Juan 10:1-42

 • Michejmantawan oveja kanchasmantawan (1-21)

  • Jesusqa sumaj michej (11-15)

  • “Waj ovejasniy tiyapullawantaj” (16)

 • Judiosqa Temploj Pʼunchayninpa Fiestanpi Jesuswan churanakunku (22-39)

  • Ashkha judíos Jesuspi mana creeyta munankuchu (24-26)

  • Ovejasneyqa “parlasqayta uyarinku” (27)

  • Jesusqa Tatanwan ujchasqa kashan (30, 38)

 • Jordán mayu chimpapi ashkha runas Jesuspi creenku (40-42)

10  “Cheqatapuni niykichej: Pichus oveja kanchaman* mana punkunta yaykuspa perqa patanta wasaykojqa suwa.+  Pichus punkunta yaykojtaj, chaymá ovejasta michejqa.+  Kancha punkuta qhawajtaj paypaj punkuta kicharipun.+ Ovejasqa michejninkoj parlasqanta uyarinku,+ paytaj ovejasninta sutisninkumanta wajyaspa jawaman orqhon.  Tukuy ovejasninta orqhoytawantaj ñaupaqenkuta rin, ovejastaj qhepanta rinku parlasqanta rejsisqankurayku.  Mana rejsisqa runaj qhepantarí ni imarayku rinkuchu, astawanqa paymanta ayqerikapunku parlasqanta mana rejsisqankurayku”.  Jesusqa ajinata kikincharispa parlarqa, judiostajrí imatachus niyta munasqanta mana entienderqankuchu.  Chayrayku Jesusqa ujtawan nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Noqaqa ovejas yaykunankupaj punku kani.+  Tukuy pikunachus llullakuspa sutiypi jamojkunaqa suwas kanku, ovejastajrí paykunata mana uyarinkuchu.  Noqaqa punku kani, pillapis noqanejta yaykojqa salvasqa kanqa, payqa yaykonqataj llojsenqataj, qʼomer pastostataj tarenqa.+ 10  Suwaqa jamun ovejasta suwanallanpaj, wañuchinallanpaj, tukuchinallanpaj.+ Noqataj jamuni kausayniyoj kanankupaj, wiñaypajtaj kausanankupaj. 11  Noqa sumaj michej kani.+ Sumaj michejqa kausayninta ovejasninrayku qon.+ 12  Qolqeraykulla ovejasta qhawajrí mana michejninkuchu, ovejaspis mana paypatachu kanku. Sajra phiña alqota* jamushajta rikuspa payqa ovejasta saqerpayaspa ayqerikapun, sajra phiña alqotaj wakin ovejasta japʼiran, wakintataj chʼeqerachin.* 13  Ajinata ayqerikapun qolqeraykulla michisqanrayku, manataj ovejasta allinta michinchu. 14  Noqa sumaj michej kani. Imaynatachus ovejasniyta rejsini, ovejasniytaj noqata rejsiwanku,+ 15  ajinallatataj Tataypis noqata rejsiwan, noqapis Tatayta rejsini,+ kausayniytataj ovejasniyrayku qoni.+ 16  ”Waj ovejasniy tiyapullawantaj, chaykunataj mana kay kanchamantachu kanku,+ chaykunatapis pusamunallaytaj tiyan, chay ovejasneyqa parlasqayta uyarenqanku, tukuyninkutaj uj tropalla kanqanku, uj michejniyojllataj.+ 17  Noqa kausayniyta qoni+ watejmanta japʼikapunaypaj. Chayrayku Tatayqa munakuwan.+ 18  Ni pi runapis kausayniytaqa qhechuwanchu, astawanpis sapallaymanta qoni. Atiyniyoj kani kausayniyta qonaypaj, watejmanta japʼikapunaypajpis.+ Chay kamachiytaqa Tataymanta japʼerqani”. 19  Jesús chayta nisqanrayku judíos ukhupi watejmanta tʼaqanakuy rikhurerqa.+ 20  Wakenqa nisharqanku: “Supayniyoj kay runaqa, manaña paypichu kashan. ¿Imapajña uyarishankichejri?”, nispa. 