Juan 6:1-71

  • Jesusqa phishqa waranqa qharista mikhuchin (1-15)

  • Jesús yaku patanta purin (16-21)

  • Jesusqa “wiñay kausayta qoj tʼanta” (22-59)

  • Jesuspa parlasqanqa ashkhasta phiñachin (60-71)

6  Chay imas qhepata, Jesusqa Galilea qochaj chimpanman rerqa, chay qochaj ujnin sutenqa Tiberíades.+  Ashkha runastaj Jesús onqosqasta sanoyachispa milagrosta ruwasqanta rikuspa qhepanta risharqanku.+  Chantá Jesuswan discipulosninwanqa orqoman wicharerqanku, chaypitaj tiyaykukorqanku.  Judiospa Pascua Fiestankoqa+ qayllamusharqaña.  Jesustaj ashkha runasta payman jamushajta rikuspa, Felipeta taporqa: “¿Maymantataj tʼantata rantimusunchej kay runas mikhunankupaj?”,+ nispa.  Chayta taporqa, imatachus Felipe yuyasqanta yachanallanpaj. Jesusqa yacharqaña imatachus ruwananta.  Felipetaj kuticherqa: “Iskay pachaj denario* qolqewan tʼantata rantimusunman chaypis, nichá sapa ujninkuman uj chhikallantapis qoyta atisunmanchu”, nispa.  Discipulosninmanta ujnin kaj, Simón Pedroj hermanon Andresqa Jesusta nerqa:  “Kaypi kashan uj lloqallitu, paypata tiyapun phishqa cebada* tʼantas, iskay pescaditos ima. Chayqa nichá alcanzanmanchu kay chhika runaspajqa”,+ nispa. 10  Jesustaj nerqa: “Runasta tiyakunankuta niychej”, nispa. Chaypeqa ashkha pasto karqa. Runastaj tiyarakorqanku, paykuna ukhupitaj phishqa waranqa jina qharis karqanku.+ 11  Jesusqa chay tʼantasta japʼispa Diosman graciasta qorqa, chantá tiyasqa kajkunaman jaywararqa, pescaditostapis jaywarallarqataj sajsakunankukama. 12  Sajsakojtinkutaj, Jesusqa discipulosninta nerqa: “Puchojta tantaychej ama usunanpaj”, nispa. 13  Discipulosnintaj 12 canastas juntʼata tantarqanku, chay phishqa cebada* tʼantasmanta mikhojkuna parti tʼantasta puchusqankuta. 14  Chay runastaj Jesús chay milagrota ruwasqanta rikuspa nerqanku: “Kay runaqa kay mundoman jamunan karqa chay Profetapuni”,+ nispa. 15  Jesusqa yacharqa jamunankupajña kashasqankuta payta munajta mana munajta reyninku kananpaj apanankupaj, chayrayku watejmanta sapallan orqoman riporqa.+ 16  Chʼisiyaykuytataj discipulosnenqa qochaman uraykorqanku,+ 17  canoaman wicharispataj, qochata chimpasharqanku Capernaúm ladoman. Ñapis laqhaña karqa, Jesustaj manaraj paykunata taripamusqachu.+ 18  Sinchʼita wayramusqanraykutaj qochaqa qhollchoqeyaspa oqharikusharqa.+ 19  Paykunaqa phishqa chayri sojta kilometrosta jinaña* canoapi rishaspa, Jesusta rikorqanku yaku patanta purispa canoaman qayllaykamushajta, maytataj mancharikorqanku. 20  Jesustajrí nimorqa: “¡Noqa kani, ama manchachikuychejchu!”,+ nispa. 21  Paykunataj Jesusta kusisqas canoaman wichariykucherqanku, chantá chay ratopacha canoapi chayarqanku maymanchus risharqanku chayman.+ 22  Qʼayantintaj qocha chimpapi qhepakoj runasqa, repararqanku qocha kantupi kasharqa chay juchʼuy canoaqa, manaña chaypichu kashasqanta. Chay canoapeqa discipulosnillan ripusqanku, Jesustaj mana paykunawanchu risqa. 23  Chantá Tiberiadesmanta canoas chayamorqanku, maypichus Señorqa Diosman graciasta qoytawan ashkha runasman tʼantata mikhucherqa chay qayllaman. 24  Chay runastaj ni Jesusta, nitaj discipulosnintapis chaypi rikuspaqa, chay canoasman wichariytawan Capernaumman Jesusta maskʼaj rerqanku. 