Ditiro 13:1-52

13  Jaanong kwa Antioka go ne go na le baporofeti+ le barutisi mo phuthegong ya lefelo leo, Barenabase mmogo le Semeone yo o neng a bidiwa Nigere, le Lukio+ wa Kurene, le Manaene yo o neng a rutiwa le Herode mmusi wa kgaolo, le Saulo.  Fa ba ne ba direla+ Jehofa phatlalatsa e bile ba itima dijo, moya o o boitshepo wa re: “Mo bathong botlhe ntomololelang Barenabase le Saulo+ gore ba dire tiro e ke ba e bileditseng.”  Go tswa foo ba itima dijo mme ba rapela ba bo ba ba baya diatla+ mme ba ba lesa ba tsamaya.  Jalo banna bano, ka ba rometswe ke moya o o boitshepo, ba fologela kwa Seleukia, go tswa koo ba tloga ka mokoro ba ya Kupero.  E rile ba le kwa Salamisa ba simolola go itsise lefoko la Modimo phatlalatsa mo disinagogeng tsa Bajuda. Gape ba ne ba na le Johane+ e le motlhokomedi.  E rile ba sena go ralala setlhaketlhake sotlhe go ya go fitlha kwa Pafosa, ba rakana le monna mongwe, wa moloi, moporofeti wa maaka,+ Mojuda yo leina la gagwe e neng e le Bara-Jesu,  mme o ne a na le molaodi wa kgaolo ya puso e bong Seregio Paulose, monna yo o botlhale. Ya re a biletsa Barenabase le Saulo kwa go ene, monna yono a batla ka tlhoafalo go utlwa lefoko la Modimo.  Mme Elimase wa moloi (tota e bile, eo ke tsela e leina la gagwe le ranolwang ka yone) a simolola go ba ganetsa,+ a batla go faposa molaodi wa kgaolo ya puso mo tumelong.  Saulo, yo gape e leng Paulo, ya re a tlala moya o o boitshepo, a mo tlhoma matlho 10  mme a re: “Wena monna yo o tletseng boferefere jwa mofuta mongwe le mongwe le bolotsana jwa mofuta mongwe le mongwe, wena morwa Diabolo,+ wena mmaba wa sengwe le sengwe se se siameng, a ga o na go tlogela go sokamisa ditsela tse di siameng tsa ga Jehofa? 11  Ebu, jaanong, bona! seatla sa ga Jehofa se mo go wena, mme o tla foufala, o sa bone lesedi la letsatsi ka lobakanyana.” Ka ponyo ya leitlho mouwane o o kitlaneng le lefifi tsa mo wela, mme a tsamayatsamaya a batla batho gore ba mo goge ka seatla.+ 12  Go tswa foo molaodi wa kgaolo ya puso,+ e rile a bona se se neng se diragetse, a nna modumedi, ka a ne a tshwerwe ke kgakge ka ntlha ya thuto ya ga Jehofa. 13  Banna bano, mmogo le Paulo, jaanong ba tloga mo Pafosa ka mokoro mme ba goroga kwa Perega mo Pamfilia.+ Mme Johane+ a kgaogana le bone mme a boela+ kwa Jerusalema. 14  Le fa go ntse jalo, bone ba ne ba tswelela go tswa kwa Perega mme ba tla mo Antioka mo Pisidia mme, ya re ba tsena mo sinagogeng+ ka letsatsi la sabata, ba nna fa fatshe. 15  Fa Molao+ o sena go balwa phatlalatsa le Baporofeti, batlhankedi+ ba ba okametseng ba sinagoge ba roma kwa go bone, ba re: “Banna, bakaulengwe, fa e le gore lo na le lefoko lengwe la kgothatso go le naya batho bano, le boleleng.” 16  Jalo Paulo a ema, mme ya re a gwetlha+ ka seatla, a re: “Banna, Baiseraele le lona ba bangwe ba lo boifang Modimo, utlwang.