Roma 11:1-36

11  Tepeten ko pa sirin, agta ag-impulisay na Dios so totoo to? Agbalot komon nagawa itan! Ta sakey ak met ya Israelita, a nanlapud bini nen Abraham, diad tribu nen Benjamin.  Ag-impulisay na Dios so totoo to ya inikdan toy nikadkaduman imano. On, agyo ta amta so ibabaga na Kasulatan nipaakar ed si Elias, sanen sikatoy akikasi ed Dios sumpad Israel?  “Jehova, pinatey da iray propetam, inggeba da iray altar mo, tan siak labat lay akera, tan aanapen da so kamarerwak.”  Ingen, antoy inyebat ed sikato na Dios? “Angikera ak na piton libo a lalaki parad inkasiak, lalaki ya agtinmalimukor ed si Baal.”  Kanian mipadpara ed satan, niwala met diad peles a panaon so sakey a nakdaan a pinili lapud agnaparaan a kaabigan.  No say panagpili et diad panamegley na agnaparaan a kaabigan, aliwa la itan a lapud saray gawa; ta no andi, say agnaparaan a kaabigan et aliwa lan agnaparaan a kaabigan.  Anto sirin? Say mismon bengatla a pampirpirawatan na Israel et agto agamoran, balet agamoran itan na saramay pinili. Say arum et pinaawet day kapusoan da;  ta unong a nisulat: “Inikdan ira na Dios na espiritu na aralem ya ugip, saray mata ya agmakanengneng tan saray layag ya agmakarengel, anggad sayan mismon agew.”  Ontan met, inkuan nen David: “Say lamisaan da et magmaliw komon a patit tan kalot tan pakatiroran tan panangibales ed sikara; 10  ombilunget komon iray mata ra pian ag-ira makanengneng, tan naynay dan ibukot so beneg da.” 11  Tepeten ko pa sirin, Kasin atiror ira kanian sigpot la ran niparukol? Agbalot komon nagawa itan! Balet lapud sinumlang day ganggan, walay kilalaban ed saray totoo na nasyones, pian onimon ira. 12  Natan, no say impanumlang da ed ganggan et payamanen toy mundo, tan say idaraiset da et payamanen to iray totoo na nasyones, mas lalon ondakel so kayamanan no sustoy bilang da! 13  Natan et mansasalita ak ed sikayoran totoo na nasyones. Lapud sakey ak ya apostol ed saray nasyon, iglogloriak so ministeryok, 14  a sasalien ko no nayarian ko kasin paimonen iramay kanasyonan ko ta pian nilaban ko so arum ed sikara. 15  Ta no say pangipulisay ed sikara et mankabaliksan na pakapipulangan na mundo, antoy kabaliksan na pangawat ed sikara noag say bilay manlapud inaatey? 16  Niarum ni, no masanto so kabiangan na masa ya inyapay bilang unonan bungabunga, ontan met so interon masa; tan no masanto so lamot, ontan met so sangasanga. 17  Anggaman ontan, no say arum ed sangasanga et pinuter, balet sika et insuldong ed sikara tan minanabang ka ed inkataba na lamot na olibo, anggaman sakey kan olibon balang, 18  agka manpapasirayew ed saray sanga. Balet no manpasirayew ka ed saratan, aliwan sika so mangaawit ed lamot, noagta say lamot so mangaawit ed sika. 19  Ibagam sirin: “Pinuter iray sanga ta pian nisuldong ak.” 20  Maabig! Pinuter ira lapud anggapoy pananisia ra, balet sika so akatalindeg lapud pananisia. Agka la maniisip na atatagey, noagta ontakot ka. 21  Ta no ag-inabuloyan na Dios a mansiansia iray sipor a sanga, agto ka met abuloyan a mansiansia. 22  Nengneng mo sirin so kaabigan tan pananusa na Dios. Diad saramay naplag et walay dusa, balet diad sika et walay kaabigan na Dios, daput no mansiansia ka ed kaabigan to; ta no andi et pegpegen ka met. 23  Nisuldong met ira no nawalaan ira na pananisia; ta say Dios et nayarian to ran isuldong lamet. 24  Ta no sikay pinuter ed kiew ya olibon balang tan insuldong ed aasikasoen a kiew ya olibo anta ag-itan sipor a gagawaen, mas nagkalalo sirin a sarayan sipor a sangasanga et isuldong ed mismon kiew ya olibo a nanlapuan da! 25  Ta agko labay, agagi, a magmaliw kayon andiay-pikakabat ed sayan sagradon sekreto, ta pian agkayo magmaliw a makabat ed saray dilin mata yo: ya inmawet iray pakalikna na arum ed saray Israelita anggad akaloob so suston bilang na saray totoo na nasyones, 26  tan diad onian paraan et nilaban so interon Israel. Ta unong a nisulat: “Say manangiliktar et ompaway ed Sion tan iyarawi to ed Jacob iray agmaridios a gawa. 27  Tan saya so pisisipanan ko ed sikara, sano ekalen ko la iray kasalanan da.” 28  Tua, no nipaakar ed maong a balita et kakabusol ira nisengeg ed sikayo, balet no nipaakar ed panagpili na Dios et inad-aro ira nisengeg ed inmuunan atateng da. 29  Ta agpagbabawian na Dios iray regalo tan say panatawag to. 30  Ta no panon ya aliwa kayon matulok ed Dios nensaman balet natan et akasian kayo lapud agda intulok, 31  sikara met et aliwa lan matulok natan kanian sikayo so akasian, ta pian sikara met so nakasian natan. 32  Ta amin da et pinaulyan na Dios a napukok ed agkatutulok, ta pian nipanengneng to so panangasi ed sikaran amin. 33  O agaylay kaaralem na kaykayamanan tan karunongan tan pikakabat na Dios! Agaylan agnausisa iray panangukom to tan agnatonton iray dalan to! 34  Ta “siopay akaamta ed panagnonot nen Jehova, odino siopay nagmaliw a mananimbawa to?” 35  Odino, “Siopay inmunan angiter ed sikato, ta pian sikatoy bayaran to?” 36  Ta say amin a bengatla et nanlapud sikato tan wala iratan lapud sikato tan parad sikato. Sikato so nigloria komon ed andi-anggaan. Amen.

Paimanod leksab