Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 26:1—75

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһинләр Исаја суи-гәсд гурурлар (1—5)

  • Гадын Исанын башына әтирли јағ төкүр (6—13)

  • Исанын сонунҹу Пасхасы вә онун әлә верилмәси (14—25)

  • Ағанын шам јемәји (26—30)

  • Иса Бутрусун ону инкар едәҹәјини сөјләјир (31—35)

  • Исанын Ҝетсемани бағында дуасы (36—46)

  • Иса һәбс едилир (47—56)

  • Иса Синедрион гаршысында (57—68)

  • Бутрус Исаны даныр (69—75)

26  Иса бунлары дејиб гуртарандан сонра шаҝирдләринә сөјләди:  «Сиз билирсиниз ки, ики ҝүндән сонра Пасха бајрамыдыр,+ инсан Оғлу әлә верилиб дирәкдә едам едиләҹәк».+  Бөјүк каһинләр вә халгын ағсаггаллары Гајафа+ адлы баш каһинин һәјәтиндә јығышдылар.  Онлар Исаны тутуб өлдүрмәк үчүн һијлә гурурдулар.+  Амма дејирдиләр: «Бајрамда олмасын, јохса халг ајаға галхар».  Иса Бејтанијјәдә, ҹүзамлы Шимонун евиндә+  сүфрәдә әјләшәркән бир гадын әлиндә габ* она јахынлашды. Габын ичиндә баһалы әтирли јағ варды. Гадын јағы Исанын башына төкмәјә башлады.  Шаҝирдләр буну ҝөрәндә әсәбиләшдиләр: «Бу бојда исрафчылыг олар?  Бу јағы баһа гијмәтә сатыб пулуну касыблара пајламаг оларды». 10  Бундан аҝаһ олан Иса деди: «Бу гыздан нә истәјирсиниз? О, мәним үчүн саваб иш ҝөрдү. 11  Касыблар һәмишә јаныныздадыр,+ мән исә һәмишә јанынызда олмајаҹағам.+ 12  О, јағы үстүмә төкмәклә мәни дәфнә һазырлады.+ 13  Инанын, мүждә дүнјанын һарасында тәблиғ олунса, бу гадынын ҝөрдүјү ишдән данышыб ону јад едәҹәкләр».+ 14  Онда он ики һәваридән бири, Јәһуда Искәрјут+ бөјүк каһинләрин јанына ҝедиб+ 15  деди: «Ону сизә тәслим етсәм, мәнә нә верәрсиниз?»+ Онлар Јәһудаја отуз ҝүмүш пул бојун олдулар.+ 16  О, һәмин вахтдан етибарән, Исаны әлә вермәк үчүн фүрсәт ахтармаға башлады. 17  Мајасыз чөрәк+ бајрамынын илк ҝүнү шаҝирдләр Исаја јахынлашыб дедиләр: «Сәнин үчүн Пасха јемәјини һарада һазырлајаг?»+ 18  О деди: «Шәһәрә ҝедиб филанкәси тапын вә она чатдырын ки, Устад белә дејир: “Вахтым јахынлашды. Пасха бајрамыны шаҝирдләримлә бирҝә сәнин евиндә кечирәҹәјәм”». 19  Шаҝирдләр һәр шеји Исанын дедији кими етдиләр вә Пасха үчүн һазырлыг ҝөрдүләр. 20  Ахшам дүшәндә+ Иса он ики шаҝирди илә сүфрәјә әјләшди.+ 21  Шам јемәји заманы Иса деди: «Буну билин ки, сизләрдән бири мәни сатаҹаг».+ 22  Шаҝирдләр буну ешидәндә бәрк кәдәрләндиләр вә бир-бир ондан сорушмаға башладылар: «Аға, бу мәнәм?» 23  Иса ҹаваб верди: «Мәнимлә бир габа чөрәк батыран мәни сатаҹаг.+ 24  Дүздүр, инсан Оғлу онун һаггында јазылдығы кими ҝедир, амма вај ону сатанын һалына!+ О адам дүнјаја һеч ҝәлмәсәјди, онун үчүн даһа јахшы оларды».+ 25  Ону сатмаға һазырлашан Јәһуда да сорушду: «Рабби*, бу мәнәм?» Иса она ҹаваб верди: «Буну өзүн дедин». 26  Онлар һәлә јемәк јејәркән Иса чөрәк ҝөтүрүб Аллаһа шүкүр етди вә чөрәји бөлүб+ шаҝирдләринә верди. Сонра деди: «Ҝөтүрүн, јејин. Бу, мәним бәдәними тәмсил едир».