Roma 16:1-27

16  Irekomendak ed sikayo si Febe ya agi tayon bii, a sakey a managlingkor ed kongregasyon a walad Cencrea,  ta pian sikatoy awaten yo ed Katawan diad paraan a manepeg ed saray masanto, tan sikatoy tulongan yo diad antokaman a nakaukolan to ed sikayo, ta sikatoy nagmaliw met a manangiyagel na dakel, on, pati siak a mismo.  Ikomustaan yo ak ed si Prisca tan si Aquila a kaibak a komikimey ed si Kristo Jesus,  ya inrisga day bilay* da parad siak,* a diad sikara et aliwan siak labat so misasalamat noagta amin met a kongregasyon na nasyones;  tan ikomustaan yo ak ed kongregasyon a walad abung da. Ikomustaan yo ak ed si Epeneto ya inad-arok, ya unonan bunga ed Asia parad si Kristo.  Ikomustaan yo ak ed si Maria, a nansagpot a maong parad sikayo.  Ikomustaan yo ak ed si Andronico tan si Junias a kakanayon ko tan kakaibak a nipriso, a lalakin kabkabat diad limog na saray apostol tan mas abayag la nen siak ya akikasakey ed si Kristo.  Ikomustaan yo ak ed si Ampliato ya inad-arok ed Katawan.  Ikomustaan yo ak ed si Urbano a kaiba tayon komikimey ed si Kristo, tan si Estaquis ya inad-arok. 10  Ikomustaan yo ak ed si Apeles, a sakey a matoor ed si Kristo. Ikomustaan yo ak ed saramay walad sankaabungan nen Aristobulo. 11  Ikomustaan yo ak ed si Herodion a kanayon ko. Ikomustaan yo ak ed saramay walad sankaabungan nen Narciso a walad dapag na Katawan. 12  Ikomustaan yo ak ed si Trifena tan si Trifosa, a bibiin mansasagpot ed Katawan. Ikomustaan yo ak ed si Persis ya inad-aro tayo, ta sikatoy nansagpot a maong parad Katawan. 13  Ikomustaan yo ak ed si Rufo a sakey a pinili na Katawan, tan say ina to ya ipapasen ko met ya inak. 14  Ikomustaan yo ak ed sikara di Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, tan saray agagin kakaiba ra. 15  Ikomustaan yo ak ed si Filologo tan si Julia, si Nereo tan say agi ton bii, tan si Olimpas, tan say amin a masanton kakaiba ra. 16  Ibano yo so sakey tan sakey diad panamegley na masanton angob. Manpapakomusta ed sikayo so amin a kongregasyon nen Kristo. 17  Natan et bilinen ta kayo, agagi, a manimano kayon maong ed saramay pansesengegay inkaapag-apag tan saray kipapasen a pansesengegay iyarawi ed pananisia a sumlang iratan ed bangat a naaralan yo, tan paliisan yo iratan. 18  Ta saratan a klase na totoo et ariripen na saray mismon eges da, aliwan si Kristo a Katawan tayo; tan diad maamoyot a panagsalita tan alablabas a panangirayew et papalikdoen da so kapusoan na saray andiay-kaugsan. 19  Ta naiimano na amin a matulok kayo. Kanian manliliket ak lapud sikayo. Balet labay ko a magmaliw kayon marunong nipaakar ed maong, balet anggapoy amta nipaakar ed mauges. 20  Ta say Dios a mangiiter na deen et magano to lan mekmeken si Satanas ya igatin-gatin yo. Niwala komon ed sikayo so agnaparaan a kaabigan na Katawan tayon Jesus. 21  Manpapakomusta ed sikayo si Timoteo a kaibak a komikimey, ontan met si Lucio tan si Jason tan si Sosipatro a kakanayon ko. 22  Siak, si Tercio, ya angisulat ed saya, et mangokomusta ed sikayo diad Katawan. 23  Si Gayo, a manasangkaili ed siak tan ed interon kongregasyon, et manpapakomusta ed sikayo. Manpapakomusta met ed sikayo si Erasto a lingkor ed syudad, ontan met si Cuarto ya agi to. 24*  —— 25  Say Dios a makayarin mamabiskeg ed sikayo unong ed maong a balitan iyaabawag ko tan ed panagpulong nipaakar ed si Jesu-Kristo, a mitunosan ed niparungtal a sagradon sekreto ya inyamot ed abaybayag a panaon 26  balet natan et niparungtal la tan nipakabat la ed limog na amin a nasyones diad panamegley na mapropetikon kasulatan unong ed ganggan na andi-anggaan a Dios pian nisagyat so katutulok lapud pananisia; 27  say Dios, a sikato labat so marunong, so nigloria komon ed andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Kristo. Amen.

Paimanod leksab

Rom 16:4 * Literal, “beklew.”
Rom 16:4 * Literal, “parad kamarerwak.”
Rom 16:24 * Nengnengen so paimano ed leksab na Mat 17:21.