25  Qocha chimpapi Jesusta tariytawantaj taporqanku: “Yachachejníy,*+ ¿maykʼajtaj kayman chayamorqankiri?”, nispa. 26  Jesustaj kuticherqa: “Sutʼita nisqaykichej: Qankunaqa maskʼashawankichej, mana milagrosta rikusqaykichejraykuchu, manachayqa tʼantata mikhuspa sajsakusqaykichejraykulla.+ 27  Ama pʼosqoj mikhunaraykuchu llankʼaychej, manachayqa wiñay kausayta qoj mikhunarayku.+ Chaytaqa noqa* qosqaykichej, Tata Diosmin sellonta churaykuwan allinpaj qhawawasqanta rikuchinanpaj”,+ nispa. 28  Paykunataj Jesusta taporqanku: “¿Imata ruwaspataj Diospa ruwanasninta ruwaykumanri?”, nispa. 29  Jesustaj kuticherqa: “Diospa ruwananta ruwanaykichejpajqa noqapi creenaykichej tiyan, paymin noqataqa kachamuwan”,+ nispa. 30  Paykunataj Jesusta taporqanku: “¿Ima milagrotataj rikuchiwasqayku+ qanpi creenaykupaj? ¿Imatataj ruwankiri? 31  Ñaupa tatasninchejqa chʼinnejpi maná nisqata mikhorqanku,+ qhelqasqa kasqanman jina: ‘Payqa cielomanta tʼantata mikhunankupaj qorqa’”,+ nispa. 32  Jesustaj nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Cielomanta tʼantataqa mana Moiseschu qosorqachej, Tataymin cielomanta cheqa kaj tʼantataqa qosunkichej. 33  Diospa tʼantanqa cielomanta uraykamun, kay mundomantaj kausayta qon”, nispa. 34  Paykunataj nerqanku: “Señor, chay tʼantataqa qollawaykupuni”, nispa. 35  Jesustaj paykunaman nerqa: “Wiñay kausayta qoj tʼantaqa noqa kani. Qhepayta jamojqa ni jaykʼaj yarqhachikonqañachu, noqapi creejtaj ni jaykʼaj chʼakichikonqañachu.+ 36  Noqaqa nerqaykichejña: ‘Qankunaqa rikushawaspapis mana creenkichejchu’,+ nispa. 37  Tataypa qowasqan runasqa qhepayta jamonqanku, qhepayta jamojtataj manapuni wijchʼusajchu.+ 38  Mana munayniyta ruwanaypajchu cielomanta uraykamuni,+ manachayqa kachamuwajniypa munayninta ruwanaypaj.+ 39  Kachamuwajneyqa mana munanchu chay qowasqan runasmanta ujtapis chinkachinayta, astawanqa munan qhepa kaj pʼunchaypi paykunata kausarichinayta.+ 40  Kaymin Tataypa munaynenqa: Pichus Diospa Wawan kasqayta reparaspa noqapi creejqa wiñay kausayniyoj kanqa,+ noqataj qhepa kaj pʼunchaypi payta kausarichisaj”.+ 41  Chaymanta judiosqa Jesuspaj thutuyta qallarerqanku “noqa cielomanta uraykamoj tʼanta kani” nisqanrayku.+ 42  Niytataj qallarerqanku: “¿Manachu kayqa Josejpa wawan Jesuslla? ¿Manachu tatantapis mamantapis rejsinchej?+ Chanta, ¿imaraykutaj ‘cielomanta uraykamuni’ nishanri?”, nispa. 43  Jesustaj paykunata nerqa: “Amaña qankunapura thutuychejchu. 44  Mana pipis qhepayta jamuyta atinmanchu, manachus kachamuwaj Tatay pusamunman chayqa,+ noqataj qhepa kaj pʼunchaypi payta kausarichisaj.+ 45  Profetaspa qhelqasqankupi nin: ‘Tukuyninkutaj Jehová* Diospa yachachisqasnin kanqanku’,+ nispa. Tatayta uyarispa paymanta yachakojkunaqa, qhepayta jamunku. 46  Ni pi runapis Tataytaqa rikunchu,+ noqalla paytaqa rikuni. Diosmin noqataqa kachamuwan.+ 47  Cheqatapuni niykichej: Creejqa wiñay kausayta japʼenqa.+ 48  ”Noqaqa wiñay kausayta qoj tʼanta kani.+ 49  Ñaupa tatasniykichejqa chʼinnejpi maná nisqata mikhorqanku, chaywanpis wañorqanku.+ 50  Cielomanta uraykamoj tʼantata mikhojrí, mana wañonqachu. 51  Noqaqa cielomanta uraykamoj kausayta qoj tʼanta kani, kay tʼantamanta mikhojrí wiñaypaj kausanqa. Chay tʼantaqa aychay, chaytataj qosaj kay mundomanta runas kausanankupaj”.