+ 27  О һәмчинин бир ҹам ҝөтүрүб Аллаһа шүкүр етди вә шаҝирдләрә вериб деди: «Бундан һамыныз ичин.+ 28  Бу, бир чохларынын ҝүнаһыны әфв етмәк үчүн+ ахыдылаҹаг ганымы,+ “әһд ганыны”+ тәмсил едир. 29  Буну билин ки, Атамын Падшаһлығында сизинлә бирликдә тәзә шәраб ичәҹәјим ҝүнә гәдәр дилимә әсла шәраб вурмајаҹағам».+ 30  Ахырда онлар мәдһ нәғмәләри* охујуб Зејтун дағына јолландылар.+ 31  Иса онлара деди: «Бу ҝеҹә һамыныз мәндән үз дөндәрәҹәксиниз. Чүнки јазылыб: “Чобаны вураҹағам, гојунлар пәрән-пәрән олаҹаг”.+ 32  Амма дириләндән сонра мән сизин габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедәҹәјәм».+ 33  Бутрус деди: «Һамы сәндән үз дөндәрсә дә, мән өмрүмдә сәндән үз дөндәрмәрәм!»+ 34  Иса она деди: «Буну бил ки, бу ҝеҹә, хоруз банламаздан әввәл сән үч дәфә мәни данаҹагсан».+ 35  Бутрус јенә деди: «Сәнинлә бирҝә өлмәк лазым ҝәлсә белә, сәни данмарам».+ О бири шаҝирдләр дә ејни шеји дејирдиләр. 36  Сонра Иса шаҝирдләри илә бирликдә Ҝетсемани адланан јерә ҝәлди+ вә онлара деди: «Сиз бурада отурун, мән исә ҝедим дуа едим».+ 37  Иса Бутрусу вә Зәбәдинин ики оғлуну өзү илә ҝөтүрдү. О, бәрк кәдәрләнди, дәрин изтираб кечирди.+ 38  Сонра онлара деди: «Кәдәрим һәдсиздир, дөзүлмәздир. Сиз бурада дурун, мәнимлә бирҝә ојаг галын».+ 39  Өзү исә бир аз ирәли ҝедиб үзүстә јерә гапанды вә дуа етмәјә башлады:+ «Ата, әҝәр мүмкүнсә, бу ҹамы*+ мәндән кәнар ет. Фәгәт гој мән истәјән кими јох, Сән истәјән кими олсун».+ 40  Иса шаҝирдләринин јанына гајыданда ҝөрдү ки, онлар јатыблар. О, Бутруса деди: «Мәҝәр мәнимлә бирҹә саат да ојаг гала билмәздиниз?+ 41  Сајыг олун+ вә даима дуа един ки,+ ҝүнаһа јол вермәјәсиниз.+ Бәли, руһ* шөвглү, ҹисим* исә зәифдир».+ 42  Иса тәзәдән онлардан узаглашыб дуа етмәјә башлады: «Ата, әҝәр бу ҹамдан ичмәмәјим, онун мәндән јан кечмәси мүмкүн дејилсә, гој Сән истәјән кими олсун».+ 43  Шаҝирдләрин исә ҝөзләри бағланырды. Иса гајыданда ҝөрдү ки, онлар јатырлар. 44  Иса јенә онлары гојуб узаглашды, үчүнҹү дәфә дә ејни сөзләрлә дуа етди. 45  Сонра о, шаҝирдләринин јанына ҝәлиб деди: «Белә бир вахтда сиз јатыб динҹәлирсиниз?! Инсан Оғлунун ҝүнаһлыларын әлинә вериләҹәји саат јетишди. 46  Дурун ҝедәк. Хаин јахынлашыр». 47  Иса сөзүнү гуртармамыш он ики һәваридән бири олан Јәһуда бөјүк каһинләрин вә халгын ағсаггалларынын ҝөндәрдији бөјүк бир издиһамла ора ҝәлди. Онлар гылынҹ вә дәјәнәклә силаһланмышдылар.+ 48  Хаин онлара демишди: «Кими өпсәм, Иса одур. Ону тутарсыныз». 49  О, дүз Исаја јахынлашыб: «Салам, Рабби!» — деди вә ону нәвазишлә өпдү. 50  Амма Иса она деди: «Сән бурада нә ҝәзирсән?»+ Бу заман Исаја јахынлашыб ону тутдулар. 51  Бу дәм Иса илә оланлардан бири гылынҹыны чәкди вә вуруб баш каһинин нөкәринин гулағыны кәсди.+ 52  Иса она деди: «Гылынҹыны гајтар гој гынына.+ Гылынҹ ҝөтүрән һәр кәс гылынҹдан өләҹәк.+ 53  Јохса елә билирсән, мән Атама јалвара билмәрәм ки, елә бу дәгигә көмәјимә минләрлә* мәләк ҝөндәрсин?