L-Aħbar Tajba Skont Ġwanni 6:1-71

  • Ġesù jitmaʼ 5,000 raġel (1-15)

  • Ġesù jimxi fuq l-ilma (16-21)

  • Ġesù, “il-ħobż li jagħti l-ħajja” (22-59)

  • Ħafna jitilfu l-fidi minħabba kliem Ġesù (60-71)

6  Wara dan, Ġesù mar lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija, li jgħidulu wkoll Tiberija.  U folla kbira baqgħet tmur warajh, għax bdiet tara l-mirakli li kien qed jagħmel biex ifejjaq il-morda.  Għalhekk, Ġesù telaʼ fuq muntanja u qagħad bilqiegħda hemm mad-dixxipli tiegħu.  Issa kien wasal il-Qbiż, il-festa tal-Lhud.  Meta Ġesù ra li folla kbira kienet sejra lejh, hu staqsa lil Filippu: “Minn fejn se nixtru l-ħobż għal dawn in-nies?”  Ġesù kien diġà jaf x’se jagħmel, imma staqsieh hekk biex ikun jaf x’qed jaħseb.  Filippu wieġbu: “Lanqas 200 dinar* ħobż mhuma biżżejjed biex kull wieħed jieħu xi ħaġa żgħira.”  Wieħed mid-dixxipli, Indrì ħu Xmun Pietru, qallu:  “Hawn tifel żgħir li għandu ħames ħobżiet tax-xgħir* u żewġ ħutiet żgħar. Imma dawn mhuma xejn għal dawn in-nies kollha.” 10  Ġesù qal: “Għidulhom joqogħdu bilqiegħda.” Peress li kien hemm ħafna ħaxix, dawn qagħdu bilqiegħda. Kien hemm madwar 5,000 raġel. 11  Ġesù ħa l-ħobż, irringrazzja lil Alla, u qassmu lil dawk li kienu bilqiegħda. Hu għamel l-istess bil-ħut żgħir, u dawn kielu u xebgħu. 12  Wara dan, hu qal lid-dixxipli tiegħu: “Iġbru dak li fadal ħalli ma jinħela xejn.” 13  U minn dak li ħallew mill-ħames ħobżiet imlew 12-il qoffa. 14  Meta n-nies raw il-mirakli li għamel, huma bdew jgħidu: “Dan żgur li hu l-Profeta li kellu jiġi fid-dinja.” 15  Peress li Ġesù kien jaf li dalwaqt kienu se jaqbduh biex jagħmluh re, hu reġaʼ mar lejn il-muntanja waħdu. 16  Filgħaxija, id-dixxipli tiegħu niżlu ħdejn il-baħar, 17  telgħu fuq dgħajsa, u bdew jaqsmu għal Kafarnahum. Sadanittant dalam u Ġesù kien għadu ma marx ħdejhom. 18  Ukoll, il-baħar beda jitqawwa, għax kien hemm riħ qawwi. 19  Imma meta kienu qadfu madwar ħames jew sitt kilometri,* huma raw lil Ġesù miexi fuq il-baħar u riesaq lejn id-dgħajsa. Dawn bdew jibżgħu, 20  imma hu qalilhom: “Jien Ġesù, tibżgħux!” 21  Għalhekk, huma riedu jtellgħuh fuq id-dgħajsa, u fi ftit ħin waslu fejn kienu sejrin. 22  L-għada, il-folla li kienet in-naħa l-oħra tal-baħar rat li kien hemm dgħajsa żgħira biss, u li Ġesù ma kienx mad-dixxipli tiegħu meta telqu bid-dgħajsa. 23  Imma xi dgħajjes minn Tiberija waslu ħdejn il-post fejn kienu kielu l-ħobż wara li l-Mulej irringrazzja lil Alla. 24  Għalhekk, meta n-nies raw li Ġesù u d-dixxipli tiegħu ma kinux hemm, huma telgħu fuq dawn id-dgħajjes u marru Kafarnahum ifittxu lil Ġesù. 25  Meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar, huma staqsewh: “Rabbi,* meta ġejt hawn?” 26  Ġesù wiġibhom: “Bla dubju, intom ġejtu tfittxuni għax kiltu l-ħobż u xbajtu, u mhux għax rajtu l-mirakli. 27  Taħdmux għall-ikel li jispiċċa imma aħdmu għall-ikel li ma jispiċċax u li jagħti l-ħajja taʼ dejjem, li jien, Bin il-bniedem, se nagħtikom. Għax Alla, il-Missier tas-sema, approvani biex nagħmel dan.”* 28  Għalhekk staqsewh: “Xi rridu nagħmlu biex inkunu approvati minn Alla?” 29  Ġesù wiġibhom: “Biex ikollkom l-approvazzjoni t’Alla, tridu turu fidi fija, il-wieħed li bagħat.” 30  Imbagħad huma qalulu: “Allura x’miraklu se tagħmel, ħalli nkunu nistgħu narawh u nemmnuk? X’se tagħmel? 31  L-antenati tagħna kielu l-manna fid-deżert, bħalma hemm miktub fl-Iskrittura, ‘Hu tahom il-ħobż mis-sema.’” 32  Ġesù mbagħad qalilhom: “Naċċertakom li Mosè ma takomx il-ħobż mis-sema, imma issa Missieri qed jagħtikom il-ħobż veru mis-sema. 33  Għax il-ħobż t’Alla hu dak li niżel mis-sema u qed jagħti l-ħajja lid-dinja.” 34  Għalhekk qalulu: “Mulej, agħtina dejjem minn dan il-ħobż.” 35  Ġesù qalilhom: “Jien il-ħobż li jagħti l-ħajja. Kull min jiġi għandi qatt ma jaqbdu l-ġuħ, u kull min juri fidi fija qatt ma jaqbdu l-għatx. 36  Imma kif għedtilkom, intom rajtuni imma xorta m’emmintux. 37  Dawk kollha li jagħtini l-Missier se jiġu warajja, u jien qatt mhu se nkeċċihom. 38  Għax jien inżilt mis-sema biex nagħmel li jrid dak li bagħatni, u mhux li rrid jien. 39  Dak li bagħatni jrid li ma nitlef lil ħadd minn dawk li tani, imma li nirxoxtahom fl-aħħar jum. 40  Missieri jrid li kull min jaċċetta lili, l-Iben, u juri fidi fija jkollu l-ħajja taʼ dejjem, u jien nirxoxtah fl-aħħar jum.” 41  Imbagħad il-Lhud bdew igergru fuqu għax qal: “Jien il-ħobż li ġie mis-sema.” 42  Huma bdew jistaqsu: “Dan mhux Ġesù t-tifel taʼ Ġużeppi? Aħna nafuhom lil missieru u lil ommu. Allura kif qed jgħid li ġie mis-sema?” 43  Ġesù qalilhom: “Tibqgħux tgergru bejnietkom. 44  Ħadd ma jistaʼ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja, u lil dan jien nirxoxtah fl-aħħar jum. 45  Il-profeti kitbu, ‘Kollha kemm huma se jiġu mgħallmin minn Ġeħova.’* Kull min semaʼ mill-Missier u tgħallem, jiġi għandi. 46  Ebda bniedem ma ra lill-Missier, ħlief jien, li ġej minn Alla. Jien biss rajtu lill-Missier. 47  Naċċertakom li kull min jemmen ikollu l-ħajja taʼ dejjem. 48  “Jien il-ħobż li jagħti l-ħajja. 49  L-antenati tagħkom kielu l-manna fid-deżert u xorta mietu. 50  Imma kull min jiekol mill-ħobż li niżel mis-sema, ma jmutx. 51  Jien il-ħobż li niżel mis-sema u li jagħti l-ħajja. Jekk xi ħadd jiekol minnu jgħix għal dejjem. Fil-fatt, il-ħobż li se nagħti hu ġismi li se noffrih biex in-nies ikunu jistgħu jgħixu.”* 52  Imbagħad il-Lhud bdew jargumentaw bejniethom u jgħidu: “Dan kif qed jgħid li se jagħtina l-ġisem tiegħu biex nikluh?” 53  Għalhekk Ġesù qalilhom: “Naċċertakom li jekk ma tiklux il-ġisem tiegħi u ma tixorbux id-demm tiegħi, Bin il-bniedem, ma jkollkomx il-ħajja.* 54  Kull min jiekol mill-ġisem tiegħi u jixrob mid-demm tiegħi se jkollu l-ħajja taʼ dejjem, u jien nirxoxtah fl-aħħar jum. 55  Għax il-ġisem tiegħi hu l-ikel veru u d-demm tiegħi x-xorb veru. 56  Jien u kull min jiekol il-ġisem tiegħi u jixrob id-demm tiegħi nibqgħu magħqudin. 57  Bħalma jien ngħix minħabba l-Missier li hu ħaj u bagħatni, min jiekol il-ġisem tiegħi ukoll se jgħix minħabba fija. 58  Dan hu l-ħobż li ġie mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu l-antenati tagħna u li mbagħad mietu. Kull min jiekol minn dan il-ħobż se jgħix għal dejjem.” 59  Hu qal dan waqt li kien qed jgħallem f’sinagoga* f’Kafarnahum. 60  Meta semgħu dan, ħafna mid-dixxipli tiegħu qalu: “Dan il-kliem hu tal-biżaʼ, ma rridux nisimgħuh!” 61  Imma Ġesù, peress li kien jaf li d-dixxipli tiegħu kienu qed igergru dwar dan, qalilhom: “Qed titilfu l-fidi minħabba dan?* 62  Mela kemm iktar li kieku taraw lili, Bin il-bniedem, tielaʼ lura fejn kont qabel! 63  Hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja. In-nies ma jistax ikollhom il-ħajja bis-saħħa tagħhom stess.* Dak li għedtilkom ġej mill-ispirtu qaddis u jagħti l-ħajja. 64  Imma hemm xi wħud minnkom li ma jemmnux.” Għax Ġesù kien jaf mill-bidu min huma dawk li ma jemmnux u min kien se jittradih. 65  Hu kompla jgħid: “Hu għalhekk li għedtilkom li ħadd ma jistaʼ jiġi għandi jekk ma jkunx irid iġibu l-Missier.” 66  Minħabba f’hekk, ħafna mid-dixxipli tiegħu marru lura għal dak li kienu ħallew warajhom u ma baqgħux jimxu warajh. 67  Għalhekk, Ġesù qal lit-Tnax: “Ma tridux tmorru intom ukoll, hux?” 68  Xmun Pietru wieġbu: “Mulej, għand min tridna mmorru? Int tgħallem dwar kif jistaʼ jkollna l-ħajja taʼ dejjem. 69  Aħna emminna u sirna nafu li int il-Qaddis t’Alla.” 70  Ġesù wiġibhom: “Mhux jien kont li għażilt lilkom it-Tnax? Imma wieħed minnkom hu bħax-xitan.”* 71  Infatti, hu kien qed jitkellem dwar Ġuda t-tifel taʼ Xmun l-Iskarjota, għax dan kien se jittradih għalkemm kien wieħed mit-Tnax.

Noti taʼ taħt

Jiġifieri barley.
Letteralment “madwar 25 jew 30 stadja.” Ara App. B14.
Jew “Għalliem.”
Jew “approvani b’siġill.”
Letteralment “għall-ħajja tad-dinja.”
Letteralment “m’għandkom l-ebda ħajja fikom.”
Jew “jgħallem pubblikament f’assemblea.”
Letteralment “Ifixkilkom dan?”
Letteralment “Il-ġisem ma jiswa għal xejn.”
Il-kelma Griega “xitan” tirreferi għal persuna li tħassar ir-reputazzjoni tajba taʼ xi ħadd ieħor.”