Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO

Taloran Bengatla ya Agnasaliw na Kuarta

Taloran Bengatla ya Agnasaliw na Kuarta

MAKAPAKELAW ya anggano ngalngali la naandiay trabaho, abung, o pension iray totoo, dakel nin siansiay saliw lan saliw na nambabangil.

Say ontan iran totoo et mainomay ya nabiktima na saray makaingganyon advertisement ya mangibabagan kaukolan tayoy mas baleg ya abung, mas balibalin kotse, tan branded iran kawes. Panon to no anggapoy kuartam? Anggapoy problemadi i-credit card mo! Parad dakel a totoo, say importante et singa ra mayaman anggano dakdakel lay utang da.

Balet ilusyon labat itan. “No iyutangan moy pangaliw na mabmabli ran gamit pian balibali tan mayaman so itsuram, singa ka mansusungap na cocaine pian nainawaay liknaan mo,” so kuan na libron The Narcissism Epidemic. “Diad gapo, parehon singa mamura tan marakep so epekto tobalet temporaryo labat. Onsabi lanlamang so panaon ya lapud satan et naupot so kuartam tan na-depress ka.”

Ibabaga na Biblia ya makapuy so ‘pangipangta na saray kaykayarian tayo.’ (1 Juan 2:16) Diad tua, no say sankanonot tayon lanang et materyal, nibaliwala tayo la ray importantid bilay ya agnasaliw na kuarta. Nabasad ontumbok iran pahina so taloran alimbawa.

 1. MARAKEP YA ULOPAN ED PAMILYA

Parad si Brianne, * tinedyer ya taga United States, masyado lan iikday importansia nen tatay to so trabaho tan kuarta. “Wala lad sikami so amin ya kaukolan mi, tan sobsobra ni ingen,” so kuan to, “balet anggapon lanang ed abung si Daddy’k ta lanang ya walad biahe. Antak ya say rason et trabaho, pero wala met so responsabilidad tod pamilya to!”

Isipen pa: Anto ray posiblin pagbabawian lanlamang na ama nen Brianne? Antoy epektod relasyon dan sanama diad pangiyuuna tod materyal? Antoy mas kaukolan na pamilya to nen say kuarta?

Saray makatulong ya prinsipyod Biblia:

  • “Say panangaro ed kuarta et lamot na amin a makaderal a bengatla, tan diad pampipirawat na arum ed saya et . . . sinasaksak day inkasikara na dakel ya ot-ot.”1 Timoteo 6:10.

  • ‘Magmaong ni mangan na pising a karungom iray totoon inarom, nen say mangan na sankamaongan a karne a walay busolan.’Probirbio 15:17, Maung a Balita.

Tandaan: Say maong ya ulopan ed pamilya et agnasaliw na kuarta. Nagawa labat itan no lanang mo ran kaiba tan no ipanengneng moy panangaro tan atension ed sikara.Colosas 3:18-21.

 2. MAONG YA ARAPEN

“Ibabagan lanang nen Mommy’k ya miasawa ak ed lakin makuarta tan manaral ak kuno pian makalmo ak na balibalin trabaho no bilang ta naupot lay kuarta na asawak,” so kuan nen Sarah, a mantaon na 17. “Puros kuartay walad isip da.”

Isipen pa: No nonoten moy arapen, anto ray panaaburidoan mo? Antoy pakanengnengan ya sobsobra lay panaaburidom? Anto komon so mas balanse ya panagnonot na ina nen Sarah ed pinansyal a seguridad?

Saray makatulong ya prinsipyod Biblia:

  • “Agkayo la mantitipon na saray kayamanan diad dalin, a walaray bokbok tan lati a manderal, tan walaray matakew ya onloob tan mantakew.”Mateo 6:19.

  • “Agyo amta no antoy nagawa ed bilay yo nabuas.”Santiago 4:14.

Tandaan: Anggano dakel so tipon mo, agka nin siansia makasegurado ya maong so arapen mo. Natakew so kuarta tan ag-itan makatambal na sakit o napigilan toy ipatey. (Eclesiastes 7:12) Ibabangat na Biblia ya maong so arapen mo no kabaten moy Dios tan say gagala to.Juan 17:3.

 3. INKAKONTENTO

“Pinabaleg kami na atateng mi ya simpli labat so bilay,” so kuan nen Tanya, a mantaon na 24. “Maliket kami nen kambal ko, anggano mabetbet ya no antoy kaukolan mi et aman met labat so wala.”

Isipen pa: Akin et mairap so mankontentod saray talagan kaukolan labat ed bilay? No kuartay pantongtongan, antoy ipapanengneng mon alimbawa ed pamilyam?

Saray makatulong ya prinsipyod Biblia:

  • “No walay naakan tan ikawes tayo, mankontento tayo la ed saratan.”1 Timoteo 6:8.

  • “Maliket iramay manonot ed espiritual a pankaukolan da.”Mateo 5:3.

Tandaan: Aliwan kuarta tan saray nasaliw na kuarta so sankaimportantian ed bilay. Ibabaga na Biblia: “Anggano dakdakel so kayarian na sakey a too, ag-iratan makapangiter ed sikato na bilay.” (Lucas 12:15) Magmaliw labat ya tuan maliket so bilay mo no antam so ebat ed sarayan tepet:

  • Antoy gagala na bilay?

  • Antoy nagawad arapen?

  • Panon kon napenek iray espiritual ya pankaukolan ko?

Saray Tasi nen Jehova ya angi-publish ed sayan magasin et akaparaan ya ontulong pian naamtaan moy ebat ed saratan ya tepet.

^ par. 8 Sinalatan iray ngaran ed sayan artikulo.