Juan 13:1-38

  • Jesusqa discipulosninpa chakisninta mayllan (1-20)

  • Jesusqa willan Judas japʼichinanta (21-30)

  • Uj mosoj kamachiy (31-35)

    • Jesuspa discipulosnenqa purajmanta munanakonqanku (35)

  • Jesús willan Pedro negananta (36-38)

13  Pascua Fiesta ñaupajta Jesusqa yacharqa horan chayamusqantaña+ kay mundomanta Tata Diospaman kutipunanpaj.+ Jesusqa kay mundopi paypata kajkunata munakusqanrayku, tukukuykama paykunata munakullarqapuni.+  Jesuswan discipulosninwan cenashajtinku, Diabloqa Simonpa wawan Judas Iscariotej sonqonman yuyayta churasqaña+ Jesusta japʼichinanpaj.+  Jesusqa yacharqa Tata Dios tukuy imasta makisninman churasqanta. Yachallarqataj Diosmanta jamusqanta, Diospamantaj kutipunanta.+  Chayrayku mikhushasqanmanta sayarispa mantonta orqhokorqa, uj toallata oqharispataj cinturanman wataykukorqa.+  Chʼillamiman yakuta jichʼaspataj discipulosninpa chakisninta mayllayta qallarerqa, cinturanman watakusqan toallawantaj chʼakicherqa.  Simón Pedroman Jesús qayllaykojtintaj, pay nerqa: “Señor, ¿imaynatá qan chakisniyta mayllawankimanri?”, nispa.  Jesustaj nerqa: “Kunanqa kay ruwasqayta mana entiendenkirajchu, aswan qhepamanraj entiendenki”, nispa.  Pedrotaj nerqa: “Mana jaykʼajpis chakisniytaqa mayllawankichu”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Manachus chakisniykita mayllasqayki chayqa,+ mana noqajtachu kanki”, nispa.  Simón Pedrotaj nerqa: “Señor, jina kajtenqa ama chakisnillaytaqa mayllawaychu, makisniytawan umaytawan mayllaway”, nispa. 10  Jesustaj nerqa: “Bañasqaña kajqa llimphuña kashan, chakisnillanta mayllana tiyan. Qankunaqa llimphuña kashankichej, manataj tukuyniykichejchu”, nispa. 11  Jesusqa mayqenninkuchus payta japʼichinanta yacharqaña.+ Chayrayku nerqa: “Mana tukuyniykichejchu llimphu kashankichej”, nispa. 12  Chakisninkuta mayllaytawan, Jesusqa mantonta churaykukorqa. Chantá ujtawan mikhoj tiyaykukuspa paykunata nerqa: “¿Yachankichejchu imapajchus chakisniykichejta mayllasqayta? 13  Qankunaqa niwankichej Yachachejníy, Señorníy nispa, chaytaqa maychus kajllata niwankichej, noqaqa chaypuni kani.+ 14  Noqachus Señorniykichejtaj Yachachejniykichejtaj kashaspa chakisniykichejta mayllarqaykichej chayqa,+ kikillantataj qankunapis purajmanta chakisniykichejta mayllanakunaykichej tiyan.+ 15  Chayta ruwani qankunapis noqa jinallataj ruwanaykichejpaj.+ 16  Cheqatapuni niykichej: Kamacheqa mana patronninmanta kurajchu, nillataj kachamusqapis kachamojninmanta kurajchu. 17  Qankunaqa chay imasta yachankichejña, chaykunata ruwaspataj kusisqa kankichej.+ 18  Mana tukuyniykichejmantachu chaytaqa nishani, noqaqa rejsini pikunatachus ajllarqani chaykunata. Chaywanpis Diosmanta Qhelqasqa juntʼakunan tiyan,+ chaypi nin: ‘Noqawan khuska mikhojqa contrayta oqharikun’,+ nispa. 19  Kunanmantapacha chayta niykichej chay imas manaraj juntʼakushajtin, juntʼakojtintaj noqa pay kasqayta creenaykichejpaj.+ 20  Cheqatapuni niykichej: Pillapis ujnin kachasqayta wajyarikojqa, noqatapis wajyarikullawantaj.+ Noqata wajyarikuwajtaj, kachamuwajniytapis wajyarikullantaj”,+ nispa. 21  Chayta niytawan Jesusqa sinchʼita llakikuspa nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Qankunamanta ujniykichej japʼichiwanqa”,+ nispa. 22  Discipulosnintaj purajmanta qhawanakorqanku, mayqenninkumantachus parlashasqanta mana yachaspataj tʼukorqanku.+ 23  Discipulosninmanta ujnintaj, pitachus Jesús mayta munakoj chay,+ ladonpi* tiyasharqa. 24  Simón Pedrotaj chay discipulota umanwan señata ruwaspa taporqa: “¿Pimantataj parlashanri?”, nispa. 25  Paytaj Jesuspa pechonman atiykukuspa taporqa: “Señor, ¿pitaj chayri?”,+ nispa. 26  Jesustaj kuticherqa: “Pimanchus parti tʼantata chhapuspa jaywasaj chay kashan”,+ nispa. Chantá tʼantata chhapuspa Judasman jaywarqa, pichus Simón Iscariotej wawan karqa chayman. 27  Chay parti tʼantata Judas japʼikusqantawantaj Satanasqa payman yaykorqa.+ Jesustaj Judasta nerqa: “Ruwashasqaykitaqa, aswan usqhayta ruway”, nispa. 28  Mikhusharqanku chaykunataj mana yacharqankuchu imaraykuchus Jesús chayta nisqanta. 29  Wakenqa yuyarqanku Judas qolqe cajata japʼisqanrayku+ Jesús payman nisqanta: “Rantimuy fiestapaj imastachus necesitasqanchejta”, nispa chayri wajchasman imallatapis qomunanta. 30  Judastaj parti tʼantata japʼiytawankama usqhayllata llojserqa, tutaña karqa.+ 31  Judas llojsejtintaj Jesús nerqa: “Noqaqa* kunan jatunchasqa kani,+ Diospis noqanejta jatunchasqa kashan. 32  Diosllataj noqataqa jatunchawanqa,+ chaytataj usqhayllata ruwanqa. 33  Wawitasníy, pisillatawanña qankunawan kasaj. Qankunaqa maskʼawankichej, jinapis judiosman imatachus nerqani chayllatataj qankunamanpis niykichej: ‘Maymanchus rishani chaymanqa mana jamuyta atinkichejchu’.+ 34  Uj mosoj kamachiyta qoykichej: Purajmanta munanakuychej. Imaynatachus noqa munakorqaykichej+ ajinallatataj qankunapis purajmanta munanakuychej.+ 35  Qankunachus purajmanta munanakunkichej chayqa, tukuy yachanqanku discipulosniy kasqaykichejta”,+ nispa. 36  Simón Pedrotaj Jesusta taporqa: “Señor, ¿maymantaj rishanki?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Maymanchus rishani chaymanqa manaraj qhepayta jamuyta atiwajchu, aswan qhepamanraj jamunki”,+ nispa. 37  Pedrotaj nerqa: “Señor, ¿imaraykutaj kunan mana qhepaykita riyta atiymanchuri? Qanrayku kausayniytapis qosaj”,+ nispa. 38  Jesustaj nerqa: “¿Kausayniykita noqarayku qowajchu? Cheqatapuni niyki: Manaraj gallo waqashajtin kinsa kutita mana rejsiwasqaykita ninki”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Griego parlaypeqa nin, “ojllayninpi”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.