UMUNARA W’INDERETSI Munyonyo 2014 | Shetani yoba abaho?

Nimba Shetani atabaho, abantu rero bamutinyira ubusa. Ariko nimba Shetani ari umunyamayeri ahenda abantu, uca wumva rero ko tugeramiwe cane kurusha uko abantu benshi bavyiyumvira.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Shetani yoba abaho?

Shetani yoba ari ikibi kiri mu muntu canke ni ikiremwa gifise ubwenge kitaboneka?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Shetani yoba ari ikibi gusa kiri mu muntu?

Inkuru zibiri zo muri Bibiliya zirishura neza ico kibazo.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Twoba dukwiye gutinya Shetani?

Imana iraturonsa ibintu bine bishobora kudukingira ibitero vya Shetani.

IKIYAGO ICABONA CA YEHOVA AGIRANA N’UWO ABWIRA INKURU NZIZA

Ubwami bw’Imana bwatanguye kuganza ryari? (Igice ca 2)

Ivyo Bibiliya yari yaravuze kuva kera be n’indoto umwami wa Babiloni yarose bivuye ku Mana, biradufasha kumenya umwaka Ubwami bw’Imana bwatanguye kuganza.

NIWIGANE UKWIZERA KWABO

“Noshobora nte gukora ico kibi gikomeye?”

Yozefu yashoboye gute kwanka kuryamana na muka Potifari naho uno ata ko atagize ngo amuryosharyoshe?

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Kuba Yezu yarazuye abantu vyerekana iki ku bijanye n’ivyo yasezeranye ko azokora muri kazoza?

Ibindi usanga kuri internet

Imana yoba yaremye Shetani kugira ngo itugerageze?

Inyishu Bibiliya itanga irumvikana kandi irahumuriza.