Onlad karga

Panon Kon Naiwasan so Sexual Harassment?

Panon Kon Naiwasan so Sexual Harassment?

Say ebat na Biblia

 Imanoen irayan makatulong a suhestion ya base ed karunongan a walad Biblia:

  1.   Magmaliw ya pormal. Magmaliw ya makaaro tan marespeto ed saray katrabaho, balet iwasan so mangiter na impresyon a singa aabuloyan mon nawalaan iray seksual ya interes ed sika.​—Mateo 10:16; Colosas 4:6.

  2.   Mankawes na masimpit. Aliway isipen na arum ed sika no mansulong kay makapaayat a kawes. Ibabaga na Biblia ya nepeg a say panangawes tayo et mangipatnag na “kasimpitan tan limpion kanonotan.”​—1 Timoteo 2:9.

  3.   Pilien so dugan kakaaro. No miulop ka ed totoon ayos labat ed sikara so mikarinyoan o natiansingan, nayarin gawaen da met itan ed sika.​—Uliran 13:20.

  4.   Iwasan so mabanday a tongtongan. Alis ka la no say tongtongan et magmamaliw lan “marutak, andi-kakanaan ya tongtongan, odino mabanday ya panlulureyan.”​—Efeso 5:4, God’s Word Bible.

  5.   Paliisan so alanganin iran situasyon. Singa bilang, manalwar ka no ibaga dan agka ni onsesempet kayari trabaho ya anggapoy maabig a rason.​—Uliran 22:3.

  6.   Magmaliw ya makpel tan prangka. No walay nambastos ed sika, idiretsam ed sikato ya agmo labay so ginawa to. (1 Corinto 14:9) Singa bilang, nayarin ibagam: “Agka pa dikit lan dikit, ta makapairita. Tunda ka la.” Nayarim ya sulatan ya ibagam so ginawa to, no antoy aliknam, tan agto la uuliten. Ipalinew mo ya wala ray tutumboken mon prinsipyo ed moral tan pananisiam.​—1 Tesalonica 4:3-5.

  7.   Onkerew na tulong. No agnin siansia ontunda, idalem mod kaarom, kapamilyam, o katrabahom, odino ed siopaman ya amta toy ontulong ed saray nabibiktima na sexual harassment. (Uliran 27:9) Dakel ya biktima so atulongan na pikakasi. Anggano agmo ni asali nampikasi, nailaloan mon tulongan ka nen Jehova, “say Dios na amin a ligliwa.”—2 Corinto 1:3.

 Mairap so situasyon na dakel diad pantratrabahoan da lapud sexual harassment, balet makatulong so Biblia.