Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

UMUNARA W’INDERETSI (INTEGURO Y'UKWIGA) Mukakaro 2014

Iyi nomero irimwo ibiganiro vy’ukwiga kuva kw’igenekerezo rya 1 gushika ku rya 28 Nyakanga 2014.

Baritanze babikunze muri Micronésie

Abava mu bindi bihugu bakorera muri ayo Mazinga yo muri Pasifike akenshi bahura n’ingorane zitatu. None abo bamamaji b’Ubwami bavyifatamwo gute?

“Yehova arazi abiwe”

‘Umushinge’ be n’ ‘ikidodo’ bivugwa muri 2 Timoteyo 2:19 bifasha gute kumenya aba Yehova abo ari bo?

Abasavyi ba Yehova ‘baravavanura n’ibitagororotse’

Imvugo ngo ‘kuvavanura n’ibitagororotse’ ifitaniye isano gute n’ibintu vyabaye mu gihe ca Musa? Ni ibiki twigira kuri ivyo bintu vyabaye?

INKURU Y’UBUZIMA

Narabuze dawe—Ndonka uwundi Dawe

Nusome inkuru y’ubuzima ya Gerrit Lösch, umwe mu bagize Inama Nyobozi

“Muri ivyabona vyanje”

Kuba twitwa Ivyabona vya Yehova bisobanura iki?

“Muzombera ivyabona”

Ni kubera iki Yezu yavuze ngo “muzombera ivyabona” aho kuvuga ko bazoba ivyabona vya Yehova? Twoshobora gute kuguma dufise umwete mu gikorwa co gushinga intahe?