ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਜੁਲਾਈ 2015 | ਕੀ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, “ਕੀ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ!” ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

COVER SUBJECT

“ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ”—ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ “ਅੰਤ” ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

COVER SUBJECT

ਕੀ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।

COVER SUBJECT

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਗੇ—ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ?

THE BIBLE CHANGES LIVES

ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਨੋਰਮਨ ਪੇਲੇਟੀਏ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਡ੍ਰੱਗਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕ ਆਇਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ।

IMITATE THEIR FAITH

“ਭਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ?”

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਈਰਖਾ, ਛਲ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?