Juan 18:1-40

  • Judasqa Jesusta japʼichin (1-9)

  • Pedroqa espadanwan uj runaj ninrinta mururparin (10, 11)

  • Jesusta Anaspaman pusanku (12-14)

  • Pedroqa Jesusta ñaupaj kutipi negan (15-18)

  • Jesusta Anaspa ñaupaqenman apanku (19-24)

  • Pedroqa iskay kutitawan Jesusta negan (25-27)

  • Jesusta Pilatoj ñaupaqenman apanku (28-40)

    • “Gobiernoyqa mana kay mundomantachu” (36)

18  Chay imasta niytawan, Jesusqa discipulosninwan Cedrón wayqʼo*+ chimpaman rerqa, chaypitaj uj huerta karqa, chaymantaj discipulosninwan yaykorqa.+  Jesusta japʼichej Judasqa chay huertata rejsillarqataj, Jesusqa chaypi discipulosninwan tantakuyta yachaj.  Judasqa chayman jamorqa soldados pusarisqa, kuraj sacerdotespa, fariseospa guardiasninku pusarisqa ima. Paykunaqa jamorqanku kʼanchanasniyoj, lamparasniyoj, armasniyojtaj.+  Jesustaj imaschus paywan kananta yachaspa, ñaupajman thaskirispa paykunata nerqa: “¿Pitataj maskʼashankichej?”, nispa.  Paykunataj kuticherqanku: “Nazareno Jesusta”,+ nispa. Paytaj nerqa: “Noqa kani”, nispa. Jesusta japʼichej Judaspis paykunawan kasharqa.+  Jesús “noqa kani” nejtinkamataj, paykunaqa qhepaman thaskispa pampaman choqakorqanku.+  Jesustaj ujtawan paykunata tapullarqataj: “¿Pitataj maskʼashankichej?”, nispa. Paykunataj kuticherqanku: “Nazareno Jesusta”, nispa.  Jesustaj nerqa: “Noqa kani niykichejqa. Noqatachus maskʼashawankichej chayqa, saqeychej kaykuna ripunankuta”, nispa.  Chaytaj karqa paypa nisqan juntʼakunanpaj: “Qowarqanki chaykunamantaqa ni ujtapis chinkachinichu”.+ 10  Chaypachataj Simón Pedroqa espadayoj kasharqa, chay espadanta orqhoytawantaj kuraj kaj sacerdotej kamachinpa paña ninrinta mururparerqa.+ Chay kamacheqa Malco sutikorqa. 11  Jesustajrí Pedrota nerqa: “Espadaykita waqaychananman churaykapuy.+ ¿Manachu Tataypa qowasqan copamanta ujyanay kanman?”,+ nispa. 12  Chantá chay soldados, jinallataj comandantenku, judiospa guardiasninkupis, Jesusta japʼispa makisninta wataykorqanku. 13  Ñaupajtaqa Anasman pusarqanku, Anasqa Caifaspa suegron karqa.+ Caifastaj chay wataqa kuraj kaj sacerdote kasharqa.+ 14  Caifasllataj judiosman yuyaycharqa uj runalla paykunarayku wañunanqa allinninkupaj kasqanta.+ 15  Simón Pedrowan ujnin discipulowan Jesuspa qhepanta rerqanku.+ Chay discipuloqa kuraj kaj sacerdotej rejsisqan karqa, chayrayku kuraj kaj sacerdotej pationman Jesuswan yaykorqa. 16  Pedrotajrí jawa punkupi qhepakorqa. Kuraj kaj sacerdotej rejsisqan karqa chay discipulotaj, llojsimuspa punkuta qhawaj sipaswan parlarqa, chantá Pedrota pusaykorqa. 17  Chay punkuta qhawaj sirvientataj Pedrota nerqa: “¿Nichu qanpis chay runaj ujnin discipulollantaj kanki?”, nispa. Pedrotaj nerqa: “Mana”, nispa.+ 18  Chirisqanraykutaj kamachiswan, guardiaswanqa chaypi ninata japʼichispa qʼoñikusharqanku. Pedropis paykunawan khuska qʼoñikushallarqataj. 19  Kuraj sacerdoteqa* Jesusta taporqa, discipulosninmanta, yachachiyninmantawan. 20  Jesustaj kuticherqa: “Noqaqa tukuypa rikunanta parlarqani. Sinagogapitaj templopitaj yachachillarqanipuni,+ maypichus judíos tantakunku chaypi, manataj imatapis pakayllapeqa parlarqanichu. 