మా పనికి ఆర్థిక మద్దతు ఎలా లభిస్తు౦ది?

ఇది యెహోవాసాక్షులు—సువార్త ప్రకటి౦చడానికి స౦స్థీకరి౦చబడ్డారు అనే వీడియో క్లిప్‌. దీనిని యెహోవాసాక్షులు రూపొ౦ది౦చారు.