә Мәсиһин ҝүнаһсыз бәдәнини јалныз мајасыз чөрәк тәмсил едә биләр (1 Бутрус 2:22). Бәзи мәзһәбләр өз инанҹларында ичкини һарам сајдыгларына ҝөрә шәрабы үзүм ширәси илә әвәз едирләр. Анҹаг бу, Аллаһын Кәламына әсасланмыр (1 Тимутијә 5:23).

Һәрфи мәнада бәдән вә ган, јохса рәмзләр?

Һәмин анма мәрасиминдә истифадә олунан мајасыз чөрәк вә гырмызы шәраб Иса Мәсиһин бәдәнинин вә ганынын рәмзи иди. Онлар бәзиләринин дүшүндүјү кими, мөҹүзәли шәкилдә бәдәнә вә гана чеврилмәмишди. Ҝәлин ҝөрәк Мүгәддәс Китаб бунларын рәмзи мәна дашыдығыны неҹә сүбут едир.

  • Әҝәр Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә онун ганыны ичмәји тапшырсајды, онда онлары Аллаһын ганла бағлы ганунуну позмаға тәһрик етмиш оларды (Јарадылыш 9:4; Һәвариләрин ишләри 15:28, 29). Бу, мүмкүнсүз бир шејдир, чүнки Иса Мәсиһ һеч вахт һеч кими Аллаһын ганын мүгәддәслији илә бағлы ганунуну позмаға тәшвиг етмәзди (Јәһја 8: 28, 29).

  • Әҝәр һәвариләр һәгигәтән дә Иса Мәсиһин ганыны ичсәјдиләр, онда Иса демәзди ки, онун ганы ахыдылаҹаг. Белә демәклә о ҝөстәрди ки, ҝәләҹәкдә өзүнү гурбан верәҹәк (Мәтта 26:28).

  • Иса өзүнү бир дәфә гурбан верди (Ибраниләрә 9:25, 26). Әҝәр чөрәк вә шәраб онун бәдәнинә вә ганына чеврилсәјди, онда ҝәрәк онлар һәр дәфә Исанын ганыны ичиб, әтини јејәјдиләр.

  • Иса пејғәмбәр демәмишди ки, буну «мәни гурбан вермәк үчүн» един. О демишди: «Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един» (1 Коринфлиләрә 11:24).

Чөрәк вә шәрабын Исанын бәдәнинә вә ганына чеврилдијинә инананлар өз фикирләрини Мүгәддәс Китабын бәзи сөзләринә әсасландырырлар. Мәсәлән, бир чох Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә Иса шәраб барәсиндә: «Бу, мәним ганымдыр», — дејир (Мәтта 26:28). Лакин Мәсиһин бу сөзләрини һәмчинин: «Бу,.. ганымы... тәмсил едир», «Бу, ганымын рәмзидир» кими дә тәрҹүмә етмәк олар *. Иса пејғәмбәр тәлим верәркән тез-тез бәнзәтмәләрдән истифадә едирди (Мәтта 13:34, 35).

Кимләр гәбул едә биләр?

Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини кечирәркән, орада истифадә олунан чөрәк вә шәрабдан јалныз аз сајда инсан гәбул едир. Нијә?

Иса Мәсиһин ганынын төкүлмәси илә «јени әһд» бағланды. Бу әһд Јеһова Аллаһын гәдим Исраил халгы илә бағладығы әһди әвәз етди (Ибраниләрә 8:10—13). Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдәки символлардан јалныз јени әһдә дахил оланлар, јәни бүтүн мәсиһиләр јох, Аллаһ тәрәфиндән хүсуси «дәвәт алмыш» мәсиһиләр гәбул едә биләр (Ибраниләрә 9:15; Лука 22:20). Мүгәддәс Китабда онларын 144 000 нәфәр олдуғу дејилир. Онлар ҝөјдә Мәсиһлә бирликдә идарә едәҹәкләр (Лука 22:28—30; Вәһј 5:9, 10; 14:1, 3).

Бу кичик групдан фәргли олараг, әксәријјәтимиз јер үзүндә әбәди јашајаҹаг «бөјүк издиһамын» бир һиссәси олаҹағыг (Лука 12:32; Вәһј 7:9, 10). Јер үзүндә јашамаг үмидинә малик олан бизләр Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдәки символлардан гәбул етмәсәк дә, орада иштирак етмәклә Иса Мәсиһин бизим уғрумузда вердији гурбанлығына ҝөрә миннәтдарлыг билдирмиш олуруг (1 Јәһја 2:2).

^ абз. 10 Мүасир јәһуди тәгвиминдә Нисан ајынын башланғыҹы астрономик јени ај илә мүәјјән едилир. Биринҹи әсрдә бу техникадан истифадә олунмурду. Гәдимдә Нисан ајы јени ајын Јерусәлимдә ҝөрүнмәсиндән башлајырды. Бу да астрономик ајын ҝөрүнмәсиндән бир вә ја бир нечә ҝүн сонра ола биләр. Мәһз буна ҝөрә дә Јеһованын Шаһидләринин анма мәрасимини гејд етдији тарих мүасир јәһудиләрин Пасха бајрамыны гејд етдији тарихдән фәргләнир.

^ абз. 20 «A New Translation of the Bible» (Ҹејмс Мофат); «The New Testament—A Translation in the Language of the People» (Чарлз Б. Уиллиамс) вә «The Original New Testament» (Һју Ж. Шонфилд) бахын.