Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Depresyon

Depresyon

Anto tay depresyon?

“Naknaksawan ak; maermen ak lawas ya inagew-agew.”Salmo 38:6, Maung a Balita.

NO ANTOY KUAN NA SARAY RESEARCHER

Amin tayo et asali to lay nanermen, balet say depresyon et sakit ya tuloytuloy tan pakapuyen toy laman, tan apektoen toy inagew-agew a gagawaen na sakey a too. Tandaan ya nanduruma so opinyon na saray eksperto ed no antoy normal ya panermen tan no antoy depresyon. Balet wala ran talagay totoon makakalikna na grabe tan negatibon emosyon, ya no maminsan et sobray pakakakonsiensia ra tan say pakalikna ra et anggapoy kana ra.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabaga na Biblia ya wala ray lalaki tan bibii nensaman ya akaeksperiensyay negatibon emosyon. Alimbawa, alikna nen Ana so “kapaitan na kamarerwa”diad arum ya bersion na Biblia et nipatalos iyan “abetag so puso to” tan “maneermen a maong.” (1 Samuel 1:10) Aminsan et maer-ermen si propeta Elias, kanian impikasi tod Dios ya ompatey la komon.1 Arari 19:4.

Binilin iray inmunan-siglon Kristiano ya ‘ligliwaen da iray maneermen.’ (1 Tesalonica 5:14) Base ed sakey a reperensya, say salitan “maneermen” et nayarin ontukoy ed saramay “temporaryon nabebelatan lapud saray problemad bilay.” Kanian anggan saray matoor a lalaki tan bibii nensaman et asali da met so a-depress.

 Kasin no nadi-depress so sakey a too et sikato lanlamang so natetel?

“Amta tayo a say amin a pinalsa et saniiban oneey-ey tan nasasakitan anggad natan.”Roma 8:22.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabangat na Biblia ya say sakit et resulta na impanrebelde na unonan sanasawa. Alimbawa, oniay ibabaga na Salmo 51:5: “Dia ed kasalanan innginew ak nen inak.” Tan ipapalinew na Roma 5:12 ya “linmoob so kasalanan ed mundo lapud sakey a too [say unonan too, si Adan] tan say ipapatey lapud kasalanan, tan ompapatey so amin a totoo lapud nankasalanan iran amin.” Atawir tayoy kasalanan ed si Adan, kanian anggapoy nipuerad sakit, pisikal man o emosyonal. Bilang resulta, ibabaga na Biblia ya “amin a pinalsa et saniiban oneey-ey tan nasasakitan anggad natan.” (Roma 8:22) Balet iiter na Biblia so ilalo ya agbalot niiter na anggan siopan doktornabasa ditan so pormisa na Dios ya mareen a balon mundo ya ditan et anggapo lay sakit tan deperensya, kaiba lay depresyon.”Apocalipsis 21:4.

Panon mon nalabanan so depresyon?

“Si Jehova asingger ed saray wala ed kipapasen na sakey a nabtagan na puso.”Salmo 34:18.

NO AKIN YA IMPORTANTE

Agmo kontroladon lanang so situasyon, tan no maminsan et naapektoan ka na saray mauges ya nagagawa. (Eclesiastes 9:11, 12) Balet sarag moy manggawa na praktikal iran paraan pian agka natalo na negatibo iran liknaan.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabaga na Biblia ya saray mansasakit et kaukolan day doktor. (Lucas 5:31) Kanian no walay depresyon mo, anggapoy uges to no manpakonsulta ka. Ibabaga met na Biblia ya importante so manpikasi. Alimbawa, oniay nabasad Salmo 55:22: “Paawit mo ed Jehova so awit mo, et sikato bembenan to ka: agton balot paulyan so matunong a natentenyeg.” Say pampikasi et aliwan pian nainawaan labat so liknaan mo; pitotongtong itan ed si Jehova ya Dios, ya ‘asingger ed saray nabtagan na puso.’Salmo 34:18.

Makatulong met no ibagam so liknaan mo ed kaarom. (Uliran 17:17) “Walay kapananisiaan ko ya maaron angombinse ed siak ya pantongtongan mi pakaka-depress ko,” so kuan nen Daniela, sakey a Tasi nen Jehova. “Pigay taon ko lan iiwasan ya pantongtongan itan, pero aman manayay kakkaukolan ko. Agko inilaloan ya nainawaan a maong so liknaan ko.”