Roma 13:1-14

13  Manpasakop komon so balang kamarerwa ed saray atagey ya autoridad, ta anggapoy autoridad ya ag-inabuloyan na Dios; saray autoridad natan et impasen na Dios ed saray relatibon posisyon da.  Kanian samay onsusumpa ed autoridad et onsusumpa ed uksoyan na Dios; naukom iramay onsusumpa ed satan ya uksoyan.  Ta nepeg a takotan iramay manuuley, aliwan lapud maong a gawa, noagta lapud mauges. Sirin, labay mo ta so ag-ontakot ed autoridad? Mantultuloy kan manggawa na maong, tan nirayew ka lapud satan;  ta satan et lingkor na Dios parad pankaabigan mo. Balet ontakot ka no manggagawa kay mauges: ta ag-itan mangaawit na espada ya anggapoy gagala; ta satan et lingkor na Dios, sakey a manangibales pian mangipatnag na sanok ed samay manggagawa na mauges.  Wala sirin so mabiskeg a rason pian manpasakop kayo, aliwa labat a nisengeg ed satan a sanok noagta nisengeg met ed konsiensia yo.  Ta satan so makasengeg a manbabayar kayo met na saray buis; ta sikaray lingkor* na Dios a naynay a manusumpal ed sayan mismon gagala.  Iter yo ed amin iray kanepegan da, manbuis kayo ed samay akankanepegan na buis; manbayar kayo ed samay akankanepegan na bayar; takotan yo imay nepeg a takotan; igalang yo imay nepeg ya igalang.  Agkayo komon makautang ed siopaman na anggan sakey a bengatla, nilikud ed say pangaro ed sakey tan sakey; ta samay mangaaro ed kapara ton too et asumpal to lay ganggan.  Ta saray ganggan ya, “Agka mikakalugoran,* Agka mamapatey, Agka mantatakew, Agka mangaagum,” tan antokaman nin ganggan, so asegek ed oniaran salita, salanti, “Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.” 10  Say walaan na aro et agmanggagawa na mauges ed kapara ton too; kanian say aro so kasumpalan na ganggan. 11  Gawa yo met iya, lapud amta yo so panaon, a saya la so oras pian onliing kayo, ta natan et mas asingger lay kilalaban tayo nen say sanen nagmaliw itayon mananisia. 12  Magano lan mansampot so labi; asingsingger la so agew. Ekalen tayo la sirin iray gawa a nipaakar ed kabilungetan tan isulong tayo iray armas na liwawa. 13  Manakar itayon masimpit a singa no diad agew, aliwan diad maingal a panliliket tan panagbuanges, aliwan diad sebel a piaakdol tan anggapoy-baing a kagagawa,* aliwan diad pankokolkol tan imon. 14  Balet isulong* tayo so Katawan a Jesu-Kristo, tan agtayo manplaplano parad saray pilalek na laman.

Paimanod leksab

Rom 13:6 * Sakey a lingkor a manseserbi ed totoo.
Rom 13:9 * Say kabaliksan na saya et “seksual a pirerelasyon na sakey a too ed agto asawa.”
Rom 13:13 * Nengnengen so paimano ed leksab na Gal 5:19.
Rom 13:14 * Odino, “aligen iray kualidad na Katawan.”