Onlad karga

Panangasikaso ed Pisikal tan Mental

Kabibilay ya Maong ed Laman

Saray Paraan na Pangasikasod Laman Mo

Limaran paraan ya nagawaan mo pian mas ombiskeg so laman mo.

Sakit—Panon ya Naiwasan?

Inagew-agew ya milalaban so laman mo ed saray kalaban ya agnaliklikas tan agnanengneng balet makapatey.

Maong so Magmaliw a Positibo!

Kasin say karunongan ed Biblia et gawaen to kan mas maliket?

Napaaligwas so Bilay—Emosyon

Parad pankaabigan tayo no amta tayon kontrolen so emosyon tayo.

Say Dalan na Maliket ya Kabibilay—Kasil na Laman tan Biskeg na Liknaan

Kasin no mansasakit tayo et agtayo la sarag so manliket?

Protektaan Moy Sarilim ed Saray Aliwan Tuan Impormasyon

Saray balitan alaokan na palson impormasyon, aliwan tua, tan saray conspiracy theory et ondadakel tan makapuy so epekto na saratan ed sika.

Antoy Gawaen Ko Pian Onebeng Ak?

No kaukolan moy manpaebeng, agka manpopokus ed panag-diet. Say kaukolan mon umanen et say lifestyle mo.

Ibaga na Saray Kabataan so Tungkol ed Healthy Lifestyle

Kasin naiirapan kan mangan na saray masustansian naakan tan man-exercise? Diad sayan video, ibaga na saray kabataan no antoy gagawaen da pian magmaliw ya healthy.

No Panon so Magmaliw a Balanse ed Panangan

No say sakey et apasal ya mangan na aliwan masustansia manlapud inkaugaw to, seguradon awi-awit to itan anggad itatken to. Kanian natan ni labat, importante ya napasal ka lan mangan na duga.

Napaaligwas so Bilay—Laman

Bibilinen itayo na Biblia ya gawaen so anggaan na nayarian tayon asikasoen so laman tayo.

No Panoy Itatken ya Maliket

Anemiran suhestion ya base ed Biblia ya makatulong pian makapan-adjust kad sayan balon parte na bilay mo.

Pampaagew tan Pamparagem—Natural ya “Antibiotic”?

Papaneknekan na science ya duga so naobserbaan nen 1800’s.

No Mansasakit

No Antoy Gawaen Mo no Naamtaan Mon Walay Sakit Mo

Anto ran praktikal ya impormasyon ed Biblia so makatulong ed sika no biglan nansakit ka?

Walay Graben Sakit Ko—Makatulong Kasi so Biblia?

On! Amtaen so taloran paraan ya makatulong pian naanosan tan nasarag moy graben sakit mo.

Wala Kasi Kana na Bilay no Walay Graben Sakit Mo?

Amtaen no antoy ginawa na arum nen walay graben sakit da.

Panon To No Walay Sakit Ko? (Part 3)

Makatulong ed sika so eksperiensya na taloran kabataan.

No Walay Kapansanan

Mansasalita so Mata nen Jairo

Malikeliket nin siansia si Jairo anggan walay cerebral palsy to.

Say Panserbi ed Dios so Tambal To!

Manlapud inkianak nen Onesmus et wala lay sakit ton osteogenesis imperfecta, o brittle bone disease. Panon ya apabiskeg ed saray sipan na Dios a walad Biblia?

Inter ed Siak nen Jehova so Mas ni nen say Kanepegan Ko

Naaralan nen Félix Alarcón so tuan gagala na bilay kayarin naaksidente ed motor tan abaldadoy interon laman to.

Awalaan Ak na Ilalo Nen Kakkaukolan Ko

Lapud aksidente, aparalisay Miklós Aleksza nen 20 años to. Panon ya akatulong so Biblia ed sikato pian nawalaay tuan ilalo ya walay mas maliket ya arapen?

Panangasikaso ed Mansasakit

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Pangasikaso ed Saray Maedad Lan Atateng?

Wala ray nabasa ed Biblia ya alimbawa na saray matoor ya lalaki tan bibii ya angasikaso ed saray atateng da. Wala met iray praktikal a bilin ya makatulong ed saray manag-asikaso.

Panon To No Walay Sakit na Ateng Ko?

Aliwan sika labat so kabataan ya ontan so situasyon to. Amtaen no antoy akatulong ed duaran kabataan ya nasarag itan.

No Grabe so Sakit na Inad-arom

Anto ray nagawaan pian natulongan tan naasikaso so kapamilyan mansasakit? Panon ya nasarag na saray mangaasikaso so nanduruman emosyon ya nalikna da legan ya onggragrabe sakit to?