+ 17  Modimo wa batho bano ba Iseraele o ne a tlhopha borraaronamogologolwane, mme o ne a godisa batho mo nakong ya boagi jwa bone jwa boeng mo lefatsheng la Egepeto mme a ba ntsha mo go lone ka lebogo le le tsholetsegileng.+ 18  Mme ka lobaka lwa mo e ka nnang dingwaga di le masome a manè+ o ne a itshokela mokgwa o ba neng ba dira dilo ka one mo nageng. 19  Fa a sena go senya ditšhaba di le supa mo lefatsheng la Kanana, o ne a aba lefatshe la bone ka bola:+ 20  sotlhe seo mo lobakeng lwa mo e ka nnang dingwaga di le makgolo a manè le masome a matlhano. “Mme morago ga dilo tseno a ba naya baatlhodi go fitlha ka Samuele moporofeti.+ 21  Mme go tloga ka nako eo go ya pele ba batla kgosi+ ka kgang, mme Modimo a ba naya Saulo morwa Kishe, monna wa lotso lwa ga Benjamine,+ dingwaga di le masome a manè. 22  Mme fa a sena go mo tlosa,+ a ba tsosetsa Dafide e le kgosi,+ yo o neng a naya bosupi mabapi le ene mme a re, ‘Ke bone Dafide morwa Jese,+ monna yo o amogelwang ke pelo ya me,+ yo o tla dirang dilo tsotlhe tse ke di eletsang.’+ 23  Go tswa mo baneng+ ba monna yono go ya ka tsholofetso ya gagwe Modimo o tliseditse Iseraele mmoloki,+ e bong Jesu, 24  morago ga Johane,+ pele ga go tsena ga Yoo,+ a sena go rerela batho botlhe ba Iseraele kolobetso phatlalatsa e le tshwantshetso ya boikwatlhao. 25  Mme fa Johane a ne a diragatsa tiro ya gagwe, o ne a re, ‘Lo tsaya gore ke eng? Ga ke ene. Mme, bonang! mongwe o tla morago ga me yo bompaatšhane ba dinao tsa gagwe ke sa tshwaneleng go ba funolola.’+ 26  “Banna, bakaulengwe, lona bana ba lotso lwa ga Aborahame le ba bangwe mo gare ga lona ba ba boifang Modimo, lefoko la poloko eno le rometswe kwa go rona.+ 27  Gonne banni ba Jerusalema le babusi ba bone ba ne ba se ka ba itse Yono,+ mme, fa ba dira jaaka baatlhodi, ba ne ba diragatsa dilo tse di neng tsa buiwa ke Baporofeti,+ e leng dilo tse di balelwang kwa godimo ka Sabata mongwe le mongwe, 28  mme, le mororo ba ne ba se ka ba bona lebaka la gore a swe,+ ba ne ba batla ka kgang mo go Pilato gore a bolawe kafa molaong.+ 29  Jaanong, e rile ba sena go diragatsa dilo tsotlhe tse di kwadilweng kaga gagwe,+ ba mo folosa mo koteng+ ba bo ba mo latsa mo lebitleng la kgakologelo.+ 30  Mme Modimo o ne a mo tsosa mo baswing;+ 31  mme malatsi a le mantsi o ne a bonala kwa go ba ba neng ba tlhatlogile le ene go tswa Galalea go ya Jerusalema, ba jaanong e leng basupi ba gagwe mo bathong.+ 32  “Mme jalo re lo bolelela dikgang tse di molemo kaga tsholofetso e e neng ya dirwa mo go borraaronamogologolwane,+ 33  e Modimo a e diragaditseng ka botlalo mo go rona bana ba bone ka gore o ne a tsosa Jesu+ mo losong; le eleng jaaka go kwadilwe mo pesalemeng ya bobedi go twe, ‘O morwaake, jaanong ke Rrago mo letsatsing leno.’+ 34  Mme ntlha eo ya gore o ne a mo tsosa mo baswing a sa tlhole a laoletswe go boela kwa go boleng, o ne a e bolela ka tsela eno, ‘Ke tla lo naya mapelonomi a lorato a a neng a bontshiwa Dafide a a ikanyegang.’