Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 9:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јердәки мүгәддәс мәканда хидмәт (1—10)

  • Мәсиһ өз ганы илә ҝөјә дахил олур (11—28)

    • Јени әһдин васитәчиси (15)

9  Әввәлки әһдин мүгәддәс хидмәтлә әлагәдар һүгуги тәләбләри вә јердә мүгәддәс мәканы+ вар иди.  Бу мәканда дүзәлдилмиш биринҹи отагда чырагдан,+ маса вә тәгдим чөрәкләри*+ вар иди. Бу отаг Мүгәддәс јер+ адланырды.  Икинҹи пәрдәнин архасында+ чадырын Ән мүгәддәс јер+ адланан отағы јерләширди.  Орада гызыл бухурдан+ вә һәр тәрәфи гызылла өртүлмүш+ Әһд сандығы+ гојулмушду. Сандыгда ичиндә манна олан гызыл габ,+ Һарунун тумурҹугламыш әсасы+ вә әһд лөвһәләри+ вар иди.  Сандығын үстүндә шанлы кәррублар варды вә онларын көлҝәси кәффарә гапағыны+ өртүрдү. Анҹаг инди бунлар һаггында әтрафлы данышмағын вахты дејил.  Һәр шеј бу ҹүр гуруландан сонра каһинләр мүгәддәс хидмәти иҹра етмәк үчүн һәр дәфә чадырын биринҹи отағына ҝирәрдиләр.+  Икинҹи отаға исә илдә бир дәфә јалныз баш каһин,+ өзү дә мүтләг ганла ҝирәр+ вә ону өз ҝүнаһларындан+ вә халгын билмәдән төрәтдији ҝүнаһлардан+ өтрү Аллаһа тәгдим едәрди.  Беләҹә, мүгәддәс руһ ҝөстәрир ки, биринҹи чадыр* вар икән мүгәддәс мәкана* јол һәлә ачыг дејилди.+  Бу чадыр инди баш верәнләрин тимсалы иди.+ Бу гурулуша әсасән, бу ҝүнә кими Аллаһа бәхшишләр вә гурбанлар тәгдим едилир.+ Анҹаг бунлар мүгәддәс хидмәти иҹра едәнин виҹданыны тамамилә тәмиз едә билмәз.+ 10  Онлар јалныз гида, ички вә мүхтәлиф гүсл ајинләри+ илә бағлыдырлар. Бунлар бәдәнлә бағлы һүгуги тәләбләр иди+ вә һәр шеји јолуна гојмағын вахты јетишәнәҹән гүввәдә галмалы иди. 11  Анҹаг индики немәтләри ҝәтирмиш Мәсиһ баш каһин кими ҝәләндә инсан әли илә гурулмамыш вә бу аләмдән олмајан даһа бөјүк вә мүкәммәл чадыра ҝирди. 12  О, кечиләрин вә буғаларын ганы илә јох, өз ганы илә+ мүгәддәс мәкана бирдәфәлик ҝириб бизим үчүн әбәди хилас әлдә етди.+ 13  Әҝәр кечи вә буғаларын ганы,+ һәмчинин мурдар адамларын үзәринә чиләнән дүјәнин күлү бәдәни тәмизләјиб пак едирсә,+ 14  ҝөр әбәди руһ васитәсилә өзүнү Аллаһа гүсурсуз бир гурбан кими тәгдим етмиш Мәсиһин ганы+ виҹданымызы өлү әмәлләрдән неҹә тәмизләјәҹәк!+ Бунун сајәсиндә биз вар олан Аллаһа мүгәддәс хидмәти иҹра едә биләрик.+ 15  Буна ҝөрә Мәсиһ јени әһдин+ васитәчисидир. О, она ҝөрә јени әһдин васитәчиси олду ки, дәвәт алмыш адамлар әбәди мирас вәдини алсынлар.+ Бу, онун өлүмү сајәсиндә мүмкүн олду. Мәсиһин өлүмү сајәсиндә онлар әввәлки әһдин һөкмү алтында јашајаркән төрәтдикләри ҝүнаһлардан фидјә+ васитәсилә азад олдулар. 16  Чүнки Аллаһла әһд бағлајанда әһд бағлајан инсанын өлмәси ҝәрәк олур. 17  Әһд бағлајан инсан сағ икән әһд гүввәдә дејил, әһд өлүм әсасында гүввәјә минир. 18  Буна ҝөрә әввәлки әһд дә ган васитәсилә гүввәјә минмишди. 19  Муса Ганундакы бүтүн әмрләри халга чатдырандан сонра буғаларын вә кечиләрин ганыны, һәмчинин су, ал-гырмызы јун вә гарагыныг будағыны ҝөтүрүб китабын вә бүтүн халгын үзәринә чиләди вә 20  деди: «Бу, Аллаһын сизә иҹра етмәји бујурдуғу әһдин ганыдыр».+ 21  О, һәмин ганы чадырын вә мүгәддәс хидмәт үчүн ишләдилән бүтүн габларын үстүнә дә чиләди.+ 22  Гануна ҝөрә, демәк олар ки, һәр шеј ганла тәмизләнир.+ Ган төкүлмәсә, әфв мүмкүн дејил.+ 23  Буна ҝөрә дә сәмави шејләрин тимсалы+ олан шејләр бу ҹүр тәмизләнмәли иди,+ сәмави шејләр үчүнсә даһа јахшы гурбанлар лазым иди. 24  Ахы Мәсиһ ҝерчәклијин сурәти+ олан әллә дүзәлдилмиш мүгәддәс мәкана јох,+ дүз ҝөјә дахил олду.+ Инди о, ҝөјдә биздән өтрү Аллаһын өнүндә дурур.+ 25  О, һәр ил Ән мүгәддәс јерә һејван ганы илә ҝирән баш каһин кими, дәфәләрлә+ өзүнү гурбан ҝәтирмәк үчүн буну етмәди. 26  Белә олсајды, о, бәшәрин тәмәли гојуландан бәри дөнә-дөнә әзаб чәкмәли оларды. Анҹаг инди о, өзүнү гурбан верәрәк ҝүнаһлары јумаг үчүн дөврләрин јекунунда бирдәфәлик зүһур етди.+ 27  Неҹә ки инсанлар бир дәфә өлүб сонра һөкмә дүчар олаҹаглар, 28  еләҹә дә Мәсиһ бир чох адамын ҝүнаһыны дашымаг үчүн бир дәфә өзүнү гурбан верди.+ Икинҹи дәфә зүһур етмәсинин ҝүнаһла һеч бир әлагәси олмајаҹаг. Хилас олмаг үчүн онун јолуну сәбирсизликлә ҝөзләјәнләр ону ҝөрәҹәкләр.+

Һашијәләр

Јахуд һүзур чөрәји.
Јәни јердәки чадыр.
Ҝөрүнүр, бурада ҝөјдәки мүгәддәс мәкан нәзәрдә тутулур.