Juan 17:1-26

  • Apostolesninwan kashaspa Jesuspa qhepa kaj mañakuynin (1-26)

    • Diosta rejseyqa wiñay kausaymin (3)

    • Cristianosqa mana kay mundomanta runas jinachu kanku (14-16)

    • “Palabraykeqa cheqapuni” (17)

    • “Sutiykita rejsicherqani” (26)

17  Jesusqa chay imasta parlaytawan, cielota qhawarispa nerqa: “Tatáy, hora chayamunña, wawaykita jatunchay, qantapis wawayki jatunchasunanpaj.+  Qanqa wawaykiman atiyta qorqanki tukuy runasta kamachinanpaj,+ paykunamantaj wiñay kausayta qonanpaj,+ pikunatachus payman qorqanki chay tukuyninkuman.+  Kaymin wiñay kausayqa:+ Qan kʼata* cheqa Diosta rejsisunanku,*+ kachamusqayki Jesucristotapis.+  Qowasqayki ruwanata tukuchasqaywanqa+ kay jallpʼapi jatunchayki.+  Tatáy, imaynatachus manaraj kay mundo kashajtin ladoykipi jatunchasqa karqani, ajinallatataj kunanpis ladoykipi jatunchaway.+  ”Sutiykita rejsicherqani kay mundomanta qowasqayki runasman.+ Paykunaqa qanpata karqanku, noqamantaj qopuwarqanki, paykunataj nisqaykita kasukunku.  Kunanqa yachanku tukuy imasta qowasqaykeqa qanmanta jamusqanta.  Chayta yachanku niwasqaykita paykunaman willasqayrayku,+ chaytataj japʼikunku, cheqamantataj yachanku sutiykipi jamusqayta,+ creenkutaj qan kachamuwasqaykita.+  Noqaqa paykunapaj mañakuyki, manataj kay mundomanta runaspajchu, manachayqa qowarqanki chaykunapaj, qanpata kasqankurayku. 10  Tukuy noqajta kajqa qanpata, qanpata kajtaj noqajta,+ paykuna ukhupitaj jatunchasqa kani. 11  ”Noqaqa manaña kay mundopichu kasaj, qanman jampusaj, paykunataj kay mundopi kashanku.+ Santo Tatáy, qowasqayki sutiykirayku paykunata qhawariy,*+ ajinamanta ujchasqa kanankupaj,* imaynatachus noqanchejpis ujchasqa kanchej* ajinata.+ 12  Paykunawan kashaspaqa qowasqayki sutiykirayku paykunata qhawaj kani,+ paykunatataj waqaycharqani, manataj ni mayqenninkupis chinkarqankuchu,+ manachayqa chinkachisqa kanqa chaylla,+ qhelqasqa kaj juntʼakunanpaj.+ 13  Kunanqa qanman jampushani, kay imastataj kay mundopi kashaspallaraj parlashani, paykunapis noqa jinallataj may kusisqa kanankupaj.+ 14  Palabraykita paykunaman willarqani. Kay mundomanta runastajrí paykunata chejnikunku,+ mana kay mundomanta runas jinachu kasqankurayku, imaynatachus noqapis mana kay mundomanta runas jinachu kani ajinata. 15  ”Mana mañakuykichu paykunata kay mundomanta orqhonaykita, manachayqa mañakuyki Diablomanta* jarkʼanaykita.+ 16  Paykunaqa mana kay mundomanta runas jinachu kanku,+ imaynatachus noqapis mana kay mundomanta runas jinachu kani ajinata.+ 17  Paykunataqa cheqa kajnejta qanpaj tʼaqay,*+ palabraykeqa cheqapuni.+ 18  Imaynatachus qan kay mundomanta runasman kachamuwarqanki, ajinallatataj noqapis paykunata kay mundomanta runasman kachani.+ 19  Paykunaraykutaj qanpaj tʼaqakuni, paykunapis cheqa kajnejta qanpaj tʼaqasqa kanankupaj. 20  ”Mana paykunallapajchu mañakuyki, manachayqa paykunaj yachachisqankuta uyarispa noqapi creejkunapajpis, 21  tukuyninku ujchasqa kanankupaj,+ imaynatachus qan Tatáy noqawan ujchasqa kashanki, noqataj qanwan ujchasqa kashani,+ ajinata paykunapis noqanchejwan ujchasqa kanankupaj. Ajinamanta kay mundomanta runas qan kachamuwasqaykita creenankupaj. 22  Imaynatachus qan jatunpaj qhawawanki, ajinallatataj noqapis paykunata jatunpaj qhawani, ajinamanta ujchasqa kanankupaj, imaynatachus noqanchejpis ujchasqa kanchej ajinata.+ 23  Noqa paykunawan ujchasqa kashani, qantaj noqawan ujchasqa kashanki, paykunapis cheqamanta ujchasqa kanankupaj, kay mundomanta runas yachanankupaj qan kachamuwasqaykita, paykunatataj munakusqaykita, imaynatachus noqata munakuwanki ajinata. 24  Tatáy, munani pikunatachus qowarqanki chaykunapis, maypichus kasaj chayllapitaj noqawan khuska kanankuta,+ paykunapis jatun kayta qowasqaykita rikunankupaj, niraj kay mundo qallarikushajtin* munakuwasqaykirayku.+ 25  Cheqan kaj Tatáy, kay mundomanta runasqa mana rejsisunkuchu,+ noqatajrí rejsiyki,+ paykunataj yachankuña qan kachamuwasqaykita. 26  Paykunaman sutiykita rejsicherqani, rejsichillasajpunitaj,+ imaynatachus qan munakuwarqanki ajinata paykunapis wajkunata munakunankupaj, ajinamanta noqapis paykunawan ujchasqa kanaypaj”.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “sapan”.
Chayri “rejsisunallankupuni”. Griego parlaypeqa siga rejsinamanta parlashan.
Chayri “cuiday”.
Chayri “ujlla kanankupaj”.
Chayri “ujlla kanchej”.
Griego parlaypeqa nin, “Sajramanta”.
Chayri “llimphuchay”.
Kaypeqa parlashan Adanpa Evajpa wawasninkumanta.