Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

BE MASO! KIGARAMA 2014

Ivyo ukwiye kumenya ku bijanye n’ingorane zo mu mutwe

Ingorane zo mu mutwe zirashobora gusinzikaza umuntu, ariko abantu benshi bazifise usanga batarondera kwivuza. Kubera iki?

Ivyo ukwiye kumenya ku bijanye n’ingorane zo mu mutwe

Hari ibintu icenda vyogufasha kuvyifatamwo neza igihe ufise ingorane yo mu mutwe.

Udukuru tw’irya n’ino

Muri utwo dukuru harimwo utwerekeye: agakoko karamba kuruta ibikoko vyose bizwi, ikiyaga kizwi cane kiri mu gukama, n’ikiringo c’umwaka abantu aho benshi bafatwa n’indwara y’umutima.

Gufata ingingo mu mwumvikano

Hari ibintu bine wewe n’uwo mwubakanye vyobafasha gutorera umuti ingorane aho gushwana.

Amaso aruta umutumba!

Ijisho ry’ako karemwa kadasanzwe ni rinini kuruta n’ubwonko bwako.

Umuhinga mu vy’ubutunzi asigura igituma yemera Bibiliya

Umuhinga Stephen Taylor avuga ko kwiga Bibiliya ari wo mutahe wamuzaniye akunguko kuruta iyindi yose yakoresheje.

Isi

Isi yoba izotikizwa?

Ironderero ry’ibiganiro vyo muri Be maso! yo mu 2014

Urutonde rw’ibiganiro vyasohowe muri Be maso! mu 2014, bitondetse hisunzwe ico bivuga.