Juan 9:1-41

  • Jesusqa ciego nacekoj runata qhawarichin (1-12)

  • Fariseosqa tapuykachanku ciego karqa chay runata (13-34)

  • Fariseosqa ciegos kanku (35-41)

9  Jesusqa purishaspa uj runata rikorqa, pichus nacekusqanmantapacha ciego kasqa.  Discipulosnintaj Jesusta taporqanku: “Yachachejníy,*+ ¿pitaj juchallikorqa kay runa ciego nacekunanpaj? ¿Paychu? ¿Tatasninchu?”, nispa.  Jesustaj kuticherqa: “Mana paychu, nitaj tatasninchu juchallikorqanku, payqa ajina nacekorqa Diospa ruwasqasninta runas rikunankupaj.+  Pʼunchayllaraj kashajtin kachamuwajniypa munayninta ruwananchej tiyan,+ tutaqa chayamushanña, chaypachataj ni pipis llankʼayta atenqañachu.  Kay mundopi kanaykamaqa kay mundopaj kʼanchay kani”,+ nispa.  Chayta niytawan Jesusqa jallpʼaman thoqaspa tʼuruta ruwarqa, chay tʼuruwantaj ciego runaj ñawisninta jawiykorqa.+  Nerqataj: “Siloam estanquepi mayllakamuy”, nispa. Siloam niyta munan “kachasqa”. Ciego runataj rispa mayllakamorqa qhawashajtaj kutimorqa.+  Chantá vecinosnin, jinallataj pikunachus qolqeta mañakushajta rikoj kanku chaykunapis nerqanku: “Kay runaqa tiyakuspa qolqeta mañakoj, ¿icharí?”, nispa.  Wakin runasqa nerqanku: “Paypuni chay runaqa”, nispa. Wajkunataj nisharqanku: “Mana paychu, rijchʼakullan”, nispa. Paytaj nerqa: “Noqapuni kani chay runaqa”, nispa. 10  Chaymanta taporqanku: “¿Imaynamantataj qhawarerqankiri?”, nispa. 11  Paytaj kuticherqa: “Chay Jesús sutiyoj runaqa, tʼuruta ruwaspa ñawisniyman jawiykuwarqa, chantá ‘Siloamman rispa mayllakamuy’ niwarqa.+ Noqataj rispa mayllakamorqani, rikuytataj aterqani”, nispa. 12  Chantá tapullarqankutaj: “¿Maypitaj chay runa kashanri?”, nispa. Paytaj kuticherqa: “Mana yachanichu”, nispa. 13  Paykunatajrí fariseosman pusarqanku ciego karqa chay runata. 14  Jesús tʼuruta ruwaspa ciego runata qhawaricherqa chaypachaqa,+ samarikuna pʼunchay karqa.+ 15  Fariseospis chay runata tapullarqankutaj imaynamantachus rikuyta atisqanta. Paytaj nerqa: “Tʼuruwan ñawisniyta jawiykuwarqa, chantá mayllakorqani, kunantaj rikuyta atini”, nispa. 16  Wakin fariseostaj nerqanku: “Chay runaqa mana samarikuna pʼunchayta respetanchu, mana Diospa kachamusqanchu”,+ nispa. Wajkunataj nerqanku: “¿Imaynatataj uj juchasapa runa chay jina milagrosta ruwanmanri?”,+ nispa. Ajinamanta paykuna ukhupi tʼaqanakuy karqa.+ 17  Chayrayku ujtawan taporqanku ciego karqa chay runata: “Qanrí, ¿ima ninkitaj qhawarichisorqa chay runamanta?”, nispa. Paytaj nerqa: “Payqa profeta”, nispa. 18  Judiostaj mana creerqankuchu chay runa ñaupajta ciegopuni kasqanta, nillataj imaynamantachus qhawarisqantapis, chayrayku tatasninta wajyachimorqanku. 19  Paykunatataj taporqanku: “¿Kay runa wawaykichejchu? ¿Ciegopunichu nacekorqa? ¿Imaynamantataj kunan qhawashanri?”, nispa. 20  Tatasnintaj kuticherqanku: “Arí, wawaykupuni, ciegopuni nacekorqa. 