Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 23:1—44

МҮНДӘРИҸАТ

 • Мүгәддәс ҝүн вә бајрамлар (1—44)

  • Шәнбә (3)

  • Пасха (4, 5)

  • Мајасыз чөрәк бајрамы (6—8)

  • Нүбар тәгдимәси (9—14)

  • Һәфтәләр бајрамы (15—21)

  • Бичин гајдалары (22)

  • Кәрәнајла чағырылан топланты ҝүнү (23—25)

  • Кәффарә ҝүнү (26—32)

  • Чардаглар бајрамы (33—43)

23  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Исраиллиләрә белә де: “Јеһованын сизә бујурдуғу бајрамлар мүгәддәс топланты ҝүнләридир.+ Ҹар чәкиб бәјан етмәли олдуғунуз бајрамлар+ бунлардыр:  Нә ишиниз варса, алты ҝүн әрзиндә ҝөрүн, једдинҹи ҝүн исә истираһәт үчүн тәјин олунан шәнбә,+ мүгәддәс топланты ҝүнүдүр. Һәмин ҝүн һеч бир иш ҝөрмәмәлисиниз. Јашадығыныз һәр јердә бу ҝүн Јеһоваја һәср олунан шәнбә олаҹаг.+  Мүәјјәнләшдирилмиш вахтда бәјан етмәли олдуғунуз мүгәддәс топлантылар, Јеһоваја һәср олунан бајрамлар бунлардыр:  биринҹи ајын он дөрдүнҹү ҝүнү,+ торан дүшән вахт Јеһоваја һәср олунмуш Пасха+ бајрамыдыр.  Һәмин ајын он бешинҹи ҝүнү Јеһоваја һәср олунан Мајасыз чөрәк бајрамыдыр.+ Једди ҝүн мајасыз чөрәк јемәлисиниз.+  Биринҹи ҝүн мүгәддәс топланты чағырмалысыныз.+ Һәмин ҝүн ағыр иш ҝөрмәк олмаз.  Једди ҝүн әрзиндә Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә ҝәтирмәлисиниз. Једдинҹи ҝүн мүгәддәс топланты ҝүнүдүр. Һәмин ҝүн ағыр иш ҝөрмәк олмаз”».  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 10  «Исраиллиләрә белә де: “Сизә верәҹәјим торпаға ҝәлдијиниз заман торпағын мәһсулуну бичәндә мәһсулунузун нүбарындан+ дәрз бағлајыб каһинә ҝәтирин.+ 11  Јеһованын разылығыны газанмағыныздан өтрү каһин дәрзи Онун өнүндә јелләтмәлидир. Каһин буну шәнбә ҝүнүнүн сәһәри етмәлидир. 12  Дәрз јелләдилән ҝүн Јеһоваја јандырма гурбаны олараг сағлам еркәк тоғлу ҝәтирин. 13  Јанында одда јандырылан тәгдимә кими ефанын* онда икиси гәдәр нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси ҝәтирин. Бу, Јеһоваја хош олан әтирдир. Шәраб тәгдимәси олараг исә һинин* дөрддә бири гәдәр шәраб ҝәтирмәлисиниз. 14  Һәмин ҝүнәдәк, јәни Аллаһыныза тәгдимә ҝәтирәнә гәдәр нә чөрәк, нә говурға, нә дә тәр сүнбүл јемәјин. Бу, јашадығыныз һәр јердә бүтүн нәсилләриниз үчүн һәмишәлик ганун олаҹаг. 15  Шәнбәдән сонракы ҝүндән, јәни јелләтмә тәгдимәси кими дәрз ҝәтирдијиниз ҝүндән једди шәнбә, једди там һәфтә сајын.+ 16  Једдинҹи шәнбәнин сәһәри ҝүнү, әлли ҝүнүн тамамында+ Јеһоваја тәзәдән тахыл тәгдимәси ҝәтирин.+ 17  Јелләтмә тәгдимәси үчүн евиниздән чөрәк ҝәтирин. Чөрәкләр ефанын онда икиси гәдәр нарын ундан биширилмәли, хәмиринә маја гатылмалыдыр.+ Онлар нүбар кими Јеһоваја тәгдим едилмәлидир.+ 18  Чөрәкләрлә јанашы сағлам еркәк тоғлу, ҹаван буға вә гоч ҝәтирмәлисиниз.+ Бунлар тахыл вә шәраб тәгдимәси илә бирликдә Јеһоваја јандырма гурбаны, одда јандырылан тәгдимә кими ҝәтирилмәлидир. Бунлар Јеһоваја хош олан әтирдир. 19  Бундан әлавә, ҝүнаһ гурбаны+ олараг ҹаван кечи вә үнсијјәт гурбаны+ олараг еркәк тоғлу тәгдим етмәлисиниз. 20  Каһин онлары — ики тоғлуну мәһсулун нүбарындан биширилән чөрәклә бир јердә Јеһованын өнүндә јелләтмә тәгдимәси кими јелләтмәлидир. Бунлар каһинә мәхсусдур вә Јеһованын ҝөзүндә мүгәддәсдир.+ 21  Һәмин ҝүн ҹар чәкиб+ мүгәддәс топланты чағырын. О ҝүн ағыр иш ҝөрмәјин. Бу, јашадығыныз һәр јердә бүтүн нәсилләриниз үчүн һәмишәлик ганундур. 22  Торпағынызын мәһсулуну бичәндә тарланын гыраг-буҹагларыны бичмәјин, јерә төкүлән башаглары јығмајын.