Контентә кеч

Иса пејғәмбәр нәјин наминә өлүб?

Иса пејғәмбәр нәјин наминә өлүб?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Иса пејғәмбәрин өлүмү инсанларын ҝүнаһларынын бағышланмасына вә әбәди јашамаларына јол ачыр (Ромалылара 6:23; Ефеслиләрә 1:7). Һабелә, пејғәмбәрин сон нәфәсинә гәдәр Аллаһа садиг галмасы сүбут едир ки, һәр бир инсан ән чәтин сынаглар гаршысында белә, Аллаһа садиг гала биләр (Ибраниләрә 4:15).

Ҝәлин ҝөрәк бир инсанын өлүмү јухарыда дејиләнләри неҹә ҝерчәкләшдирә биләр.

 1. Иса пејғәмбәр ҝүнаһларымызын әфви наминә өлдү (Колослулара 1:14).

  Аллаһ илк инсан олан Адәми камил, ҝүнаһсыз јаратмышды. Анҹаг о, итаәтсизлик едиб Аллаһ гаршысында ҝүнаһа јол верди. Бунун уҹбатындан Адәмдән төрәјән нәсил ҝүнаһлы доғулур. Аллаһын Кәламында дејилир: «Бир нәфәрин итаәтсизлији чохлу инсаны ҝүнаһлы етди» (Ромалылара 5:19).

  Иса пејғәмбәр дә камил иди, анҹаг бир дәфә дә олсун ҝүнаһа јол вермәди. Буна ҝөрә дә јалныз о, ҝүнаһларымызы өртән кәффарә гурбаны ола биләр (1 Јәһја 2:2). Неҹә ки, бир нәфәрин, јәни Адәмин итаәтсизлији бүтүн бәшәр өвладыны ҝүнаһлы етди, ејнилә дә Иса пејғәмбәрин өлүмү она иман едән ҹүмлә-бәшәри ҝүнаһларынын әфвинә јетишдирир.

  Бәли, Адәм итаәтсизлији илә өз өвладларыны ҝүнаһын ҹәнҝинә атды. Иса пејғәмбәр исә уғрумузда һәјатындан кечмәклә бизи орадан азад етди. Нәтиҹәдә, «әҝәр кимсә бир ҝүнаһ иш тутса, Атанын јанында салеһ олан Иса Мәсиһ кими јардымчымыз вар» (1 Јәһја 2:1).

 2. Иса пејғәмбәр өлдү ки, «она иман едәнләр мәһв олмасын, онларын әбәди һәјаты олсун» (Јәһја 3:16).

  Адәм әбәди јашамалы иди, амма ҝүнаһынын уҹбатындан өлүмә мәһкум олду. «Беләликлә, ҝүнаһ бир адам [Адәм] васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб» (Ромалылара 5:12).

  Бунун әкси олараг, Иса пејғәмбәрин өлүмү сајәсиндә она иман едәнләр нәинки ҝүнаһдан азад олур, һәмчинин өлүмүн пәнҹәсиндән дә гуртулур. Аллаһ бу вәзијјәти Өз Кәламында белә ифадә едир: «Ҝүнаһла өлүм бәшәријјәт үзәриндә һөкмранлыг етдији кими, лүтф дә Ағамыз Иса Мәсиһ сајәсиндә әбәди һәјата апаран салеһлик васитәсилә һөкм сүрсүн» (Ромалылара 5:21).

  Дүздүр, һәлә ки дүнјаја ҝөз ачан, бир ҝүн дә дүнјаја ҝөз јумур. Анҹаг Аллаһ сөз верир ки, салеһ бәндәләринә әбәди һәјат бәхш едәҹәк. Һәмчинин дүнјаја ҝөз јуман инсанлары јенидән һәјата гајтараҹаг. Беләҹә, Иса пејғәмбәрин өлүмү онлар үчүн дә бөјүк мәна кәсб едәҹәк (Зәбур 37:29; 1 Коринфлиләрә 15:22).

 3. Иса пејғәмбәр өләнәдәк итаәткар галмагла сүбут етди ки, зүлм-зилләтә, иман сынагларына бахмајараг, инсан Аллаһа садиг гала биләр (Филиппилиләрә 2:8).

  Адәм камил зеһнә вә камил вүҹуда малик иди. Амма нә хејри? О, итаәтсизлик етди. Чүнки өзүнә мәхсус олмајан шејә ҝөз дикди (Јарадылыш 2:16, 17; 3:6). Сонралар Аллаһын дүшмәни олан Шејтан Иблис инсанлара гаршы иттиһам ирәли сүрдү ки, ҝуја һамы Аллаһа Ондан нәсә умдуғу үчүн итаәт едир, әсас да сөһбәт онларын һәјатларындан ҝедирсә (Әјјуб 2:4). Лакин Аллаһын камил бәндәси Иса пејғәмбәр ләјагәтсиз, әзаблы өлүмлә үз-үзә галса да, Јарадана итаәтсизлик етмәди, сәдагәтини итирмәди (Ибраниләрә 7:26). Бунунла да бир шеј апајдын олду: инсанын башына нә ҝәлирсә ҝәлсин, о, јенә дә Аллаһа ахыра кими садиг гала биләр.

