Roma 2:1-29

2  Kanian anggapoy nibaraan mo, O too, anggan siopa ka, no manguukom ka; ta diad bengatlan panguukoman mo ed arum et uukomen moy inkasika, ta sika a manguukom et gagawaen mo met iratan a bengatla.  Natan, amta tayo unong ed katuaan a say panangukom na Dios et sumpad saramay manggagawa ed saratan a bengatla.  Balet onia kasi iisipen mo, O too, a napaliisan moy panangukom na Dios no uukomen mo iramay manggagawa ed saratan ingen ta gagawaen mo met iratan?  Odino leleglemewen mo ta so daakan a kaabigan tan panagtepel tan andukey a panag-anos na Dios, lapud agmo amta a say maabig a kualidad to et mangitotonton ed sika diad panagbabawi?  Balet lapud inkaawet tan agmagbabawin pusom, mantitipon ka na sanok parad inkasika. Sayan sanok et ipanengneng na Dios diad agew na matunong a panangukom to.  Tan iter to ed kada sakey so unong ed saray ginawa to:  bilay ya andi-anggaan parad saramay manaanap na gloria tan galang tan agpakaderal diad pantutultuloy dan manggawa na maong;  ingen, parad saramay makolkol tan agmanguunor ed katuaan balet ta manguunor ed ag-inkatunong, wala naani so sanok tan pasnok,  kairapan tan gonigon, ed balang too* a manggagawa na mauges, unona ed saray Judio insan ed saray Griego; 10  balet gloria tan galang tan kareenan parad balang sakey a manggagawa na maong, unona et parad saray Judio insan parad saray Griego. 11  Ta say Dios et agmanangidumaduma. 12  Singa bilang, amin iramay nankasalanan ya andian na ganggan et ompatey anggano andian ira na ganggan a mangukom ed sikara; balet amin iramay nankasalanan a walad silong na ganggan et ukomen ed panamegley na ganggan. 13  Ta saray dumerengel na ganggan et aliwan sikaray matunong ed arap na Dios, noagta saray manusumpal na ganggan so niyabawag a matunong. 14  Ta no saray totoo na nasyones ya andian na ganggan et sipor a manggagawa na saray bengatlan walad ganggan, ipapasen da itan a ganggan anggano andian ira na ganggan. 15  Sikaran mismo so mangipapatnag a say kabaliksan na ganggan et nisulat ed kapusoan da, legan a say konsiensia ra et mantatasi a kaiba ra tan ibabagay kanonotan da a balanglan nankasalanan ira odino ag-ira nankasalanan. 16  Saya so nagawa diad agew a pangukom na Dios ed saray maamot a bengatla na katooan, diad panamegley nen Kristo Jesus, unong ed maong a balita ya iyaabawag ko. 17  Natan, no sakey kan Judio ed ngaran tan manmamatalek ka ed ganggan tan ipapasirayew mo so Dios, 18  tan amtam so linawa to tan aabobonan mo iray bengatlan alay abig lapud imbangat ka ed Ganggan; 19  tan manisia ka a sakey kan manangitonton na bulag, sakey a liwawa parad saramay walad kabilungetan, 20  manangipetek ed saray agmakatunongan, managbangat ed saray ugugaw, tan walaan na pakatalos ed manuna iran kabiangan na pikakabat tan katuaan a walad Ganggan— 21  kasin sika a mangibabangat ed arum et agmo ibangat so inkasika? Sika a mangipupulong na “Agka mantatakew,” kasin mantatakew ka? 22  Sika a mangibabagan “Agka mikakalugoran,”* kasin mikakalugoran ka? Sika a mangibabalikas na pambusol ed saray idolo, kasin tatakewan mo iray templo? 23  Sika a mangipapasirayew ed ganggan, kasin papabandayen moy Dios diad panusumlang mo ed Ganggan? 24  Ta unong a nisulat, “say ngaran na Dios et pansasalitaan na mauges lapud sikayoran totoo ed limog na saray nasyon.” 25  Diad tua, say panagsegat et makagunggona labat no uunoren moy ganggan; balet no mananumlang kay ganggan, magmaliw kan singa ag-asegat anggano asegat ka. 26  Sirin, no saray matunong a kakaukolanen na Ganggan et uunoren na sakey a toon ag-asegat, agta sikatoy ipasen ya asegat anggano ag-asegat? 27  Tan say toon ag-asegat ed laman, a manusumpal ed Ganggan, so mangukom ed sika a walaan na nisulat a totontonen tan panagsegat, lapud mananumlang kay ganggan. 28  Ta say peteg a Judio et aliwan diad akinpaway, tan say inkasegat to et aliwan diad laman to. 29  Balet sikatoy sakey a Judio ed dalem to, tan sikatoy asegat ed puso diad panamegley na espiritu, tan aliwan diad panamegley na nisulat a totontonen. Say dayew to et agmanlalapud totoo, noagta manlalapud Dios.

Paimanod leksab

Rom 2:9 * Diad orihinal, “kamarerwa na balang too.”
Rom 2:22 * Say kabaliksan na saya et “seksual a pirerelasyon na sakey a too ed agto asawa.”