Roma 7:1-25

7  Nayari kasin agyo amta, agagi, (ta mansasalita ak ed saramay makaamta ed ganggan,) a say Ganggan et manuuley ed sakey a too legan a sikatoy mabilay?  Singa bilang, say sakey a biin walaay asawa et asinger ed ganggan na asawa to legan a mabilay ni; balet no ompatey so asawa to, sikatoy bulos la ed ganggan na asawa to.  Kanian sirin, legan a mabilay ni so asawa to, sikatoy natawag a mikakalugoran no miasawa ed sananey a laki. Balet no ompatey so asawa to, sikatoy bulos la ed ganggan to, kanian sikatoy aliwan mikakalugoran no miasawa ed sananey a laki.  Kanian, agagik, inatey kayo met la ed Ganggan diad panamegley na laman nen Kristo, ta pian magmaliw kayon kayarian na sananey, samay sakey a pinaoli manlapud inaatey, ta pian manbunga itayo parad Dios.  Ta sanen manbibilay itayo ni unong ed laman, saray makasalanan a pilpilalek ya apatnagan ed panamegley na Ganggan et onkikiwas ed laman tayo pian mamawala itayo na bunga a mangitonton ed ipapatey.  Balet natan et nibulos itayo la ed Ganggan, lapud inatey itayo la ed samay mangaaripen ed sikatayo, ta pian magmaliw itayon ariripen ed sakey a balon kipapasen ed panamegley na espiritu, tan aliwan diad datin kipapasen ed panamegley na nisulat a ganggan.  Anto sirin so ikuan tayo? Kasin kasalanan so Ganggan? Agbalot komon magmaliw ya ontan! Diad tua et agko komon naamtaan so kasalanan no aliwan lapud Ganggan; singa bilang, agko komon naamtaan so panag-agum no ag-imbaga na Ganggan ya: “Agka mangaagum.”  Balet lapud sayan ganggan, say kasalanan et awalaan na pankanawnawan mamawala ed siak na amin a klase na inkaagum, ta no anggapoy ganggan, inatey so kasalanan.  Diad tua et nambilay ak ya anggapoy ganggan; balet sanen sinmabi itan a ganggan, abilay lamet so kasalanan, balet inatey ak. 10  Tan naamtaan ko a say ganggan a mangitonton komon ed bilay et mangitonton manaya ed ipapatey. 11  Ta lapud satan a ganggan, say kasalanan et awalaan na pankanawnawan managyat ed siak tan pinatey to ak ed panamegley na satan. 12  Balet say Ganggan et masanto, tan satan a ganggan et masanto tan matunong tan maong. 13  Sirin, kasin say angitonton ed siak ed ipapatey et samay maong? Agbalot komon nagawa itan! Balet ontan so kasalanan, pian nipanengneng a say kasalanan et mamapawala na ipapatey ed siak diad panamegley na samay maong; ta pian magmaliw a lalon mauges so kasalanan diad panamegley na ganggan. 14  Ta amta tayo a say Ganggan et nanlapud Dios;* balet siak et ag-ayadyari,* a nilako ed kasalanan. 15  Ta agko natatalosan so gagawaen ko. Ta samay labay ko et agko gagawaen; balet say gagawaen ko et samay bubusolen ko. 16  Balet, no say gagawaen ko et samay agko labay, onabobon ak a maabig so Ganggan. 17  Balet natan et aliwa lan siak so manggagawa ed satan, noagta say kasalanan a manaayam ed siak. 18  Ta amtak ya anggapoy maong a manaayam diad siak, salanti, diad laman ko; ta walay pilalek kon manggawa na maong, balet ta agko nagawaan so labay ko. 19  Ta say maong a labay ko et agko gagawaen, balet say mauges ya agko labay et gagawaen ko. 20  Natan, no say agko labay et gagawaen ko, say manggagawa ed satan et aliwa lan siak, noagta say kasalanan a manaayam ed siak. 21  Kanian, aromog ko iyan ganggan ed kipapasen ko: a sano labay kon gawaen so duga, say mauges so walad siak. 22  Diad inkatook et panlikliketan koy ganggan na Dios, 23  balet nanenengneng ko ed laman ko so sananey a ganggan a misusumlangan ed ganggan na nonot ko tan itotonton to ak a magmaliw ya aripen na ganggan na kasalanan a walad laman ko. 24  Pakaskasi ak lan too! Siopa so mangisalba ed siak ed laman a mamapaarap la ed sayan ipapatey? 25  Salamat ed Dios diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo! Kanian diad nonot ko et siak so aripen ed ganggan na Dios, balet diad laman ko et aripen ak ed ganggan na kasalanan.

Paimanod leksab

Rom 7:14 * Literal, “espiritual.”
Rom 7:14 * Literal, “silalaman.”