Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Чыхыш 12:1—51

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пасха тәсис едилир (1—28)

    • Гапы тахталарына ган чиләнмәлидир (7)

  • 10-ҹу бәла: илкинләрин өлүмү (29—32)

  • Мисирдән чыхыш (33—42)

    • 430 ил тамам олур (40, 41)

  • Пасха гурбанындан кимләр јејә биләр (43—51)

12  Јеһова Муса илә Һаруна онлар һәлә Мисирдә икән деди:  «Бу ај сизин үчүн биринҹи ај, илин илк ајы олаҹаг.+  Ҝедиб бүтүн Исраил ҹамаатына белә сөјләјин: “Бу ајын онунҹу ҝүнү ата евиниз үчүн бир гузу+ сечин, һәр евә бир гузу.  Кимин аиләси кичикдирсә вә гузуну јејиб гуртара билмәјәҹәксә, онда гузуну евиндә гоншусу илә бирликдә јесин; адамларын сајыны вә һәр кәсин нә гәдәр јејәҹәјини нәзәрә алсын.  Һејван ја гојунларын, ја да кечиләрин ичиндән сечилмиш сағлам,+ бириллик еркәк һејван олмалыдыр.  Ону ајын он дөрдүнҹү ҝүнүнә гәдәр бәсләјин.+ Гаш гараланда Исраил иҹмасынын һәр аиләси һејваны кәссин.+  Ганындан бир аз ҝөтүрүб гузуну һансы евдә јејәҹәкләрсә, о евин гапысынын ики јан вә үст тахтасына чиләсинләр.+  Әт һәмин ҝеҹә јејилмәлидир.+ Ону одда гызардыб мајасыз чөрәклә+ вә аҹы отларла јесинләр.+  Ону нә чиј, нә дә суда бишмиш һалда јемәјин, башы, ајаглары вә ичалаты илә бирликдә одда гызардыб јејин. 10  Һејвандан сәһәрә һеч нә сахламајын, сәһәрә галаны одда јандырын.+ 11  Ону гуршагланыб, ајағыныза сәндәл ҝејиниб, әлинизә чомаг ҝөтүрүб тәләм-тәләсик јејин. Бу, Јеһованын шәрәфинә кечирилән Пасхадыр*. 12  Мән бу ҝеҹә Мисир торпағындан кечәҹәјәм. Мисир торпағындакы адамларын илк доғулан ушағыны вә һејванларын илк баласыны өлдүрәҹәјәм,+ Мисирин бүтүн аллаһларыны мүһакимә едәҹәјәм.+ Мән Јеһовајам! 13  Евинизин үзәриндәки ган ишарә олаҹаг, ганы ҝөрүб сиздән јан кечәҹәјәм. Мән Мисир торпағыны ҹәзаландыранда сизә бу бәладан зәрәр дәјмәјәҹәк.+ 14  Бу ҝүнү јаддашыныза һәкк един вә нәсилдән-нәслә Јеһоваја һәср олунмуш бајрам кими гејд един. Бу, һәмишәлик сизин үчүн ганун олаҹаг. 15  Једди ҝүн мајасыз чөрәк јејин.+ Биринҹи ҝүн евләриниздән мајалыг хәмири чыхарын. Биринҹи ҝүндән једдинҹи ҝүнәдәк мајалы бир шеј јејән адам исраиллиләрин арасындан јох едилмәлидир*. 16  Биринҹи вә једдинҹи ҝүн мүгәддәс топланты кечирин. Бу ҝүнләрдә һеч бир иш ҝөрмәмәлисиниз.+ Јалныз өзүнүзә јемәк һазырлаја биләрсиниз. 17  Мајасыз чөрәк бајрамыны мүтләг кечирин,+ чүнки һәмин ҝүн Мән сизин издиһамларынызы* Мисир торпағындан чыхараҹағам. Бу ҝүнү нәсилдән-нәслә гејд етмәлисиниз, бу, һәмишәлик сизин үчүн ганун олаҹаг. 18  Биринҹи ај, ајын он дөрдүнҹү ҝүнү ахшамдан башлајараг, ајын ијирми биринҹи ҝүнүнүн ахшамынадәк мајасыз чөрәк јемәлисиниз.+ 19  Једди ҝүн евиниздә мајалыг хәмир олмасын, истәр јаделли олсун, истәрсә дә јерли, ким мајалы бир шеј јесә, Исраил халгынын арасындан јох едиләҹәк*.+ 20  Мајалы һеч нә јемәјәҹәксиниз, бүтүн евләрдә мајасыз чөрәк јејилмәлидир”». 21  Муса ҹәлд бүтүн Исраил ағсаггалларыны+ чағырыб деди: «Һәр кәс өз аиләси үчүн һејван* сечсин вә ону Пасха гурбаны олараг кәссин. 22  Сонра бир дәстә гарагынығы ләјәндәки гана батырыб гапынын үст вә ики јан тахтасына чиләсин. Сәһәрәҹән һеч ким евдән бајыра чыхмасын. 23  Јеһова мисирлиләрин башына бәла ҝәтирмәк үчүн Мисирдән кечәндә гапынызын үст вә јан тахталарындакы ганы ҝөрәҹәк. Онда Јеһова гапыныздан јан кечәҹәк, өлүм ҝәтирән бәланы евиниздән совушдураҹаг.+ 24  Бу һадисәни өзүнүз дә, оғулларыныз да гејд един. Бу, һәмишәлик ганундур.+ 25  Јеһованын дедији кими, Онун сизә верәҹәји торпаға чатанда да бу ајини иҹра един.