Juan 19:1-42

  • Jesusta seqʼonku, burlakunkutaj (1-7)

  • Pilato ujtawan Jesusta tapun (8-16a)

  • Gólgota cheqapi Jesusta rakhu kʼaspiman clavaykunku (16b-24)

  • Jesusqa Juanta nin mamanta qhawapunanta (25-27)

  • Jesuspa wañuynin (28-37)

  • Jesusta pʼampanku (38-42)

19  Pilatoqa soldadoswan Jesusta pusacherqa seqʼomunankupaj.+  Soldadostaj khishkamanta coronata simpʼaspa Jesuspa umanman churaykorqanku, chantá kulli* ropata churaykorqanku,+  qayllaykuspataj nerqanku: “Jallalla judiospa reynin”, nispa. Chantapis uyanpi laqʼarqanku.+  Pilatoqa ujtawan llojsimuspa paykunata nerqa: “Qhawaychej, chay runata orqhochimushani, yachanaykichejpaj mana ima juchatapis paypi tarisqayta”,+ nispa.  Jesustaj llojsimorqa umanpi khishka coronayoj, kulli ropayojtaj. Pilatotaj nerqa: “Kayqa chay runa”, nispa.  Jesusta rikuspataj kuraj sacerdoteswan guardiaswanqa qhaparerqanku: “¡Kʼaspipi* wañuchisqa kachun! ¡Kʼaspipi wañuchisqa kachun!”,+ nispa. Pilatotaj nerqa: “Qankuna apaspa wañuchimuychej,* noqaqa mana ima juchatapis paypi tarinichu”,+ nispa.  Judiostaj kuticherqanku: “Noqaykojtaqa leyniyku tiyan, chay leyman jinataj payqa wañunanpuni tiyan,+ Diospa wawan kani nisqanrayku”,+ nispa.  Chay nisqankuta uyarispa Pilatoqa astawanraj mancharikorqa,  watejmanta kamachina wasinman yaykuspataj Jesusta taporqa: “¿Maymantataj kankiri?”, nispa. Jesustaj ni imata kuticherqachu.+ 10  Chayrayku Pilatoqa nerqa: “¿Nichu imatapis niwanki? ¿Manachu yachanki atiyniyoj kasqayta kacharichisunaypajpis wañuchichisunaypajpis?”,* nispa. 11  Jesustaj kuticherqa: “Manachus Dios atiyta qosunkiman chayqa, mana imatapis ruwayta atiwankimanchu. Chayrayku qanman jaywaykuwaj runaqa aswan juchayoj”, nispa. 12  Chaynejta Pilatoqa Jesusta kacharichiytapuni munarqa. Judiostajrí qhaparerqanku: “Chay runatachus kacharichinki chayqa, mana Cesarpa amigonchu kanki. Pillapis rey kasqanta nejqa Cesarpa contranpi kashan”,*+ nispa. 13  Chayta uyarispataj Pilatoqa Jesusta jawaman orqhochimorqa, juzgana tiyanapitaj tiyaykukorqa Empedrado nisqa cheqapi, hebreopitaj Gábbatha nisqa. 14  Chay pʼunchayqa Pascuapaj wakichikuna pʼunchay karqa,+ chaupi pʼunchay jinañataj karqa. Pilatotaj judiosta nerqa: “Kayqa reyniykichej”, nispa. 15  Paykunatajrí qhaparerqanku: “¡Wañuchisqa kachun! ¡Wañuchisqa kachun! ¡Kʼaspipi wañuchisqa kachun!”, nispa. Pilatotaj nerqa: “¿Reyniykichejtachu wañuchichisaj?”, nispa. Kuraj sacerdotestaj kuticherqanku: “Mana waj reyniyku kanchu Cesarmanta astawanqa”, nispa. 16  Chantá Pilatoqa Jesusta paykunaman jaywaykorqa, rakhu kʼaspipi wañuchimunankupaj.+ Paykunataj Jesusta apakaporqanku. 17  Jesustaj pay kikinpaj ñakʼarina kʼaspita* aparisqa llojserqa Tʼojlu Cheqaman,+ hebreopitaj Gólgota nisqa.+ 18  Chaypitaj Jesusta rakhu kʼaspiman clavaykorqanku+ iskay runastawan khuska, ujninta pañanman, ujnintataj lloqʼenman.+ 19  Pilatoqa uj letrerota ruwachispa, churacherqa Jesús clavasqa kasharqa chay rakhu kʼaspiman. Chaypitaj nisharqa: “Nazareno Jesús judiospa reynin”,+ nispa. 20  Ashkha judiostaj chay letrerota leerqanku, Jesús Jerusalén qayllapi rakhu kʼaspipi clavasqa kasqanrayku. Chay letreroqa qhelqasqa kasharqa hebreopi, latinpi, griegopiwan. 21  Judiospa kuraj sacerdotesninkutaj Pilatota nerqanku: “¿Imajtintaj qhelqacherqanki ‘judiospa reynin’ nispari? ‘Judiospa reynin’ ninanmantaqa, ‘noqa judiospa reynin kani’ nispa churachiy, pay kikin chayta nerqa”, nispa. 22  Pilatotaj kuticherqa: “Qhelqachisqayqa qhelqasqaña kashan”, nispa. 23  Jesusta rakhu kʼaspiman clavaytawan, soldadosqa ropanta tawaman tʼaqaspa partinakorqanku, sapa soldadopaj ujta, ukhu ropantapis japʼikapullarqankutaj. Chay ropanqa mana sirayniyoj karqa, patamanta urakama awasqa kasqanrayku. 