UMUNARA W’INDERETSI Ruheshi 2014 | Imana ibona gute itabi?

Kumenya ingene Imana ibona itabi vyoshobora kugufasha kuriheba.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Akaranda gakwiye kw’isi yose

Kubera iki ako karanda kabandanya kandi haragizwe utwigoro tudasanzwe two kukarwanya?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Imana ibona gute itabi?

Ko Bibiliya itigera ivuga itabi, twomenya Imana iribona gute?

Woba umaze guhonja umukate w’ubuzima?

Kubera iki Yezu yavuze ko ari we mukate w’ubuzima akaba n’umukate uva mw’ijuru?

Ni icizigiro ikihe dufise ku bijanye na ba sokuru bapfuye?

Bibiliya ivuga ko Imana izozura n’abantu batagororotse. Kubera iki none izobigira?

Abantu batatu barondeye ukuri mu kinjana ca 16—Ni ibiki bubuye?

Capito, Cellarius, and Campanus all did something that put them at odds with both the Catholic Church and the Reformation.

Inyishu z’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Umugambi Imana ifitiye isi woba uzoranguka?

Ibindi usanga kuri internet

Imana yoba ari yo ikwiye kubazwa imibabaro idushikira?

Imibabaro irashobora gushikira uwo ari we wese, mbere n’abashimwa n’Imana. Kubera iki?