Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 12:1—59

МҮНДӘРИҸАТ

 • Фәрисиләрин мајасы (1—3)

 • Инсандан јох, Аллаһдан горхмаг (4—7)

 • Мәсиһи таныдығына ҝөрә утанмамаг (8—12)

 • Ағылсыз варлы мәсәли (13—21)

 • «Гајғы чәкмәјин» (22—34)

  • Кичик сүрү (32)

 • Ојаг галын (35—40)

 • Садиг вә сәдагәтсиз нөкәрбашы (41—48)

 • «Мән сүлһ јох, ихтилаф ҝәтирмәјә ҝәлмишәм» (49—53)

 • Баш верәнләрин мәнасыны дәрк етмәк (54—56)

 • «Мүбаһисәни һәлл ет» (57—59)

12  Бу арада Исанын башына минләрлә адам топлашмышды, адам әлиндән тәрпәнмәк олмурду. Иса әввәлҹә өз шаҝирдләринә мүраҹиәт едәрәк сөзә башлады: «Өзүнүзү фәрисиләрин мајасындан, јәни икиүзлүлүкдән ҝөзләјин.+  Елә ҝизли шеј јохдур ки, бир ҝүн үзә чыхмасын, елә бир сирр јохдур ки, сонрадан үстү ачылмасын.+  Буна ҝөрә дә гаранлыгда дедијиниз ишыгда ешидиләҹәк, дөрд дивар арасында пычылдадығыныз евләрин дамындан вәз едиләҹәк.  Достлар+, бәдәни өлдүрүб ондан сонра һеч нә едә билмәјәнләрдән горхмајын.+  Сизә дејим кимдән горхмаг лазымдыр: бәдәни өлдүрәндән сонра ону Һинном вадисинә*+ ата биләндән горхун. Бәли, сизә дејирәм, Ондан горхун.+  Мәҝәр беш сәрчәни икиҹә гара гәпијә* сатмырлар? Амма онлардан һеч бири Аллаһын јадындан чыхмыр.+  Сизин исә башыныздакы түкләр белә, бир-бир сајылыб.+ Одур ки, горхмајын, сиз сәрчәләрдән гат-гат гијмәтлисиниз.+  Буну билин ки, ким инсанларын гаршысында мәни таныдығыны етираф етсә,+ инсан Оғлу да Аллаһын мәләкләри гаршысында ону таныдығыны етираф едәҹәк.+  Амма ким инсанларын гаршысында мәни данса, мән дә Аллаһын мәләкләри гаршысында ону данаҹағам.+ 10  Инсан Оғлуна гаршы бир сөз дејән адам бағышланаҹаг, лакин мүгәддәс руһа гаршы күфр данышан адам бағышланмајаҹаг.+ 11  Сизи халг мәҹлисләринә, һөкмдарларын вә мәмурларын гаршысына чәкиб ҝәтирәндә өзүнүзү мүдафиә етмәк үчүн нәји неҹә дејәҹәјиниз, нә данышаҹағыныз һаггында нараһат олмајын.+ 12  Чүнки мүгәддәс руһ сизә нә демәк лазым олдуғуну һәмин ан өјрәдәҹәк».+ 13  Бундан сонра ҹамаат арасындан бир адам она деди: «Устад, гардашыма де ки, мирасы мәнимлә бөлсүн». 14  Иса она ҹаваб верди: «А гардаш, мәни аранызда һакимлик, вәкиллик етмәјә ким гојуб?» 15  Сонра әлавә етди: «Ајыг-сајыг олун, өзүнүзү һәр ҹүр тамаһкарлыгдан горујун,+ чүнки инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил».+ 16  Сонра онлара бир мәсәл чәкди: «Бир варлынын торпағы бол мәһсул верди. 17  Бу адам үрәјиндә дүшүнмәјә башлады: “Мән инди неҹә едим? Мәһсулу јығмаға јерим јохдур”. 18  Сонра деди: “Билирәм нә едәҹәјәм!+ Анбарларымы сөкүб, јеринә даһа бөјүкләрини тикәҹәјәм. Бүтүн тахылымы, сәрвәтими ора јығаҹағам. 