Onlad karga

Onlad saray karga

No Anto ray Kaukolan Mon Naamtaan ed Epilepsy

No Anto ray Kaukolan Mon Naamtaan ed Epilepsy

ANENGNENG mo may kabat mo ya biglan atumba tan nalmay. Nampatalker tan mankayerker. No antam ya walay epilepsy to, walay nagawaan mo legan ya manaalagar kay tulong. Amtaen tayoy pigaran impormasyon ed sayan sakit ya agmasyadon natatalosan na dakel.

Anto tay epilepsy? Say epilepsy et sakit ed utek ya pansengegay maganon ataki a tatawagen ya seizure. Say seizure et ag-onlampas ed limaran minuto. Samay situasyon ya adeskribe ed gapo et tatawagen ya grand mal seizure.

Antoy sengegan na seizure? Panisiaan na saray researcher ya nagagawa so seizure no abnormal ya manbabansag so dakel ya electrical signal ed saray selula na utek. Agnin siansia malinew no akin ya nagagawa itan.

Antoy gawaen ko no anengneng kon sinmige so toon walay epilepsy to? “Paulyan labat na saray makanengneng ya nasumpal so pankayerker na pasyente tan agda gagalawen, basta seguradoen dan agnarisgo tan oneengas ni,” so kuan na The Encyclopedia of the Brain and Brain Disorders. Balet intuloy na sayan libro: “Kaukolan ya ontawag na ambulansya no linmampas lad limaran minuto so pankayerker to, no sinmige lamet, odino agni nabangon anggano pigaran minuto lan tinmunday pankayerker to.”

Panon kon natulongan so pasyente legan ton mankayerker? Mangiyan na anlemek ya bengatla diad baetan na ulo to tan na flooring, tan iyarawid ulo to iray nayarin makasugat. No tinmunda lan mankayerker, ipariking so pasyente ya singa nanengneng ed diagram.

Antoy gawaen ko no abangon lay pasyente? Unona, ibagam ya agmapaga. Insan mo tulongan ya onalagey tan iyakar mod lugar ya makainawa. Kayari seizure, maslak ya pasyente et agda amtay agawa tan makakaugip ira; say arum et maka-recover ya tampol tan ituloy day gagawaen da nen antis iran sinmige.

Kasin amin ya mansi-seizure et mankayerker? Andi. Wala ray pasyente ya ag-ira natumba balet anggapo rad sarili da. Say tawag ed satan et petit mal seizure (o absence seizure), ya kaslakan et magano labat. Wala met iramay mabayag ya petit mal seizure, ya ombayag na pigaran minuto. Singa bilang, say pasyente et liberliber ed kuarto, birabiraen toy kawes to, o nikadkadumay  kiwas to. Kayari na seizure, nayarin nanaelew so pasyente.

Antoy liknaan na walaay epilepsy? Dakel ya walaay onian sakit et aburido no kapigan tan iner ira onsige. Kanian iiwasan day miulop ed arum a too pian ag-ira kababaing.

Antoy nitulong ko ed toon walay epilepsy to? Paibalikas mo labat ed sikatoy nalilikna to. Dengel kan maong ed sikato. Tepetan mo no antoy labay ton gawaen mo no onataki seizure to. Dakel ed saray walaan na epilepsy et agmakapanmaneho kanian ompan sarag mon piluganen o tulongan mod saray kaukolan ton gawaen.

Kasin nabawasan o naiwasan ni ingen so seizure? Mas baleg so posibilidad ya onataki so seizure no say sakey et nai-stress o kulang na ugip. Kanian ibabaga na saray eksperto ya maabig no saray walaay epilepsy et sustoy ugip da tan regular ya man-ehersisyo pian nabawasay stress da. No maminsan, makatulong so tambal pian naiwasan so seizure.