21  Wajkunataj nisharqanku: “Supayniyoj runaqa mana chay imasta parlanmanchu. ¿Imaynatataj uj supay qhawarichinman ciego runastari?”, nispa. 22  Chaypacha Jerusalenpeqa Temploj Pʼunchayninpa Fiestanta ruwasharqanku. Chiri tiempotaj karqa, 23  Jesusrí templopi purisharqa, Salomonpa Corredornin nisqapi.+ 24  Jinapi judiosqa payta muyuykuspa nerqanku: “¿Maykʼajtaj niwasqayku Cristochus manachus kasqaykita? Sichus Cristopuni kanki chayqa sutʼita willawayku”, nispa. 25  Jesustaj kuticherqa: “Willarqaykichejña, qankunatajrí mana creenkichejchu. Tataypa sutinpi ruwasqasneyqa noqamanta willanku.+ 26  Qankunatajrí mana creenkichejchu, mana ovejasniychu kasqaykichejrayku.+ 27  Noqaqa ovejasniyta rejsini, paykunataj parlasqayta uyarinku, qhepaytataj jamunku.+ 28  Noqaqa paykunaman wiñay kausayta qoni,+ paykunataj ni jaykʼaj tukuchisqachu kanqanku, nitaj pipis paykunata qhechuwanqachu.+ 29  Tataypa qowasqan ovejasqa tukuynin waj imasmantapis aswan valorniyoj kanku, manataj pipis paykunataqa Tataymanta qhechuyta atinmanchu.+ 30  Noqawan Tataywanqa ujchasqa kayku”.*+ 31  Judiosqa watejmanta rumista oqharikorqanku Jesusta chʼanqaykunankupaj. 32  Jesustaj paykunata nerqa: “Tataypa ashkha sumaj ruwasqasninta rikucherqaykichej. Chay ruwasqasniymanta, ¿mayqenmantataj rumiwan chʼanqayta munawankichejri?”, nispa. 33  Judiostaj kuticherqanku: “Mana sumaj ruwayta ruwasqaykimantachu rumiwan chʼanqayta munayku, manachayqa Diospa contranta parlasqaykimanta,+ qanqa runalla kaspapis Dios jina kasqaykita ninki”, nispa. 34  Jesustaj kuticherqa: “Leyniykichejpi qhelqasqa kashan: ‘Dios nerqa: “Qankunaqa dioskuna kankichej”,*+ nispa’. 35  Payqa dioskuna nispa suticharqa+ pikunatachus palabranpi juchacharqa chaykunata, chaywanpis Diosmanta Qhelqasqaqa mana pantasqachu kashan. 36  Noqatataj Tata Dios ajllawaspa* kay mundoman kachamuwarqa, qankunataj ‘Diospa Wawan kani’ nisqayrayku,+ ‘Diospa contranta parlashanki’ niwankichej. 37  Manachus Tataypa munayninta ruwani chayqa, ama creewaychejchu. 38  Sichus munayninta ruwashani chaytaj, amapis noqataqa creewaychejchu, chay ruwasqasniyta rikuspallapis creeychej.+ Ajinamanta yachanaykichejpaj, aswan sutʼitataj entiendenaykichejpaj Tatayqa noqawan ujchasqa kashasqanta, noqataj Tataywan ujchasqa kashasqayta”.+ 39  Chayrayku ujtawan Jesusta japʼiyta munarqanku, paytajrí makisninkumanta lluspʼerqa. 40  Chaymanta Jesusqa Jordán mayu chimpaman rillarqataj, maypichus ñaupajta Juan bautizarqa chayman,+ chaypitaj qhepakorqa. 41  Ashkha runastaj Jesusman rispa ninakorqanku: “Juanqa mana ima milagrotapis ruwarqachu. Imastachus kay runamanta nisqantaj tukuynin cheqapuni kasqa”,+ nispa. 42  Chaypitaj ashkha runas Jesuspi creerqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “corralman”.
Griego parlaypeqa nin, “lobota”. Loboqa atojman rijchʼakun, aswan jatuntaj.
Chʼeqerachiy: waj lugarespi ninku tʼaqarachiy.
Chayri “ujlla kayku”.
Chayri “dioskuna jina kankichej”.
Chayri “tʼaqawaspa”.