+ 54  Бәс онда Мүгәддәс Јазылар неҹә јеринә јетәр? Ахы орада јазылыб ки, һәр шеј мәһз бу ҹүр олмалыдыр». 55  Сонра Иса үзүнү издиһама тутуб деди: «Мәҝәр мән гулдурам ки, мәни тутмаг үчүн үстүмә гылынҹ вә дәјәнәклә ҝәлмисиниз? Һәр ҝүн мәбәддә отуруб вәз едәндә+ мәни һәбс етмирдиниз.+ 56  Лакин бүтүн бунлар пејғәмбәрләрин сөзләри јеринә јетсин дејә, баш верир».+ Онда шаҝирдләрин һамысы ону гојуб гачды.+ 57  Исаны һәбс едәнләр ону баш каһин Гајафанын+ јанына ҝәтирдиләр. Мирзәләр вә ағсаггаллар да бура топлашмышдылар.+ 58  Бутрус бир гәдәр аралыдан Исанын далынҹа ҝәлирди. О, баш каһинин һәјәтинә чатды, ичәри ҝириб гуллугчуларла отурду вә бу ишин нә илә гуртараҹағыны ҝөзләмәјә башлады.+ 59  Бу вахт бөјүк каһинләр вә бүтүн Синедрион* Исаны өлүмә мәһкум етмәк үчүн бөһтан* ахтарырды,+ 60  лакин тапа билмирди, һалбуки чохлу јаланчы шаһид ҝәлирди.+ Нәһајәт, ики нәфәр ҝәлиб 61  деди: «Бу адам дејирди: “Мән Аллаһын мәбәдини јыхыб үч ҝүнә тикәрәм”».+ 62  Онда баш каһин ајаға галхыб Исадан сорушду: «Нијә ҹаваб вермирсән? Ешидирсән, әлејһинә нәләр данышырлар?»+ 63  Иса сусурду.+ Баш каһин она деди: «Сәни вар олан Аллаһа анд верирәм, сөјлә, Аллаһын Оғлу Мәсиһ сәнсән?»+ 64  Иса ҹаваб верди: «Еләдир ки вар. Ешидин вә аҝаһ олун, бундан сонра сиз инсан Оғлунун+ Гүдрәтлинин сағында отурдуғуну+ вә ҝөјүн булудлары үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәксиниз».+ 65  Онда баш каһин јахасыны ҹырыб деди: «О күфр деди! Даһа шаһидләр нәјимизә ҝәрәкдир? Индиҹә өз гулағынызла онун ағзындан күфр ешитдиниз. 66  Һә, нә дејирсиниз?» Онлар дедиләр: «О өлмәлидир».+ 67  Сонра Исанын үзүнә түпүрүб+ ону јумругламаға башладылар.+ Бәзиләри онун үзүнә шиллә чәкиб+ 68  дејирди: «Еј, Мәсиһ! Пејғәмбәр дејилсән, де ҝөрәк сәни ким вурду?» 69  Бу заман Бутрус һәјәтдә отурмушду. Бир гарабаш она јахынлашыб деди: «Сән дә бу ҹәлиләли Иса илә бир јердә идин!»+ 70  Бутрус исә һамынын гаршысында инкар етмәјә башлады: «Сән нә данышырсан?! Мәним һеч нәдән хәбәрим јохдур». 71  Бутрус ҝириш гапысына ҝәлдикдә башга бир гарабаш ону таныды вә орадакылара деди: «Бу адам да нәсрани Иса илә бирликдә иди».+ 72  О, јенә дә анд ичиб данмаға башлады: «Мән о адамы танымырам!» 73  Бир аздан орадакылар Бутруса јахынлашыб дедиләр: «Бәс неҹә, сән дә онун адамларындансан. Ләһҹәндән дә билинир». 74  Бутрус өзүнә ләнәт јағдырыб анд-аман едирди ки, Исаны танымыр. Һәмин андаҹа хоруз банлады. 75  Исанын «хоруз банламаздан әввәл сән мәни үч дәфә данаҹагсан»+ сөзләри Бутрусун јадына дүшдү вә о чөлә чыхыб һөнкүр-һөнкүр ағлады.

Һашијәләр

Һәрфән: алабастер габы. Лүғәтә бах.
Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.
Јахуд мәзмурлар.
Ҹам Аллаһын ирадәсинин — Исанын күфр данышмагда иттиһам олунараг өлдүрүлмәсинә јол вермәсинин рәмзидир.
Инсанын мәнәви гүввәси.
Инсанын ҝүнаһлы, гејри-камил вәзијјәти.
Һәрфән: он ики леҝиондан чох. Леҝион гәдим Ромада гошун һиссәси иди. Бир леҝион тәхминән 4000—6000 әсҝәрдән ибарәт иди.
Јахуд јалан шәһадәт.