+ Онлары касыб-кусуб вә гәрибләр үчүн сахлајын.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам”». 23  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 24  «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Једдинҹи ајын биринҹи ҝүнүнү истираһәт ҝүнү, кәрәнајла елан олунан анма, мүгәддәс топланты ҝүнү кими гејд един.+ 25  Һәмин ҝүн ағыр иш ҝөрмәмәлисиниз вә Јеһоваја одда јандырылан тәгдим ҝәтирмәлисиниз”». 26  Сонра Јеһова Мусаја деди: 27  «Һәмин ајын онунҹу ҝүнү исә Кәффарә ҝүнүдүр.+ Мүгәддәс топланты чағырмалы, ҹаныныза ҹәфа вермәли*+ вә Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә ҝәтирмәлисиниз. 28  Һәмин ҝүн һеч бир иш ҝөрүлмәмәлидир, чүнки о ҝүн Аллаһыныз Јеһованын өнүндә кәффарәнизи вермәк үчүн тәјин олунан Кәффарә ҝүнүдүр.+ 29  О ҝүн ҹанына ҹәфа вермәјән* адам халгынын арасындан јох едиләҹәк*.+ 30  Мән һәмин ҝүн иш ҝөрән адамы мәһв едәҹәјәм. 31  Һеч бир иш ҝөрмәмәлисиниз. Бу, јашадығыныз һәр јердә бүтүн нәсилләриниз үчүн һәмишәлик ганундур. 32  Бу, сизин үчүн шәнбә олаҹаг, там истираһәт ҝүнү. Ајын доггузунҹу ҝүнү, ахшам ҹаныныза ҹәфа вермәлисиниз.+ Һәмин ҝүнүн ахшамындан ертәси ҝүнүн ахшамына кими сизин үчүн шәнбә олаҹаг». 33  Јеһова јенә дә Мусаја деди: 34  «Исраиллиләрә сөјлә: “Једдинҹи ајын он бешинҹи ҝүнү Јеһоваја һәср олунан једди ҝүнлүк Чардаглар бајрамы башлајыр.+ 35  Биринҹи ҝүн мүгәддәс топланты чағырылмалыдыр. Һәмин ҝүн ағыр иш ҝөрмәмәлисиниз. 36  Једди ҝүн Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә ҝәтирмәлисиниз. Сәккизинҹи ҝүн јенә дә мүгәддәс топланты олмалыдыр,+ Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә ҝәтирмәлисиниз. Бу, тәнтәнәли мәҹлисдир. Һәмин ҝүн ағыр иш ҝөрмәмәлисиниз. 37  Бунлар ҹар чәкиб бәјан етмәли олдуғунуз, Јеһованын сизә бујурдуғу бајрамлар, мүгәддәс топланты ҝүнләридир.+ Бу ҝүнләрдә Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә — јандырма гурбаны,+ онунла јанашы тахыл тәгдимәси+ вә шәраб тәгдимәси+ ҝәтирмәлисиниз. Һәр ҝүн о ҝүн үчүн бујрулан тәгдимә ҝәтирилмәлидир. 38  Бунлар Јеһоваја һәср олунан шәнбәләрдә+ ҝәтирдијиниз бәхшишләрдән,+ Јеһоваја дедијиниз нәзирләрдән+ вә көнүллү тәгдимәләрдән+ әлавә ҝәтирилмәли олан тәгдимәләрдир. 39  Торпағынызын мәһсулуну јығандан сонра једдинҹи ајын он бешинҹи ҝүнүндән башлајараг, Јеһованын шәрәфинә једди ҝүн бајрам кечирмәлисиниз.+ Биринҹи вә сәккизинҹи ҝүн там истираһәт ҝүнүдүр.+ 40  Биринҹи ҝүн ағаҹларын ән јахшы мејвәләрини, хурма ағаҹынын будагларыны,+ ҝур јарпаглы ағаҹларын вә вадидә битән говаг ағаҹларынын будагларыны топлајыб једди ҝүн Аллаһыныз Јеһованын өнүндә шәнләнмәлисиниз.+ 41  Јеһоваја һәср олунмуш бу бајрамы илдә једди ҝүн гејд етмәлисиниз.+ Бүтүн нәсилләриниз һәмишәлик ганун кими једдинҹи ајда бу бајрамы гејд етсин. 42  Једди ҝүн чардагда јашајын.+ Бүтүн исраиллиләр чардагда јашамалыдыр. 43  Гој ҝәләҹәк нәсилләриниз билсин ки,+ Мән исраиллиләри Мисирдән чыхаранда онлар чардагларда јашамалы олмушдулар.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам”». 44  Беләҹә, Муса Јеһоваја һәср олунмуш бајрамларла бағлы ҝөстәришләри Исраил оғулларына чатдырды.

Һашијәләр

Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һин 3,67 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Еһтимал ки, бурада сөһбәт оруҹ вә бу гәбил мәһрумијјәтләрдән ҝедир.
Диҝәр вариант: оруҹ тутмајан.
Јахуд өлдүрүләҹәк.