కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డులు

అహరోను

ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, మోషే అన్నయ్య అహరోను గురి౦చి తెలుసుకో౦డి. అహరోను ఇశ్రాయేలీయుల మొట్టమొదటి ప్రధానయాజకుడు అయ్యాడు. ఈ పేజీని ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని, కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచుకో౦డి.