Sakit tan Kondisyon na Laman

No Antoy Gawaen Mo no Walay Onkakayat ya Virus

Panon mon naprotektaan so sarilim, say emosyon mo, tan say espiritualidad mo no walay onkakayat ya virus?

Saray Kaukolan Mon Naamtaan ed Sakit ed Isip

Siameran nagawaan yo pian nasarag so sakit ed isip.

Diabetes—Kasin Nabawasan Moy Posibilidad ya Na-diabetes Ka?

Manga 90 porsiento na saray prediabetic et agda amtan ontay kondisyon da.

No Anto ray Kaukolan Mon Naamtaan ed Epilepsy

Amtaen so pigaran impormasyon ed sayan sakit ya agmasyadon natatalosan na dakel.

Allergy ed Kakanen tan Intolerance ed Kakanen—Antoy Pandumaan?

Wala kasi iray peligro no sika labat lay mangamta a bukor na sakit mo?

No Antoy Nepeg Mon Naamtaan ed Malaria

Sarag mon protektaay sarilim no manaayam ka odino planom so onlad lugar ya dakel so a-malaria.

Saray Makatulong ed Pan-Menopause

Mas natulongan kan arapen so menopause sano amtaen mo itan tan na saray kapamilyam.

Depresyon

Antoy Ibabaga na Biblia ed Depresyon?

Amtaen no akin ya wala ray nadi-depress tan panon ya makatulong so Biblia pian nalabanan moy negatibon liknaan.

No Singa Agmo La Nasarag

Siansian walay kana na bilay anggano walay onsabin subok.

Tinedyer ya Walay Depresyon—Akin? Antoy Makatulong?

Amtaen iray tanda, sintomas, tan posiblin panlalapuan. Nengnengen no antoy nagawaan na atateng tan saray arum pian makatulong.

Panon Kon Nasarag so Depresyon?

Nayarin natulongan ka na sayan artikulo pian makapanggawa kay paraan ya onabig ka.

Kasin Makatulong so Biblia no Nadi-depress Ak?

Walay taloran tulong ya iiter na Dios pian nasarag so pakaka-depress.

Panon ya Natulongan na Biblia Iramay Iisipen Day Manbikkel?

Anto ran bilin so walad Biblia ya makatulong ed sakey ya labay to lay ompatey?

Kapagaan tan Stress

No Panon ya Kontrolen so Panaburido

Anto ran praktikal ya tulong tan bersikulo ed Biblia so makatulong ed sika pian nabawasan so sobran panaburido?

Positibo Anggano Bukbukor Mo—Panon?

No pakaliknam et bukbukor mo, singa anggapo lay ilalom tan agka la maliket—pero aliwan tua itan.

No Panon Mon Nalabanan so Pandemic Fatigue

No agtayo manasikaso, ompan agtayo naliklikas ya nangingirasan tayo lan tumboken iray safety protocol na COVID-19.

No Anto ray Gawaen Mo Sano Nai-stress Ka

Repasoen iray pigaran praktikal ya prinsipyo ya makatulong ed sika pian nasarag moy stress tan ompan nabawasan ni ingen itan.

Antoy Gawaen Ko No Manaaburido Ak?

Limaran tips ya ontulong pian magmaliw ya positibo imbes ya negatibo so epekto na panaaburidom.

Kasin Natulongan Ka na Biblia Pian Agka Masyadon Mapagpaga?

Say kapagaan et singa parte la na bilay tayo. Antoy makatulong pian agtayo masyadon mapagpaga?

No Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Kapagaan

Makatulong so dugan klase na kapagaan; mamasakit so aliwan klase. Panon mon naarap itan?

Stress—Saray Paraan Pian Nasarag Itan

Saray praktikal a paraan manlapud Biblia et makatulong ed sika pian nasarag so apatiran manunan lapuan na stress.

Antoy Gawaen Ko Pian Agak Nasagad Lapud Sobran Stress?

Anto ray sengegan na saya? Kasin posible ya nagawa iya ed sika? No on, antoy gawaen mo pian naiwasan itan?

Kasin Perfectionist Ak?

Antoy pandumaan na gawaen moy anggaay nayarian mo ed samay salien mon gawaen so imposible?

No Panon Kan Makapan-adjust ed Pananguman

Agnaiwasan so pananguman. Nengnengen no panon ya akapan-adjust so arum ed saray pananguman.

No Panon ya ya Nawalaan na Mareen ya Liknaan

Taloran paraan pian mas mareen so liknaan.

Panagpatambal

Blood Transfusion​—No Anto La Natan so Ibabaga na Saray Doktor

Babalawen na arum iray Tasi nen Jehova lapud ag-ira manpapa-blood transfusion. Antoy ibabaga na pigaran doktor nipaakar ed satan?