Ditiro 20:1-38

20  Jaanong fa pheretlhego e sena go kokobela, Paulo a roma gore barutwa ba bidiwe, mme e rile a sena go ba kgothatsa le go ba sadisa sentle,+ a tswelela go tsaya loeto a ya kwa Makedonia.+  Fa a sena go ya mo dikarolong tseo e bile a kgothatsa ba ba koo ka mafoko+ a le mantsi, a tla mo Gerika.  E rile a ntse dikgwedi di le tharo koo, ka gonne Bajuda ba ne ba mo logela leano+ ka a ne a tloga a bolola ka mokoro a ya Siria, a dira tshwetso ya gore a boe a fete ka Makedonia.  Ba ba neng ba mo patile e ne e le Sopatere+ morwa Piro wa Berea, Arisetareko+ le Sekundo wa Bathesalonika, le Gaio wa Derebe, le Timotheo,+ mme go tswa kgaolong ya Asia e ne e le Tikiko+ le Terofimo.+  Bano ba ne ba tsamaela kwa pele mme ba re letela kwa Teroase;+  mme rona re ne ra tloga ka mokoro mo Filipi morago ga malatsi a dikuku tse di sa bedisiwang,+ mme ra tla kwa go bone kwa Teroase+ mo malatsing a le matlhano; mme ra nna malatsi a supa koo.  Mo letsatsing la ntlha+ la beke, fa re ne re phuthegile mmogo go tla go ja dijo, Paulo a simolola go bua le bone, ka a ne a tlile go tsamaya letsatsi le le latelang; mme a lelefatsa puo ya gagwe go fitlha bosigogare.  Jalo go ne go na le dipone di le dintsi thata mo ntlwaneng e e kwa godimo+ koo re neng re phuthegetse gone.  Ya re lekau lengwe le le neng le bidiwa Yutiko le ntse fa fensetereng, la tshwarwa ke boroko jo bogolo fa Paulo ene a ntse a bua, mme, ka le gatelelwa ke boroko, la wela kwa tlase go tswa letlhatlaganyaneng la boraro mme la selwa le sule. 10  Mme Paulo a ya kwa boalong jo bo kwa tlase, a itatlhela mo go ene+ a mo tlamparela mme a re: “Tlogelang go tsosa modumo, gonne moya wa gagwe o mo go ene.”+ 11  Jaanong a ya kwa boalong jo bo kwa godimo a tsaya dijo a ja, mme fa a sena go tlotla lobaka lo loleele thata, go fitlha letsatsi le tlhaba, kgabagare a tsamaya. 12  Jalo ba tsaya mosimane ba tsamaya ka ene a tshela mme ba gomotsega fela thata. 13  Jaanong re ne ra tsamaela pele kwa mokorong mme ra bolola ka one re ya Asoso, koo re neng re ikaeletse go pega Paulo gone, gonne, fa a sena go naya ditao ka seno, ene ka boene o ne a ikaeletse go tsamaya ka dinao. 14  Jalo e rile a re tshwara kwa Asoso, ra mo pega mme ra ya kwa Mitilene; 15  mme, ya re re tloga koo ka mokoro mo letsatsing le le latelang, ra goroga bolebana le Kiose, mme letsatsi le le latelang ra fitlha kwa Samosa, mme mo letsatsing le le latelang ra goroga kwa Mileto. 16  Gonne Paulo o ne a dirile tshwetso ya gore a tsamaye ka mokoro go ya go feta ka Efeso,+ gore a se ka a nna nako epe mo kgaolong ya Asia; gonne o ne a potlaketse go goroga kwa Jerusalema+ ka letsatsi la moletlo wa Pentekosete fa gongwe a ne a ka kgona. 17  Le fa go ntse jalo, a roma kwa Efeso a bitsa banna ba bagolwane+ ba phuthego a le kwa Mileto. 