MUKAI! July 2015 | Zvinhu 5 Zvaungaita Kuti Uve Noutano

Zvaunoita zvinogona kuderedza chirwere kana kuchidzivirira.

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvaungaita Kuti Uve Noutano

Verenga unzwe zvinhu 5 zvaunogona kuita kuti urambe uine utano hwakanaka.

NYAYA IRI PAKAVHA

Tariro Kune Vasina Pekugara Uye Varombo

Mazano eBhaibheri anogona kukubatsira panyaya dzemari uye kuti usanyanye kunetseka mupfungwa.

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

Kudzidzisa Vana Kuti Vateerere

Iwe nemwana wako munogara muchinetsana nekuti anenge asingadi kuita zvaunomuudza here? Mazano 5 okukubatsira pakurera vana.

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

Zvaungaita Kuti Usimbise Imba Yako

Ukazvipira kune mumwe wako unenge wazvisungirira here, kana kuti zvinotoita kuti imba yenyu itsige?

WATCHING THE WORLD

Zvakatipoteredza

Zvichangobva kubudiswa munhau zviri kuita kuti pave nemubvunzo wekuti, “Nei vanhu vari kutadza kupedza dambudziko rokuparadzwa kwezvakatipoteredza?”

Zvimwe Zviri paIndaneti

Ndingaitei Kuti Ndirege Kunyanya Kusuruvara?

Ona kuti ungaita sei kana uine dambudziko rokusuruvara.

Kuba Kwakaipa

Mwari anoona sei kuba? Verenga Eksodho 20:15. Ona vhidhiyo uye dzidza zvakawanda kubva pane zvinoitwa naKuda.