ONLIING! Enero 2014 | Taloran Bengatla ya Agnasaliw na Kuarta

No say sankanonot tayon lanang et materyal, nibaliwala tayo la ray importantid bilay tayo ya agnasaliw na kuarta. Basaen so taloran alimbawa.

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Kaibad saray topic: problemad trapik ed China, karapatan ed relihyon diad Armenia, peligro na social networking ed Japan, tan arum ni.

MANUNAN ARTIKULO

Taloran Bengatla ya Agnasaliw na Kuarta

Lapud kuarta et nasaliw tayo ray pankaukolan tayo, balet say tuan liket et manlalapud saray bengatlan agnasaliw na kuarta.

No Anto ray Kaukolan Mon Naamtaan ed Epilepsy

Amtaen so pigaran impormasyon ed sayan sakit ya agmasyadon natatalosan na dakel.

TULONG PARAD PAMILYA

No Panon Mon Itongtong ed Tinedyer Mo so Nipaakar ed Sexting

Agla alagaren ya nagawa itan ed anak mo. Itongtong lan tampol ed tinedyer mo iray peligro na pi-sexting.

Saray Makatulong ed Pan-Menopause

Mas natulongan kan arapen so menopause sano amtaen mo itan tan na saray kapamilyam.

SAY EBAT NA BIBLIA

Depresyon

Amtaen no akin ya wala ray nadi-depress tan panon ya makatulong so Biblia pian nalabanan moy negatibon liknaan.

WALA KASI NANDESINYO?

Say Makapabilib ya Pakadngel na Katydid

Saray angkelag a layag na sayan insekto et onggagana a singa layag na too. Antoy nitulong na sayan adiskobre nipaakar ed makapabilib a pakadngel diad modernon siensia tan engineering?