Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BE MASO! Munyonyo 2015 | Kubera iki abantu baheba amadini?

Abantu amamiliyoni bafise ivyiyumviro bitandukanye bafashe ingingo imwe.

COVER SUBJECT

Kubera iki abantu baheba amadini?

Bibiliya yari yaravuze ibiriko birashikira amadini muri iki gihe.

Kubaho utabona

Ubushobozi bwo kwumva, kumoterwa no gukorakora bw’umuntu ahumye bwoba bushobora kwongerekana?

INTERVIEW

Umuhinga mu biharuro asigura icatumye yemera Imana

Kubera iki Gene Hwang abona ko ivyo yemera bidateye kubira n’ivyo yize kw’ishure?

HELP FOR THE FAMILY

Gukeza umwana

Hari uburyo bumwe bwo gukeza umwana bwagaragaye ko ari bwiza kuruta ubundi.

THE BIBLE'S VIEWPOINT

Umuhero w’isi

“Isi” izovaho ni iyihe? Izovaho ryari kandi gute?

WAS IT DESIGNED?

Ibiterwa birakora igiharuro

Abahinga basanze igiterwa ca sinapi gifise ubushobozi butangaje.

Ibindi usanga kuri internet

Ibibazo bikunze kubazwa ku bijanye n’Ivyabona vya Yehova

Raba inyishu zirashe z’ibibazo abantu bakunze kubazwa.

Udukorwa tw’abana

Raba udukorwa two kwiryohera twofasha abana bawe kwiga ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya.