Roma 5:1-21

5  Kanian natan ta niyabawag itayo lan matunong lapud pananisia, panggayagaan tayo so pikakareenan ed Dios diad panamegley nen Katawan tayon Jesu-Kristo,  a diad panamegley to met et nayarian tayoy onasingger lapud pananisia diad sayan agnaparaan a kaabigan ya aawaten tayo natan; tan manliket itayo lapud ilalon pangawat ed gloria na Dios.  Tan aliwan satan labat, noagta manliket itayo legan a wala itayo ed saray kairapan, ta amta tayo a say kairapan et mamawala na panagsungdo;  insan say panagsungdo, say naabobonan a kipapasen; insan say naabobonan a kipapasen, say ilalo,  tan say ilalo et agmansumpal ed pakadismaya; lapud nikalbo ed kapusoan tayo so aro na Dios diad panamegley na masanton espiritu, a niiter ed sikatayo.  Ta diad tua, anggano maletey* itayo ni, si Kristo et inatey parad agmaridios a totoo diad aturon panaon.  Ta parad sakey a matunong a too et anggapoy malabay ya ompatey; balet parad sakey a maong a too et nayarin walay makpel ya ompatey.  Balet ipapatnag na Dios so panangaro to ed sikatayo, ta anggano makasalanan itayo ni et inatey si Kristo parad sikatayo.  Nagkalalo sirin a sikatayoy nilaban manlapud sanok diad panamegley to, lapud niyabawag itayo la natan a matunong ed panamegley na dala to. 10  Ta no akapikareenan itayo ed Dios diad impatey na Anak to sanen kakabusol to itayo ni, lalon sikatayoy nilaban diad panamegley na bilay to ta akapikareenan itayo la. 11  Tan aliwan satan labat, manliliket itayo met ed Dios diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Kristo, ta lapud sikato et naawat tayo la natan so pikakareenan. 12  Kanian, linmoob so kasalanan ed mundo lapud sakey a too tan say ipapatey lapud kasalanan, tan ompapatey so amin a totoo lapud nankasalanan iran amin—. 13  Ta antis na Ganggan, say kasalanan et wala la ed mundo, balet anggapoy nipasen a nankasalanan sano anggapoy ganggan. 14  Balet, say ipapatey et nanuley bilang ari manlapud si Adan anggad si Moises, anggan diad saramay say kasalanan da et agmipara ed impakasumlang nen Adan, a walaan na pipadpara ed samay sakey ya onsabi. 15  Balet midumaan so resulta na regalo ed resulta na impakalingo. Ta no dakel so inatey lapud impakalingo na sakey a too, dakel a totoo so makaawat na daakan a gunggona lapud agnaparaan a kaabigan na Dios tan say andi-bayar a regalo to a pati say agnaparaan a kaabigan ed panamegley na sakey a toon si Jesu-Kristo. 16  Ontan met, say pakaawat ed regalon andi-bayar et midumaan ed nansumpalan na kasalanan a ginawa na sakey a too. Ta say panangukom lapud impakalingo na sakey a too et nanresulta ed inkiyabawag na amin a totoo bilang nankasalanan, balet say regalo a naawat lapud dakel ya impakalingo et nanresulta ed inkiyabawag a matunong. 17  Ta no diad impakalingo na sakey a too et nanuley so ipapatey bilang ari diad panamegley to, nagkalalo la a saramay mangaawat na daakan ya agnaparaan a kaabigan tan regalon andi-bayar na inkatunong et manuley bilang arari ed bilay diad panamegley na sakey a too, si Jesu-Kristo. 18  Kanian sirin, no diad panamegley na sakey ya impakalingo et niyabawag a nankasalanan so amin a klase na totoo, diad panamegley met na gawa ya angitonton ed panamatunong, amin a klase na totoo et niyabawag a matunong parad bilay. 19  Ta no panon a dakel so impasen a managkasalanan lapud ag-intulok na sakey a too, dakel met so nipasen a matunong lapud intulok na sakey a too. 20  Niwala met so Ganggan ta pian napatnagan a dakel so pakalingo. Balet sanen dinmakel so kasalanan, lalon dinmaak so agnaparaan a kaabigan. 21  Diad anton gagala? Pian, no panon a nanuley bilang ari so kasalanan tan ipapatey, say agnaparaan a kaabigan et manuley met bilang ari diad panamegley na inkatunong a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo.

Paimanod leksab

Rom 5:6 * Odino, “makasalanan.”