Ditiro 27:1-44

27  Jaanong e re ka go ne go dirilwe tshwetso gore re tloge ka mokoro go ya Itali,+ ba neela motlhankedi wa masole yo o neng a bidiwa Juliase, wa mophato wa ga Aguseto, Paulo le magolegwa mangwe a mangwe.  Ya re re palama mokoro o o tswang kwa Adaramitiama o o neng o tloga o ya kwa mafelong a a bapileng le losi lwa lewatle lwa kgaolo ya Asia, ra bolola ka mokoro, re na le Arisetareko+ Momakedonia yo o tswang Thesalonika.  Letsatsi le le latelang ra fologa kwa Sidona, mme Juliase a tshwara Paulo ka bopelonomi+ mme a mo letla go ya kwa ditsaleng tsa gagwe le go ipelela tlhokomelo ya bone.+  Ya re re tloga koo ka mokoro ra tsamaya ka one re sireleditswe ke Kupero, ka gonne diphefo di ne di tlhabagana le rona;  mme ra tsamaya mo lewatleng re raletse bobidibidi jwa lewatle go bapa le Kilikia le Pamfilia mme ra ema fa boemelong jwa dikepe kwa Mira mo Likia.  Mme koo motlhankedi wa masole a bona mokoro o o tswang kwa Alekesanderia+ o o neng o ya Itali, mme a dira gore re o palame.  Mme, fa re sena go tsamaya ka bonya ka mokoro malatsi a le mantsi thata mme re tla mo Kinido ka bothata, ka gonne phefo e ne e sa re leseletse go tswelela, ra tsamaya ka one re sireleditswe ke Kereta kwa Salamone,  mme ya re re tsamaya go bapa le yone ka bothata ra tla mo lefelong lengwe le le bidiwang Magorogelo a Mantle, le gaufi le lone go neng go na le motse wa Lasea.  Ka go ne go fetile nako e telele mme mo nakong eno go ne go le diphatsa go tsamaya mo lewatleng ka gonne le go itima dijo [ga letsatsi la tetlano]+ go ne go setse go fetile, Paulo a dira kakantsho, 10  a ba raya a re: “Banna, ke lemoga gore go tsamaya mo lewatleng go tlile go baka tshenyegelo le tatlhegelo e kgolo e seng ya thoto le mokoro fela mme le ya meya ya rona.”+ 11  Le fa go ntse jalo, motlhankedi wa masole a utlwa mokgweetsi wa mokoro le mong wa sekepe go na le dilo tse di buiwang ke Paulo. 12  Jaanong e re ka boemelo jwa dikepe bo ne bo sa siamela gore go ka nniwa mo go jone mariga, bontsi jwa akantsha gore bo bolole ka mokoro go tswa koo, go bona fa e le gore ka tsela nngwe bo ne bo ka kgona go fitlha kwa Fonikise go ya go nna koo mariga, e leng boemelo jwa dikepe jwa Kereta jo bo bulegelang ntlheng ya bokonebotlhaba le ntlheng ya borwabotlhaba. 13  Mo godimo ga moo, e rile phefo ya borwa e foka ka bonya, ba akanya gore ba ne ba batla ba fitlheletse boikaelelo jwa bone, mme ba tsholetsa tshetledi ba simolola go tsamaya fa losing go bapa le Kereta. 14  Le fa go ntse jalo, morago ga lobakanyana, phefo+ ya sekaledimo e e bidiwang Eurakwilo ya lo thelesegela. 15  E re ka mokoro o ne o tsubukanngwa e bile o sa kgone go tlhabagana le phefo, re ne ra ineela mme ra kgweediwa. 16  Jaanong re ne ra siana re sireleditswe ke setlhaketlhake sengwe se sennye se se bidiwang Kauda, mme le fa go ntse jalo re ne ra nna le bothata jwa go tshwara mokorwana+ kwa lemoragong la one. 17  Mme fa ba sena go o pega ba simolola go dirisa dithusi go tshegetsa mokoro kafa tlase; mme ka ba ne ba boifa go kgoma lefatshe mo Siritisa, ba isa selaolaseile kwa tlase mme ka gone ba kgokgweediwa. 18  Le fa go ntse jalo ka gonne re ne re heheutlwa ke ledimo, letsatsi le le latelang ba simolola go tlhofofatsa+ sekepe; 19  mme letsatsi la boraro, ka diatla tsa bone, ba latlha ditsamaisamokoro. 20  Jaanong, e rile go sa tlhage letsatsi le fa e le dinaledi malatsi a le mantsi, e bile re ne re welwa godimo ke setsuatsue+ se segolo, ra felelwa ke tsholofelo yotlhe ya gore re tla felela re bolokilwe. 21  Mme e rile go sena go ithijwa mo dijong ka nako e telele, foo Paulo a ema ka dinao fa gare ga bone+ mme a re: “Banna, eleruri lo tshwanetse go ka bo lo ne lwa tsaya kgakololo ya me lwa se ka lwa tloga ka mokoro kwa Kereta mme lwa nna le tshenyegelo eno le tatlhegelo.