Ditiro 28:1-31

28  E rile re sena go falola, foo ra utlwalela gore setlhaketlhake seno se ne se bidiwa Maleta.+  Mme batho ba ba buang puo e sele ba re bontsha bopelonomi+ jo bo sa tlwaelegang, gonne ba ne ba gotsa molelo ba bo ba re amogela rotlhe ka thuso ka ntlha ya pula e e neng e na le ka ntlha ya serame.+  E rile Paulo a rwalela ngata nngwe ya dikgong a ba a e baya mo molelong, noga e e botlhole ya tswa ka ntlha ya mogote e bo e ithathelela mo seatleng sa gagwe.  E rile batho ba ba buang puo e sele ba tshogana ka ba bona sebopiwa seno se se botlhole se akgega mo seatleng sa gagwe, ba simolola go raana ba re: “Eleruri monna yono ke mmolai, mme le mororo a kgonne go falola mo lewatleng, tshiamiso ya go ipusolosetsa ga e mo letle go nna a tshela.”  Le fa go ntse jalo, a tlhotlhorela sebopiwa se se nang le botlhole seno mo molelong mme a se ka a gobala.+  Mme ba ne ba lebeletse gore o ne a tlile go rurutshiwa ke go fisa kgotsa a we ka tshoganyetso a swe. Fa ba sena go leta lobaka lo loleele mme ba bona go se na sepe se se utlwisang botlhoko se se mo diragalelang, ba fetola mogopolo wa bone ba bo ba simolola gore o ne a le modimo.+  Jaanong gaufi le lefelo leo monna mongwe yo mogolo wa setlhaketlhake, yo o neng a bidiwa Pubelio, o ne a na le masimo; mme a re amogela sentle a ba a re tshola ka bopelontle malatsi a le mararo.  Mme go ne ga diragala gore rraagwe Pubelio a bo a letse fa fatshe a tshwenngwa ke letshoroma le letshololo, Paulo a tsena kwa go ene mme a rapela, a mmaya diatla+ a mo fodisa.+  Fa seno se sena go diragala, batho ba bangwe botlhe mo setlhaketlhakeng seno ba ba neng ba na le dipobolo le bone ba simolola go tla kwa go ene mme ba alafiwa.+ 10  Gape ba ne ba re tlotla ka dimpho di le dintsi mme, e rile re bolola ka mokoro, ba re rwesa dilo tse re di tlhokang. 11  Dikgwedi di le tharo moragonyana re ne ra bolola ka mokoro o o neng o tswa Alekesanderia+ o o neng wa nna mo setlhaketlhakeng seo mariga, letshwao la one e le “Bomorwa Seuse.” 12  Mme ya re re ema fa boemelong jwa dikepe kwa Sirakuse ra nna malatsi a le mararo, 13  e leng lefelo le re neng ra potologa go tswa mo go lone mme ra goroga kwa Regiuma. Letsatsi moragonyana phefo ya borwa ya tsoga mme ra kgona go fitlha kwa Puteoli mo letsatsing la bobedi. 14  Fano ra fitlhela bakaulengwe mme ra rapelwa gore re nne le bone malatsi a le supa; mme ka tsela eno ra tla re lebile Roma. 15  Mme go tswa koo bakaulengwe, e rile ba utlwa dikgang kaga rona, ba tla go re kgatlhantsha kwa Marekisetsong a Apio le Matlomararo a Boitapolosetso mme, ya re Paulo a tshogana ka a ba bona, a leboga Modimo mme a kgothala.+ 16  La bofelo, e rile re tsena mo Roma, Paulo a letlwa+ go nna a le nosi lesole le mo disitse. 17  Le fa go ntse jalo, malatsi a le mararo moragonyana a phutha ba e neng e le banna ba bagolo ba Bajuda. E rile ba kopane, a simolola go ba raya a re: “Banna, bakaulengwe, le mororo ke ne ke sa dira sepe se se leng kgatlhanong le batho kgotsa mekgwa ya borraaronamogologolwane,+ ke ne ka tsenngwa mo diatleng tsa Baroma+ jaaka legolegwa le le tswang Jerusalema. 18  Mme bano, fa ba sena go batlisisa,+ ba batla go nkgolola,+ e re ka go ne go se na lebaka lepe mo go nna la gore ke swe.+ 19  Mme e rile Bajuda ba nna ba bua kgatlhanong le gone, ke ne ka patelesega go ikuela+ kwa go Kaesara, mme e seng jaaka e kete ke ne ke na le sengwe se ke latofatsang setšhaba sa me ka sone. 20  Tota ka ntlha ya seno ke ne ka rapelela go lo bona le go bua le lona, gonne ke bofilwe ka keetane eno+ ka ntlha ya tsholofelo+ ya Iseraele.” 21  Ba mo raya ba re: “Ga re a amogela makwalo kaga gago a a tswang Judea, le gone ga go na ope wa bakaulengwe ba ba gorogileng yo o begileng kgotsa yo o buileng sepe sa boikepo kaga gago. 22  Mme re akanya gore go tshwanetse gore re utlwe mo go wena gore dikakanyo tsa gago ke eng, gonne ruri re a itse gore lekoko+ leno le a kgalwa+ gongwe le gongwe.” 23  Jaanong ba rulaganya gore ba nne letsatsi le ene, mme ba tla ka dipalo tse dikgolwane kwa go ene mo lefelong la gagwe la bonno. Mme a ba tlhalosetsa kgang a naya bosupi ka botlalo kaga bogosi jwa Modimo+ le ka go dirisa mafoko a a tlhatswang pelo kaga Jesu a a mo molaong wa ga Moshe+ le Baporofeti,+ go tloga mo mosong go fitlha maitseboa. 24  Mme bangwe ba simolola go dumela+ dilo tse di buiwang; ba bangwe ba ne ba se ka ba dumela.+ 25  Jalo, ka gonne ba ne ba sa dumalane, ba tsamaya, fa Paulo a ne a dira kakgelo eno e le nngwe: “Moya o o boitshepo o ne wa bua le borraalonamogologolwane ka tshwanelo ka moporofeti Isaia, 26  o re, ‘Ya kwa bathong bano mme o re: “Go utlwa, lo tla utlwa mme lo sa tlhaloganye ka gope; e bile, go leba, lo tla leba+ mme lo sa bone ka gope. 27  Gonne pelo ya batho bano ga e tlhole e amogela sepe, mme ba utlwile ka ditsebe tsa bone ba sa arabele, ba tswetse matlho a bone; gore le ka motlha ba se ka ba bona ka matlho a bone le go utlwa ka ditsebe tsa bone le go tlhaloganya ka pelo ya bone mme ba boele morago, mme ke ba fodise.”’+ 28  Jalo itseng gore seno, se Modimo a bolokang ka sone, se rometswe kwa ditšhabeng;+ eleruri ba tla se reetsa.”+ 29  —— 30  Jalo a nna dingwaga di le pedi tse di tletseng mo ntlong ya gagwe e e hirilweng,+ a amogela ka bopelonomi botlhe ba ba neng ba tsena kwa go ene, 31  a ba rerela bogosi jwa Modimo e bile a ruta dilo tse di leng kaga Morena Jesu Keresete ka kgololesego e kgolo thata ya go bua,+ a sa kgorelediwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase