Juan 8:12-59

  • Tata Diosqa Jesusmanta willan (12-30)

    • Jesusqa “kay mundopaj kʼanchay” (12)

  • Abrahanpa wawasnin (31-41)

    • ‘Cheqa kaj kacharichisonqachej’ (32)

  • Diabloj wawasnin (42-47)

  • Jesuswan Abrahanwan (48-59)

8  12  Jesusqa runasta ujtawan nillarqataj: “Noqa kay mundopaj kʼanchay kani.+ Qhepayta jamojqa ni jaykʼaj laqhapi purenqachu, manachayqa kausayta qoj kʼanchay tiyaponqa”,+ nispa. 13  Fariseostaj Jesusta nerqanku: “Qanqa, qan kikiykimanta willakunki, willasqaykitaj mana cheqachu”,* nispa. 14  Jesustaj paykunaman kuticherqa: “Noqallamantataj willakuni chaypis, willasqayqa cheqapuni. Yachani maymantachus jamusqayta, maymanchus rishasqaytapis.+ Qankunatajrí mana yachankichejchu maymantachus jamusqayta, nitaj maymanchus rishasqaytapis. 15  Qankunaqa runaj yuyayninman jinalla juzgankichej,+ noqatajrí mana pitapis juzganichu. 16  Sichus juzgayman chayqa, juzgasqayqa cheqa kanman. Noqaqa mana sapallaychu juzgani, manachayqa kachamuwaj Tataywan khuska juzgani.+ 17  Leyniykichejpipis qhelqasqa kashan: ‘Iskay runaschus kikinta willanku chayqa, willasqankoqa cheqa’,*+ nispa. 18  Noqaqa noqa kikiymanta willakuni, kachamuwaj Tataypis noqallamantataj willan”,+ nispa. 19  Paykunataj Jesusta taporqanku: “¿Maypitaj Tatayki kashanri?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Qankunaqa mana rejsiwankichejchu, nillataj Tataytapis rejsinkichejchu.+ Noqatachus rejsiwankichejman chayqa, Tataytapis rejsillawajchejtaj”,+ nispa. 20  Jesusqa chay imasta nerqa templopi yachachishaspa, qolqe churana cajas kasharqa chaynejpi.+ Manataj pipis payta japʼerqachu, manaraj horan chayamusqanrayku.+ 21  Jesusqa watejmanta paykunata nerqa: “Noqa ripojtiy qankunaqa maskʼawankichej, chaywanpis juchaykichej patapi wañunkichej.+ Maymanchus risaj chaymanqa mana jamuyta atinkichejchu”,+ nispa. 22  Judiostaj nerqanku: “¿Pay kikinchu wañuchikonqa? ¿Imaraykutaj nishan ‘maymanchus risaj chaymanqa mana jamuyta atinkichejchu’ nispari?”. 23  Jesustaj nerqa: “Qankunaqa kay jallpʼamanta kankichej, noqataj cielomanta kani.+ Qankunaqa kay mundomanta kankichej, noqarí mana kay mundomantachu kani. 24  Chayrayku niykichej: ‘Juchasniykichej patapi wañunkichej’, nispa. Noqa willarqaykichej pichus kasqayta, mana creewajtiykichejqa juchasniykichej patapi wañunkichej”, nispa. 25  Paykunataj taporqanku: “¿Pitaj chanta qan kankiri?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “¿Imapajñataj qhasita parlashaykichejri? 26  Qankunamanta ashkha imasta parlanay tiyan, ashkha imastataj juzganay tiyan. Kachamuwajneyqa cheqa kajtapuni parlan, noqataj paymanta uyarisqayta kay mundopi parlani”,+ nispa. 27  Paykunataj mana entienderqankuchu Tata Diosmanta parlashasqanta. 28  Chayrayku Jesús nerqa: “Noqata* rakhu kʼaspiman* warkhuwasparaj+ reparankichej pichus kasqayta,+ nitaj imatapis sapallaymantachu ruwasqayta,+ reparallankichejtaj Tatay yachachiwasqallanta parlasqayta. 29  Kachamuwajneyqa noqawan kashan, manataj sapallaytaqa saqerpawanchu, munasqantapuni ruwasqayrayku”,+ nispa. 30  Jesús chay imasta parlajtintaj ashkhas paypi creerqanku. 31  Jesusqa paypi creej judiosman nerqa: “Nisqasniytachus kasukullankichejpuni chayqa, cheqamanta discipulosniy kankichej, 32  cheqa kajtataj rejsinkichej,+ chay cheqa kajtaj kacharichisonqachej”,+ nispa. 33  Paykunataj nerqanku: “Abrahanpa mirayninmanta kayku, manataj jaykʼajpis ni pejpa esclavosninchu karqayku. Chanta, ¿imaraykutaj nishawayku ‘kacharichisqa kankichej’ nispari?”. 34  Jesustaj kuticherqa: “Cheqatapuni niykichej: Pichus juchata ruwayman yachasqa kajqa, juchaj esclavon.+ 35  Esclavoqa mana wiñaypajchu patronninpa wasinpi qhepakun, patronpa wawanrí wiñaypaj qhepakun. 36  Noqa chay Wawa kani, noqachus kacharichisqaykichej chayqa, cheqamanta kacharichisqa kankichej. 37  Yachani Abrahanpa mirayninmanta kasqaykichejta, chaywanpis wañuchiyta munashawankichej nisqasniyta sonqoykichejpi mana japʼikusqaykichejrayku. 38  Noqaqa Tataywan kashaspa imastachus rikusqayta parlani,+ qankunatajrí ruwankichej imastachus tataykichejmanta uyarisqallaykichejta”, nispa. 39  Paykunataj kuticherqanku: “Noqaykoj tataykoqa Abrahán”, nispa. Jesustaj nerqa: “Abrahanpa wawasnin kaspaqa,+ Abrahán jinachá ruwashawajchej. 40  Qankunaqa wañuchiyta munashawankichej cheqa kajta qankunaman willashajtiy, mayqentachus Diosmanta uyarerqani chayta.+ Abrahanqa ni jaykʼaj chayta ruwanmanchu karqa. 41  Qankunaqa tataykichejpa ruwasqasninta ruwashankichej”, nispa. Paykunataj nerqanku: “Noqaykoqa uj Tatayojlla kayku, chaytaj Dios, manataj kʼipa wawaschu kayku”,* nispa. 42  Jesustaj nerqa: “Dioschus Tataykichej kanman chayqa, noqata munakuwankichejman.+ Noqataqa Dios kachamuwan, chayrayku kaypi kashani. Mana sapallaymantachu jamuni, pay kachamuwan.+ 43  Qankunaqa mana yachachisqayta japʼikuyta munankichejchu, chayrayku parlasqayta mana entiendeyta atinkichejchu. 44  Qankunaj tataykichejqa Diablo, chay tataykichejpa munaynintataj ruwayta munankichej.+ Payqa qallariymantapacha runa wañuchi karqa,+ manataj cheqa kajpi sinchʼita sayarqachu. Cheqa kajqa mana sonqonpichu kashan. Llullata parlaspaqa payllamanta parlan, payqa llulla, llullakuypa tatantaj.+ 45  Noqatajrí cheqatapuni parlani, qankunatajrí mana creewankichejchu. 46  ¿Mayqenniykichejtaj juchayoj kasqayta niwanman? Cheqa kajtachus parlani chayqa, ¿imaraykutaj mana creewankichejchu? 47  Diospa wawasnenqa, Diospa nisqasninta uyarinku.+ Qankunatajrí mana uyariyta munankichejchu, mana Diospa wawasninchu kasqaykichejrayku”.+ 48  Judiostaj kuticherqanku: “Allillanta nishayku ‘qanqa samaritano,+ supayniyojtaj kanki’+ nispaqa”. 49  Jesustaj kuticherqa: “Mana supayniyojchu kani, noqaqa Tatayta jatunchani, qankunatajrí pisipaj qhawawankichej. 50  Mana jatunpaj qhawachikuytachu munashani.+ Pichus jatunpaj qhawasqa kanayta munajqa kanña, paymin juzgan. 51  Cheqatapuni niykichej: Pichus nisqayta kasojqa, ni jaykʼaj wañonqachu”,+ nispa. 52  Judiostaj kuticherqanku: “Kunanqa yachayku supayniyojpuni kasqaykita. Abrahanqa wañorqa, jinallataj profetaspis, qantajrí nishanki: ‘Pichus nisqayta kasojqa, ni jaykʼaj wañonqachu’, nispa. 53  Qanqa tatayku Abrahanmanta mana kurajchu kanki. Payqa wañuporqa, profetaspis wañupullarqankutaj. ¿Pi kasqaykitataj yuyakunkiri?”, nispa. 54  Jesustaj kuticherqa: “Noqachus jatunchakuyman chayqa, jatunchakusqayqa qhasilla kanman. Noqataqa Tatay jatunchawan,+ pitachus Diosniykichej kasqanta ninkichej chay. 55  Qankunaqa mana payta rejsinkichejchu.+ Noqatajrí payta rejsini.+ Mana payta rejsisqayta niyman chayqa, qankuna jinallataj llulla kayman. Noqaqa payta rejsini, nisqantataj kasuni. 56  Tataykichej Abrahanqa rikuytapuni munarqa imastachus ruwanay karqa chayta, rikuspataj maytapuni kusikorqa”,+ nispa. 57  Judiostaj Jesusta nerqanku: “Manaraj 50 watasniyojpischu kanki, ¿imaynatataj Abrahanta rejsiwaj karqari?”, nispa. 58  Jesustaj nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Niraj Abrahán nacekushajtin, noqaqa karqaniña”,+ nispa. 59  Chayta uyarispa paykunaqa rumista oqharikorqanku Jesusta chʼanqaykunankupaj. Paytajrí pakaykukorqa, templomantataj llojsiporqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “mana valenchu”.
Chayri “valen”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Chayri “posteman”.
Griego parlaypeqa nin, “mana khuchichakuy juchamantachu nacekuyku”. Glosariopi khuchichakuy jucha nisqata leeriy.