+ 52  Judiostajrí paykunapura siminakusharqanku: “¿Imaynatataj kay runa aychanta qowasunman mikhunanchejpajri?”, nispa. 53  Jesustaj paykunata nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Manachus noqaj* aychayta mikhunkichej, nitaj yawarniytapis ujyankichej chayqa, mana kausayta japʼinkichejchu.*+ 54  Pichus aychayta mikhun, yawarniytataj ujyan chayqa, wiñay kausayta japʼenqa, noqataj qhepa kaj pʼunchaypi kausarichisaj.+ 55  Aychayqa cheqa mikhunamin, yawarniypis cheqa ujyanamin. 56  Sichus pipis aychayta mikhun, yawarniytataj ujyan chayqa, noqawan ujchasqa kashan, noqataj paywan ujchasqa kashani.+ 57  Imaynatachus kausashaj Tatay kachamuwan, Tataynejtataj kausani, ajinallatataj aychayta mikhojqa noqanejta kausanqa.+ 58  Chaymin cielomanta uraykamoj tʼantaqa. Manataj ñaupa tatasniykichej mikhorqanku chay tʼanta jinachu. Paykunaqa wañorqanku, kay tʼantata mikhojrí wiñaypaj kausanqa”,+ nispa. 59  Jesusqa chayta nerqa Capernaumpi kaj sinagogapi* yachachishaspa. 60  Chayta uyarispa Jesuspa ashkha discipulosnin nerqanku: “¡Imatataj parlashanri! ¿Pitaj chayta uyarinmanri?”, nispa. 61  Jesustaj chay nisqanmanta discipulosnin thutushasqankuta yachaspa, paykunata nerqa: “¿Chay nisqaychu phiñachishasunkichej?* 62  Maypichus noqa* ñaupajta kasharqani chayman wicharishajta rikuwankichejman chayqa, imanakuwajchejchus.+ 63  Diospa espiritonqa kausayta qon,+ runaj atiyninrí qhasi manakajlla. Qankunaman parlarqaykichej chay nisqasneyqa Diospa espiritunman jina kashan, kausaytataj qon.+ 64  Qankunamanta wakintajrí mana creenkichejchu”, nispa. Jesusqa qallariymantapacha yacharqa pikunachus mana creesqankuta, pitajchus payta japʼichinantapis, chayrayku chayta nerqa.+ 65  Chantá nillarqataj: “Chayrayku nerqaykichej: Mana pipis noqaman jamunmanchu, manachus Tatay pusamunman chayqa”,+ nispa. 66  Chayta uyarispa ashkha discipulosnin ñaupa kausayninkuman kutiriporqanku,+ manañataj Jesuswanchu purerqanku. 67  Chayrayku Jesusqa 12 apostolesninta taporqa: “¿Qankunapis ripullaytatajchu munankichej?”, nispa. 68  Simón Pedrotaj kuticherqa: “Señor, ¿pimantaj ripuykumanri?+ Nisqasnillayki wiñay kausayman pusan.+ 69  Noqaykoqa creeyku, yachaykutaj qanqa Diospa kachamusqanpuni kasqaykita”,+ nispa. 70  Jesustaj kuticherqa: “Noqa ajllarqaykichej chunka iskayniyojta, ¿icharí?+ Ujniykichejtajrí diablo jina”,*+ nispa. 71  Jesusqa Simón Iscariotej wawan Judasmanta parlasharqa, payqa aswan qhepaman Jesusta japʼicherqa, 12 apostolesmanta ujnin kashaspapis.+

Sutʼinchaykunasnin

Yanapa B14 nisqata leeriy.
Cebada: waj lugarespi ninku grano.
Cebada: waj lugarespi ninku grano.
Griego parlaypeqa nin, “25 chayri 30 estadiosta jinaña”. Sapa estadioqa 185 metrosniyoj. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “Rabí”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Yanapa A5 nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypeqa nin, “mana qankuna kikiykichejmanta kausayta atinkichejchu”.
Ichá nillanmantaj “tantasqa runaspa ñaupaqenpi”. Glosariopi sinagoga nisqata leeriy.
Chayri “urmachishasunkichej”.
Griego parlaypeqa nin, “Runaj Wawan”. Glosariopi runaj wawan nisqata leeriy.
Griego parlaypi diablo palabraqa allin runata malpi quedachej runamanta parlanapaj oqharikun.