Иса пејғәмбәрин өлүмү илә бағлы суаллар

 • Иса пејғәмбәрин инсанлар уғрунда әзаб чәкиб өлмәси шәрт иди? Аллаһ садәҹә өлүмү арадан галдыра билмәзди?

  Аллаһын ганунуна әсасән, «ҝүнаһын өдәдији һагг өлүмдүр» (Ромалылара 6:23). Аллаһ бу гануну Адәмдән ҝизләтмәмишди. Ону әввәлҹәдән хәбәрдар етмишди ки, итаәтсизлик етсә, өләҹәк (Јарадылыш 3:3). Адәм ҝүнаһ едәндә һеч вахт јалан данышмајан Аллаһ сөзүнүн үстүндә дурду (Титуса 1:2). Адәм өвладларына тәкҹә ҝүнаһы јох, һәмчинин ҝүнаһын нәтиҹәси олан өлүмү өтүрдү.

  Ҝүнаһлы инсанларын агибәти өлүм олса да, Аллаһ онлара лүтфүнү ҝөстәрди (Ефеслиләрә 1:7). Аллаһ Иса пејғәмбәри јер үзүнә ҝөндәрди ки, о, өз камил һәјатыны инсанлар уғрунда гурбан версин. Беләҹә, Аллаһ бәшәријјәтә али әдаләтини вә бол лүтфүнү ҝөстәрмиш олду.

 • Иса пејғәмбәр нә вахт өлүб?

  Јәһуди Пасхасы Пасхасы ҝүнү, ҝүн батандан сонра «доггузунҹу саатда», јәни ҝүнорта саат үч радәләриндә Иса пејғәмбәр сон нәфәсини верди (Марк 15:33—37, һашијә). Һәмин ҝүн мүасир тәгвимлә ерамызын 33-ҹү илинин апрелин 1-нә, бешинҹи ҝүнә тәсадүф едир.

 • Иса пејғәмбәр һарада өлүб?

  Пејғәмбәр «Кәллә, ибраниҹә Голгота» адланан јердә едам олунуб (Јәһја 19:17, 18). Бу әрази пејғәмбәрин јашадығы дөврдә Јерусәлим шәһәринин дарвазасындан бајырда иди (Ибраниләрә 13:12). Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, бәзиләри Иса пејғәмбәрин едамыны узагдан мүшаһидә едирдиләр. Буна әсасән дејә биләрик ки, бу јер тәпәдә јерләширди (Марк 15:40). Һал-һазырда Голгота әразисинин дәгиг јери мәлум дејил.

 • Иса пејғәмбәр неҹә едам едилиб?

  Әксәр инсанларын тәбиринҹә, Иса пејғәмбәр хач үзәриндә едам едилиб. Анҹаг Мүгәддәс Јазыларда дејилир ки, «о, ҝүнаһларымызы өз бәдәниндә дашыјыб дирәјин үзәринә апарды» (1 Бутрус 2:24). Мүгәддәс Китабы јазанлар Иса пејғәмбәрин едамы едилдији аләти билдирмәк үчүн ики јунан сөзү ишләтмишләр: стаурос вә ксилон. Бир чох алимләр белә нәтиҹәјә ҝәлибләр ки, һәр ики сөз шалбан вә ја бир шагули дирәк мәнасыны верир.

 • Иса пејғәмбәрин өлүмүнү неҹә ана биләрик?

  Пасха бајрамы ахшамы Иса пејғәмбәр шаҝирдләри илә бирҝә садә мәрасим тәсис етди вә онлара белә бир ҝөстәриш верди: «Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един» (1 Коринфлиләрә 11:24). Бир нечә саатдан сонра о, едам олунаҹагды.

  Мүгәддәс Китабы гәләмә аланлар Иса пејғәмбәри Пасха гузусуна бәнзәтмишдиләр (1 Коринфлиләрә 5:7). Пасха бајрамы исраиллиләрә Мисирдәки гул һәјатындан азад олдугларыны хатырладырды. Ејнилә, Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими мәсиһиләрә хатырладыр ки, онлар ҝүнаһ вә өлүмүн әсарәтиндән хилас олублар. Ај тәгвиминә әсасән, исраиллиләр Пасха бајрамыны һәр ил нисан ајынын 14-ү гејд едирдиләр. Бунун кими, мәсиһиләр дә Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини һәр ил, илдә бир дәфә кечирирләр.

  Һәр ил нисанын 14-дә гејд олунан һәмин мәрасимдә дүнјанын һәр бир јериндә милјонларла инсан Иса Мәсиһин өлүмүнү јад едир.