Ditiro 21:1-40

21  Jaanong e rile re sena go tswa mo go bone e bile re tlogile ka mokoro, ra tsaya tsela e e tlhamaletseng mme ra tla mo Kosa, mo letsatsing le le latelang ra tla mo Rodesa, mme go tswa koo ra tla mo Patara.  E rile re sena go bona mokoro o o neng o kgabaganyetsa kwa Fonikia, ra o palama mme ra tloga ka one.  Fa re sena go tla fa go bonalang setlhaketlhake sa Kupero+ gone ra se tlogela kwa morago kafa letlhakoreng la molema mme ra tswelela pele ka mokoro ra ya kwa Siria,+ re ne ra fologa kwa Ture, gonne mokoro o ne o tshwanetse go folosa thoto ya one koo.+  Re ne ra bona barutwa ka go ba batla mme ra nna fano malatsi a le supa. Mme ka moya+ ba ne ba bolelela Paulo kgapetsakgapetsa gore a se ka a tlhoma lonao kwa Jerusalema.  Jalo e rile re sena go digela malatsi, ra tswa ra tsamaya; mme bone botlhe, mmogo le basadi le bana, ba re buledisa go ya go fitlha kwa ntle ga motse. Re ne ra khubama+ fa fatshe mo lotshitshing ra rapela  ra ba ra sadisana sentle,+ mme ra ya go tsena mo teng ga mokoro mme bone ba boela kwa magaeng a bone.  Go tswa foo ra digela loeto ka mokoro go tswa kwa Ture mme ra goroga kwa Petolomai, mme ra dumedisa bakaulengwe re bo re nna letsatsi le le lengwe le bone.  Letsatsi le le latelang ra bolola mme ra goroga kwa Kaesarea,+ mme ra tsena mo ntlong ya ga Filipo moefangedi, yo o neng a le mongwe wa banna ba ba supa,+ mme ra nna le ene.  Monna yono o ne a na le bana ba le banè ba basetsana, makgarebane, a a neng a porofeta.+ 10  Ya re re ntse malatsi a le mantsi thata, moporofeti mongwe yo o neng a bidiwa Agabuse+ a tla a tswa kwa Judea, 11  a tla mo go rona mme a tsaya moitlamo wa ga Paulo, a bofa dinao le diatla tsa gagwe mme a re: “Moya o o boitshepo o bua jaana wa re, ‘Monna yo moitlamo ono e leng wa gagwe Bajuda ba tla mmofa+ ka mokgwa ono kwa Jerusalema ba bo ba mo tsenya+ mo diatleng tsa batho ba ditšhaba.’” 12  Jaanong e rile re utlwa seno, rona mmogo le ba lefelo leo ra simolola go mo rapela gore a se ka a tlhatlogela+ kwa Jerusalema. 13  Foo Paulo a araba a re: “Lo dirang ka go lela+ le go nkoafatsa mo pelong?+ Nnang lo tlhomamisegile gore, ke iketleeleditse e seng fela go bofiwa mme le go swela+ leina la Morena Jesu kwa Jerusalema.” 14  Ya re go sa kgonege gore a thibelwe, ra dumela fela ka mafoko a a reng: “A thato+ ya ga Jehofa e diragale.” 15  Jaanong morago ga malatsi ano re ne ra baakanyetsa loeto mme ra simolola go tlhatlogela kwa Jerusalema.+ 16  Mme bangwe ba barutwa ba ba tswang Kaesarea+ le bone ba ne ba tsamaya le rona, go re tlisa kwa monneng yo re neng re tshwanetse go amogelwa kwa legaeng la gagwe jaaka baeng, Monasone mongwe wa kwa Kupero, morutwa wa kwa tshimologong. 17  E rile re fitlha mo Jerusalema,+ bakaulengwe ba re amogela ka boitumelo.+ 18  Mme mo letsatsing le le latelang Paulo a tsena le rona kwa go Jakobe;+ mme banna ba bagolwane botlhe ba ne ba le gone. 19  Mme a ba dumedisa a ba a simolola go naya pego+ ya dintlha tsotlhe kaga dilo tse Modimo a neng a di dira mo gare ga ditšhaba ka bodiredi jwa gagwe.+ 20  Fa ba sena go utlwa seno ba simolola go galaletsa Modimo, ba bo ba mo raya ba re: “Wa bona, mokaulengwe, gore go na le dikete di le dintsi jang tsa badumedi mo gare ga Bajuda; mme botlhe ba tlhoafetse mo Molaong.+ 21  Mme ba utlwile go bolelwa magatwe kaga gago gore o ntse o ruta Bajuda botlhe mo gare ga ditšhaba gore ba tlhanogele Moshe,+ o ba bolelela gore ba se ka ba rupisa+ bana ba bone le fa e le go tsamaya mo mekgweng e e masisi. 