Ditiro 23:1-35

23  Ya re Paulo a leba Sanehederine a re: “Banna, bakaulengwe, ke ntse ke itshwere ka segakolodi se se phepa+ ka botlalo fa pele ga Modimo go fitlha mo letsatsing leno.”  Foo moperesiti yo mogolo Ananiase a laela ba ba emeng gaufi le ene gore ba mo iteye+ mo molomong.  Go tswa foo Paulo a mo raya a re: “Modimo o tlile go go itaya, lobota ke wena lo lo tshasitsweng kalaka.+ A o nna gore o nkatlhole tumalanong le Molao+ mme ka nako e le nngwe fela o bo o tlola Molao,+ ka go laela gore ke itewe?”  Ba ba emeng gaufi ba re: “A o kgala moperesiti yo mogolo wa Modimo?”  Mme Paulo a re: “Bakaulengwe, ke ne ke sa itse gore ke moperesiti yo mogolo. Gonne go kwadilwe ga twe, ‘O se ka wa bua mmusi wa batho+ ba gago ka tsela e e utlwisang botlhoko.’”  Jaanong e rile Paulo a lemoga gore karolo e nngwe e ne e le ya Basadukae+ mme e nngwe ya Bafarasai, a goa mo Sanehederineng a re: “Banna, bakaulengwe, ke Mofarasai,+ morwa Bafarasai. Ke atlholwa+ ka ntlha ya tsholofelo ya tsogo ya baswi.”+  Ka gonne a ne a bua seno, ga tsoga go sa utlwane+ mo gare ga Bafarasai le Basadukae, mme batho ba le bantsi ba kgaogana.  Gonne Basadukae+ ba re ga go na tsogo ya baswi+ le fa e le moengele le fa e le moya, mme Bafarasai bone ba di bolela phatlalatsa tsotlhe.  Jalo batho ba simolola go goela kwa godimo thata,+ mme bangwe ba bakwadi ba lekoko la Bafarasai ba ema mme ba simolola go ganela ka bogale jo bo tshabegang, ba re: “Re bona go se na sepe se se phoso mo monneng yono;+ mme fa e le gore moya kgotsa moengele o ne a bua le ene,+ —.” 10  Jaanong e rile go tlhoka go utlwana mono go nna go golo, molaodi wa sesole a boifa gore ba ne ba tla kgaoganya Paulo dikarolwana, mme a laola setlhopha sa masole+ gore se ye go mo swatola mo gare ga bone se mo tlise mo bonnong jwa masole.+ 11  Bosigo jo bo latelang Morena a ema fa go ene+ mme a re: “Nna le bopelokgale+ jo bogolo! Gonne fela jaaka o ntse o neela bosupi+ ka botlalo ka dilo tse di leng kaga me mo Jerusalema, jalo o tshwanetse go naya bosupi le kwa Roma.”+ 12  Jaanong e rile go nna motshegare, Bajuda ba loga leano la boferefere+ ba bo ba ipofa ka phutso,+ ba re ga ba kitla ba ja le fa e le go nwa go fitlha ba sena go bolaya Paulo.+ 13  Go ne go na le banna ba ba fetang masome a manè ba ba neng ba loga leano leno la go ipofa ka ikano; 14  mme ba ya kwa baperesiting ba bagolo+ le banna ba bagolwane mme ba re: “Re ipofile ka phutso ka tsela e e masisi gore re se ka ra ngatha dijo go fitlha re sena go bolaya Paulo. 15  Jalo, jaanong, lona mmogo le Sanehederine tlhalosetsang molaodi wa sesole ka phepafalo lebaka la go bo a tshwanetse go mo tlisa kwa go lona jaaka e kete lo ne lo ikaeletse go tlhomamisa sentlentle dikgang tse di mo amang.+ Mme pele ga a fitlha gautshwane re tla bo re iketleeleditse go mmolaya.”