Roma 6:1-23

6  Anto sirin so ikuan tayo? Kasin itultuloy tayoy mankasalanan, ta pian ondaak so agnaparaan a kaabigan?  Agbalot komon nagawa itan! Lapud inatey tayo la nipaakar ed kasalanan, panon itayon manbilay ni ed satan?  Odino agyo ta amta a sikatayon amin ya abautismoan ed si Kristo Jesus et abautismoan ed ipapatey to?  Sikatayo sirin so niponpon a kaiba to diad panamegley na bautismo tayo ed ipapatey to, ta pian sikatayo met so manakar komon ed sakey ya apasimbalon bilay, no panon a si Kristo et pinaoli manlapud inaatey diad panamegley na gloria na Ama.  Ta no nikasakey itayo la ed sikato diad ipapatey a singa ed impatey to, segurado a mikasakey itayo met ed sikato diad kioli a singa ed inkioli to;  lapud amta tayo a say daan a personalidad tayo et nipasak lan kaiba to, ta pian anggapo lay nagawaan na makasalanan a laman tayo, tan ag-itayo la mantultuloy ya aripenen na kasalanan.  Ta say inatey la et nibulos la ed kasalanan to.  Niarum ni, no inatey itayo lan kaiba nen Kristo, manisia itayo a manbilay itayo met a kaiba to.  Ta amta tayo a si Kristo et agla ompatey, ta sikatoy apaoli la manlapud inaatey; say ipapatey et agla makapanuley ed sikato. 10  Ta sikatoy aminpinsan ya inatey nipaakar ed kasalanan; balet sikatoy manbibilay nipaakar ed Dios. 11  Ontan kayo met: ipasen yoy inkasikayo ya inatey la nipaakar ed kasalanan balet ta mabilay nipaakar ed Dios diad panamegley nen Kristo Jesus. 12  Kanian agyo aabuloyan so kasalanan a mantultuloy a manari ed saray ompatey a laman yo, a tuloken yo iray pilalek na saratan. 13  Agyo met la iyaarap ed kasalanan iray laman yo bilang armas na ag-inkatunong, noagta iyarap yoy inkasikayo ed Dios bilang mabilay a nanlapud inaatey, ontan met iray laman yo diad Dios bilang armas na inkatunong. 14  Ta agla nepeg a manuley ed sikayo so kasalanan, ta anggapo kayo la ed silong na ganggan noagta diad silong na agnaparaan a kaabigan. 15  Anto sirin? Kasin manggawa itayo na kasalanan lapud anggapo itayo la ed silong na ganggan noagta diad silong na agnaparaan a kaabigan? Agbalot komon nagawa itan! 16  Agyo ta amta a no iyaarap yoy inkasikayo ed siopaman bilang ariripen ya ontutulok ed sikato et ariripen to kayo lapud tutuloken yo, balanglan nipaakar ed kasalanan a mangitonton ed ipapatey odino nipaakar ed katutulok a mangitonton ed inkatunong? 17  Balet salamat ed Dios ta aliwa kayo lan ariripen na kasalanan noagta impapuso yo la natan a tutuloken itan a klase na bangat ya inyawat ed sikayo. 18  On, lapud nibulos kayo la ed kasalanan, ariripen kayo la na inkatunong. 19  Mansasalita ak unong ed natalosan na totoo lapud kaleteyan na laman yo: ta no panon ya inyarap yo nensaman iray laman yo bilang ariripen na karutakan tan kaugsan pian manggawa na kaugsan, iyarap yo sirin natan iray laman yo bilang ariripen na inkatunong pian manggawa na kasantosan. 20  Ta sanen ariripen kayo ni na kasalanan, bulos kayo nipaakar ed inkatunong. 21  Anto sirin so bunga yo nensaman? Saray gawa ya ibabaing yo la natan. Ta say pansumpalan na saratan et ipapatey. 22  Balet natan et aawaten yo lay bunga yo nipaakar ed kasantosan, a mansumpal ed bilay ya andi-anggaan, lapud nibulos kayo la ed kasalanan tan nagmaliw kayo lan ariripen na Dios. 23  Ta say bayar parad kasalanan et ipapatey, balet say regalon iiter na Dios et say bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Kristo Jesus a Katawan tayo.

Paimanod leksab