+ 22  Le fa go ntse jalo, jaanong ke akantsha gore lo nne le boitumelo jo bogolo, gonne ga go moya ope wa lona o o tla latlhegang, go tla latlhega mokoro fela. 23  Gonne mo bosigong jono moengele+ wa Modimo yo ke leng wa gagwe e bile e le yo ke mo direlang tirelo e e boitshepo+ o ne a ema gaufi le nna, 24  a re, ‘Se boife, Paulo. O tshwanetse go ema fa pele ga ga Kaesara,+ mme, bona! Modimo o go neile ka kgololesego botlhe ba ba tsamayang le wena ka mokoro.’ 25  Jalo itumeleng thata, banna; gonne ke dumela Modimo+ gore go tla nna fela jaaka ke boleletswe. 26  Le fa go ntse jalo, re tshwanetse go latlhelwa kwa losing mo setlhaketlhakeng+ sengwe.” 27  Jaanong e rile go nna bosigo jwa bolesome le bonè mme re heheutlelwa kwa le kwa mo lewatleng la Aderia, bosigogare batsamayakamokoro ba simolola go bona e kete ba ne ba atamela lefatshe lengwe. 28  Mme ba lekanya boteng mme ba bo fitlhela bo le difathome di le masome a mabedi; jalo ba tswelela sekgala se sekhutshwane ba bo ba lekanya gape mme ba bo fitlhela bo le difathome di le lesome le botlhano. 29  Mme ka ntlha ya go boifa gore re ne re ka nna ra latlhelwa golo gongwe mo mafikeng, ba latlhela ditshetledi di le nnè go tswa mo lemoragong la mokoro ba bo ba simolola go eletsa gore go nne motshegare. 30  E rile batsamayakamokoro ba batla go thoba mo mokorong mme ba isa mokorwana kwa tlase mo lewatleng ba dira jaaka e kete ba ikaelela go digela ditshetledi kwa tlase go tswa mo nkong ya mokoro, 31  Paulo a raya motlhankedi wa masole le masole a re: “Fa banna bano ba sa nne mo mokorong, ga lo ka ke lwa bolokwa.”+ 32  Foo masole a kgaola megala ya mokorwana+ mme a o lesa gore o we. 33  Jaanong fa letsatsi le tloga le tlhaba Paulo a simolola go kgothatsa botlhe fela gore ba je dijo, a re: “Gompieno ke letsatsi la bolesomelebonè lo ntse lo lebeletse mme lo tswelela lo se na dijo, lo sa ja sepe. 34  Jalo ke lo kgothaletsa gore lo je dijo, gonne seno ke go direla molemong wa lona gore lo bolokege; gonne ga go moriri+ wa tlhogo ya ope wa lona o o tla nyelelang.” 35  Fa a sena go bua jalo, le ene a tsaya senkgwe, a leboga+ Modimo fa pele ga bone botlhe a ba a se ngathoganya mme a simolola go ja. 36  Jalo botlhe ba itumela mme le bone ka bobone ba simolola go ja dijo. 37  Jaanong, rotlhe, rona meya e e mo mokorong re ne re le makgolo a mabedi le masome a supa le borataro. 38  E rile ba kgotshe dijo, ba simolola go tlhofofatsa+ mokoro ka go latlhela korong ka kwa ntle mo lewatleng. 39  E rile la bofelo go nna motshegare, ba bo ba sa kgone go lemoga lefatshe mme ba lemoga kgogometso nngwe e e nang le lotshitshi, mme ba ne ba ikemiseditse go kgweeletsa mokoro kwa lotshitshing+ lono, fa ba ne ba ka kgona go dira jalo. 40  Jalo, ya re ba kgaola ditshetledi, ba di lesa tsa wela mo lewatleng, mo godimo ga moo ba bofolola megala ya dikgong tse di laolang mokoro mme, fa ba sena go tsholeletsa saile ya kwa pele kwa phefong, ba leba kwa lotshitshing. 41  E rile ba pagologela mo thotaneng ya motlhaba e e gogolwang ke lewatle mo dintlheng tsotlhe, ba kgomisa sekepe lefatshe mme nko ya sekepe ya itsetsepela mme sa nna se sa sute, mme lemorago la sekepe la thubagana+ mo go botlhoko. 42  Foo masole a ikemisetsa go bolaya magolegwa, gore ope a se ka a thumela kgakala mme a falola. 43  Mme motlhankedi wa masole o ne a batla go gorosa Paulo ka pabalesego mme a ba thibela mo boikaelelong jwa bone. Mme a laola gore ba ba kgonang go thuma ba itatlhele mo lewatleng mme ba kgone go fitlha kwa lefatsheng pele, 44  le gore ba bangwe botlhe ba dire jalo, bangwe mo godimo ga dipolanka mme bangwe mo godimo ga dilo dingwe tse di tswang mo mokorong. Ka gone ga diragala gore botlhe ba goroge ka pabalesego kwa lefatsheng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase