Roma 10:1-21

10  Agagi, say abig-linawa na pusok tan say masimoon a pikakasik ed Dios parad sikara et parad kilalaban da.  Lapud tatasian ko a maseseg ira parad Dios; balet aliwan unong ed suston pikakabat;  ta ag-ira nampasakop ed inkatunong na Dios, lapud agda aamtaen so inkatunong na Dios noagta labay dan iletneg so inkatunong dan dili.  Ta si Kristo so anggaan na Ganggan, ta pian nawalaan na inkatunong so balang sakey a mangipapatnag na pananisia.  Ta insulat nen Moises a say toon anumpal ed inkatunong na Ganggan et manbilay unong ed satan.  Balet say inkatunong a lapud pananisia et mansasalita ed onian paraan: “Agmo ibabaga ed pusom a, ‘Siopa so onsegep ed tawen?’ salanti, pian mangileksab ed si Kristo;  odino, ‘Siopa so onlasur ed kaaralman?’ salanti, pian mangagwat ed si Kristo manlapud inaatey.”  Balet anto so ibabaga na satan? “Say salita et asingger ed sika, diad sangim tan diad pusom”; salanti, say “salita” na pananisia, ya ipupulong tayo.  Ta no maparungtal mon iyaabawag itan a ‘salita diad sangim,’ a si Jesus so Katawan, tan walaan kay pananisia diad pusom a sikatoy pinaoli na Dios manlapud inaatey, sikay nilaban. 10  Ta diad puso na sakey et ipapatnag toy pananisia a mangitonton ed inkatunong, balet diad sangi na sakey et maparungtal ton iyaabawag so pananisia a mangitonton ed kilalaban. 11  Ta ibabaga na Kasulatan: “Siopaman a walaan na pananisia ed sikato et agnadismaya.” 12  Ta anggapo so panangibiigbiig ed Judio tan Griego, ta saksakey so Katawan a manuuley ed amin, a mabunlok a mangiiter ed amin ya ontatawag ed sikato. 13  Ta “balang sakey ya ontatawag ed ngaran nen Jehova et nilaban.” 14  Balet, panon iran ontawag ed samay agda papanisiaan? Tan panon iran manisia ed samay agda nadngelan? Tan panon dan narengel no anggapoy mangipulong? 15  Tan panon iran manpulong no ag-ira imbaki? Ta unong a nisulat: “Agaylay dakep na saray sali na saramay mangiyaabawag na maong a balita nipaakar ed saray maong a bengatla!” 16  Balet, aliwan amin ed sikara et tinmulok ed maong a balita. Ta inkuan nen Isaias: “Jehova, siopa so manisia ed bengatlan nadngel ed sikami?” 17  Kanian manisia so sakey kayari ton narengel so salita. Tan narengel so salita no walay mansalita nipaakar ed si Kristo. 18  Balet tepeten ko, Agta nadngelan da itan? On, diad tua et “pinmaway so boses da ed interon dalin, tan saray salita ra angga ed saray sampot na panaayaman a dalin.” 19  Balet tepeten ko, Agta akabatan na Israel? Unona et inkuan nen Moises: “Panimonen ta kayo diad panamegley na saray totoo ed arum iran nasyon; pasanoken ta kayon maong diad panamegley na makulangkulang a nasyon.” 20  Balet nagmaliw a makmakpel si Isaias tan inkuan to: “Aromog ak na saramay agmanaanap ed siak; nagmaliw ak a maparungtal ed saramay agmantetepet nipaakar ed siak.” 21  Balet nipaakar ed Israel, inkuan to: “Sanagew kon iyuunat so limak diad totoon agmatulok tan maeba-ebat.”

Paimanod leksab