19  Сонра өзүмә дејәҹәјәм: “Ҹаным, динҹәл, је, ич, кеф елә, чүнки топладығын бу вар-дөвләт сәнә өмрүнүн ахырына кими бәсдир”. 20  Анҹаг Аллаһ она деди: “Еј ағылсыз, елә бу ҝеҹә сәнин ҹаныны алаҹаглар. Бу топладығын сәрвәт кимә галаҹаг?”+ 21  Аллаһын ҝөзүндә варланмаг әвәзинә өзүнә вар-дөвләт топлајанларын агибәти белә олур»+. 22  Сонра о, шаҝирдләринә деди: «Буна ҝөрә дә сизә дејирәм, “нә јејәҹәјик?” дејә ҹаныныздан өтрү вә “нә ҝејәҹәјик?” дејә бәдәниниздән өтрү даһа гајғы чәкмәјин.+ 23  Чүнки ҹан гидадан, бәдән исә ҝејимдән даһа гијмәтлидир. 24  Гузғунлара бахын: онлар нә әкир, нә бичир, нә зирзәмиләри вар, нә анбарлары. Буна бахмајараг, Аллаһ онлары једиздирир.+ Сиз исә гушлардан гат-гат гијмәтлисиниз!+ 25  Һансыныз гајғы чәкмәклә өмрүнү бир гарыш да олса, узада биләр? 26  Әҝәр сизин белә кичиҹик бир ишә ҝүҹүнүз чатмырса, нәјә ҝөрә галан шејләрдән өтрү гајғы чәкәсиниз?+ 27  Занбагларын неҹә бој атдығына бахын: онлар нә зәһмәт чәкир, нә ип әјирир, амма инанын ки, һеч Сүлејман да бүтүн ҹаһ-ҹалалында бунлардан бири кими ҝејинмәмишди.+ 28  Әҝәр Аллаһ бу ҝүн вар олуб сабаһ оҹаға атылаҹаг чөл отуну белә ҝејиндирирсә, еј иманы аз оланлар, мәҝәр сизи ҝејиндирмәјәҹәк?! 29  Буна ҝөрә дә јемәк-ичмәк дәрди чәкмәји вә һәддиндән артыг нараһат олмағы гуртарын,+ 30  чүнки бүтүн бу шејләрин далынҹа бу дүнјанын халглары дүшүр. Амма сизин Атаныз бунлара еһтијаҹ дујдуғунузу билир.+ 31  Онун Падшаһлығыны һәјатынызда һәр шејдән үстүн тутун, онда бунлар да сизә вериләҹәк.+ 32  Горхма, кичик сүрү,+ чүнки Атаныз Падшаһлығы сизә вермәји мәсләһәт билди.+ 33  Һәр нәјиниз варса, сатын вә сәдәгә верин.+ Өзүнүзә јыртылмајан пул кисәләри дүзәлдин, ҝөјдә һеч вахт түкәнмәјән хәзинә јығын.+ Орада хәзинәнизә оғрунун әли чатмаз вә ону ҝүвә јемәз. 34  Чүнки хәзинәниз һарададырса, үрәјиниз дә орада олаҹаг. 35  Һазыр олун*,+ гој чырағыныз һәмишә јансын.+ 36  Сиз ағасынын тој зијафәтиндән+ гајытмасыны ҝөзләјән,+ аға ҝәлиб гапыны дөјәндә гапыны дәрһал ачан адамлар кими олун. 37  Аға ҝәләндә ојаг тапдығы нөкәрләр неҹә дә хошбәхтдирләр! Инанын ки, аға гуршагланыб онлары сүфрә архасында әјләшдирәҹәк вә өзү дуруб онлара гуллуг едәҹәк. 38  Әҝәр аға ҝеҹ*, һәтта ҝеҹә јарысындан сонра* да ҝәлиб онлары ојаг тапарса, о нөкәрләр неҹә дә хошбәхтдирләр! 39  Буну билин, ев јијәси оғрунун нә вахт ҝәләҹәјини билсәјди, ојаг галыб оғрунун евә ҝирмәсинә јол вермәзди.+ 40  Сиз дә һазыр олун, чүнки инсан Оғлу ҝөзләмәдијиниз саатда ҝәләҹәк».