Контентә кеч

Мүгәддәс Китабда ганкөчүрмә һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китабда ганкөчүрмә һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Китабда гандан гида кими истифадә едилмәси гадаған едилир. Биз халис ганы, ја да онун тәркиб компонентләрини һеч бир формада — нә гида кими, нә дә ки ганкөчүрмә үчүн истифадә етмәлијик. Ашағыдакы ајәләрә диггәт јетирин:

  • Јарадылыш 9:4. Дашгындан сонра Аллаһ Нуһа вә аиләсинә һејван әти јемәјә иҹазә версә дә, ганы јемәји гадаған етди. Аллаһ Нуһа әмр етмишди: «Анҹаг әти онун ҹаны олан ганла бирҝә јемәјин». Бу әмр бүтүн бәшәријјәтә аиддир, чүнки һамы Нуһдан төрәјиб.

  • Левилиләр 17:14. «Һеч бир мәхлугун ганыны јемәјин демишәм. Чүнки һәр мәхлуга һәјат верән онун ганыдыр. Ону јејән һәр кәс халгынын арасындан говулсун». Аллаһын ҝөзүндә ган һәјат мәнбәјидир вә Она мәхсусдур. Бу ганун Исраил халгына верилсә дә, ганы јемәји гадаған едән гануна Аллаһын нә дәрәҹәдә ҹидди јанашдығындан хәбәр верир.

  • Һәвариләрин ишләри 15:20. «Гандан [чәкинин]». Нуһа вердији әмри Аллаһ мәсиһчиләр үчүн дә тәкрарламышды. Тарих сүбут едир ки, еркән мәсиһчиләр халис ганы гида кими гәбул етмәкдән вә һәтта ону тибби мәгсәдләр үчүн истифадә етмәкдән имтина едирдиләр.

Нәјә ҝөрә Аллаһ гандан чәкинмәји әмр едиб?

Ганкөчүрмәдән имтина етмәк үчүн әсаслы тибби сәбәбләр вар. Амма Аллаһын гандан чәкинмәји әмр етмәсинин ән ваҹиб сәбәби одур ки, ганла тәмсил олунан һәјат вә ја ҹан Онун үчүн мүгәддәсдир (Левилиләр 17:11; Колослулара 1:20).