+ 26  Оғулларыныз сиздән сорушанда ки, бу ајинин мәнасы нәдир,+ 27  дејәрсиниз ки, бу, Јеһоваја һәср олунмуш Пасхадыр. О, Мисирдә мисирлиләрин башына бәла ҝәтирәндә исраиллиләрин евиндән јан кечмишди, бизим аиләләримизә тохунмамышды». Ҹамаат јерә гәдәр әјилиб тәзим етди. 28  Исраиллиләр ҝедиб Јеһованын Мусаја вә Һаруна әмр етдији кими етдиләр.+ Бәли, неҹә дејилмишдисә, елә дә етдиләр. 29  Ҝеҹә јарысы Јеһова Мисир торпағында тахтда отуран фирондан тутмуш зиндандакы мәһбусадәк һамынын илк өвладыны+, еләҹә дә һејванларын илк баласыны өлдүрдү.+ 30  Ҝеҹә фирон, онун бүтүн әјанлары вә бүтүн мисирлиләр ојанды. Мисирлиләрин арасында бөјүк шивән гопду, чүнки елә бир ев јох иди ки, орада өлән олмасын.+ 31  Фирон ҝеҹәјлә Мусаны вә Һаруну чағыртдырыб деди:+ «Дурун, чыхын халгымын арасындан, сиз дә, галан исраиллиләр дә. Неҹә ки дејирдиниз, ҝедин Јеһоваја ибадәт един,+ 32  гојун-гузуларынызы да, мал-гаранызы да өзүнүзлә апарын.+ Мәним дә ҹаныма дуа един». 33  Мисирлиләр: «Белә ҝетсә, һамымыз гырылаҹағыг», — дејәрәк халгы тәләсдирмәјә башладылар ки, тез өлкәдән чыхыб ҝетсинләр.+ 34  Исраиллиләр хәмир тәкнәләрини палтарларына бүкүб чијинләринә гојдулар, мајасыз јоғурдуглары хәмири өзләри илә апардылар. 35  Онлар Мусанын дедији кими, мисирлиләрдән гызыл-ҝүмүш әшјалар, еләҹә дә пал-палтар истәдиләр.+ 36  Јеһованын ризасы илә мисирлиләр јахшы мүнасибәт ҝөстәриб онлара истәдикләрини вердиләр. Беләҹә, исраиллиләр мисирлиләрин варыны-јохуну алыб апардылар.+ 37  Исраиллиләр, ушаглардан әлавә тәхминән алты јүз мин пијада киши Рамсесдән+ Суггута+ јола дүшдү.+ 38  Һәмчинин әҹнәбиләрдән ибарәт издиһам*+ исраиллиләрлә ҝетди. Ҹамаат чохлу һејван, сүрүләр, нахырлар ҝөтүрмүшдү. 39  Онлар Мисирдән ҝәтирдикләри мајасыз хәмирдән көкәләр биширдиләр. Хәмирә маја гатылмамышды, чүнки онлар Мисирдән гәфил говулмуш, өзләри үчүн һеч бир тәдарүк ҝөрә билмәмишдиләр.+ 40  Мисирдә јашајан исраиллиләр гүрбәтдә дөрд јүз отуз+ ил јашамышдылар.+ 41  Дөрд јүз отуз илин тамамында, мәһз һәмин ҝүн Јеһованын ордулары Мисир торпағындан чыхды. 42  Һәмин ҝеҹәни исраиллиләр Јеһованын онлары Мисирдән чыхардығы ҝүн кими гејд етмәлидирләр. Бу ҝеҹәни бүтүн Исраил халгы нәсилләр бојунҹа Јеһованын шәрәфинә гејд етмәлидир.+ 43  Јеһова Муса илә Һаруна деди: «Пасха илә бағлы тәләбләр бунлардыр: һеч бир әҹнәби Пасха гурбанындан јемәмәлидир.+ 44  Амма киминсә пулла алдығы гулу варса, ону сүннәт етмәлидир.+ Јалныз бу һалда о гул ондан јејә биләр. 45  Мүһаҹирләр вә муздурлар ондан јејә билмәзләр. 46  Гузу бир евдә јејилмәлидир. Әт евдән чыхарылмамалыдыр. Гузунун һеч бир сүмүјү сындырылмамалыдыр.+ 47  Пасханы бүтүн Исраил халгы гејд етмәлидир. 48  Әҝәр аранызда јашајан бир јаделли Јеһованын шәрәфинә кечирилән Пасханы гејд етмәк истәсә, евиндәки бүтүн кишиләр сүннәт олунмалыдыр. Јалныз бу һалда о, Пасханы гејд едә биләр; һәмин адам јерли сајылаҹаг. Сүннәт олунмамыш адам исә ондан јејә билмәз.+ 49  Јерли үчүн дә, аранызда јашајан јаделли үчүн дә ганун бир олаҹаг».+ 50  Беләҹә, бүтүн исраиллиләр Јеһованын Мусаја вә Һаруна дедикләрини јеринә јетирдиләр. Неҹә бујурулмушдуса, елә дә етдиләр. 51  Һәмин ҝүн Јеһова исраиллиләри издиһамлары* илә Мисир торпағындан чыхартды.

Һашијәләр

Ибр. песах. Мәнасы: үстүндән кечмәк, јан кечмәк. Лүғәтдә «Пасха» сөзүнә бах.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Һәрфән: ордуларынызы.
Јахуд өлдүрүләҹәк.
Јәни ҹаван гојун вә ја кечи.
Јәни гејри-исраиллиләр, о ҹүмләдән мисирлиләр.
Һәрфән: ордулары.