+ 41  Бутрус сорушду: «Аға, сән бу мәсәли тәкҹә бизим үчүн чәкирсән, јохса һамы үчүн?» 42  Аға ҹаваб верди: «Өз гуллугчуларына вахтлы-вахтында јемәк пајларыны вермәк үчүн онларын үзәриндә ағанын гојаҹағы садиг вә ағыллы* нөкәрбашы кимдир?+ 43  Ағасы ҝәләндә иш башында олан нөкәр неҹә дә хошбәхтдир! 44  Инанын, ағасы бүтүн әмлакынын идарәсини она тапшыраҹаг. 45  Ишдир, әҝәр о нөкәр үрәјиндә: “Ағам ҝеҹикир”, — дејиб нөкәрләри вә гарабашлары дөјәрсә, јејиб-ичиб сәрхошлуг едәрсә,+ 46  ағасы онун ҝөзләмәдији ҝүн вә билмәдији саатда ҝәлиб она ағыр ҹәза верәҹәк вә онун агибәти имансызларла ејни олаҹаг. 47  Ағасынын истәјини баша дүшүб, амма јеринә јетирмәјән вә ја онун ҝәлишинә һазыр олмајан нөкәр чохлу көтәк јејәҹәк.+ 48  Амма ағасынын истәјини баша дүшмәјән, көтәкләнмәјә лајиг иш ҝөрән нөкәр аз көтәк јејәҹәк. Кимә чох верилибсә, ондан чох тәләб олунаҹаг. Кимә чох шеј етибар едилибсә, ондан даһа чох шеј тәләб олунаҹаг.+ 49  Мән јер үзүндә алов јандырмаға ҝәлмишәм вә алов артыг јанырса, мәнә бундан башга нә лазымдыр ки? 50  Мән башга бир вәфтизлә дә вәфтиз олунмалыјам вә о, тамам оланадәк үрәјим бәрк сыхылыр!+ 51  Сиз елә билирсиниз ки, мән јерә сүлһ ҝәтирмәјә ҝәлмишәм? Хејр! Мән сүлһ јох, ихтилаф ҝәтирмәјә ҝәлмишәм.+ 52  Бундан сонра евләрдә зиддијјәт олаҹаг: беш адамын јашадығы бир евдә үч адам ики нәфәрә гаршы, ики адам үч нәфәрә гаршы чыхаҹаг. 53  Ата оғула, оғул атаја гаршы, ана гыза, гыз анаја гаршы, гајынана ҝәлинә, ҝәлин гајынанаја гаршы чыхаҹаг».+ 54  Сонра Иса ҹамаата мүраҹиәт етди: «Гәрбдән галхан бир булуд ҝөрәндә дејирсиниз: “Туфан олаҹаг”. Белә дә олур. 55  Ҹәнуб күләјинин әсдијини ҝөрәндә дејирсиниз: “Бәрк исти олаҹаг”. Белә дә олур. 56  Икиүзлүләр! Јерин вә ҝөјүн ҝөрүнүшүндән һаванын неҹә олаҹағыны мүәјјән едә билирсиниз. Бәс неҹә олур ки, бу заманда баш верәнләрин мәнасыны дәрк едә билмирсиниз?+ 57  Нәјин доғру олуб-олмадығына нијә өзүнүз гәрар вермирсиниз? 58  Мисал үчүн, рәгибинлә һакимин јанына ҝедәндә һәлә јолда икән чалыш онунла мүбаһисәни һәлл ет ки, о сәни һакимин гаршысына апармасын. Јохса һаким сәни мәһкәмә иҹрачысына верәр, о да сәни зиндана салар.+ 59  Сәнә дејирәм, ахырынҹы гәпијини* вермәјинҹә орадан чыхмајаҹагсан».

Һашијәләр

Јун. ассарион. Фәһләнин бир ҝүнлүк әмәкһаггы олан динарын он алтыда бири дәјәриндә мис пул. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: белиниз гуршаглы олсун.
Һәрфән: икинҹи нөвбәдә. Тәхминән ахшам саат доггуздан ҝеҹә јарысына кими.
Һәрфән: үчүнҹү нөвбәдә. Ҝеҹәнин јарысындан тәхминән ҝеҹә саат үчә кими.
Јахуд мүдрик, узагҝөрән, тәдбирли.
Һәрфән: ахырынҹы лептонуну. Б14 әлавәсинә бах.