Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ибраниләрә 8:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сәмави шејләрин тимсалы олан чадыр (1—6)

  • Көһнә вә јени әһд (7—13)

8  Дедијимиз бу шејләрин мәғзи будур: бизим белә бир баш каһинимиз+ вар. О, ҝөјләрдә, Әзәмәт Саһибинин тахтынын сағында әјләшиб.+  О, инсан әлинин дејил, Јеһованын гурдуғу һәгиги чадырдакы мүгәддәс мәканда+ хидмәт едир.  Һәр бир баш каһин Аллаһа бәхшишләр вә гурбанлар тәгдим етмәк үчүн тәјин едилир, буна ҝөрә онун да тәгдим етмәјә нәји исә олмалы иди.+  О, јер үзүндә олсајды, каһин олмазды,+ чүнки орада Гануна әсасән башга каһинләр бәхшишләр тәгдим едирләр.  Онларын иҹра етдији мүгәддәс хидмәт сәмави шејләрин+ тимсалы вә көлҝәсидир.+ Бу, Муса чадыры дүзәлтмәјә һазырлашаркән Аллаһын она вердији әмрдән ҝөрүнүр: «Диггәтли ол ки, һәр шеј сәнә дағда ҝөстәрилән нүмунәјә ујғун дүзәлдилсин».+  Инди Иса даһа мөһтәшәм хидмәтә тәјин олунуб, белә ки, о, даһа јахшы вәдләр үзәриндә һүгуги ҹәһәтдән тәсис едилмиш даһа үстүн бир әһдин+ дә васитәчисидир.+  Әҝәр биринҹи әһд гүсурсуз олсајды, икинҹисинә еһтијаҹ галмазды.+  Амма О, халгына гаршы наразылығыны бу сөзләрлә билдирир: «Јеһова дејир: “Ҝүн ҝәләҹәк Исраил еви вә Јәһуда еви илә јени әһд бағлајаҹағам.  Бу әһд әлләриндән тутуб Мисирдән чыхардығым ҝүн+ ата-бабалары илә бағладығым әһдә бәнзәмәјәҹәк. Чүнки онлар Мәним әһдимә садиг галмадылар, буна ҝөрә дә Мән онлардан үз чевирдим”, — Јеһова белә дејир». 10  «Јеһова белә дејир: “О ҝүнләрдән сонра Исраил еви илә бағлајаҹағым әһд будур: ганунларымы онларын ағлына гојаҹағам, үрәкләринә јазаҹағам.+ Мән онларын Аллаһы олаҹағам, онлар да Мәним халгым.+ 11  Артыг һеч кәс өз сојдашына вә гардашына: “Јеһованы таны!” — демәјәҹәк, чүнки балаҹадан тутмуш бөјүјәдәк һамы Мәни таныјаҹаг. 12  Онларын пис әмәлләрини бағышлајаҹағам, ҝүнаһларыны бир дә хатырламајаҹағам”».+ 13  Аллаһ «јени әһд» демәклә әввәлки әһдин көһнәлдијини ҝөстәрир.+ Дөврүнү баша вурмуш вә көһнәлмиш шеј бир аздан јох олаҹаг.+

Һашијәләр