21  Mana yachaykuchu imaynamantachus kunan rikuyta atisqanta, nitaj yachaykuchu pichus qhawarichisqantapis. Payqa manaña wawachu. Payta tapuychej, pay kikin willasunaykichej tiyan”, nispa. 22  Chay runaj tatasnenqa chayta nerqanku judiosta manchachikusqankurayku.+ Judiosqa yachachinakusqankuña pillapis Jesusta Cristo kasqanta nejtaqa sinagogamanta qharqonankuta.+ 23  Chayrayku tatasnin nerqanku: “Payqa manaña wawachu. Payta tapuychej”, nispa. 24  Chayrayku ciego karqa chay runata ujtawan wajyaspa nerqanku: “Maychus kajta parlaspa Diosta jatunchay. Noqayku yachayku chay runaqa juchasapa kasqanta”, nispa. 25  Paytaj kuticherqa: “Mana yachanichu juchasapachus manachus kasqantaqa. Kayllata yachani: Noqaqa ciegopuni karqani, kunantaj rikuyta atini”, nispa. 26  Chantá taporqanku: “¿Imanasorqataj? ¿Imaynamantataj qhawarichisorqari?”, nispa. 27  Paytaj kuticherqa: “Willarqaykichejña, qankunataj mana uyariwarqankichejchu. ¿Imapajtaj ujtawan willanayta munankichejri? ¿Qankunapis paypa discipulosnillantajchu kayta munashankichej?”, nispa. 28  Paykunataj pisipaj qhawaspa nerqanku: “Qan chay runaj discipulonqa kanki, noqaykoqa Moisespa discipulosnin kayku. 29  Noqayku yachayku Moisesman Dios parlasqanta. Chay runataqa pichus kachamunpis mana yachaykuchu”, nispa. 30  Ciego karqa chay runataj nerqa: “Chayqa tʼukunapaj jina. Qankunaqa mana yachasqankichejchu maymantachus pay kasqanta, paytajrí qhawarichiwan. 31  Yachanchej Diosqa juchasapaspa mañakuyninkuta mana uyarisqanta,+ pichus Diosta manchachikun, munaynintataj ruwan, chay runatamin uyarin.+ 32  Nipuni jaykʼajpis uyarikorqachu, ciego nacekoj runata pillapis qhawarichisqanta. 33  Sichus chay runa mana Diospa kachamusqanchu kanman chayqa, mana imatapis ruwayta atinmanchu”.+ 34  Paykunataj kuticherqanku: “¿Qanchu noqaykuta yachachiwasqayku?* Qanqa juchasapa nacekorqanki”, nispa. Chantá qharqorqanku.+ 35  Jesusqa uyarerqa chay runata qharqosqankuta. Paywan tinkuspataj nerqa: “¿Runaj Wawanpi* creenkichu?”, nispa. 36  Chay runataj kuticherqa: “Wiraqochíy, willariway pichus kasqanta paypi creenaypaj”, nispa. 37  Jesustaj nerqa: “Ñapis paytaqa rikunkiña. Paywan parlashanki, noqa kani”, nispa. 38  Chay runataj Jesusta nerqa: “Señor, qanpi creeni”, nispa. Chantá ñaupaqenpi qonqoriykukuspa kʼumuykukorqa. 39  Jesustaj nerqa: “Noqaqa kay mundoman jamuni runas juzgasqa kanankupaj, ajinamanta mana rikojkuna rikunankupaj,+ rikojkunataj ciegoyapunankupaj”,+ nispa. 40  Chaypi kasharqanku chay fariseostaj chayta uyarispa Jesusta taporqanku: “Chanta, ¿noqaykupis ciegosllatajchu kayku?”, nispa. 41  Jesustaj kuticherqa: “Ciegoschus kawajchej chayqa, mana juchayojchu kawajchej. ‘Rikuyku’ nisqaykichejraykutaj juchayoj kankichej”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Rabí”.
Yachachiwasqayku: waj lugarespi ninku yachachiwasajku.
Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.