Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

BE MASO! No 5 2017 | Ivyodufasha kurusimba hateye icago

Kubera iki bihambaye kwitegurira ivyago?

Bibiliya ivuga iti: “Umunyabwenge abonye icago arihisha; abantu batazi utuntu n’utundi bararengana bakibonerako.”​—Imigani 27:12.

Iki kinyamakuru kirerekana ivyo dukwiye gukora imbere y’uko icago gishika, gishitse n’inyuma yaco.

 

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Ivyodufasha kurusimba hateye icago

Ibi vyiyumviro vyoshobora gutuma turokora ubuzima bwacu n’ubw’abandi.

Ingene twokoresha neza umuyagankuba n’igitoro

Raba ingene twokoresha neza umuyagankuba n’igitoro muhira, mu kwiyunguruza no mu bikorwa vya misi yose.

TWISUNZE BIBILIYA

Intambara

Mu bihe vya kera, Abisirayeli bararwana intambara mw’izina ry’Imana. Ivyo none vyoba bisigura ko Imana ishigikira intambara zo muri iki gihe?

ICOFASHA UMURYANGO

Ntiwigerezeko urondera gusa kwiryohera

Abakiri bato benshi bararyoherwa cane no gupima aho bageza mu kurinda, rimwe na rimwe bakabigira mu buryo burimwo akaga. Woba nawe umaze kwiyumvira kubigira?

IBIHUGU N’ABABIBAMWO

Tuje muri Kazakistani

Aho ha mbere Abanyakazakistani babaho bimukanga, bakaba mu tuzu twitwa yourtes. Ubuzima bwabo muri iki gihe buhuriye he n’ubuzima bwa ba sekuruza babo?

VYOBA VYARIYADUKIJE?

Ukuntu ibiruka bimeze

Imero y’ibiruka (inzu z’ibifyera) n’ingene bikozwe birabifasha gukingira ibifyera.

Ibindi usanga kuri internet

Kubera iki Ivyabona vya Yehova batagira uruhara mu ntambara?

Ivyabona vya Yehova barazwi kw’isi yose ko batagira uruhara mu ntambara. Raba igituma bataja mu ntambara.

Iyo ivyago biteye, urukundo ruratuma dutabara

Mu bihugu bitari bike, Ivyabona vya Yehova barafasha abari mu ngorane.