18  E rile ba fitlha kwa go ene a ba raya a re: “Lo itse sentle kafa go tswa letsatsing la ntlha le ke neng ka gata mo kgaolong ya Asia+ ka lone ke neng ke na le lona nako yotlhe+ ka gone, 19  ke le motlhanka+ wa Morena ka mogopolo o o ikokobeditseng thata+ le ka dikeledi le diteko tse di neng tsa ntlela ka maano+ a Bajuda; 20  fa ke ne ke sa ithibe go lo bolelela sepe sa dilo tse di neng di na le poelo le fa e le go lo ruta+ phatlalatsa le ka ntlo+ le ntlo. 21  Mme ke ne ka naya bosupi ka botlalo+ mo Bajudeng le mo Bagerikeng kaga boikwatlhao+ mo Modimong le tumelo mo Moreneng wa rona Jesu. 22  Mme jaanong, bonang! ka ke pitlagane mo moyeng,+ ke tsaya loeto go ya Jerusalema, le mororo ke sa itse dilo tse di tla ntiragalelang teng, 23  fa e se gore go tswa motseng go ya motseng o mongwe moya o o boitshepo+ o nnaya bosupi kgapetsakgapetsa jaaka fa o re dikgole le dipitlagano di ntetetse.+ 24  Le fa go ntse jalo, ga ke tseye moya wa me e le o o botlhokwa o o rategang mo go nna,+ fa fela ke ka wetsa lobelo lwa me+ le bodiredi+ jo ke neng ka bo amogela+ jwa Morena Jesu, gore ke neye bosupi ka botlalo jwa dikgang tse di molemo tsa bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo.+ 25  “Mme jaanong, bonang! ke a itse gore lotlhe ba ke neng ka simolola go rera bogosi mo gare ga lona ga lo kitla lo tlhola lo bona sefatlhego sa me. 26  Ka gone ke lo biletsa go tla go supa mo go lone letsatsi leno gore ke phepa mo mading+ a batho botlhe, 27  gonne ga ke a ithiba go lo bolelela boikaelelo+ jotlhe jwa Modimo. 28  Itlhokomeleng+ lo bo lo+ tlhokomele letsomane lotlhe,+ le moya o o boitshepo o lo tlhomileng balebedi mo go lone,+ gore lo dise phuthego ya Modimo,+ e a neng a e reka ka madi+ a Morwawe. 29  Ke a itse gore fa ke sena go tsamaya diphiri+ tse di gatelelang di tla tsena mo gare ga lona mme ga di na go tshwara letsomane ka bonolo, 30  e bile go tla tsoga banna mo gare ga lona mme ba tla bua dilo tse di sokameng+ gore ba gogele barutwa kwa go bone.+ 31  “Jalo nnang lo tsogile, lo bo lo gopole gore dingwaga di le tharo,+ bosigo le motshegare, ke ne ka se ka ka tlogela go tlhagisa+ mongwe le mongwe ka dikeledi. 32  Mme jaanong ke lo neela mo Modimong+ le mo lefokong la bopelonomi jwa gagwe jo bo sa re tshwanelang, lefoko le le ka lo agang+ la ba la lo naya boswa mo gare ga botlhe ba ba itshepisitsweng.+ 33  Ga ke a eletsa selefera ya ga ope kgotsa gouta kgotsa diaparo ka bopelotshetlha.+ 34  Lona ka bolona lo a itse gore diatla tseno di tlhokometse ditlhoko tsa me+ le tsa ba ba nang le nna. 35  Ke lo bontshitse mo dilong tsotlhe gore ka go dira ka natla+ jalo lo tshwanetse go thusa ba ba bokoa,+ le gore lo tshwanetse go gopola mafoko a Morena Jesu, fa ene ka boene a ne a re, ‘Go na le boitumelo jo bogolo mo go abeng+ go na le jo bo leng gone mo go amogeleng.’” 36  E rile a sena go bua dilo tseno, a khubama+ fa fatshe le bone botlhe mme a rapela. 37  Eleruri, go ne ga tsoga selelo se segolo thata mo gare ga bone botlhe, mme ba wela mo molaleng wa ga Paulo+ ba bo ba mo atla+ ka lorato, 38  ka gonne ba ne segolobogolo ba utlwisitswe botlhoko ke lefoko le a neng a le buile gore ba ne ba se kitla ba tlhola ba bona sefatlhego sa gagwe.+ Jalo ba mmuledisa+ go ya kwa mokorong.

Dintlha Tse di Kwa Tlase