22  Go tla dirwang ka gone jaanong? Gone ba tlile go utlwa gore o gorogile. 23  Jalo dira seno se re se go bolelelang: Re na le banna ba le banè ba ba nang le ikano. 24  Tsaya banna bano o tsamaye le bone+ mme o intlafatse le bone kafa mokgweng o bo o duelele ditshenyegelo tsa bone,+ gore ba ipeole ditlhogo.+ Mme jalo mongwe le mongwe o tla itse gore ga go na sepe sa magatwe a ba neng ba a bolelelwa kaga gago, mme gore o tsamaya ka thulaganyo, le gore wena ka bowena gape o boloka Molao.+ 25  Mme ka badumedi ba ba tswang mo ditšhabeng, re rometse, re naya tshwetso ya rona gore ba ipoloke mo go se se isediwang medingwana setlhabelo+ mmogo le mo mading+ le mo go se se kgamilweng+ le mo kgokafalong.”+ 26  Go tswa foo Paulo a tsaya banna bano mo letsatsing le le latelang a tsamaya le bone+ mme a intlafatsa le bone kafa mokgweng a ba a tsena mo tempeleng, go ntsha kitsiso ya malatsi a a tla digelwang+ a go ntlafadiwa kafa mokgweng, go fitlha go isiwa tshupelo+ ya mongwe le mongwe wa bone.+ 27  Jaanong e rile malatsi a supa+ a tloga a wela, ya re Bajuda ba ba tswang kwa Asia ba mmona mo tempeleng ba simolola go feretlha+ boidiidi jotlhe, mme ba mo tsenya diatla, 28  ba goa ba re: “Banna ba Iseraele, thusang! Yono ke ene monna yo o rutang mongwe le mongwe gongwe le gongwe gore a emelane le batho+ le Molao le lefelo leno mme, mo godimo ga moo, o ne a ba a tlisa Bagerika mo tempeleng e bile o leswafaditse lefelo leno le le boitshepo.”+ 29  Gonne pelenyana ba ne ba bone Terofimo+ wa Moefeso mo motseng a na le ene, mme ba ne ba ithaya ba re Paulo o ne a mo tlisitse mo tempeleng. 30  Mme motse otlhe o ne wa feretlhwa,+ mme batho ba simolola go taboga; ba tshwara Paulo ba mo gogagogela kwa ntle ga tempele.+ Mme ka yone nako eo ditswalo tsa tswalwa. 31  Fa ba ne ba ntse ba batla go mmolaya, ga tla kitsiso kwa molaoding wa mophato gore Jerusalema yotlhe e ne e le mo pheretlhegong;+ 32  mme a akofa a tsaya masole le batlhankedi ba masole mme a sianela kwa go bone.+ E rile ba tshogana ka ba bona molaodi+ wa sesole le masole, ba tlogela go itaya Paulo. 33  Go tswa foo molaodi wa sesole a atamela mme a mo tshwara a ba a ntsha taelo ya gore a bofiwe ka dikeetane tse pedi;+ mme a botsa gore e ne e le mang le gore o ne a dirileng. 34  Mme bangwe mo boidiiding ba simolola go goeletsa selo se sengwe, ba bangwe+ se sele. Jalo, e re ka a ne a sa kgone ka boene go itse sepe se se tlhomameng ka ntlha ya khuduego, a laela gore a tlisiwe kwa bonnong jwa masole.+ 35  E rile a fitlha mo mapalamelelong, boemo jwa nna ka tsela e e leng gore masole a ne a mo kuka ka ntlha ya bothubaki jwa boidiidi; 36  gonne batho ba le bantsi ba ne ba nna ba tla kwa morago, ba goa ba re: “Mo tlose!”+ 37  Ya re a tloga a isiwa mo bonnong jwa masole, Paulo a raya molaodi wa sesole a re: “A ke letlelelwa go go bolelela sengwe?” A re: “A o kgona go bua Segerika? 38  A tota ga o Moegepeto yo pele ga malatsi ano a neng a tlhotlheletsa gore go tsuologelwe taolo+ a ba a ntshetsa banna ba le dikete di le nnè ba dithipa tse di magalemabedi kwa gare ga naga?” 39  Foo Paulo a re: “Totatota, ke Mojuda,+ wa Tareso+ kwa Kilikia, moagi wa motse o o sa siregang ka gope. Jalo ke a go kopa, ntetla gore ke bue le batho.” 40  Fa a sena go mo naya tetla, Paulo, a eme mo mapalamelelong, a gwetlha+ batho ka seatla. E rile go nna tidimalo e kgolo, a bua le bone ka puo ya Sehebera,+ a re:

Dintlha Tse di Kwa Tlase