+ 16  Le fa go ntse jalo, morwa kgaitsadia Paulo a utlwa ka go lalela ga bone,+ mme a tla a tsena kwa bonnong jwa masole mme a begela Paulo seno. 17  Jalo Paulo a biletsa mongwe wa batlhankedi ba masole kwa go ene mme a re: “Isa lekau leno kwa molaoding wa sesole, gonne le na le sengwe se le tshwanetseng go se mmegela.” 18  Jalo monna yono a mo tsaya a mo isa kwa molaoding wa sesole mme a re: “Legolegwa Paulo o ne a mpiletsa kwa go ene mme a nkopa gore ke tlise lekau leno kwa go wena, ka le na le sengwe se le tshwanetseng go se go bolelela.” 19  Molaodi wa sesole a mo tsaya+ ka seatla a tsamaya mme a simolola go mmotsa kwa thoko a re: “Ke eng se o batlang go se mpegela?” 20  A re: “Bajuda ba dumalane go go kopa gore o tlise Paulo kwa Sanehederineng ka moso jaaka e kete ba ikaeletse go utlwa sengwe sentlentle kaga gagwe.+ 21  Mo godimo ga dilo tsotlhe, o se ka wa ba letla go go tlhotlheletsa, gonne banna ba ba fetang masome a manè ba bone ba mo laletse,+ e bile ba ipofile ka phutso gore ba se ka ba ja le fa e le go nwa go fitlha ba sena go mmolaya;+ mme jaanong ba ipaakantse, ba letetse tsholofetso e e tswang mo go wena.” 22  Jalo molaodi wa sesole a lesa lekawana la tsamaya fa a sena go le laela a re: “O se ka wa lotlegela ope gore o ntlhaloseditse dilo tseno ka phepafalo.” 23  Mme a bitsa batlhankedi ba masole bangwe ba babedi mme a re: “Baakanyang masole a le makgolo a mabedi gore a gwante go ya go fitlha fela kwa Kaesarea, le bapagami ba dipitse ba le masome a supa le banna ba marumo ba le makgolo a mabedi, ka ura ya boraro ya bosigo. 24  Gape, tlisang dipelesa gore ba pege Paulo mme ba mo ise ka pabalesego kwa go Felise molaodi.” 25  Mme a kwala lekwalo le le nang le mokwalo ono: 26  “Kalaudio Lisiase ke kwalela motlotlegi, Molaodi Felise:+ Madume! 27  Monna yono o ne a tshwarwa ke Bajuda e bile ba ne ba tloga ba mmolaya, mme ke ne ka tla ka tshoganyetso ka setlhopha sa masole mme ka mo namola,+ ka gonne ke ne ka utlwalela gore e ne e le Moroma.+ 28  Mme ka ke ne ke eletsa go tlhomamisa lebaka la go bo ba ne ba mo latofatsa, ke ne ka mo tlisa mo Sanehederineng+ ya bone. 29  Ke ne ka fitlhela a latofadiwa kaga dikgang tsa Molao+ wa bone, mme a sa latofadiwe ka selo le fa e le se le sengwe fela se se tshwanetseng loso kgotsa dikgole.+ 30  Mme ka gonne ke lotlegetswe leano+ le le tla logelwang monna yono, ke mo romela kwa go wena gone jaanong, e bile ke laela balatofatsi gore ba mo latofatse fa pele ga gago.”+ 31  Jalo masole+ ano a tsaya Paulo go ya kafa a laetsweng ka gone mme a mo tlisa bosigo mo Antipaterisi. 32  Letsatsi le le latelang ba letla bapagami ba dipitse go tswelela pele le ene, mme bone ba boela kwa bonnong jwa masole. 33  Bapagami ba dipitse ba tsena mo Kaesarea+ mme ba neela molaodi lekwalo ba bo ba isa Paulo mo go ene. 34  Jalo a le bala mme a botsa+ gore o ne a tswa kwa kgaolong efe ya lefatshe, mme a lemoga gore o ne a tswa kwa Kilikia.+ 35  A re: “Ke tla go reetsa ka kelotlhoko fa balatofatsi ba gago le bone ba goroga.”+ Mme a laela gore a nne a disitswe mo ntlong ya segosi ya mmusimogolo ya ga Herode.

Dintlha Tse di Kwa Tlase