Roma 12:1-21

12  Lapud saya et mikakasi ak ed sikayo, agagi, diad panamegley na panangabagey na Dios, ya iyapay yo iray laman yo bilang sakey a bagat a mabilay, masanto, makapaliket ed Dios, a sakey a sagradon panaglingkor tekep na pakayari yon mankatunongan.  Tan agyo la aaligen iray paraan na sayan sistema na mundo, noagta manpasimbalo kayo diad panguman yo ed panagnonot yo, ta pian napaneknekan yo ed inkasikayo so maong tan makapaliket tan ayadyarin linawa na Dios.  Ta diad panamegley na agnaparaan a kaabigan a niiter ed siak et ibagak ed balang sakey ed sikayo ya agto maniisip na alabas nen say manepeg ya isipen; balet manisip so kada sakey diad paraan a pakapatnagan na limpion panagnonot unong ed pananisia ya inter na Dios ed sikato.  Ta no panon a say laman tayo et walaan na dakel a kabiangan, balet agnampapara so usar na saratan,  saksakey itayo met a laman a nikasakey ed si Kristo anggaman dakel itayo, tan sikatayo met iray kabiangan a mankaukolan ed balang sakey.  Sirin, lapud nandurumaan itayo na langkap unong ed agnaparaan a kaabigan a niiter ed sikatayo, balanglan propesiya, manpropesiya itayo unong ed pananisia ya impabtang ed sikatayo;  odino sakey a ministeryo, mantultuloy itayo ed sayan ministeryo; odino samay manbabangat, sikatoy mantultuloy ed panagbangat to;  odino samay manisimbawa, sikatoy mantultuloy ed panagsimbawa to; samay mangibubunog, gawaen to itan a mabunbunlok; samay mangaasikaso, gawaen to itan a maseeseet; samay mangipapatnag na panangasi, gawaen to itan a malikeliket.  Say aro yo komon et andian na pansimpisimpitan. Busol yo so mauges, ompeket kayo ed maong. 10  Diad aroan na sanaagi, ipatnag yoy aralem a panamabli ed balang sakey. Idaulo yoy pangipanengneng na galang ed balang sakey. 11  Agkayo manngingiras ed saray kimey yo. Magmaliw kayon marlang ed espiritu. Manpaaripen kayo ed si Jehova. 12  Manliket kayo ed ilalo. Mansungdo kayo ed kairapan. Mantultuloy kayo ed pikakasi. 13  Manginabang kayo ed saray masanto unong ed saray nakaukolan da. Iyugali yoy mamarawes. 14  Mantultuloy kayon mansalita na maabig ed saramay mamapasegsegang; mansalita kayoy maabig tan agkayo manaayew. 15  Miliket kayo ed saray totoon manliliket; miakisan kayo ed saray totoon onaakis. 16  Say panagnonot yo komon ed arum et mipara ed panagnonot yo ed inkasikayon dili; agkayo mannononot na atatagey a bengatla, noagta paitonton kayo ed saray abeban bengatla. Agkayo komon magmaliw a makabat ed saray mata yon dili. 17  Agyo babalesen na mauges so siopaman a nanggaway mauges ed sikayo. Mangitarya kayoy maabig iran bengatla diad pakanengneng na amin a totoo. 18  No posible, diad anggaan na nayarian yo, mikareenan kayo ed amin a totoo. 19  Agkayo ombabales parad inkasikayo, inad-aro, noagta ikdan yo na pasen so sanok; ta walan nisulat: “Betang ko so panangibales; siak so ombales, kuan nen Jehova.” 20  Balet, “no narasan so kabusol mo, pakan mo; no napgaan, painum mo; ta diad panggawam ed saya et nabuntonan mo na mandarlang iran ngalab so ulo to.” 21  Agka padadaeg ed mauges, noagta mantultuloy mon daegen so mauges diad panamegley na maong.

Paimanod leksab