21  ¿Imaraykutaj noqata tapuwankiri? Parlasqayta uyarejkunata tapuriy, paykuna yachanku imatachus parlasqayta”, nispa. 22  Chayta nisqantawan, chaypi sayashaj guardiasmanta ujnenqa Jesusta uyanpi laqʼarqa:+ “¿Ajinatachu kuraj sacerdoteman kutichinki?”, nispa. 23  Jesustaj nerqa: “Manachus allinta parlani chayqa, niway imatachus mana allinta parlasqayta, cheqantachus parlani chayqa, ¿imajtintaj maqawankiri?”, nispa. 24  Chantá Anasqa Jesusta makisnin watasqata kuraj kaj sacerdote Caifasman pusacherqa.+ 25  Simón Pedroqa sayaspa qʼoñikushallarqapuni, paytataj nerqanku: “¿Nichu qanpis ujnin discipulollantaj kanki?”, nispa. Paytaj negakuspa nerqa: “Mana”, nispa.+ 26  Kuraj kaj sacerdotej ujnin kamachenqa, pejpa ninrintachus Pedro mururparerqa chaypata familian karqa,+ paytaj Pedrota nerqa: “¿Manachu qantaqa huertapi chay runatawan rikorqayki?”, nispa. 27  Pedrotajrí ujtawan negakullarqataj, chay ratopachataj gallo waqarqa.+ 28  Sutʼiyaytataj Jesusta Caifaspa wasinmanta orqhospa Pilatoj kamachina wasinman pusarqanku.+ Pusajkunatajrí mana chay kamachina wasiman yaykorqankuchu, mana chʼichipaj qhawasqa kanankupaj,+ ajinamantataj Pascua mikhunata mikhunankupaj. 29  Pilatotaj jawaman llojsimuspa paykunata taporqa: “¿Imamantataj kay runata juchachashankichejri?”, nispa. 30  Paykunataj kuticherqanku: “Manachus sajrata ruwanman karqa chayqa, mana kay runataqa qanman pusamuykumanchu karqa”, nispa. 31  Pilatotaj nerqa: “Qankuna payta pusaspa leyniykichejman jina juzgamuychej”,+ nispa. Judiostaj nerqanku: “Noqayku judiosqa mana pitapis wañuchiyta atiykumanchu”,+ nispa. 32  Chaytaj karqa Jesuspa nisqan juntʼakunanpaj, payqa nerqaña imaynatachus wañunan kasqanta.+ 33  Chayrayku Pilatoqa kamachina wasinman yaykuytawan Jesusta wajyaspa taporqa: “¿Qanchu judiospa reynin kanki?”,+ nispa. 34  Jesustaj kuticherqa: “¿Qanllamantachu chayta tapushawanki? ¿Wajkunachu noqamanta parlasorqanku?”, nispa. 35  Pilatotaj nerqa: “¿Judiochu kani? Llajta masisniykiwan kuraj sacerdoteswan noqaman pusamusunku. ¿Imatataj ruwarqanki?”, nispa. 36  Jesustaj kuticherqa:+ “Gobiernoyqa mana kay mundomantachu.+ Gobiernoychus kay mundomanta kanman chayqa, kamachisneyqa maqanakunkuman karqa, ama judiosman jaywaykusqa kanaypaj.+ Gobiernoytajrí mana kay mundomantachu”, nispa. 37  Pilatotaj taporqa: “Chanta qanqa, ¿reychu kanki?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Arí, qanllataj rey kasqayta nishanki.+ Noqaqa chaypaj nacekorqani, chaypajtaj kay mundoman jamorqani, cheqa kajmanta willanaypaj.+ Cheqa kajman jina kausajqa parlasqayta kasun”, nispa. 38  Pilatotaj tapullarqataj: “¿Imataj cheqa kajri?”, nispa. Chayta tapuytawantaj Pilatoqa ujtawan llojsispa judiosman nerqa: “Chay runapeqa mana ima juchatapis tarinichu.+ 39  Costumbreykichejman jinataj Pascuapeqa uj presota kacharichini.+ ¿Munankichejchu judiospa reyninta kacharichinayta?”, nispa. 40  Paykunataj ujtawan qhaparerqanku: “¡Ama chay runata kacharichiychu! ¡Barrabasta kacharichiy!”, nispa. Barrabastaj suwa karqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Cedrón chʼaki mayu”.
Chay kuraj sacerdoteqa Anás karqa.