24  Soldadostaj ninakorqanku: “Kaytaqa ama llikʼinachu. Suerteta* choqanachej pipajchus kananta yachanapaj”,+ nispa. Chayta ruwarqanku Diosmanta Qhelqasqapi nisqan juntʼakunanpaj. Chaypi nin: “Ropasniyta partinakorqanku, ropayraykutaj suerteta choqarqanku”,+ nispa. Chay soldadostaj ajinatapuni ruwarqanku. 25  Jesús ñakʼarina kʼaspipi clavasqa kasharqa chaynejpeqa kasharqanku Jesuspa maman,+ mamanpa hermanan, Clopaspa warmin María, María Magdalena ima.+ 26  Jesusqa mamanta, munasqa discipulontawan+ qayllanpi sayashajta rikuspa, mamanta nerqa: “Mamáy, chayqa wawayki”, nispa. 27  Chantá discipulontañataj nerqa: “Chayqa mamayki”, nispa. Chaymantapacha chay discipulonqa Mariata wasinman pusakaporqa. 28  Chaymanta Jesusqa tukuy imasña juntʼakusqanta yachaspa, Diosmanta Qhelqasqapi nisqan juntʼakunanpaj nerqa: “Chʼakishawan”,+ nispa. 29  Chaypitaj uj yuru kʼallku vinoyoj juntʼa kasharqa. Chay kʼallku vinoman esponjata chhapuykuytawan, hisopo* caña huecaman churaykuspa siminman qayllaykucherqanku.+ 30  Jesustaj kʼallku vinota llamiriytawan nerqa: “Juntʼakunña”,+ nispa. Umanta liwiykuspataj wañuporqa.*+ 31  Wakichikuna pʼunchay karqa,+ judiostaj mana munarqankuchu samarikuna pʼunchaypi ayasqa* chay rakhu kʼaspisllapipuni kanankuta,+ chay samarikuna pʼunchay jatun pʼunchay kasqanrayku.+ Chayrayku paykunaqa Pilatomanta mañakorqanku chay rakhu kʼaspispi kajkunaj chakisninkuta pʼakiranankuta, chay kʼaspismantataj uraykuchinankuta. 32  Chayrayku soldadosqa jamuspa chay runaspa chakisninkuta pʼakirarqanku, pikunachus Jesuswan khuska rakhu kʼaspispi kasharqanku chaykunajta. 33  Jesusman qayllaykuspataj wañusqataña rikorqanku. Chayrayku mana chakisninta pʼakerqankuñachu. 34  Ujnin soldadotaj Jesuspa wajtannin* chaynejta lanzawan tʼojserqa,+ chay ratopachataj yawarwan yakuwan llojsimorqa. 35  Chayta rikojqa willan, chay willasqantaj cheqapuni. Payqa yachan nisqanqa cheqa kasqanta, qankunapis creenaykichejpaj.+ 36  Chaytaj karqa Diosmanta Qhelqasqapi nisqan juntʼakunanpaj: “Mana uj tullullantapis pʼakenqankuchu”,*+ nispa. 37  Diosmanta Qhelqasqapi nillantaj: “Pitachus tʼojsisqankuta rikonqanku”,+ nispa. 38  Chantá Arimateamanta Joseqa Pilatomanta mañarqa Jesuspa ayanta* apakapojta saqenanta. Joseqa Jesuspa discipulon karqa, judiosta manchachikuspataj mana pimanpis willarqachu Jesuspi creesqanta.+ Pilatotaj saqerqa Jesuspa ayanta apakapunanta, Josetaj Jesuspa ayanta apakaporqa.+ 39  Nicodemopis+ jamullarqataj, pichus ñaupajta tuta jamuspa Jesusta watukorqa chay. Payqa mirrata* aloestawan chajrusqata apamorqa pachaj librasta jina.*+ 40  Paykunataj Jesuspa ayanta* apaspa chay sumaj qʼapayniyoj qhoraswan lino telaswan maytʼuykorqanku.+ Chaytaqa ruwarqanku judiospa costumbresninkuman jina pʼampanankupaj. 41  Jesusta rakhu kʼaspipi wañucherqanku chay qayllapeqa uj huerta karqa, chay huertapitaj uj mosoj sepultura karqa.+ Chay sepulturapeqa manaraj pitapis pʼampasqankuchu. 42  Judiospa wakichikunanku pʼunchay kasqanrayku,+ sepulturapis qayllallapi kasqanrayku, chay sepulturallamanña Jesusta pʼamparqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “morado”.
Chayri “Postepi”.
Chayri “rakhu kʼaspipi wañuchimuychej”.
Chayri “rakhu kʼaspipi wañuchichisunaypajpis”.
Chayri “contranta parlan”.
Chayri “ñakʼarina posteta”. Glosariopi ñakʼarina kʼaspi nisqata leeriy.
Glosariopi suerte nisqata leeriy.
Glosariopi hisopo nisqata leeriy.
Chayri “tukukaporqa”.
Chayri “cuerposqa”.
Chayri “wajtan”.
Chayri “mana uj tullullanpis pʼakisqachu kanqa”.
Chayri “cuerponta”.
Glosariopi mirra nisqata leeriy.
Romanospaj pachaj librasqa 32,7 kilos karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “cuerponta”.