+ 35  Ka gone gape o bua jaana mo pesalemeng e nngwe, ‘Ga o na go letlelela motho wa gago yo o ikanyegang a bola.’+ 36  Gonne Dafide,+ mo letlhakoreng le lengwe, o ne a direla thato e e boletsweng ka phepafalo ya Modimo mo kokomaneng ya gagwe a ba a robala mo losong mme a ladiwa le borraagwemogologolwane mme a bola.+ 37  Kafa letlhakoreng le lengwe, ene yo Modimo a neng a mo tsosa o ne a se ka a bola.+ 38  “Jalo itseng, bakaulengwe, gore ka Yono lo+ itsisiwe phatlalatsa boitshwarelo jwa maleo; 39  le gore mo dilong tsotlhe tse lo neng lo ka se ka lwa bolelwa lo le ba ba se nang molato mo go tsone ka molao wa ga Moshe,+ mongwe le mongwe yo o dumelang o bolelwa e le yo o se nang molato ka Yono.+ 40  Jalo tlhokomelang gore se se bolelwang mo Baporofeting se se ka sa lo tlela, 41  ‘Se boneng, lona basotli, lo bo lo se gakgamalele, mme lo nyelelele koo, ka gonne ke dira tiro mo malatsing a lona, tiro e lo se kitlang lo e dumela ka gope le eleng fa mongwe a lo bolelela dintlha tsotlhe ka yone.’”+ 42  Jaanong e rile ba tswa, batho ba simolola go rapela gore dikgang tseno di buiwe gape le bone ka sabata o o latelang.+ 43  Jalo fa kopano ya sinagoge e sena go phatlalala, ba le bantsi ba Bajuda le ba basokologi ba ba neng ba obamela Modimo ba sala Paulo le Barenabase+ morago, ba e rileng fa ba bua le bone ba neng ba simolola go ba rotloetsa+ gore ba tswelele mo bopelonoming jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo.+ 44  Ka sabata o o latelang mo e batlang e nna motse otlhe o ne wa phuthega mmogo go tla go utlwa lefoko la ga Jehofa.+ 45  E rile Bajuda ba bona boidiidi, ba tlala lefufa+ mme ba simolola go ganetsa dilo tse di buiwang ke Paulo+ ba tlhapatsa. 46  Mme jalo, ya re Paulo le Barenabase ba bua ka bopelokgale, ba re: “Go ne go tlhokega gore lefoko la Modimo le buiwe le lona+ pele. E re ka lo le kgorometsa lo le ntsha+ mo go lona e bile lo sa ikatlhole lo le ba ba tshwanelang botshelo jo bo sa khutleng, bonang! re retologela kwa ditšhabeng.+ 47  Tota e bile, Jehofa o re laetse ka mafoko ano, ‘Ke go tlhomile jaaka lesedi la ditšhaba,+ gore o nne poloko go ya fela kwa ntlheng ya lefatshe.’”+ 48  E rile ba ditšhaba ba utlwa seno, ba simolola go ipela le go galaletsa lefoko la ga Jehofa,+ mme botlhe ba ba neng ba na le tshekamelo e e siameng ya go bona botshelo jo bo sa khutleng ba nna badumedi.+ 49  Mo godimo ga moo, lefoko la ga Jehofa la tswelela le isiwa gongwe le gongwe mo nageng yotlhe.+ 50  Mme Bajuda+ ba ne ba fudua basadi ba ba tseelwang kwa godimo ba ba neng ba obamela Modimo le banna ba bagolo ba motse, ba tsosa pogiso+ kgatlhanong le Paulo le Barenabase mme ba ba latlhela kwa ntle ga melelwane ya bone. 51  Bano ba ne ba ba tlhotlhorela lorole lo lo mo dinaong tsa bone+ mme ba ya kwa Ikonio. 52  Mme barutwa ba tswelela ba tlala boipelo+ le moya o o boitshepo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase