Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Indiċi taʼ Kliem Bibliku

A

ABADDON, Ri 9:11 sultan, jismu A.

ABBA, Rum 8:15 ngħajtu: A., Missier!

Ga 4:6 l-ispirtu jgħajjat: A., Missier!

ABBANDUNA, Dt 4:31 Ġeħova mhux se ja.k

Mħ 6:13 Ġeħova a.na

1Sa 12:22 Ġeħova ma ja.x lill-poplu tiegħu

Sa 94:14 Ġeħova ma ja.x lill-poplu tiegħu

Ġer 7:29 Ġeħova se ja. lill-ġenerazzjoni

Ġer 15:6 Int a.jt lil Ġeħova

Eże 31:12 popli ja.wha

Mt 27:46 għala a.jtni?

Eb 10:25 u ma na.wx il-laqgħat

2Pt 2:15 A.w it-triq

Sa 27:9; Is 2:6.

ABBANDUNAT(A), Sa 37:25 ġust a. għalkollox

Is 62:4 ma jingħadx iktar li hi a.

So 2:4 se ssir belt a.

Ga 4:27 ulied il-mara a.

Is 32:14; Ġoe 3:19; Għm 5:2.

ABBANDUNATI, 2Ko 4:9 persegwitati, mhux a.

ABBILTÀ LI JIFHEM, Ġob 32:8 jagħtihom a. jifhmu

Sa 147:5 L-abbiltà tiegħu l. bla qjies

Pr 9:10 il-Wieħed Qaddis jagħtik a. tifhem

Is 29:14 abbiltà taʼ l-għaqlin biex jifhmu tinħeba

1Kr 22:12; Pr 4:7.

ABBILTÀ(JIET). Ara wkoll ĦASEB.

Ġob 6:13 M’hemmx a. fija

Rum 7:18 a. biex nagħmel dak li hu tajjeb

1Ko 1:5 a. sħiħa biex titkellmu u f’għarfien sħiħ

1Ko 12:28 a. biex tingħata direzzjoni

Da 1:4; Mt 25:15.

ABBISS, Ri 20:3 xeħtu fl-a.

Lq 8:31; Rum 10:7; Ri 9:1, 11; 11:7; 17:8.

ABBUNDANTI, Eb 6:17 juri b’mod iktar a.

Da 12:4.

ABBUŻA, 1Ko 9:18 ma na.x mill-awtorità tiegħi

ABEL, Ġen 4:4 Ġeħova b’approvazzjoni lejn A.

Mt 23:35 mid-demm t’A., raġel sewwa

Eb 11:4 Bil-fidi A. offra sagrifiċċju

Ġen 4:2, 8, 25; Lq 11:51.

ABIĦU, Eżo 6:23; Le 10:1; Nu 3:4.

ABIJA, 1Sa 8:2; 1Sl 14:1; Lq 1:5.

ABIMELEK, Ġen 20:2; Mħ 9:16; 2Sa 11:21.

ABISAJ, 1Sa 26:6; 2Sa 21:17; 23:18.

ABITANTA, Is 12:6 O a. taʼ Sijon

ABITANTI, Is 6:11 ma jifdalx a. fihom

Is 24:5 l-art tniġġset taħt l-a. tagħha

Ġer 25:29; 26:15; Ħo 4:1; Ża 12:8.

ABITATA, Is 45:18 li sawwarha biex tkun a.

Is 13:20.

ABNER, 1Sa 14:50; 20:25; 2Sa 3:20.

ABRAHAM, Ġen 17:9 A.: trid tħares il-patt tiegħi

Ġen 18:18 A. għad isir ġens kbir

2Kr 20:7 A., li ħabbek

Mt 8:11 joqogħdu m’A. fis-saltna

Ga 3:29 tassew nisel A., werrieta

Eb 11:8 Bil-fidi A., obda u mar

Ġk 2:21 A. ġie dikjarat ġust

Mt 22:32; Ġw 8:39; Rum 4:3; Eb 6:13.

ABSALOM, 2Sa 14:25; 15:6; 17:25; 18:14.

ABSINT, Ri 8:11 isem il-kewkba kien A.

AĊĊERTA, 2Pt 1:10 ta.w ruħkom mis-sejħa

1Ġw 3:19 na.w lil qlubna

1Te 5:21.

AĊĊESSJONI(JIET), Mk 9:26 ħafna a. lit-tifel

Da 10:16.

AĊĊETTA, Pr 8:10 A.w id-dixxiplina tiegħi

2Ko 6:1 ma ta.wx il-qalb tajba mhix mistħoqqa

Flp 4:9 tgħallimtu kif ukoll a.jtu

2Te 2:10 m’a.wx l-imħabba għall-verità

Ġob 42:8; Ħo 14:2; Ef 6:17; 1Ti 1:15; Ġk 1:21.

AĊĊETTABBLI, 2Ko 6:2 Fi żmien a.

Ef 5:10 x’inhu a. għall-Mulej

1Pt 2:5 toffru sagrifiċċji spiritwali a.

Lq 4:19; Rum 12:1; 1Ti 2:3.

AĊĊETTATI, Lq 1:1 fatti li huma a.

AĊĊIDENT, Ġen 42:4 jiġrilu xi a. u jmut

Ġen 42:4; Eżo 21:22; 1Sa 6:9.

ADAM, 1Ko 15:22 kulħadd qed imut f’A.

1Ko 15:45 L-ewwel bniedem A. sar ruħ ħajja

Ġen 3:21; 5:5; Lq 3:38; Rum 5:14; 1Ti 2:14.

ADATTAT, 1Ti 2:9 jiżżejnu bi lbies a.

ADOTTA, Ef 1:5.

ADOTTATI, Ga 4:5.

ADOZZJONI, Rum 8:15 irċivejtu spirtu t’a.

Rum 8:23; 9:4.

ADULTERA, Rum 7:3 ma tkunx a.

Le 20:10.

ADULTERI, 1Ko 6:9 l-a., ma jirtux

Ġk 4:4 A., il-ħbiberija mad-dinja hi

Sa 50:18; Ġer 9:2; Eże 23:45; Eb 13:4.

ADULTERJI, Mk 7:22.

ADULTERJU, Eżo 20:14 Tagħmilx a.

Eże 23:37 għamlu a. maʼ l-idoli tagħhom

Ri 2:22 dawk li jagħmlu a. magħha

Mt 5:28; 15:19; Ġk 2:11.

ADULTERU, Ġob 24:15.

ADURATURI, Ġw 4:23 l-a. veri jqimu bl-ispirtu

AFFARIJIET, Eże 26:2 L-a. se jduru favurija

Mt 23:23 injorajtu l-a. iktar importanti

Nu 16:32.

AFFARIJIET ELEMENTARI, Ga 4:3, 9; Kol 2:8.

Eb 5:12 l-a. tad-dikjarazzjonijiet sagri

AFFARIJIET GĦALL-BEJGĦ, Ne 10:31 iġibu a.

AFFARIJIET MATERJALI, Ek 5:19; 6:2.

AFFARIJIET MISTKERRHIN, Dt 18:9; Ġer 7:10; Eże 23:36.

Eże 9:4 jitniehdu u jokorbu minħabba l-a.

AFFARIJIET MOQŻIEŻA, Dt 29:17; Ġer 7:30; Da 9:27; Ża 9:7.

AFFARIJIET PREZZJUŻI, Pr 3:9; 11:4; 28:22.

AFFARIJIET TAJBIN, Ne 9:25 djar mimlijin b’a.

Ek 5:11 Meta l-a. joktru, joktru wkoll

AFFEZZJONI, Mt 10:37 għandu a. iktar

Ġw 5:20 il-Missier għandu a. lejn l-Iben

Ġw 21:17 għandek int a. lejja?

Ri 3:19 Kulmin għandi a. lejh inwiddbu

1Ko 16:22; 2Ko 7:15; Tit 3:15.

AĠENT EWLIENI, At 3:15 qtiltu lill-A.

At 5:31 Lil dan, Alla eżaltah bħala A.

Eb 2:10 jagħmel perfett lill-A.

Eb 12:2 inħarsu fiss lejn Ġesù, l-A.

AĠITATI, Sa 4:4 tħossukom a., tidinbux

AĠIXXA, Is 29:14 naġixxi b’mod taʼ l-għaġeb

AĠIXXA B’MOD EFFETTIV, Da 11:17, 28, 32, 39.

AGABU, At 11:28; 21:10.

AGRIKOLI, Ne 10:37 fil-bliet a. kollha tagħna

AGRIKULTURA, 2Kr 26:10 kien iħobb l-a.

AGUNIJA, Ri 12:2 bl-a. tagħha biex tiled

AGĦAR, MILL-, Pr 15:8 sagrifiċċju tan-nies m.

Pr 29:2 meta jaħkem xi ħadd m.

Mt 24:48 jekk l-ilsir m. jgħid f’qalbu

1Ko 5:8 ħmira taʼ ħażen u aġir m.

Mt 22:18.

AGĦMA, Dt 28:29.

AĦAB, 1Sl 16:30; 18:17; 2Sl 10:18.

AĦASWERU, Est 1:1; 3:1; 8:1; 9:30; 10:3.

AĦAŻ, 2Sl 16:1, 19; 2Kr 27:9; Is 1:1.

AĦBAR TAJBA, Sa 40:9 l-a. fil-kongregazzjoni

Sa 40:9 Jien għedt l-a.

Is 40:9 mara li ġġib l-a. għal Sijon

Is 52:7 sbieħ saqajn dak li jġib a.

Is 61:1 dilikni biex ngħid a. lill-ġwejdin

Mt 9:35 Ġesù mar jippriedka l-a.

Mt 24:14 din l-a. tas-saltna tiġi pridkata

Mk 13:10 tiġi pridkata l-a. fil-ġnus kollha

Lq 2:10 ara! Qed inxandrilkom a.

Rum 1:16 ma nistħix minħabba l-a.

1Ko 9:16 inxandar l-a.

1Te 2:4 xierqa biex niġu fdati bl-a.

2Ti 1:10 tefaʼ dawl permezz taʼ l-a.

Is 41:27; 52:7; Na 1:15; Lq 1:19; At 20:24; Rum 10:15, 16; 2Ko 4:3, 4; 11:4; Ga 1:8; Flp 1:12, 16.

AĦBAR(IJIET), Eżo 23:1 Ixxerridx a. li mhix vera

Mt 24:6 tisimgħu bi gwerer u a. taʼ gwerer

Ġob 28:22.

AĦDAR SAFRANI, Ri 6:8 żiemel a.; u dak riekeb

AĦĦAR JIEM, L-, 2Ti 3:1 fl., żminijiet kritiċi

Ġk 5:3 bħal nar ħżintu fl.

2Pt 3:3 fl. jiġu nies iwaqqgħu għaċ-ċajt

AĦĦAR JUM, L-, Ġw 6:54 nirxoxtah fl.

Ne 8:18; Ġw 11:24; 12:48.

AĦĦAR, FL-, Is 2:2 f. parti tal-jiem

Eże 38:16 f. parti tal-jiem

Da 10:14 x’se jiġrilu l-poplu f. parti

Ġer 17:11; 23:20; Eże 38:8; Da 2:28; 8:19.

AĦĦAR, GĦALL-, 2Ti 4:15 irreżista kliemna għ.

2Ti 4:15.

AĦĦAR, L-, Is 44:6 Ġeħova l-ewwel u jien l.

Mt 19:30 ħafna li huma l-ewwel ikunu l.

1Ko 15:26 l. għadu, il-mewt

1Ko 15:45 L. Adam spirtu li jagħti l-ħajja

Ri 22:13 Jien l-ewwel u l.

Mt 20:8, 16; Mk 9:35; 1Ġw 2:18; Ri 1:17.

AĦIJA, 1Sl 12:15; 14:2; 1Kr 26:20.

AĦITOFEL, 2Sa 15:31; 17:23.

AĦITUB, 1Sa 14:3; 2Sa 8:17; 1Kr 9:11.

AĦJAR, Ek 2:24 xejn a. milli jiekol u

Mt 5:29.

AĦMAR, Is 63:2 Għalfejn a. ilbiesek

Ża 1:8.

AĦNA STESS, Esd 4:3.

AĦRAX, Ħab 1:6 Kaldin, il-ġens a. u vjolenti

Kol 2:23 trattament a. tal-ġisem

Tit 1:13 kompli widdibhom bl-a.

Eżo 10:2; 1Sa 6:6.

AĦWA, Sa 133:1 a. jgħammru flimkien f’unità!

Mt 23:8 intom ilkoll a.

Mk 13:12 l-a. jagħtu lil xulxin għall-mewt

1Ti 5:2 nisa żgħażagħ bħala a.

At 15:36.

AJJALON, Ġoż 10:12; Mħ 12:12; 1Kr 6:69.

AJJUTANT, 2Sl 7:17 l-a. inħatar mis-sultan

Ġw 14:16 jagħtikom a. ieħor

Ġw 14:26 l-a., l-ispirtu qaddis

Ġw 15:26 l-a. jixhed dwari

Ġw 16:7 jekk ma nitlaqx, l-a. ma jiġix

AJKLA, Eże 10:14; Għob 4; Ri 12:14.

AJKLI, Is 40:31 jogħlew bħall-a.

Mt 24:28.

AJRU, 1Te 4:17 niltaqgħu mal-Mulej fl-a.

AJRU, IŻOMM FL-, Ġob 37:16 Taf int kif i. s-sħab

AKBAR, Sa 137:6 L-a. raġuni għall-hena

Ħag 2:9 glorja taʼ din id-dar se tkun a.

Ġw 14:28 il-Missier a. minni

AKELDAMA, At 1:19 A., Għalqa tad-Demm

AKKOMODAZZJONI, Ġer 51:59 inkarigat mill-a.

AKKUMPANJA, 2Sa 19:31 ja.h sal-Ġordan

AKKUŻA, Mt 27:37 fuq rasu waħħlu kitba bl-a.

At 25:16 jiltaqaʼ maʼ dawk li a.wh

Rum 8:33 Min se ja. l-magħżulin

1Ti 5:19 Taċċettax a. kontra anzjan

Esd 4:6; Ġw 18:29; At 23:30, 35; 25:18; 1Ko 1:8; Kol 1:22.

AKKUŻAT(I), Rum 5:13 a. bid-dnub

1Ti 3:10 ministri, ma jkollhomx fuqiex jiġu a.

Tit 1:7 indokratur m’għandux fuqiex jiġi a.

AKKUŻATUR, Ri 12:10 twaddab għal isfel l-a.

AKKUŻI, Da 11:30 a. kontra l-patt qaddis

AKWILA, At 18:2, 26; Rum 16:3; 2Ti 4:19.

ALESSANDRU, At 19:33; 1Ti 1:20; 2Ti 4:14.

ALFA, Ri 1:8; 21:6; 22:13.

ALFEW, Mt 10:3; Mk 3:18; At 1:13.

ALJENATA, Lq 10:40 Marta kienet a.

ALKALI, Pr 25:20; Ġer 2:22.

ALLA (mara), At 19:37.

ALLA L-UNIĠENITU, Ġw 1:18.

ALLA MARA, 1Sl 11:5, 33.

ALLA TAD-DESTIN, Is 65:11 inbid għall-a.

ALLA TAL-FORTUNA, Is 65:11.

ALLA(T), Ġen 1:1 Fil-bidu A.

Eżo 12:12 nagħmel ħaqq mill-a. taʼ l-Eġittu

Eżo 20:3 Ma jkollokx a. oħrajn għajri

Dt 7:16 taqdix lill-a. tagħhom

Mħ 2:17 relazzjonijiet immorali m’a. oħrajn

2Kr 20:15 il-battalja mhix tagħkom, imma t’A.

Sa 47:7 A. hu s-Sultan taʼ l-art kollha

Sa 75:7 Għax A. hu l-imħallef

Sa 82:6 Jien stess għedt, Intom a.

Sa 90:2 minn dejjem għal dejjem int A.

Is 9:6 A. Setgħan, Missier Etern, Prinċep

Da 3:18 ma naqdux lil a.ek

Lq 20:25 Ċesari, imma lil A. dak li hu t’A.

At 25:19 iqimu lill-a. tagħhom

Rum 2:11 A. ma juri ebda parzjalità

Rum 13:6 huma l-qaddejja pubbliċi t’A.

1Ko 8:5 dawk imsejħin a.

1Ko 14:33 A. m’huwiex A. tad-diżordni, imma

2Ko 1:3 A. u Missier il-Mulej tagħna Ġesù

2Ko 4:4 a. taʼ din is-sistema għema

Eb 12:29 A. tagħna hu wkoll nar li jeqred

1Ġw 4:8 A. hu mħabba

Eżo 20:5; 23:24; 2Sl 19:15; Ġob 35:2; Ġer 10:10; Kol 3:12; Tit 1:7.

ALLA(T) BARRANI(N), At 17:18 qed ixandar a.

Ġoż 24:20; Sa 81:9.

ALLA, FI QBIL MAR-RIEDA T’, 2Ko 7:10.

ALLARM, 2Kr 13:12.

ALLAT BLA SIWI, Ħab 2:18 a. li ma jitkellmux?

Le 19:4; 26:1; Sa 96:5.

ALLAT, QISHOM, Sa 8:5 inqas minn dawk li q.

ALMU, 2Ti 2:15 Agħmel l-a. tiegħek biex tidher

Eb 4:11 nagħmlu l-a. tagħna biex nidħlu

2Pt 1:10 agħmlu l-a. tagħkom biex

2Pt 3:14 agħmlu l-a. tagħkom biex

AMAŻIJA, 2Sl 12:21; 14:11, 18; 2Kr 25:27.

AMBAXXATUR(I), 2Ko 5:20 a. li jissostitwixxu

Ef 6:20 qed nagħmilha t’a. fil-ktajjen

AMEN, 1Ko 14:16 A. meta int trodd ħajr

Ri 3:14 jgħid l-A., ix-xhud leali u veru

Dt 27:15-26; 1Kr 16:36; 2Ko 1:20.

AMMETTA, At 24:14 nammetti dan miegħek

AMMINISTRA, Rt 1:1 imħallfin ja.w il-ġustizzja

AMMINISTRAR, 2Ko 3:9 l-a. tal-ġustizzja

AMMINISTRAT, Ef 3:9 a. is-sigriet sagru

AMMINISTRATUR(I), Da 3:2, 3 a. tal-provinċji

At 19:31 a. tal-logħob

At 16:20, 22, 38.

AMMINISTRAZZJONI, Ef 1:10 a. fil-milja

1Kr 26:30; Da 2:49.

AMMIRA INDIVIDWI, Ġd 16.

AMMIRAZZJONI 2Te 1:10 jitqies b’a.

Ri 13:3 marret wara l-bhima b’a.

AMURRIN, Ġen 10:16; 15:16; Ġoż 3:10.

ANANIJA, At 5:1, 5; 9:10; 22:12; 23:2.

ANĠLI, 1Ko 4:9 spettaklu teatrali għall-a.

1Ko 6:3 Ma tafux li se niġġudikaw lill-a.?

1Pt 1:12 jixtiequ jkunu jafu l-a.

Ġen 19:15; Mt 22:30; Eb 13:2; 2Pt 2:4, 11.

ANĠLU, Sa 34:7 a. jikkampja madwar

2Ko 11:14 Satana a. tad-dawl

2Ko 12:7 a. taʼ Satana

Ri 22:6 bagħat lill-a. tiegħu juri lill-ilsiera

Eżo 3:2; 23:20; Mt 28:2; At 5:19; Ga 1:8.

ANKRA, Eb 6:19 Din it-tama bħal a. għal ruħna

ANNA 1., Lq 2:36 A. profetessa

ANNA 2., Lq 3:2; Ġw 18:13, 24; At 4:6.

ANNIMAL IMSEMMEN, 2Sa 6:13.

ANNIMAL(I), 2Pt 2:12 nies, bħal a. jinqabdu

Ġd 19 nies li għandhom mill-a.

Ġk 3:15; Ġd 10.

ANNIMALI DOMESTIĊI, Ġen 1:24; 2:20.

ANNIMALI LI JITKAXKRU, Ġen 1:24; 8:17.

ANNIMALI MSEMMNIN, Eże 39:18; Għm 5:22.

ANNULLA, Nu 30:8, 12.

ANNULLATA, Ġw 10:35 l-Iskrittura ma tiġix a.

ANSJETÀ(JIET), Pr 12:25 L-a. f’qalb il-bniedem

Mk 4:19 l-a. taʼ din is-sistema

1Ko 7:32 irridkom tkunu meħlusin mill-a.

Ġer 22:21; Ġoe 2:6; Na 2:10; Mt 6:34; 13:22; Lq 8:14; 21:34; 1Pt 5:7.

ANSJUŻ(I), 1Sa 9:5 isir a. dwarna

Sa 38:18 Bdejt inħossni a. minħabba dnubi

Pr 23:29 Min hu a.?

Mt 6:25 Tibqgħux tkunu a. dwar

Mt 10:19 tkunux a. dwar x’se tgħidu

Lq 12:29 tibqgħux tkunu a.

1Ko 7:32 raġel mhux miżżewweġ hu a.

Ġer 17:8; Mt 6:34; Flp 4:6.

ANSJUŻA, Lq 10:41 Marta, int a. u mifxula

ANTENAT(I), At 22:3 biex inħares il-Liġi taʼ l-a.

Dt 19:14; Esd 4:15; Sa 79:8.

ANTIKRIST(IJIET), 1Ġw 2:18 hawn ħafna a.

1Ġw 2:22; 4:3; 2Ġw 7.

ANTIPA, Ri 2:13 A., ix-xhud li wera l-fedeltà

ANZJAN(I), 1Ti 5:17 a. denji t’unur doppju

1Pt 5:1 inħeġġeġ lill-a. fostkom

Ri 4:4; 7:11; 14:3; 19:4.

APOLLJON, Ri 9:11 bil-Grieg jismu A.

APOSTASIJA, Is 32:6 biex jipprattika l-a.

Ġer 23:15 mill-profeti xterdet l-a.

Da 11:32 idaħħalhom f’a. bi kliem melliesi

At 21:21 tgħallimhom a. minn Mosè

2Te 2:3 jekk l-ewwel ma tiġix l-a.

APOSTATA, Ġob 13:16 ebda bniedem a. ma jersaq

Ġob 17:8 l-innoċenti mbaqbaq minħabba l-a.

Ġob 27:8 x’tama jkollu l-bniedem a.

Ġob 34:30 la jirrenja bniedem a.

Is 10:6 Kontra ġens a. se nibagħtu

Pr 11:9.

APPELLA LIL ĊESARI, At 25:11; 28:19.

APPOSTA, Ġen 48:14 Idejh qegħedhom a.

APPOSTA, MHUX, Nu 35:11 joqtol lil xi ħadd m.

Eb 9:7 dnubiet m. tal-poplu

Nu 15:29; Ġoż 20:3.

APPOSTLI, 1Ko 4:9 l-a. sirna spettaklu teatrali

2Ko 11:13 dawn l-irġiel huma a. foloz

Mk 3:14; 1Ko 12:28; 15:9.

APPOSTLU, Mt 10:2 ismijiet tat-tnax-il a.

2Ko 12:12 is-sinjali t’a. saru

Ga 1:1 Pawlu, a., mhux mill-bnedmin

Eb 3:1 a. u l-qassis il-kbir—Ġesù

Ga 2:8; Ri 21:14.

APPOSTOLAT, At 1:25; 1Ko 9:2.

APPREZZAMENT, Sa 27:4 b’a. lejn it-tempju

APPROVA, Mt 3:17 Ibni, li lilu a.jt

Lq 12:32 a. li jagħtikom is-saltna

At 8:1 Sawlu kien ja. l-qtil

Eb 10:6 m’a.jtx offerti maħruqin sħaħ

Sa 89:17.

APPROVAT(I), Pr 10:32 Xofftejn il-ġust jiġu a.

Lq 2:52 Ġesù a. minn Alla u

2Ti 2:15 quddiem Alla bħala bniedem a.

Pr 11:27; Rum 16:10; 2Ko 10:18; 13:7.

APPUNTAMENT, 1Sa 21:2 għamilt a.

APTIT(I) SESSWALI, Kol 3:5 nuqqas taʼ ndafa, l-a.

1Te 4:5 mhux b’a. mimli xenqa

Rum 1:26.

AQWA, L-, Pr 4:7 L-għerf hu l. ħaġa

ARAM, Ġen 10:22; Nu 23:7; 1Kr 1:17.

ARAMAJK, Esd 4:7; Da 2:4.

ARARAT, Ġen 8:4; 2Sl 19:37; Ġer 51:27.

ARBLI SAGRI, Dt 7:5; Mħ 3:7.

ARBLU SAGRU, Mħ 6:25; 1Sl 15:13; 2Sl 13:6; 21:3; Is 17:8.

ARGUMENT(I), Dt 19:17 żewġt irġiel ikollhom l-a.

Ġob 13:6 Isimgħu t-tweġiba għall-a.

Sa 38:14 ma kellux tweġiba għall-a.

Is 41:21 Ġibu l-a. tagħkom, jgħid

Flp 2:14 agħmlu kollox bla a.

Kol 2:4 ma jidħaq bikom b’a.

1Ti 6:5 l-a. vjolenti dwar ħmerijiet

Dt 21:5; 25:1.

ARGUMENTA, Ġob 13:3 li na. m’Alla

Mk 8:16 ja.w bejniethom

At 17:18 jitkellmu u ja.w

Ġd 9 kien qed ja. dwar il-ġisem taʼ Mosè

Ġob 13:15; Mk 8:17.

ARGUMENTA BL-AĦRAX, Mt 12:19 ja. maʼ ħadd

ARIMATIJA, Mt 27:57; Lq 23:51; Ġw 19:38.

ARJA, Ef 2:2 il-ħakkiem taʼ l-awtorità taʼ l-a.

Ġob 41:16; 1Ko 9:26; 14:9; Ri 9:2.

ARJOPAGU, At 17:19, 22, 34.

ARKA, Ġen 6:14 Agħmel għalik a.

Ġoż 3:13 il-qassisin iġorru l-a. taʼ Ġeħova

Ġen 7:1; Eżo 25:10; 1Pt 3:20; Ri 11:19.

ARKANĠLU, 1Te 4:16 b’leħen t’a.

Ġd 9 Mikiel l-a. kellu tilwima

ARKITETTONIKA, 1Kr 28:11, 19 il-pjanta a.

ARMA, Is 54:17 a. li tissawwar kontrik

Eże 9:2 kull wieħed kellu l-a. biex ifarrak

ARMAGEDDON (ĦAR-MAGEDON), Ri 16:16.

ARMAT, 2Ti 3:17 a. bis-sħiħ għal kull għemil tajjeb

ARMATA, Is 34:2 Ġeħova rrabjat għall-a.

Ġer 33:22 l-a. tas-smewwiet ma tistax tingħadd

Dt 24:5; 2Sl 17:16; Da 4:35; 8:10.

ARMATI, Ġer 28:2 Hekk qal Ġeħova taʼ l-a.

Lq 21:20 Ġerusalemm imdawra bl-a.

Rum 9:29 Ġeħova taʼ l-a. ma ħallilniex nisel

Ġk 5:4 f’widnejn Ġeħova taʼ l-a.

Ri 19:14 l-a. fis-sema marru warajh

1Sa 17:45; Mt 22:7; Eb 11:34; Ri 9:16.

ARMATURA, Ef 6:11 Ilbsu l-a.

Ef 6:13 l-a. sħiħa mingħand Alla

ARMI, Ġer 50:25 ħareġ l-a. tal-kundanna

Rum 6:13 il-membri tagħkom bħala a.

Rum 13:12 nilbsu l-a. tad-dawl

2Ko 6:7 a. tal-ġustizzja fuq il-lemin

2Ko 10:4 l-a. li niggwerraw bihom

ARMI, IĠORRLU L-, 1Sa 14:6; 31:4.

ARMLA, Rt 1:15 L-a. taʼ ħu żewġek

Is 54:4 iż-żebliħ taż-żmien li fih bqajt a.

Żak 7:10 timbroljaw lil ebda a.

Lq 21:2 ra a. fil-bżonn titfaʼ żewġ muniti

Ri 18:7 bħala sultana, u m’iniex a.

Ġen 38:14; Is 47:8, 9; Mk 12:43; Lq 18:3.

ARMONIJA, Rum 8:9 intom f’a. maʼ l-ispirtu

ARMONJUŻ, B’MOD, Ef 2:21 magħqud flimkien b.

Ef 4:16; Kol 2:2, 19.

ARNON, Nu 21:13; Mħ 11:26; Is 16:2.

ARON, Eżo 28:1 A. jaqdi bħala qassis

Eżo 32:1 qalu lil A., agħmlilna alla

Eb 5:4 imsejjaħ minn Alla, bħalma kien A.

Eżo 4:14; 24:1; Sa 99:6; 135:19; Mik 6:4.

ARPA, Ġen 4:21 Ġubal, il-fundatur taʼ l-a.

Sa 33:2 Roddu ħajr lil Ġeħova bl-a.

Sa 49:4 nispjega l-ħaġa moħġaġa bl-a.

Is 23:16 Aqbad a., u mur madwar il-belt

1Sa 16:23; Is 5:12.

ARPI, Ri 15:2 rebbiħin, kellhom l-a. t’Alla

Sa 137:2; Ri 14:2.

ARRANĠAMENT, Rum 13:2 kontra l-a. t’Alla

Eże 43:11.

ARRESTA, Mt 26:48; Lq 22:54; At 1:16.

ARRESTAT(I), Ġer 37:21; Mt 4:12; At 4:3.

ARROGANTI, Da 7:8, 11, 20 fomm jitkellem a.

Sa 101:5; Pr 28:25.

ARROGANZA, Sa 10:4 Fl-a. tiegħu

Sa 73:8.

ART ABITATA, Sa 9:8 jiġġudika l-a.

Mt 24:14 aħbar fl-a.

Lq 4:5 urieh is-saltniet kollha taʼ l-a.

Eb 2:5 issuġġetta l-a. li ġejja

Ri 3:10 prova, trid tiġi fuq l-a. kollha

Ri 16:14 is-slaten taʼ l-a. kollha

At 17:31; Rum 10:18; Eb 1:6; Ri 12:9.

ART FEJN KOLLOX HU WIEQAF, Is 38:11.

ART IL-MINSIJIN, Sa 88:12 f’a.?

ART IMĦAWLA, Is 5:7 in-nies taʼ Ġuda l-a. taʼ

ART PRODUTTIVA, Is 26:9 l-abitanti taʼ l-a.

Sa 24:1; 89:11; 96:10; Is 13:11; 24:4.

ART TAʼ TAĦT, Eże 31:14; 32:18.

ART TAL-ĦAJJIN, Sa 52:5; 142:5; Is 38:11; 53:8.

ART(IJIET), Ġen 1:28 imlew l-a. u rażżnuha

Ġen 3:17 misħuta l-a. minħabba fik

Ġen 12:1 Itlaq minn a.ek

Ġen 13:15 l-a. lilek se nagħtiha

Eżo 3:5 fejn int wieqaf a. qaddisa

Eżo 3:8 a. tajba u spazjuża, a. li tnixxi

Ġoż 3:17 Israel kien għaddej fuq a. niexfa

Ġoż 18:4 iduru l-a. u jniżżlu dettalji

Sa 24:1 Taʼ Ġeħova l-a. u l-a. produttiva

Sa 37:29 il-ġusti se jirtu l-a.

Sa 49:11 L-a. semmewhom għal isimhom

Sa 115:16 l-a. taha lill-bnedmin

Ek 1:4 l-a. tibqaʼ wieqfa għal dejjem

Is 14:12 waqajt mis-sema, maʼ l-a.

Is 42:16 l-a. imħarbta f’wita

Is 45:18 sawwar l-a. biex tkun abitata

Is 60:2 dalma se tiksi l-a.

Is 65:17 qed noħloq a. ġdida

Is 66:1 it-tron tiegħi, u l-a. il-banketta

Is 66:8 Sejra a. tinġieb f’jum wieħed?

Ħab 2:14 l-a. se tkun mimlija bl-għarfien

Mt 5:5 il-ġwejdin għad jirtu l-a.

Lq 2:14 paċi fuq l-a. fost il-bnedmin

2Pt 3:5 a. solida żżomm f’wiċċ l-ilma

Ri 12:12 Gwaj għall-a. u għall-baħar

Ġen 1:9; Le 26:34; Est 1:6; Sa 45:16; 88:12; 107:3; Pr 10:30; Eże 36:35; Ġoe 2:3; Mt 4:16; 19:29; 2Ko 5:1; 2Pt 3:13; Ri 21:1.

ART, TAʼ L-, Ġen 2:7 sawwar ir-raġel mit-trab t.

Sa 100:1 Għajtu lil Ġeħova, nies kollha t.

Ġw 3:12; Ġk 3:15.

ARTAL(I), Ġen 8:20 Noè bena a. lil Ġeħova

Le 17:11 id-demm, poġġejtu fuq l-a.

Eże 6:4 l-a. tagħkom jiġu abbandunati

At 17:23 a. Lil Alla Mhux Magħruf

Eb 13:10 Għandna a. li minnu

Ri 6:9 taħt l-a. rajt l-erwieħ taʼ

Eżo 34:13; Is 56:7; Mt 23:18; Eb 7:13.

ARTASERSE, Esd 4:7, 23; Ne 2:1; 13:6.

ARTEMI, At 19:27, 34, 35.

ARTI TAT-TAGĦLIM, 2Ti 4:2.

AS, KOSTELLAZZJONI, Ġob 9:9 Jagħmel il-k.

ASA, 1Sl 15:9, 24; 2Kr 14:2; Ġer 41:9.

ASAF, 1Kr 6:39; 16:5; 25:1; 2Kr 35:15.

ASDOD, Ġoż 11:22; 1Sa 5:1, 6; So 2:4.

ASER, Ġen 30:13; Dt 33:24; Mħ 1:31.

ASJA, At 19:10; 1Ko 16:19; Ri 1:4.

ASSEMBLEA(T), Is 1:13 qawwa maġika maʼ l-a.

Għm 5:21 mhux se nieħu pjaċir bir-riħa taʼ l-a.

At 19:39.

ASSIRJA, Ġen 10:11 mar l-A. bena Ninwe

Is 19:23 l-A. tiġi l-Eġittu

2Sl 17:6; Ġer 50:17; Mik 5:6; Ża 10:10.

ASSIRJAN(I), Is 14:25 inkisser lill-A.

Mik 5:5 l-A., jirfes fit-torrijiet

2Sl 19:35; Is 10:5, 24; 31:8; Eże 31:3.

ASTROLOĠI, Mt 2:1 a. mil-lvant

Da 2:27; 4:7; Mt 2:7, 16.

ATT TAʼ QIMA, Eżo 12:25 twettqu dan l-a.

ATT(I), Mħ 5:11 jirrakkontaw l-a. ġusti

Sa 103:6; 145:4, 12.

ATTAKKA, Mħ 18:25 ma jmorrux ja.wkom xi rġiel

Ġob 36:32 tolqot lil min ja.

At 17:5 a.w id-dar taʼ Ġason

ATTENT(I), Ġen 3:1 serp kien l-iktar wieħed a.

Dt 8:11 Oqgħod a. għalik innifsek li ma

1Sa 15:22 li toqgħod a. aħjar mix-xaħam

Ġob 37:14 a. għall-għemejjel

Mt 10:16 a. bħas-sriep iżda innoċenti

Mt 10:17 Oqogħdu a. mill-bnedmin

Ga 6:1 joqgħod a. għalih innifsu

1Ti 4:16 Oqgħod a. għalik innifsek u

Eb 2:1 noqogħdu a. għal dak li smajna

Eb 12:15 oqogħdu a. li ħadd ma jiġi

1Pt 4:7 oqogħdu a. u tittraskurawx it-talb

Is 34:1; Lq 21:34; At 5:35; 20:28.

ATTENZJONI, 1Ġw 1:1 ħarisna lejh b’a.

Is 21:7.

ATTENZJONI, ŻMIEN T’, Ġer 51:18.

ATTITUDNI, Rum 15:5 a. mentali li kellu Kristu

Ef 6:7 Kunu lsiera b’a. tajba

Flp 2:5 Żommu din l-a. mentali fikom

Flp 2:20 ħadd bl-istess a. tiegħu

Flp 3:15 ikollna din l-a. mentali

Est 3:4.

ATTIV, Rum 6:6 ġisem midneb ma jibqax a.

ATTIVITÀ, Pr 10:16 a. tal-ġust iġġib il-ħajja

Ek 1:13 l-a. li ġġib l-għali

Ġob 36:24; Ek 2:23; 3:10; 4:8; Is 59:6; Ħab 3:2.

AVANZ, Flp 1:12, 25.

AVANZA, 1Ti 4:15.

AVVERSARJI, Is 64:2 tgħarraf ismek lill-a.

Ġer 46:10 Ġeħova jitħallas mill-a. tiegħu

Dt 32:43; Na 1:2.

AVVERSARJU, Is 50:8 l-a. fil-ġudizzju?

1Pt 5:8 L-a. tagħkom, ix-Xitan, iħuf

Est 7:6; Sa 74:10; 107:2.

AVVERSARJU FIL-KAWŻA, Ġob 9:15.

AVVILITI, Sa 35:26 Ħa jħossuhom a.

AVŻA, Ga 1:11 ħuti, na.kom li l-aħbar tajba

AWGUSTU, At 25:21 deċiżjoni mill-A.

AWGUSTU, KORP T’, At 27:1 Ġulju mill-k.

AWTORITÀ(JIET), Mt 28:18 Lili ngħatat kull a.

Ġw 5:27 tah a. biex jiġġudika

Ġw 10:18 Għandi l-a. li nagħtiha

Ġw 19:11 Ma kien ikollok l-ebda a.

At 1:7 il-Missier biss għandu l-a.

Rum 13:1 ruħ sottomessa lejn l-a.

Rum 13:2 min jopponi l-a. jkun qed jiħodha

1Ko 7:4 Il-mara m’għandhiex a. fuq

1Ko 9:5 Għandna a. nieħdu magħna oħt

1Ko 15:24 ġab fix-xejn kull a.

Ef 1:21 ’il fuq minn kull gvern u a.

Ef 2:2 il-ħakkiem taʼ l-a. taʼ l-arja

Ef 6:12 nissaraw kontra l-a.

Kol 1:13 ħelisna mill-a. tad-dlam

1Pt 3:22 l-a. u l-qawwiet sottomessi

Mt 7:29; 20:25; Lq 4:6; 12:5; Kol 2:15; Tit 3:1; Ri 17:12.

AŻŻARDA, Dt 18:20 profeta li ja. jgħid

Ġob 41:10 Ħadd ma ja.

AŻŻMI. Ara ĦMIRA, BLA.

AZZJONI, 2Ko 10:2 nieħu a. qalbiena

B

BABEL, Ġen 10:10; 11:9.

BABILONJA, Ġer 51:6 Aħarbu minn ġo B.

Ri 17:5 B. l-Kbira, omm il-prostituti

Is 21:9; Ġer 25:12; Da 3:1; Ri 18:2.

BAGĦAD, Eżo 18:21 irġiel jobogħdu l-qligħ inġust

Dt 19:6 ma jkunx jobogħdu qabel

Sa 11:5 Ġeħova Ruħu tobogħdu

Sa 97:10 tħobbu lil Ġeħova, obogħdu dak

Pr 1:29 minħabba li bagħdu l-għarfien

Pr 6:16 sitt affarijiet li jobgħod Ġeħova

Pr 8:13 biżaʼ taʼ Ġeħova, li tobgħod il-ħażen

Pr 15:10 kulmin jobgħod it-twiddib se jmut

Pr 27:6 bews taʼ min jobogħdok titlob bil-ħrara

Pr 28:16 jobgħod il-qligħ inġust itawwal

Ek 3:8 żmien li tħobb u żmien li tobgħod

Mt 5:43 Ħobb lill-proxxmu, obgħod lill-għadu

Mt 6:24 jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor

Lq 6:22 Henjin meta n-nies jobogħdukom

Lq 6:27 ġid lil dawk li jobogħdukom

Lq 14:26 jobgħodx lil missieru u lil ommu

Ġw 3:20 affarijiet vili jobgħod id-dawl

Ġw 7:7 lili tobgħodni, għax nixhed dwarha

Ġw 12:25 min jobgħod lil ruħu f’din id-dinja

Ġw 15:19 f’hekk tobgħodkom id-dinja

Ġw 17:14 imma d-dinja bagħdithom

Rum 7:15 imma nagħmel dak li nobgħod

Rum 9:13 lil Ġakobb, imma bgħadt lil Għesaw

Eb 1:9 bgħadt il-ksur tal-liġi

1Ġw 3:15 min jobgħod lil ħuh hu qattiel

1Ġw 4:20 iżda jobgħod lil ħuh, hu giddieb

Ġen 50:15; Le 19:17; Ġob 16:9; Sa 21:8; 69:4; 139:21; Pr 5:12; 13:24; Ġw 15:18, 25; Tit 3:3; Ġd 23; Ri 17:16.

BAGĦAL, 1Sl 18:21 jekk hu B., morru warajh

2Sl 10:28 Ġeħu qered lil B. minn Israel

Rum 11:4 niżlux għarkopptejhom quddiem B.

Mħ 2:13; 1Sl 16:31; 2Sl 10:18; Ġer 7:9.

BAGĦAL TAʼ PEGĦOR, Sa 106:28 jintrabtu maʼ B.

Nu 25:3; Dt 4:3; Ħo 9:10.

BAGĦAL-PERASIM, 2Sa 5:20; 1Kr 14:11.

BAGĦAL-ŻEBUB, 2Sl 1:2, 3, 6, 16.

BAĦAR, Eżo 14:21 biddel qiegħ il-b. f’art niexfa

Sa 72:8 sudditi minn b. sa b.

Is 11:9 l-għarfien bħalma l-ilmijiet jiksu l-b.

Is 57:20 ħżiena bħall-b. imqalleb

Is 60:5 l-għana tal-b. se jiġi lejk

Da 11:45 tined irjali bejn il-b. u

Lq 21:25 l-għajat u t-taqlib tal-b.

1Ko 10:2 tgħammdu permezz tal-b.

Ġd 13 imwieġ qliel tal-b. li jtellgħu

Ri 20:13 il-b. radd il-mejtin li kienu fih

Ri 21:1 u l-b. ma kienx għadu jeżisti

Is 17:12; Eże 27:27; Ġon 1:15; Ri 7:3.

BAĦAR IL-MEJJET. Ara BAĦAR IL-MIELAĦ.

BAĦAR IL-MIELAĦ, Ġoż 3:16 l-Għaraba, il-B.

BAĦAR L-AĦMAR, Eb 11:29 għaddew mill-B.

Eżo 10:19; 15:4; Ne 9:9; At 7:36.

BAĦĦ, Is 34:11 iċ-ċomb tal-b.

Na 2:10 Belt vojta, magħmula b.

BAĦĦARA, Eże 27:9, 27, 29; Ġon 1:5.

BAĦRIN, At 27:27; Ri 18:17.

BAJDA, Mt 5:36; Ri 2:17.

BALAK, Nu 22:2; Mik 6:5; Ri 2:14.

BALGĦAM, Nu 22:28 il-ħmara qalet lil B.:

Ġd 11 ġrew fil-korsa żbaljata taʼ B.

Nu 22:5; 24:1; Dt 23:4; Mik 6:5; Ri 2:14.

BANDIERA, Għn 2:4 il-b. fuqi kienet l-imħabba

BANKETTA, Sa 110:1 għedewwa b. għal saqajk

Is 66:1 l-art il-b. għal saqajja

Sa 99:5; 132:7; La 2:1; At 2:35; Eb 10:13; Ġk 2:3.

BANKIERI, Mt 25:27 qegħedt il-flus għand il-b.

BAQAʼ, Dt 21:23 jibqaʼ l-lejl kollu maz-zokk

Ġoż 23:7 ġnus, li baqgħu magħkom

Pr 2:21 dawk bla ħtija se jibqgħu fiha

Ġw 3:36 korla t’Alla tibqaʼ fuqu

Ġw 6:27 ikel li jibqaʼ għall-ħajja taʼ dejjem

Ġw 8:31 Jekk tibqgħu fil-kelma

1Ko 3:14 Jekk xi ħadd jibni xogħol li jibqaʼ

1Ko 5:9 ma tibqgħux tagħmluha

2Te 3:14 tibqgħux tissieħbu miegħu

Eb 10:34 ġid li jibqaʼ

1Pt 1:25 kelma taʼ Ġeħova tibqaʼ għal dejjem

1Pt 4:1 ma b.x jidneb

1Ġw 2:17 min jagħmel ir-rieda t’Alla jibqaʼ

Sa 85:5; Ġer 8:3; Ża 14:2; Mal 2:15; Ġw 15:4; At 15:17; 1Ko 7:20; 13:13; 2Ġw 9.

BARABBA, Ġw 18:40 B. kien ħalliel

BARAK, Mħ 4:6, 8, 14; 5:1, 12; Eb 11:32.

BARBARI, Rum 1:14 lejn il-Griegi u lejn il-B.

BARD, Ġen 8:22.

BARKA, Dt 30:19 b. u saħta

Pr 10:22 b. taʼ Ġeħova ġġib l-għana

Ġen 12:2; 1Pt 3:9.

BARKIET, Mal 3:10 nitfaʼ fuqkom b.

Pr 28:20; Mal 2:2.

BARNABA, At 15:2; 1Ko 9:6; Ga 2:1.

BARRA, 2Ko 4:16 bniedem li aħna minn b. jispiċċa

1Te 4:12 deċenti f’għajnejn in-nies taʼ b.

1Ti 3:7 xiehda tajba min-nies taʼ b.

Eb 13:11 annimali jinħarqu b. l-kamp

BARRA, JIDHER MINN, Ga 2:6 kif bniedem j.

BARRA, JIDHRU MINN, 2Ko 10:7 l-affarijiet kif j.

Mt 22:16.

BARRANI(N), Nu 14:34 x’jiġifieri li sirt b. għalikom

1Sl 8:41 ukoll lill-b.

Sa 18:44 il-b. jiġu għandi

Sa 69:8 b. għal ulied ommi

Is 56:6 b. intrabtu maʼ Ġeħova

1Ko 14:11 inkun b. għal min jitkellem

Ġen 15:13; Ġob 19:15; Is 2:6; 56:3; 60:10; 61:5; Lq 24:18; Ġw 10:5; Ef 2:12; Eb 11:9.

BARRANI(N), RESIDENT(I), Le 24:22 r. l-istess bħal

Nu 35:15 sitt ibliet bħala refuġju għar-r.

Dt 10:18; Is 14:1; Ġer 7:6; 22:3; Ża 7:10; Ef 2:19.

BARRI(N), Eżo 21:28 il-b. jiġi mħaġġar

Is 1:3 B. jaf min xtrah

Is 11:7 l-iljun jiekol it-tiben bħall-b.

1Ko 9:9 sarima maʼ ħalq il-b.

Eb 9:12 demm tal-mogħoż u tal-b.

Le 16:6; Sa 106:20; Pr 7:22; Eb 10:4.

BARRIKATA, Na 2:5 b. tkun imwaqqfa

BARSABBA, At 1:23; 15:22.

BARTILMEW, Mt 10:3; At 1:13.

BARUK, Ne 3:20; Ġer 32:12; 43:6; 45:2.

BASAL, Nu 11:5 il-kurrat u l-b. u t-tewm!

BASAN, Sa 22:12 barrin tal-B. daru miegħi

Ża 11:2 Newħu, siġar immensi tal-B.

Sa 68:15; Is 2:13; Għm 4:1; Na 1:4.

BASSAR, Le 20:6 dawk li xogħolhom hu li jbassru

BASSAR IL-ĠRAJJIET, Le 19:31 dawk li jbassru l.

2Sl 21:6; 23:24; Is 19:3.

BASTIMENT(I), Sa 48:7 tfarrak il-b. taʼ Tarsis

Sa 107:23 sejrin fuq il-baħar bil-b.

Is 23:1 Newħu, b. taʼ Tarsis!

Mħ 5:17; Is 43:14; Eże 30:9; Ġk 3:4.

BASTUN, Is 14:5 kisser il-b. tal-ħakkiema

Ġer 51:20 Int b. bħal armi tal-gwerra

Eb 9:4 hemm il-manna u l-b. t’Aron

Is 9:4; Ġer 48:17; Ża 11:10.

BATA, Eb 2:9 talli b. l-mewt

1Pt 3:17 tbatu għax tagħmlu t-tajjeb

At 26:23.

BAT-SEBA, 2Sa 11:3; 12:24; 1Sl 1:11.

BATTA, Ġen 8:8 l-ilmijiet battew minn fuq l-art

Is 60:20 lanqas il-qamar tiegħek m’hu se jbatti

Mk 4:39 ir-riħ b., u waqgħet kalma kbira

1Ko 13:8 L-imħabba ma tbatti qatt

BATTAL, Is 24:3 l-art se titb.

BATTALJA, 2Kr 20:15 il-b. mhix tagħkom, imma

Sa 24:8 Ġeħova setgħan fil-b.

1Ko 14:8 min jitħejja għall-b.?

Dt 20:1; 1Sa 17:47; Ek 9:11; Is 28:6.

BATTISTA, Mt 3:1; 11:11; 14:2; Lq 7:33.

BATUT, Sa 41:1 konsiderazzjoni mal-b.

BATUT FINANZJARJAMENT, Le 25:35 ħuk ikun b.

BAXX BAXX, Ġen 34:25 marru b. u qatlu

BAXXA, 1Sa 2:7 Ġeħova jbaxxi

Sa 113:6 Qed jitb. biex iħares

Sa 147:6 ibaxxi lin-nies mill-agħar

Eże 17:14 is-saltna titb.

Eże 21:26 baxxi dak li hu għoli

Lq 3:5 kull muntanja u għolja titb.

Eże 29:14.

BBALZMA, Ġen 50:2 it-tobba b.w lil Israel

BĊEJJEĊ, Da 2:5; 3:29; Mt 14:20; 15:37.

BDABAD, Eże 34:17 bejn l-imtaten u l-b.

BDIEWA, Is 61:5; Ġer 14:4; Mt 21:33.

BEDA, Mk 6:7 b. jibgħathom

2Ko 8:10 sena ilu bdejtu tagħmlu

Flp 1:6 dak li b. xogħol tajjeb

BEGĦELŻEBUB, Mt 10:25; 12:24; Mk 3:22.

BEJNIETHOM, At 4:32 kienu jaqsmu kollox b.

At 2:44.

BEJNIETKOM, 1Ko 7:5 ħlief għax ftehemtu b.

BEJNIETNA, Ġob 34:4.

BEJT, Mt 24:17; Lq 17:31; At 10:9.

BEKA, Is 30:19 int b’ebda mod ma tibki

Is 33:7 messaġġiera tal-paċi se jibku

Ġer 25:33 Ma jibkuhomx, lanqas

Eże 24:16 lanqas m’għandek tibki jew

Ġoe 1:5 Stenbħu, intom is-sakranazzi, u ibku

Ża 12:10 jibku minħabba Fih bħalma

Rum 12:15 ibku maʼ min jibki

Ġk 5:1 ibku, newħu minħabba l-miżerji

Ri 18:9 is-slaten taʼ l-art se jibku

Ġer 50:4; Eże 32:18; Mik 1:10; Mt 8:12; 13:50; Lq 6:21; 23:28; Ri 18:15.

BEL, Is 46:1; Ġer 50:2; 51:44.

BELAʼ, Ġer 30:16 dawk li jibilgħuk jinbelgħu

Da 7:7 ir-rabaʼ bhima, tiblaʼ u tfarrak

So 3:8 l-art kollha se tinb.

Mal 4:1 il-jum li ġej se jiblagħhom

2Ko 5:4 dak li hu mortali jinb. mill-ħajja

Ga 5:15 tigdmu u tibilgħu lil xulxin

1Pt 5:8 bħal iljun jgħajjat, jipprova jiblaʼ

Ri 12:4 malli tiled, jiblaʼ lit-tarbija tagħha

Ri 20:9 niżel nar mis-sema u b.hom

Ġen 41:30; Is 31:8; Ġer 46:10; Eże 34:28; Għm 5:6; So 1:18; Ża 9:4.

BELJAL, 2Ko 6:15 bejn Kristu u B.?

BELSASSAR, Da 5:1, 2, 9, 22, 29, 30.

BELT, Sa 48:2 il-b. tas-Sultan Grandjuż

Mt 5:14 B. fuq muntanja ma tistax tinħeba

Eb 11:10 b. li għandha sisien taʼ veru

Eb 11:16 ħejja b. għalihom

Ri 21:2 b. qaddisa, Ġerusalemm il-Ġdida

Ġen 11:4; Eże 9:4.

BELT TAR-REFUĠJU, Nu 35:25; Ġoż 21:13, 21.

BELTESASSAR, Da 1:7; 2:26; 4:19; 5:12.

BENA, Sa 102:16 Ġeħova se jibni lil Sijon

Sa 127:1 Jekk Ġeħova ma jibnix id-dar

Is 65:22 Ma jibnux u jgħammar

Ġer 1:10 iġġarraf, sabiex tibni u tħawwel

Mik 3:10 tibnu lil Sijon bit-tixrid taʼ demm

Mt 7:24 b. daru fuq il-blat

Mt 16:18 fuq din il-blata nibni

Mt 21:33 magħsar taʼ l-inbid, bnielha torri

Lq 17:28 kienu qed iħawlu, u jibnu

Ġw 2:20 it-tempju nb. f’sitta u erbgħin sena

Rum 15:2 dak li hu tajjeb biex jgħinu jinb.

1Ko 3:10 joqgħod attent kif jibni

1Ko 8:1 L-għarfien ineffaħ, l-imħabba tibni

1Ko 10:23 mhux kollox jibni

1Ko 14:3 min jipprofetizza jibni

1Ko 14:4 jipprofetizza jibni ’l-kongregazzjoni

1Ko 14:26 Ħa jsir kollox biex tibnu lil xulxin

Ef 2:20 inb. fuq il-pedament taʼ l-appostli

Ef 4:29 għidu dak li hu tajjeb biex jibni

Kol 2:7 agħmlu l-għeruq u nbnew fih

Eb 3:3 min jibni dar għandu iktar unur

Eb 3:4 dak li b. kollox

1Sl 6:2, 38; 1Kr 28:6; Esd 4:4; 5:17; Pr 24:3; Ek 3:3; At 7:49; 20:32; Rum 14:19; 1Ko 3:14; 14:12; 2Ko 12:19; Ef 2:22; Ġd 20.

BENA MILL-ĠDID, Esd 6:8 jibnu m. id-dar t’Alla

Is 61:4 jibnu m. il-postijiet imħarbtin

Eże 36:10 postijiet imħarbtin jinbnew m.

Ne 2:17.

BENEFATTURI, Lq 22:25 jissejħu B.

BENEFIĊĊJU, At 20:20 kulma kien taʼ b.

1Ti 4:8 id-devozzjoni lejn Alla hi taʼ b.

Is 44:10.

BEN-ĦADAD, 1Sl 15:18; 20:1; 2Sl 8:7.

BENJAMIN, Ġen 35:18; Sa 68:27; Ri 7:8.

BENNEJ(JA), Eb 11:10 il-b. hu Alla

1Pt 2:7 ġebla li twarrbet mill-b.

Mt 21:42; At 4:11.

BERAQ, Eżo 20:18; Na 2:4.

BERBAQ, Lq 15:13 iż-żgħir b. ġidu

BERGĦUD, 1Sa 24:14 wara min qed tiġri? Wara b.?

BERRED, Ġen 32:20 Inberridlu l-korla bir-rigal

Pr 16:14 l-għaref iberridha

BESALEL, Eżo 31:2; 35:30; 36:1; 38:22.

BETANJA, Mt 21:17; 26:6; Ġw 1:28; 11:1.

BETEL, Ġen 28:19; 31:13; Mħ 4:5.

BETFAĠE, Mt 21:1 waslu B., Ġesù bagħat

BETLEHEM, Mt 2:1 it-twelid taʼ Ġesù f’B.

Ġen 35:19; Rt 2:4; Mik 5:2; Mt 2:5; Lq 2:4.

BET-PEGĦOR, Dt 3:29; 34:6; Ġoż 13:20.

BETSAJDA, Mt 11:21; Lq 9:10; Ġw 1:44.

BEWS(A), Pr 27:6 b. taʼ min jobogħdok

Lq 22:48 b’b. tittradih lil Bin il-bniedem?

Rum 16:16 Agħtu merħba lil xulxin b’b.

BEŻAʼ, Ġen 3:10 bżajt għax kont għarwien

Dt 9:19 bżajt minħabba r-rabja taʼ Ġeħova

Dt 20:8 Min hu r-raġel li jibżaʼ

Mħ 7:3 Min qed jibżaʼ u jitriegħed?

1Sa 15:24 bżajt min-nies

1Kr 16:25 Ġeħova għandkom tibżgħu minnu

Ġob 9:28 Nibżaʼ mill-uġigħ kollu tiegħi

Sa 25:14 intimità maʼ Ġeħova taʼ dawk li jibżgħu

Sa 33:8 Ħa jibżgħu minn Ġeħova

Sa 34:7 anġlu madwar dawk li jibżgħu minnu

Sa 118:6 m’iniex se nibżaʼ

Pr 14:16 l-għaref jibżaʼ u jwarrab mill-ħażen

Pr 31:30 tibżaʼ minn Ġeħova tirbaħ tifħir

Is 8:12 tibżgħux minn dak li jibżgħu

Is 51:12 tibżaʼ minn bniedem mortali li se jmut

Ġer 1:8 Tibżax għax jien miegħek

Eże 3:9 Tibżax minnhom

Lq 12:4 tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem

At 10:35 f’kull ġens min jibżaʼ minnu

Flp 1:28 bl-ebda mod ma tibżgħu

1Pt 3:14 tibżgħux minn dak li jibżgħu minnu

2Pt 2:10 ma jibżgħux mill-glorjużi

Dt 20:3; Sa 112:7; Pr 3:25; Eb 13:6; Ri 2:10.

BEŻAʼ MINN ALLA, Lq 2:25.

BEŻAQ, Ga 4:14 bżaqtulha bi stmerrija

Ri 3:16 nobżqok minn ħalqi

Le 20:22; Mt 26:67; 27:30.

BEŻGĦAN(A), Ġob 23:16; Is 7:4.

BEŻŻAʼ, Mik 4:4 ma jkunx hemm min ib.hom

So 3:13 ma jkunx hemm min ib.hom

BEŻŻIEGĦ(A), 2Ti 1:7 spirtu b.

Ri 21:8 il-b., sehemhom fl-għadira bin-nar

BHEJJEM, Eżo 9:3 id Ġeħova fuq il-b. tiegħek

Dt 3:19 naf li għandkom għadd kbir taʼ b.

Sa 50:10 b. fuq elf muntanja

Is 30:23 il-b. tiegħek jirgħu f’mergħa spazjuża

Ġob 18:3; 35:11; Sa 49:12; 73:22; 107:38; Da 7:3; 1Ko 15:39.

BHIMA, Eżo 22:19 jimtedd maʼ b.

Le 18:23 relazzjoni sesswali maʼ xi b.

Ek 3:19 mhux superjuri għall-b.

Ri 19:20 irċivew il-marka tal-b. salvaġġa

Ek 3:21; Ri 13:17; 17:3.

BIBIEN, Ġob 38:17 Inkixfu l-b. tal-mewt

Is 26:20 agħlaq il-b. tiegħek warajk

Is 38:10 ngħaddi minn b. il-Qabar

Is 60:11 il-b. tiegħek jibqgħu miftuħin

Is 62:10 għaddu mill-b.

Eże 33:30 b. tad-djar

Mt 16:18 il-b. tal-Qabar ma jegħlbuhiex

Pr 1:21; Is 26:2; 60:18.

BIĊĊA, Mt 26:15 wegħduh tletin b. tal-fidda

BIĊĊA DRAPP, 2Sa 17:19 ħadet b. u firxitha

BIĊĊIET, Ġob 41:30 partijiet bħal b. tal-fuħħar

Is 30:14.

BIDDEL, Sa 15:4 ħsara għalih, ma jbiddlux

Ġer 13:23 Kusi jb. il-ġilda tiegħu

Ġer 23:36 intom biddiltu l-kliem taʼ l-Alla

Da 7:25 ikollu f’moħħu li jb. iż-żminijiet u l-liġi

Mt 17:2 tb. quddiemhom

2Ko 3:18 nitbiddlu minn glorja

Flp 3:21 ibiddlilna ġisimna mill-istat umiljat

Ġen 35:2; At 6:14; Eb 7:12.

BIDEL, Mal 3:6 jien Ġeħova; jien ma nbdiltx

Rum 12:2 inbidlu billi ġġeddu

1Ko 7:31 xena taʼ din id-dinja tinb.

2Ko 11:14 Satana jibqaʼ jinb.

Eb 6:17 skop tiegħu ma jinbidilx

Eb 6:18 żewġ affarijiet li ma jinbidlux

Ġk 1:17 Hu ma jinbidilx

Ġob 28:17.

BIDLA, So 3:9 popli l-b. għal lingwa pura

Pr 24:21.

BIDU, Ġen 1:1 Fil-b. Alla ħalaq

Pr 8:22 Ġeħova nissilni bħala l-b.

Pr 9:10 Il-biżaʼ taʼ Ġeħova hu l-b. taʼ l-għerf

Eże 36:11 iktar milli għamiltilkom fil-b.

At 15:7 mill-b. Alla għażilni

Kol 1:18 Hu l-b., l-ewwel imwieled

1Ġw 1:1 Dwar dak li kien mill-b.

1Ġw 2:7 kmandament mill-b.

Is 46:10; Mt 24:8; Mk 10:6; Ri 3:14.

BIDU, TA, 2Ko 8:6 Titu kien li t.

BIDWI, Ġen 9:20 Noè beda bħala b.

Ġw 15:1 Missieri l-b.

Ġk 5:7 Il-b. jibqaʼ jistenna l-frott

Ġer 51:23; 2Ti 2:6.

BIEB, Ġen 22:17 b. l-għedewwa tiegħu

Is 28:6 ibiegħdu l-battalja mill-b.

Mt 7:14 dejjaq il-b. għall-ħajja

At 14:27 fetaħ il-b. tal-fidi lill-ġnus

Ri 3:20 Jien qiegħed wara l-b. inħabbat

Mħ 3:23; 16:3; Sa 127:5; Mt 24:33; 25:10; Lq 16:20; 1Ko 16:9; Eb 13:12.

BIEB TAʼ BARRA, At 12:14 Pietru quddiem il-b.

BIEB, DAĦLA TAL-, Eżo 12:22 demm fuq id-d.

BIEB, KOXOX TAL-, Dt 6:9 iktbu fuq il-k.

BIEGĦ, Ġen 25:31 begħli d-dritt tiegħek

Pr 23:23 Ixtri l-verità u tbigħhiex

Ġoe 3:8 inbigħ lil uliedkom subien u bniet

Mt 19:21 mur b. dak li għandek u agħti

Le 25:14, 25; 27:24; Mt 25:9; Lq 12:33.

BIEGĦED, Pr 30:8 B. minni l-gideb

Is 28:6 ibiegħdu l-battalja mill-bieb

Is 29:13 b. qalbu minni

Is 47:11 l-għawġ ma tkunx tistaʼ tbiegħdu

1Te 4:3 titbiegħdu miż-żína

1Ti 6:21 xi wħud tbiegħdu mill-fidi

2Ti 2:18 Dawn l-irġiel tbiegħdu mill-verità

Eb 3:12 nieqsa mill-fidi u titbiegħdu minn

1Pt 2:11 titbiegħdu mix-xewqat tal-laħam

Ġoż 1:8.

BIEQJA, Eb 9:4 il-b. tad-deheb bil-manna

BIEREK, Ġen 1:28 Alla berikhom u qal

Nu 6:24 Jalla Ġeħova jbierkek

Sa 21:6 tbierku bil-bosta għal dejjem

Sa 29:11 ib. lill-poplu tiegħu bil-paċi

Sa 145:21 ħa tb. kull ħliqa tal-laħam

Rum 12:14 bierku u tisħtux

1Ko 10:16 Il-kies tal-barka li nbierku

Eb 7:7 iż-żgħir jitb. mill-kbir

Ġen 12:2; 32:26; Rt 2:4; Sa 62:4; Lq 6:28.

BIES, 1Sl 19:18 7,000 ma bisux lil Bagħal

Sa 2:12 Busu lill-iben, sabiex Hu ma

Lq 7:38; 15:20; At 20:37.

BIKI, Sa 30:5 għandu mnejn ikun hemm il-b.

Is 65:19 ma jinstemax iktar fiha l-ħoss taʼ b.

Ġer 3:21; 31:16; Ża 12:11.

BILDAD, Ġob 2:11; 8:1; 18:1; 25:1; 42:9.

BILFORS, 2Ko 9:5 xi ħaġa mogħtija b.

1Pt 5:2 Irgħu l-merħla mhux b.

2Ko 9:7; Flm 14.

BIN IL-BNIEDEM, Eże 2:1 B., qum fuq saqajk

Da 7:13 bħal b.; mas-sħab

Mt 10:23 sa ma jasal B.

Mt 12:40 B. idum tlett ijiem u tliet iljieli

Mt 24:30 jidher fis-sema s-sinjal taʼ B.

Lq 17:26 hekk ikun fi żmien B.

Ri 14:14 bil-qiegħda bħal b., b’kuruna

Mt 8:20; 17:22; Lq 18:8; Ġw 3:13.

BIN(T), Is 14:12 waqajt b. iż-żerniq!

Is 52:2 b. imjassra taʼ Sijon

Da 3:25; 11:6, 17; Mt 21:5; Ġw 17:12; Eb 11:24.

BINI, Għm 9:6 il-b. tiegħu ’l fuq mill-art

1Ko 3:9 Intom il-b. t’Alla

Ef 2:21 il-b. kollu, magħqud flimkien

2Ko 5:1.

BIR, Pr 14:27 biżaʼ taʼ Ġeħova huwa b. tal-ħajja

BIRED, Mt 24:12 tibred l-imħabba tal-biċċa l-kbira

Est 2:1.

BIRRA, Ħo 4:18 b. tal-qamħ

Is 1:22.

BIR-XEBA, Ġen 21:31; 2Sa 24:15; Għm 5:5.

BISS, Ne 9:6; Mt 4:4.

BITĦA, Eżo 27:9; 2Kr 4:9; Eże 8:16.

BIŻAʼ, Ġen 35:5 il-b. minn Alla waqaʼ fuq il-bliet

1Sa 11:7 b. taʼ Ġeħova waqaʼ fuq

2Kr 19:7 ħa jkun fuqkom il-b. minn Ġeħova

Sa 55:4 waqaʼ fuqi l-b. tal-mewt

Sa 91:5 M’intix beżgħan minn xi ħaġa tal-b.

Sa 111:10 Il-b. taʼ Ġeħova hu l-bidu taʼ l-għerf

Sa 139:14 tal-b. l-mod kif jien magħmul

Pr 8:13 Il-b. taʼ Ġeħova jfisser tobgħod il-ħażen

Ġer 8:15 żmien taʼ fejqan, imma ara, b. kbir ġie!

Da 2:31 xbieha, id-dehra tagħha tal-b.

Rum 13:7 lil min jirrikjedi l-b., il-b.

Flp 2:12 wettqu s-salvazzjoni tagħkom bil-b.

Eb 10:27 stennija tal-b. tal-ġudizzju

Eb 10:31 ħaġa tal-b. li taqaʼ f’idejn

1Ġw 4:18 M’hemm ebda b. fl-imħabba

Pr 3:25; Is 24:17; Ġer 30:5; 49:5.

BIŻAʼ T’ALLA, At 2:5; 8:2; Eb 5:7; 12:28.

BIŻAʼ, QANQAL IL-, Eżo 34:10 xi ħaġa li tq.

Dt 10:17 Ġeħova jq.

Sa 45:4 affarijiet li jqanqlu l.

Sa 111:9 Ismu qaddis u jq.

Is 18:2 poplu li jq. kullimkien

Ġoe 2:11 jum Ġeħova hu kbir u jq.

So 2:11 Ġeħova jq. fihom

Mħ 13:6; 1Kr 17:21; Ne 1:5; Ġoe 2:31.

BIŻAʼ, TAL-, Da 7:7 ir-rabaʼ bhima, t.

BIŻŻEJJED, Pr 30:15 erbgħa li ma qalux: B.!

Mt 6:34 b. għal kull ġurnata

2Ko 12:9 mhix mistħoqqa tiegħi hi b. għalik

1Pt 4:3 iż-żmien li għadda kien b.

Est 3:6; Mt 28:12; At 17:9; 2Ko 2:6.

BIŻŻEJJED, KWALIFIKAT(I), 2Ko 2:16; 3:5; 2Ti 2:2.

BJAD, Da 11:35 jib.u, sa żmien it-tmiem

BJAR, Ġen 26:18.

BJUT, Mt 10:27 ippridkawh minn fuq il-b.

Lq 12:3.

BLA DIFETT, Eżo 12:5 Il-ħaruf irid ikun b.

Eżo 29:1.

BLA FIDI. Ara wkoll NUQQAS TAʼ FIDI.

Rum 11:23 Jekk ma jibqgħux b.

BLA ĦAJJA, Ġob 3:7 Dak il-lejl—ħa jkun b.

Ġer 25:37 postijiet fejn jgħammru spiċċaw b.

Ġob 15:34; 30:3; 1Ko 14:7.

BLA TAMA, Is 57:10.

BL-AĦJAR MOD, Ef 5:16; Kol 4:5.

BLAT(A), Eżo 17:6 trid tagħti daqqa fuq il-b.

Dt 32:4 Il-B., perfett għemilu

2Sa 22:3 Alla tiegħi hu l-b. tiegħi

Is 8:14 bħala b. taʼ tfixkil

Mt 16:18 fuq din il-b. nibni

Lq 8:6 Ftit minnha ġiet fuq il-b.

Rum 9:33 ġebla taʼ tfixkil u b. t’offiża

1Ko 10:4 kienu jixorbu mill-b. spiritwali

1Pt 2:8 ġebla taʼ tfixkil u b. t’offiża

Nu 20:11; Dt 32:18; 1Sa 2:2; Sa 18:2; 62:2; Mt 13:5, 20; Mk 4:5, 16.

BLIET, Nu 35:6 sitt ib. tar-refuġju

Is 6:11 il-b. ma jifdalx abitanti fihom

Is 54:3 jgħammru fil-b. abbandunati

Lq 4:43; 19:17; Ri 16:19.

BLUHA, Sa 69:5 taf il-b. tiegħi

Pr 26:4 Twiġibx lil stupidu skond bluhitu

1Ko 1:18 kliem dwar iz-zokk tat-tortura hu b.

1Ko 1:23 Kristu msammar, b. għall-ġnus

1Ko 1:25 b. t’Alla hi għarfa iktar mill-bnedmin

1Ko 3:19 l-għerf taʼ din id-dinja b. għal Alla

2Sa 15:31; Pr 19:3; Ek 1:17; 2:3, 13; Is 44:25; 1Ko 2:14.

BNADAR, Sa 20:5 f’isem Alla ngħollu l-b.

BNEDMIN, Nu 31:28 ruħ waħda mill-b.

Pr 29:25 It-tregħid mill-b. nassa

Is 40:6 Il-b. kollha huma ħaxix aħdar

Eże 34:31 nagħaġ tiegħi, intom b.

Ġoe 2:28 l-ispirtu tiegħi fuq kull xorta taʼ b.

Mt 4:19 nagħmilkom sajjieda tal-b.

Mt 15:9 bħala duttrini l-kmandi tal-b.

Lq 16:15 dak li hu għoli fost il-b. hu moqżież

At 5:29 nobdu lil Alla mhux lill-b.

Ga 1:10 qed infittex li nogħġob lill-b.?

Sa 115:16; Pr 15:11; Ek 3:10; Eże 36:10; At 2:17; 1Ko 1:25.

BNEDMIN, TOGĦĠBU LILL-, Ef 6:6; Kol 3:22.

BNIEDEM, 1Sa 15:29 b. sabiex jerġaʼ jibdielu

Ġob 34:15 b. imur lura lejn it-trab

Pr 27:21 it-tifħir hu għall-b.

Ġer 10:23 b. ma jistax jidderieġi l-passi tiegħu

Ġer 17:5 Misħut ir-raġel li jafda fil-b.

Mt 4:4 Il-b. mhux bil-ħobż biss jgħix

Ġw 1:14 il-Kelma sar b. u għammar

Rum 5:12 permezz taʼ b. id-dnub daħal

Rum 6:19 Qed nitkellem taʼ b.

Rum 7:22 skond il-b. li jien minn ġewwa

1Ko 9:8 ngħidu skond il-livelli tal-b.?

1Ko 15:47 L-ewwel b. ġej mill-art

2Ko 4:16 il-b. minn ġewwa qed jiġġedded

Ga 1:11 aħbar tajba mhix xi ħaġa tal-b.

Ef 3:16 setgħanin fil-b. li intom minn ġewwa

Eżo 33:20; Ġob 34:11; Sa 49:20; 108:12; 118:6; 144:4; 146:3; Pr 3:4; Is 2:22; 51:12; Flp 2:8.

BNIEDEM BLA LIĠI, 2Te 2:3.

BNIEDEM MINN ĠEWWA, Sa 51:6 b. naf x’inhu

BNIEDEM MORTALI, Ġob 15:14 X’inhu l-b.

Ġob 33:12 Alla hu ferm iktar mill-b.

Sa 9:19 ma jidhirx iktar b’saħħtu minnek il-b.

Ġob 36:25; Sa 8:4; 55:13; 144:3; Is 13:7; 33:8; Ġer 20:10.

BNIEDEM T’ALLA, 1Ti 6:11; 2Ti 3:17.

BNIEDEM TAʼ L-ART, Sa 39:5.

BNIET, Ġen 5:4 Adam nissel b.

Ġoe 2:28 u wliedkom b. jipprofetizzaw

At 2:17; 2Ko 6:18.

BOANERĠES, Mk 3:17 semmiehom B.

BODBOD, Le 9:3 b. bħala offerta għad-dnub

Le 9:15 b. taʼ l-offerta għad-dnub

Eże 43:22; 45:23.

BOGĦAŻ, Rt 2:1; 4:9, 13; 1Sl 7:21; Mt 1:5.

BOJOD, Ri 7:14 ilbieshom u għamluhom b.

Is 1:18; Ri 7:9.

BOKKA, Is 11:8 b. tal-bejta taʼ serp

BOLOH, Pr 1:7 dawk li jistmerru d-dixxiplina b.

Mt 25:2 Ħamsa kienu b., ħamsa għaqlin

1Ko 4:10 Aħna b. minħabba Kristu

Lq 24:25; 1Ko 1:27.

BORĠ ĠEBEL, Għm 6:11 dar il-kbira jagħmilha b.

BORMA, Mħ 6:19.

BOROM, Nu 11:8.

BORRA, Ġob 38:22 imħażen tal-b.

Sa 147:16 Jagħti l-b. bħas-suf

Eżo 4:6; Sa 148:8; Pr 25:13; 26:1.

BOSTA, Ġob 11:6 l-affarijiet taʼ l-għaqal huma b.

BQIJA, Sa 76:10 Il-b. tal-korla int se

Ri 12:17 jiggwerra kontra l-b. taʼ nisilha

BSATEN, Mt 26:47, 55; Lq 22:52.

BTIETI, Ġoe 2:24; 3:13.

BUQAR, 1Sa 26:11, 16; 1Sl 19:6.

BWIEB, Dt 31:12.

BWIEQI, Ri 16:1; 17:1.

BŻIEQ, 1Sa 21:13 [David] ħalla l-b. jinżel

BŻONN(IJIET), 1Ko 9:16 il-b. iġegħelni, gwaj

1Ko 12:21 tgħid lill-id: M’għandix b.ok

2Ko 9:8 ikollkom kulma għandkom b.

Eb 2:1 għandna b. noqogħdu attenti iktar

Ġk 2:16 imma ma tagħtuhomx il-b.

Rum 16:2; 1Ko 7:37; Ef 4:28; Eb 5:12; 7:27.

BŻONN, FIL-, 1Ti 5:5 armla f. poġġiet it-tama

BŻULIJA, Eb 6:11 juri l-istess b.

Ċ

ĊAGĦQA, Ri 2:17 fuq iċ-ċ. isem ġdid

ĊAĦAD, Ġoż 24:27 ma tiċħdux lil Alla tagħkom

1Sa 8:7 lilek, imma lili ċaħdu

1Sa 15:23 Ladarba int ċħadt il-kelma

Ġer 5:12 Ċ. lil Ġeħova

Ġer 8:9 ċaħdu kelmet Ġeħova

Mk 8:34 ħa jiċħad lilu nnifsu

Lq 12:9 min jiċħadni, jiġi miċħud

1Ti 5:8 ikun ċ. il-fidi

Ġen 18:15; 1Sa 10:19; Ġob 8:18; 31:28; Pr 30:9; Ġer 7:29; Mt 10:33; 26:70; Mk 14:30; Lq 9:23; Ġw 13:38; 18:25; At 3:14; 7:35; 2Ti 2:12; Tit 1:16.

ĊAĦAD IT-TWEMMIN, At 26:11 jiċħdu t. tagħhom

ĊAJT, Sa 2:4 jiħodhom biċ-ċ.

Ef 5:4 ċ. oxxen, affarijiet mhux xierqa

Sa 44:13.

ĊAJT, TWAQQIGĦ GĦAĊ-, Ħo 7:16.

ĊAJT, WAQQAʼ GĦAĊ-, Ġen 21:9 bin Ħagar iw.

2Kr 36:16 iwaqqgħu għ. lill-messaġġiera

Pr 3:34 iwaqqgħu kollox għ., jiddieħaq

Pr 14:6 Dak li jwaqqaʼ kollox għ. isib l-għerf

Pr 19:25 Sawwat lil min iw.

Pr 20:1 L-inbid iw.

Is 28:22 issa twaqqgħux kollox għ.

Lq 14:29 li jarawh iwaqqgħuh għ.

2Pt 3:3 jiġu nies li jwaqqgħu kollox għ.

Pr 1:22; 9:7; 13:1; 15:12; 19:29; Eże 23:32; Ħab 1:10.

ĊANFAR, Ġob 19:3 għaxar darbiet ċ.tuni

Ġob 40:2 Ħa jwieġeb għal dan dak li jċ. lil Alla

Ża 3:2 Ġeħova jċanfrek, Satana

Is 17:13; 54:9; Lq 18:15; 2Ti 4:2.

ĊANFIR QALIL, Eże 5:15 bil-korla u b’ċ.

Eże 25:17.

ĊANFIR(A), Pr 13:1 għaċ-ċajt ma semax iċ-ċ.

2Ko 2:6 Din iċ-ċ. mogħtija

Sa 104:7; Ek 7:5; Is 66:15.

ĊANGATURA, Ġw 19:13.

ĊANS, Ġen 31:28 ma tajtnix ċ. inbus

ĊAPPA, Rum 9:21 mill-istess ċ. jagħmel reċipjent

ĊAQLAQ, 2Kr 20:17 tiċċaqalqux u araw

Na 3:12 jekk iċaqalquh jaqaʼ f’ħalq

1Ko 13:2 biex inċ. il-muntanji minn posthom

2Ko 4:8 marsusin li ma nistgħux niċċaqalqu

Ġoż 10:12, 13.

ĊAR U TOND, Mk 8:32 kliem ċ.

ĊAR, B’MOD, Ħab 2:2 Ikteb il-viżjoni, b.

ĊARA, 1Ko 14:8 toħroġ sejħa li ma tkunx ċ.

ĊARRAT, Is 64:1 kieku ċ.t is-smewwiet

Ġoe 2:13 ċarrtu qlubkom

Lq 5:36 ir-roqgħa l-ġdida ċċ.

2Sa 3:31; 1Sl 11:11, 12, 13; Ek 3:7.

ĊARRUTA, Ġw 11:44; 20:7.

ĊĊAJTA, Ġen 19:14 Lot deher qisu qed jiċ.

Pr 26:19 Mhux niċ. kont?

Ġer 15:17 iħobbu jiċ.w

ĊĊASSAT, Ġer 50:13 Babilonja, jibqaʼ ċ.

ĊĊELEBRA, Eb 11:28 ċ. l-Qbiż

Eżo 12:14; 1Sa 18:7; Sa 42:4; Ża 14:16.

ĊEDA, Mt 19:8 li Mosè ċedielkom

Is 31:4; 43:6.

ĊEDRI, Eże 31:8.

ĊEDRU, 1Sl 4:33.

ĊENA. Ara IKLA TAʼ FIL-GĦAXIJA.

ĊENSIMENT, Eżo 30:12 tieħu ċ. tagħhom

2Kr 2:17 ċ. li kien sar minn David

ĊEREALI, Ġen 42:1; 44:2; Ne 10:31.

ĊERIMONJALI, Ża 3:4.

ĊERT(I), 2Ko 1:8 minn ħajjitna ma konna ċ.

Kol 2:2 jifhmu b’mod ċ.

ĊERTA, 2Pt 1:19.

ĊERTAMENT, 1Ti 3:16 sigriet ċ. li hu kbir

ĊERTIFIKAT, Dt 24:1; Mt 19:7.

ĊERV(A), Pr 5:19 ċ. taʼ min iħobbha u grazzjuża

Ġen 49:21; Dt 12:15; Is 35:6.

ĊESARI, Mk 12:17 Agħtu lil Ċ. dak li hu taʼ Ċ.

Lq 23:2 ma jħallix lin-nies iħallsu taxxi lil Ċ.

Ġw 19:15 M’għandna l-ebda sultan ħlief lil Ċ.

Mt 22:17; Lq 2:1; 20:25; Ġw 19:12.

ĊESARIJA, Mt 16:13; At 10:1; 23:23.

ĊIMBALI, 2Sa 6:5 jiċċelebraw biċ-ċ.

ĊIMBALU, 1Ko 13:1 ma jkollix imħabba, ċ.

ĊINJU, Le 11:18; Dt 14:16.

ĊINTURIN, 2Sl 1:8; Is 5:27; 11:5; Ġer 13:1.

ĊIRKONĊIŻ(I), MHUX, Is 52:1 ikun hemm min m.

Eże 32:24; Ħab 2:16; Rum 2:26; 1Ko 7:18.

ĊIRKONĊIŻ, M’HUWIEX, Kol 3:11.

ĊIRKONĊIŻA, MHIX, Le 26:41.

ĊIRKONĊIŻI, Rum 3:30 jiddikjara ġusti lin-nies ċ.

ĊIRKONĊIŻI, M’INTOMX, At 7:51 Irġiel stinati li m.

ĊIRKONĊIŻJONI, Rum 2:29 iċ-ċ. fil-qalb

Rum 4:11; 1Ko 7:19; Flp 3:3; Kol 2:11.

ĊIRKONĊIŻJONI, BLA, Rum 2:25.

ĊIRKONĊIŻJONI, NUQQAS TAʼ, Ga 5:6 lanqas in-n.

1Ko 7:19.

ĊIRKU, Ġob 26:10; Is 40:22.

ĊIRKUSTANZI, Sa 118:5 Meta kont f’ċ. taʼ niket

ĊIRU, Is 44:28 Ċ., Hu r-ragħaj tiegħi

Is 45:1 lill-midluk tiegħu, lil Ċ., li qbadtlu idu

2Kr 36:22; Esd 1:2, 7; 5:13; 6:3, 14.

ĊITTADIN(I), At 22:28 id-drittijiet taʼ ċ.

Lq 15:15; 19:14; At 21:39.

ĊITTADINANZA, Flp 3:20 ċ. fis-smewwiet

ĊITTADINI MSEĦBIN, Ef 2:19 imma ċ.

ĊIVILI, 2Ti 2:4 fin-negozju tal-ħajja ċ.

ĊKEJKEN, Is 60:22 wieħed ċ. isir elf

1Ko 13:11 Meta kont tifel ċ., kont nitkellem

Ġk 3:5.

ĊKEJKNIN, Mt 11:25 kxifthom liċ-ċ.

1Ko 14:20 kunu tfal ċ. għall-ħażen

Mt 21:16; 1Ko 3:1.

ĊOMB TAL-BENNEJJA, Għm 7:7, 8; Ża 4:10.

ĊPAR, Ġob 36:27 itellaʼ l-ilma għaċ-ċ.

Ġk 4:14 intom ċ. li jidher għal ftit

ĊRARET, At 19:12.

ĊRIEV, Sa 18:33; La 1:6; Ħab 3:19.

D

DAGON, 1Sa 5:3 D. imwaqqaʼ għal wiċċu

Mħ 16:23; 1Sa 5:2, 4, 5, 7.

DAGĦA, Mt 12:31 id-d. kontra l-ispirtu

Mk 3:29 jidgħi kontra l-ispirtu qaddis

At 13:45 bdew jidgħu u jmieru

Ri 16:21 il-bnedmin dgħaw b’Alla

Ġw 10:33; At 6:11; 1Ti 1:20; Ġk 2:7; Ri 13:6.

DAGĦBIEN, Lq 16:26 d. kbir bejnna u bejnkom

DAGĦWA, Mt 26:65; Mk 14:64; Ri 2:9.

DAĦAL, 1Sa 2:25 Alla jidħol għalih

Is 26:2 il-ġens ġust jidħol

Mt 6:19 jidħlu l-ħallelin jisirqu

At 14:22 fis-saltna t’Alla nidħlu permezz

Pr 4:14; 18:6; 23:10; Mt 19:17; Rum 5:12; Eb 4:6, 10; 9:12, 24.

DAĦAL BAXX BAXX, Ġd 4 fostna daħlu xi rġiel b. li

DAĦAL GĦAL, Nu 21:7 Idħol għalina quddiem

Eb 2:18 jidħol għ. dawk provati

Sa 106:23.

DAĦAQ, Ġen 18:13 Sara għala daħqet

1Sl 18:27 Elija beda jidħaq bihom

Sa 2:4 Dak fis-smewwiet se jidħaq

Sa 37:13 Ġeħova nnifsu jidħaq bih

Pr 1:26 se nidħaq bid-diżastru tagħkom

Ġer 20:7 Il-jum kollu jidħqu bija

Mt 2:16 Erodi, l-astroloġi kienu daħqu bih

Lq 6:25 Gwaj, intom li bħalissa tidħqu

Ga 6:7 Alla ma jidħaq bih ħadd

Kol 2:4 ebda bniedem ma jidħaq bikom

Ġen 18:15; 21:6; Sa 59:8; Ek 3:4.

DAĦĦAL, Dt 6:7 daħħlu sew f’qalb ibnek

Kol 1:13 d.na fis-saltna

DAĦĦAQ, Mħ 16:25 joqgħod id.na

DAĦLA, Pr 17:19 jgħolli d-d. tal-bieb

Le 8:3, 33; 16:7; Ġoż 19:51; 2Pt 1:11.

DAĦQ, Ġob 12:4 tad-d. għal sieħbu

Sa 126:2 fommna mtela bid-d.

Ħab 1:10 huma xi ħaġa tad-d.

Ġk 4:9 Ħa jinbidel id-d. tagħkom f’niket

Sa 44:13; 79:4; Pr 14:13; Ek 2:2; 7:3; 10:19.

DAHAR, Ne 9:29 baqgħu jagħtuk d.hom

Ża 7:11 b’mod stinat baqgħu jagħtu d.hom

2Sl 15:20.

DAKINHAR, Eb 3:15 d. li tqanqlet rabja ħarxa

DALAM, Ġw 6:17.

DALILA, Mħ 16:4, 6, 10, 12, 13, 18.

DALLAM, Ġoe 2:10 Ix-xemx u l-qamar iddallmu

Rum 1:21 qalbhom iddallmet

Rum 11:10 ħa jiddallmu għajnejhom

Għm 4:13.

DALMA, Is 60:2 d. se tiksi l-art

DALMA ĦOXNA, Eże 34:12 sħab u d.

DAM, Ġen 34:19 iż-żagħżugħ ma d.x

Mħ 5:28 karru tal-gwerra jdum

Ef 6:3 iddum żmien twil fuq l-art

2Pt 3:9 Ġeħova mhux qed idum

Da 9:19; Ħab 2:3; Lq 24:25.

DAMASKU, 2Sa 8:6; Is 7:8; At 9:2.

DAMDAM, 1Ko 13:1 ram iżarżar jew ċimbalu jd.

DAN, Mħ 5:17 D., għala jgħammar fil-bastimenti?

Ġen 30:6; 46:23; 49:16; Dt 33:22.

DANJEL, Da 12:9 Mur, D., il-kliem ngħalaq

Eże 14:20; Da 6:2; 12:4; Mt 24:15.

DANNAZZJONI. Ara ĠUDIZZJU, ĦAQQ.

DAQ, Eb 6:4 d.u l-għotja b’xejn tas-sema

1Pt 2:3 doqtu kemm hu qalbu tajba l-Mulej

Mt 16:28; At 27:21; Kol 2:21; Eb 2:9.

DAQNA, 1Sa 21:13; Ġer 41:5; Eże 5:1.

DAQQ, 1Sa 16:17 raġel li jaf idoqq tajjeb

Lq 15:25 ibnu semaʼ d-d. u

DAQQA, Dt 25:3 Erbgħin d. jistaʼ jagħtih

Eże 24:16 nagħtik d. u niħodlok

Eżo 17:6; At 23:3; 2Ko 11:24.

DAQQA TAʼ ĦARTA, Ġw 18:22 ta d. lil Ġesù

Mt 5:39.

DAQQA WAĦDA, Pr 3:25 titwerwer li f’d.

Mal 3:1 f’d. jiġi fit-tempju Tiegħu

DAQQA, F’, 1Te 5:3 tiġi fuqhom qerda f.

DAQQIET, Lq 12:47 jissawwat b’ħafna d.

1Ko 9:26 m’iniex nimmira d-d. tiegħi

Pr 19:29.

DAQQIET TAʼ ĦARTA, Ġw 19:3.

DAQS, 2Ko 8:14 kulħadd ikun ind.

Pr 3:15; 8:11; Mt 20:12; Ri 21:16.

DAR, Sa 27:4 ngħammar fid-d.

Sa 127:1 Jekk Ġeħova nnifsu ma jibnix id-d.

Ek 1:6 Ir-riħ qed idur

Is 2:2 il-muntanja tad-d. taʼ Ġeħova

Ħag 2:7 nimla din id-d. bil-glorja

Mt 21:13 D.i tissejjaħ d. tat-talb

Mt 23:38 D.kom mitluqa f’idejkom

Mk 3:25 jekk d. tinqasam kontra tagħha

Mk 6:6 mar idur l-irħula, jgħallem

At 20:20 pubblikament u minn d. għal d.

Rum 16:5 għall-kongregazzjoni f’d.hom

2Ko 5:2 f’din id-d. fejn ngħixu aħna nokorbu

Ga 4:9 idduru lura lejn l-affarijiet dgħajfin

Eb 11:30 is-swar taʼ Ġeriko li d.u magħhom

1Pt 2:5 tinbnew bħala d. spiritwali

2Sa 7:13; Sa 84:10; Is 58:7; Ġer 5:1; Mt 10:23; Rum 15:19; Ef 2:19; Eb 3:3, 6.

DAR, NIES TAʼ, Mt 10:36 n. taʼ daru stess

Ġen 7:1; 47:12; Pr 27:27; 31:15.

DARBIET, Le 26:18 nikkastigakom sebaʼ d.

Ġoż 6:15 immarċjaw madwar il-belt sebaʼ d.

Pr 24:16 il-ġust jistaʼ jaqaʼ sebaʼ d.

Mt 18:22 d., imma, Sa sebgħa u sebgħin

DARIK, 1Kr 29:7 għaxart elef d. u fidda

Esd 8:27 skutelli jiswew elf d. u żewġ

DARJU, Esd 6:12; Da 6:28; Ħag 1:1.

DATAN, Nu 26:9; Dt 11:6; Sa 106:17.

DAVID, 1Sa 18:3 Ġonatan u D.

Mt 21:9 folol, jgħajtu: Salva, Bin D.!

Lq 20:41 Kif jgħidu li Kristu hu bin D.?

At 2:34 D. ma telax fis-smewwiet

1Sa 16:13; Sa 89:3; Is 9:7; At 2:29.

DAWL, Sa 97:11 Leħħ d. għall-ġust

Sa 119:105 Kelmtek d. għal triqti

Pr 4:18 mogħdija bħal d. qawwi li qed jiżdied

Is 42:6 bħala d. għall-ġnus

Is 60:1 Qum, itfaʼ d-d.

Mt 5:16 id-d. tagħkom quddiem il-bnedmin

Ġw 3:19 ħabbew id-dlam minflok id-d.

Ġw 8:12 Jien id-d. tad-dinja

2Ko 11:14 Satana jinbidel f’anġlu tad-d.

1Ti 6:16 jgħammar f’d. li ma tistax tersaq lejh

Ġk 1:17 il-Missier tad-d. tas-sema

1Pt 2:9 mid-dlam għad-d. tiegħu

Ġen 1:3; Ża 14:6; Mt 20:34; Lq 7:22; At 9:12; 2Ko 4:4; 1Ġw 1:5, 7; Ri 22:5.

DAWRA, Ġob 1:5; Sa 19:6.

DAWWAL, Esd 9:8 id. lil għajnejna, O Alla

Sa 13:3 D.li għajnejja, sabiex ma norqodx

2Ko 4:6 idda fi qlubna biex id.hom

Ri 18:1 l-art iddawlet bil-glorja tiegħu

Sa 77:18; 97:4; Ek 8:1; Is 13:10; Ri 21:23.

DAWWALA, Sa 74:16 Int ħejjejt id-d., iva, ix-xemx

Flp 2:15 tiddu bħala d.

Eże 32:8.

DAWWALIET, Ġen 1:14, 15, 16.

DAWWAR, Ġer 21:4 ind. għal fuqkom l-armi

Lq 19:43 l-għedewwa jdawruk

DAZJU, Rum 13:7 lil min jitlob id-d., id-d.

DBIEL, 1Ko 9:25 kuruna li tid., aħna li ma tid.x

Ġk 1:11 l-għani se jid. f’dak li jagħmel

1Pt 5:4 kuruna tal-glorja li ma tid.x

1Pt 1:24.

DDANDAN, Lq 16:19 għani jid. bil-porpra

DDAWWAR, Eb 10:37 jasal u ma jid.x

DDEĊIEDA, 2Kr 25:16 Alla d. li jeqirdek

Is 14:24 bħalma ddeċidejt, hekk jiġri

2Ko 9:7 bħalma jkun id. f’qalbu

1Sl 20:40; Is 23:9; 1Ko 2:2; Tit 3:12.

DDEDIKA, Ħo 9:10 id.w ruħhom lill-ħaġa

DDEFENDA, 2Sl 20:6 niddefendi lil din il-belt

Pr 22:23 Ġeħova jiddefendi l-kawża tagħhom

Is 1:17 iddefendu l-kawża taʼ l-armla

Ġer 30:13 ħadd jiddefendi l-kawża tiegħek

Lq 12:11 kliem biex tiddefendu ruħkom

At 25:16 ikollu ċ-ċans jiddefendi ruħu

Flp 1:7 niddefendi u nistabbilixxi legalment

Flp 1:16 qiegħed hawn niddefendi l-aħbar

1Pt 3:15 dejjem lesti li tiddefendu ruħkom

2Sl 19:34; Is 31:5; Ża 9:15.

DDEFFES, Pr 24:21 Tiddeffisx maʼ dawk

DDELLEK, Is 34:6 se jid. bix-xaħam

DDENNEW, Sa 38:5 Il-feriti tiegħi d.

DDEPENDA, 2Sa 17:3 jiddependi mir-raġel

Rum 9:11 jiddependi, mhux mill-għemejjel

1Pt 4:11 jaqdi bħala li jiddependi mis-saħħa

DDERIEĠA, Ġer 10:23 jidderieġi l-passi tiegħu

2Te 3:5 jidderieġi lil qlubkom b’suċċess

DDGĦAJJEF, Is 19:8 sajjieda fin-Nil jiddgħajfu

Eże 21:7 kull spirtu jid.

Ħo 4:3 kulmin jgħix fih jid.

Ġer 14:2.

DDIEĦAQ, 2Kr 30:10 għaċ-ċajt u jiddieħqu bihom

Pr 1:26 nid. bikom meta jiġi fuqkom dak

Pr 3:34 hu nnifsu jid. bihom

Pr 19:28 Xhud jid. bil-ġustizzja

2Sl 2:23; Sa 59:8; Ġer 20:8; Eże 22:5.

DDIKJARA, Dt 32:3 nid. l-isem taʼ Ġeħova

2Sl 10:20 għal Bagħal id.wha

Ġob 27:5 nid. li intom nies sewwa

Sa 19:1 is-smewwiet jid.w il-glorja t’Alla

Sa 119:13 id.jt id-deċiżjonijiet ġudizzjarji

Lq 16:15 tid.w lilkom infuskom ġusti

Rum 8:33 Alla li jid.hom ġusti

Eżo 23:7; 33:19; Sa 72:17; 94:21; 96:3; 119:26; Da 2:5; Ġon 3:5.

DDIKJARA ĠUSTI, Rum 8:30.

DDISKUTA, Mk 1:27 bdew jiddiskutu

Mk 9:10 iddiskutew bejniethom

Lq 22:23 jiddiskutu bejniethom min minnhom

DDISPJAĊIEH, Ġen 6:6 Ġeħova d. li

Eżo 32:14 Ġeħova d.

Mħ 21:6 jiddispjaċihom għal Benjamin

Sa 110:4 Ġeħova ma jiddispjaċihx

Ġer 26:13 Ġeħova jiddispjaċih mill-gwaj

Ża 1:17 Alla jiddispjaċih minħabba Sijon

Mħ 2:18; Sa 106:45; Ġer 18:10; Ġon 3:10; Ża 8:14; Rum 11:29; Eb 7:21.

DDISPRA, Ek 2:20.

DDISPRAT, Ġob 6:26.

DDISPREZZA, Sa 89:38 tibqaʼ tid.

Sa 106:24 waslu biex jid.w l-art sabiħa

La 1:8 Dawk kollha jid.wha

Ga 4:14 ma d.jtuhiex jew bżaqtulha

Eb 10:29 jid. l-qalb tajba mhix mistħoqqa?

DDISTINGWA, Da 6:3 Danjel jiddistingwi ruħu

1Kr 11:25.

DDIVORZJA, Le 22:13 bint qassis tid.

Ġer 3:8 tajtha ċ-ċertifikat biex nid.ha

Mt 1:19 ħsieb li jid.ha bil-moħbi

Mt 5:31 jid. lil martu, ħa jagħtiha ċertifikat

Mt 19:7 Mosè għala ordna li wieħed jid.ha?

Mt 19:9 jid. lil martu, ħlief minħabba ż-żína

Mk 10:11; Lq 16:18.

DDIXXIPLINA, Ħo 7:15 Jien id.jthom

2Ti 3:16 L-Iskrittura kollha tid. fis-sewwa

Eb 12:6 Ġeħova jid. lil min iħobb

Ħo 10:10.

DDIŻAPPUNTA, Mik 3:7 jeħbru jid.w ruħhom

DDOMINA, Ġen 1:18 biex jid.w bi nhar u bil-lejl

Ġen 3:16 żewġek jid.k

Ġen 37:8 int se tid. fuqna

Dt 15:6 int tid. lil ħafna ġnus

Sa 8:6 jid. fuq għemil idejk

Sa 103:19 saltnatu tid.

Ek 8:9 bniedem id. bniedem bi ħsara għalih

Mt 20:25 il-ħakkiema tal-ġnus jid.whom

Rum 6:9 il-mewt m’għadhiex tid.h

Rum 6:14 id-dnub m’għandux jid.kom

DDRITTA, Is 45:13 nid.lu triqatu kollha

Lq 3:5 il-liwjiet jid.w u

Ġw 1:23 Id.w it-triq taʼ Ġeħova

Eb 12:13 ibqgħu d.w il-mogħdijiet għal saqajkom

DDUBITA, Eb 10:23 sod mingħajr ma nid.w

Ġk 1:6 jitlob bil-fidi, bla ma jid.

Mt 21:21; Mk 11:23.

DDUM GĦAL ŻMIEN TWIL, Ġer 49:19; 50:44.

DEBBOLI, Ne 4:2 X’inhuma jagħmlu l-Lhud d.?

DEBORA, Mħ 4:9, 14; 5:1, 7, 12, 15.

DEĊENTI, 1Te 4:12 b’mod d. f’għajnejn in-nies

DEĊENZA, 1Ko 14:40 ħa jsir kollox bid-d.

DEĊIŻ(A), Is 28:22 qerda totali, ħaġa d.

Da 9:26 ħerba hi dik li ġiet d.

Da 11:36 dak li ġie d. irid isir

Is 10:22.

DEĊIŻI, At 16:4.

DEĊIŻJONI ĠUDIZZJARJA, Sa 25:9 ġwejdin fid-d.

Sa 149:9 iwettqu fuqhom id-d. miktuba

1Sl 3:28; Sa 36:6.

DEĊIŻJONI(JIET), Pr 16:10 d. ispirata

Ġoe 3:14 fil-pjanura l-baxxa tad-d.

Rum 14:1 d. fuq mistoqsijiet interni

Rum 14:13 ħa tkun din id-d. tagħkom

1Ko 7:37 id-d. li jibqaʼ ma jiżżewwiġx

At 15:19; Ġk 2:4; Ri 16:7.

DEĊIŻJONIJIET ĠUDIZZJARJI, Dt 4:8 għandu d.

1Kr 16:14 fl-art kollha huma d-d. tiegħu

Sa 19:9 Id-d. taʼ Ġeħova veri

Sa 119:91 Fi qbil mad-d. tiegħek

Sa 119:108 għallimni d-d. tiegħek

So 2:3 intom il-ġwejdin li wettaqtu d-d. Tiegħu

Le 18:5; Eże 11:20.

DEDIKATA, Mk 7:11 għotja d. lil Alla

DEDIKATA GĦALL-QERDA, Ġoż 7:1 ħaġa d.

DEDIKATI, Lq 21:5 imżejjen b’għotjiet d.

DEDIKAZZJONI Ek 12:12 d. kbira tgħejjik

Eżo 39:30; Le 8:9; Ġw 10:22.

DEHEB, Pr 16:16 aħjar l-għerf milli d-d.

Is 46:6 d. mill-borża tal-flus

Eże 7:19 id-d. tagħhom isir ħaġa mistmerra

So 1:18 lanqas id-d. tagħhom ma jeħlishom

Ħag 2:8 Tiegħi l-fidda u tiegħi d-d.

Mal 3:3 isaffihom bħad-d.

Ġk 5:3 id-d. u l-fidda tagħkom imsaddin

Eżo 12:35; Sa 19:10; Pr 8:10; Ri 21:18, 21.

DEHEN, Pr 1:3 dixxiplina li tagħti d-d.

Pr 13:15 d. kbir jaqlaʼ l-approvazzjoni

Pr 14:35 pjaċir b’qaddej li jaġixxi bid-d.

Pr 16:22 Id-d. bir tal-ħajja għal sidu

Pr 19:11 Id-d. itaffilu r-rabja tiegħu

Da 11:33 dawk li għandhom id-d.

Rum 3:11 m’hemm ħadd li għandu d-d.

1Kr 28:19; 2Kr 30:22; Sa 111:10; 119:99; Pr 3:4; Is 44:18; Ġer 3:15; Da 12:3, 10.

DEHER, Ġen 12:7 Ġeħova issa d. lil Abram

Eżo 3:16 D.li [lil Mosè] Ġeħova

Eżo 16:10 il-glorja taʼ Ġeħova dehret fis-sħaba

Dt 31:15 Ġeħova d. ħdejn it-tinda

1Sa 3:21 Ġeħova d. f’Silo

1Sl 11:9 dak li d.lu darbtejn

2Kr 3:1 Ġeħova kien d. lil David

Sa 102:16 Ġeħova se jidher fil-glorja tiegħu

Da 4:11, 20 Is-siġra kienet tidher minn

Ża 5:6 kif jidhru fl-art kollha

Ġw 7:24 Tibqgħux tiġġudikaw dak li jidher

Ġw 21:1 Ġesù reġaʼ d.

At 26:16 dhertlek biex nagħżlek

Rum 1:19 magħruf dwar Alla jidher fosthom

1Ko 3:13 xogħol taʼ kull wieħed għad jidher

2Ko 4:18 għajnejna, l-affarijiet li ma jidhrux

Kol 1:15 Hu x-xbieha t’Alla li ma jidhirx

Kol 3:4 Meta jidher il-Kristu, intom

1Ti 5:24 id-dnubiet t’oħrajn isiru jidhru

2Ti 2:15 tidher quddiem Alla approvat

Eb 9:26 d. darba għal dejjem

Eb 11:1 Il-fidi realtajiet li ma jidhrux

1Pt 4:18 fejn se jidher il-midneb?

Nu 21:8; Mħ 6:12; Ġob 1:6; Is 60:2; Mt 23:28; 24:30; 28:3; Lq 9:31; Ġw 3:21; At 9:17; Rum 3:7, 21; 2Ko 13:7; Ga 5:19; Eb 9:24; Ri 11:19.

DEHER ĊAR, Rum 1:20 kwalitajiet jidhru ċ.

Ga 3:11 ġust quddiem Alla jidher ċ.

DEHRA, 2Ko 5:12 jiftaħru bid-d. taʼ barra

1Sa 16:7; Ġoe 2:4; Na 2:4; Mt 14:26; Mk 6:49.

DEJJAQ, Rt 2:22 nisa, joqogħdu jdejquk

Mt 7:14 d. hu l-bieb u mħarbta

Ef 6:4 missirijiet, iddejqux lil uliedkom

Kol 3:21 missirijiet, iddejquhomx

1Sa 1:6.

DEJJEM, ALLA LI JIBQAʼ GĦAL, 1Pt 1:23 taʼ l-A.

DEJJEM, GĦAL. Ukoll ŻMIEN INDEFINIT.

Eżo 3:15 Ġeħova, hu ismi għ.

Le 25:23 l-art m’għandhiex tinbiegħ għ.

Sa 136:1-26 il-qalb tajba bl-imħabba tiegħu hi għ.

Sa 145:13 Saltnatek hi saltna għ., id-dominju

Is 57:15 il-Merfugħ ’il fuq, jgħammar għ.

Ġer 51:57 jorqdu raqda għ.

2Ko 4:18 dawk li ma jidhrux huma għ.

Eb 7:3 hu jibqaʼ qassis għ.

Ġd 6 żammhom marbutin għ.

Ġen 3:22; Sa 111:8; 148:6; Is 57:16; Ġer 50:5; 51:39; Eże 35:9; Da 9:24; 12:3; Mk 3:29; Eb 10:12, 14.

DEJJEM, TAʼ. Ukoll ŻMIEN INDEFINIT.

Da 12:2 jistenbħu għall-ħajja t.

Ġw 17:3 Il-ħajja t. tfisser dan: li jieħdu għarfien

Rum 5:21 għall-ħajja t. permezz taʼ Ġesù

Rum 6:23 l-għotja li jagħti Alla hi l-ħajja t.

1Pt 5:10 Alla sejħilkom għall-glorja tiegħu t.

Mt 25:46; Lq 16:9; 1Ġw 5:11.

DEJJEM. Ukoll ŻMIEN INDEFINIT.

Sa 90:2 minn d. għal d. int Alla

Is 26:4 Ġeħova hu l-Blata taʼ d.

Eże 35:5; Da 12:2.

DEJJIEMA, Ħab 3:6 l-għoljiet d. mielu

DEJJIEMI, Mik 6:2.

DEJN, Rum 4:4 min jaħdem, il-paga bħala d.

1Sa 22:2; 2Sl 4:1; Ne 10:31; Mt 18:27; Lq 7:41.

DEKAPOLI, Mt 4:25; Mk 5:20; 7:31.

DEKORAZZJONI, Da 11:45 muntanja tad-D.

Is 4:2; 13:19; Eże 20:6; Da 8:9; 11:16.

DELEGAZZJONIJIET, Sa 78:49 D. t’anġli

DEMEL, Sa 83:10; Ġer 25:33; So 1:17; Lq 13:8.

DEMGĦA, Ri 21:4 kull d. minn għajnejhom

Ri 7:17.

DEMM, Ġen 9:4 d.u ma tistgħux tieklu

Le 7:26 m’għandkom tieklu ebda d.

Le 17:11 ir-ruħ tal-laħam hi fid-d.

Le 17:13 iferraʼ d.ha u jgħattih bit-trab

Le 17:14 tieklu d-d. t’ebda tip taʼ laħam

Nu 35:12 jivvendika ruħu għad-d.

Nu 35:33 hu d-d. li jniġġes l-art

1Kr 11:19 nixrob id-d.

Ġer 2:34 fuq ħwejġek marki tad-d.

Mt 26:28 jirrappreżenta d-d. tiegħi tal-patt

Ġw 6:54 jixrob d.i għandu l-ħajja taʼ dejjem

At 15:20 biex jitbiegħdu mid-d.

At 15:29 tibqgħu titbiegħdu mid-d.

1Ko 15:50 il-laħam u d-d. ma jistgħux jirtu

Eb 9:22 jekk ma jixxerridx d. ebda

1Ġw 1:7 d. taʼ Ġesù jnaddafna mid-dnub

Ri 18:24 fiha nstab id-d. tal-qaddisin

Ġen 4:10; Pr 6:17; Eże 3:18; Mt 23:35; 27:25; At 20:28; Eb 9:20; Ri 7:14; 14:20.

DEMM, GĦATXANA GĦAD-, Pr 29:10 Nies għ.

DEMM, ĦATJIN TAD-, Sa 55:23 bnedmin ħ. mhux

Sa 59:2 minn irġiel ħ.

DEMM, TIXRID TAʼ, Mik 3:10 tibnu lil Sijon bit-t.

DEMM, XERRED ID-, Sa 5:6 Bniedem li jx. Ġeħova

DEMONJI, Dt 32:17 sagrifiċċji lid-d.

1Ko 10:21 mill-mejda tad-d.

1Ti 4:1 jagħtu kas tagħlim tad-d.

Ġk 2:19 id-d. jemmnu u jirtogħdu

Ri 16:14 espressjonijiet imnebbħin mid-d.

Sa 106:37; Mt 12:24; 1Ko 10:20; Ri 18:2.

DEMONJI FORMA TAʼ MOGĦŻA, Le 17:7; Is 13:21.

DEMONJI, MAĦKUM MID-, Mk 1:32; Lq 8:36.

DEMONJI, TAD-, Ġk 3:15 taʼ l-art, taʼ l-annimali, t.

DEMONJU, MAĦKUM MINN, Mt 15:22; Ġw 10:21.

DENB, Is 9:15 il-profeta falz huwa d-d.

Dt 28:13, 44; Ri 9:10; 12:4.

DENDEL, Ġoż 8:29 d. lis-sultan t’Għaj

Ġoż 10:26 dendilhom fuq ħamest izkuk

Est 7:10 dendlu lil Ħaman maz-zokk

At 5:30 qtiltuh billi dendiltuh maʼ zokk

At 10:39 qatluh billi dendluh maʼ zokk

Ġen 40:22; Est 8:7; Sa 137:2; La 5:12.

DENI, Ġen 50:15; Mt 8:15; Ġw 4:52; At 28:8.

DENI QAWWI, Dt 32:24; Ħab 3:5.

DENJA, Eb 11:38 id-dinja ma kinitx d. tagħhom

DENJI, Lq 20:35 tqiesu d. li jiksbu

At 5:41 tqiesu d. li jiġu diżonorati

At 13:46 m’intomx tqisu ruħkom d. tal-ħajja

2Te 1:5 titqiesu d. tas-saltna t’Alla

DEPUTATI, 2Kr 8:10 kap tad-d.

DERRA, Rt 3:2; Ġer 4:11.

DESKRITTA, 2Ko 9:15 għotja li ma tistax tiġi d.

DESTIN, ALLA TAD-, Is 65:11 inbid għall-a.

DESTINATI GĦALL-QERDA, Kol 2:22.

DETERMINATA, Rt 1:18 kienet d. li tmur

DETERMINATI, 1Ti 6:9 dawk d. li jsiru għonja

DETTALJI, Eże 43:11 Dar, u d-d. kollha tagħha

DEVOT(I), At 10:2 raġel d. li kellu l-biżaʼ t’Alla

At 10:7 sejjaħ suldat d.

2Pt 2:9 jeħles mit-tiġrib lil dawk d. lejh

At 22:12.

DEVOTI LEJN L-ALLAT, At 17:22 tidhru iktar d.

DEVOTI, MHUX, Rum 5:6 Kristu miet għal nies m.

DEVOZZJONI, At 17:23 bla ma tafu tagħtuh d.

DEVOZZJONI ESKLUŻIVA, Eże 39:25 nuri d.

Nu 25:11; Għn 8:6; Eże 5:13.

DEVOZZJONI ESKLUŻIVA, JESIĠI, Dt 4:24 Alla j.

Na 1:2 Ġeħova hu Alla li j.

Ġoż 24:19.

DEVOZZJONI LEJN ALLA, 1Ti 4:8 id-d. hi taʼ

1Ti 6:6 d. u tkun kuntent b’dak li għandek

2Ti 3:5 ikollhom għamla taʼ d. imma

2Ti 3:12 min jgħix bid-d. jkun persegwitat

At 3:12; 1Ti 2:2; 3:16; 4:7; 6:5; Tit 1:1; 2Pt 1:3; 3:11.

DEVOZZJONI LEJN ALLA, BLA, 1Ti 1:9 għal nies b.

1Pt 4:18; 2Pt 2:6; 3:7.

DEVOZZJONI LEJN ALLA, M’GĦANDHOMX, Ġd 15.

DEVOZZJONI, NUQQAS TAʼ, Rum 1:18 kull n.

DEWA, 2Kr 29:28; Sa 92:3.

DEWMIEN, Eże 12:25, 28 ikunx hemm iktar d.

Rum 9:28 iwasslu sat-tmiem bla d.

DEWWEB, Sa 147:18 kelmtu u jdewwibhom

Is 1:25 indewwiblek u nneħħilek għalkollox

DEŻERT(I), Is 35:1 pjanura tad-d. se tifraħ

Is 51:3 pjanura tad-d. bħall-ġnien taʼ Ġeħova

Eb 11:38 Iġġerrew fid-d.

Is 35:6; 41:19; 43:19; Ġer 50:12; Lq 1:80.

DFIN, Ġer 19:11.

DGĦAJFA, Da 2:42 saltna tkun parti d.

DGĦAJFIN, 1Ko 1:27 Alla għażel lid-d.

1Ko 12:22 tal-ġisem li jidhru iktar d.

Ga 4:9 l-affarijiet elementari d.

1Te 5:14 wieżnu lid-d., uru sabar fit-tul

DGĦAJJEF, Ġer 38:4 id. id il-gwerriera

Ġoe 3:10 Ħa jgħid id-d.

Mt 26:41 l-ispirtu ħerqan, il-laħam d.

DGĦAJSA, Mt 4:22.

DGĦJUFIJA, Rum 8:26 jgħinna fid-d. tagħna

1Ko 1:25 d. t’Alla b’saħħitha iktar

1Ko 2:3 ġejt għandkom bid-d. u bil-biżaʼ

1Ko 15:43 Jinżeraʼ fid-d., jiġi mqajjem

2Ko 12:9 tintgħamel perfetta fid-d.

DGĦJUFIJIET, At 14:15 l-istess d. bħal tagħkom

Rum 15:1 nerfgħu d-d. taʼ dawk li

Eb 4:15 jagħder id-d. tagħna

DĦUL, Pr 11:18 is-sewwa, d. veru

Is 23:3 il-ħsad tan-Nil, id-d.

DIBATTITI, At 25:19; 1Ti 2:8; 6:4.

DIELJA, Ġer 2:21 ħawwiltek bħala d. prima

Ġoe 2:22 id-d. tagħti l-frott bis-sħiħ

Mik 4:4 kull wieħed taħt id-d.

Ġw 15:1 Jien id-d. vera, u Missieri

Ri 14:18 aqtaʼ d-d. taʼ l-art

Mħ 9:13; Eże 17:8; Ża 8:12; Mt 26:29.

DIFEN, 2Sl 9:10 ħadd biex jidfinha

Ġer 26:23 ġisem mejjet tiegħu fejn jindifnu

Eże 39:11 jidfnu lil Gog u l-kotra

Lq 9:60 Ħalli l-mejtin jidfnu l-mejtin

At 2:29 David, li miet u nd.

Rum 6:4 indfinna permezz tal-magħmudija

Ġen 23:4; Dt 21:23; Rt 1:17; Sa 79:3; Ġer 14:16; 16:4, 6; Eże 39:13, 14, 15; 1Ko 15:4.

DIFER, Le 11:3 ħliqa li għandha d-d. mifruq

DIFETT, Pr 9:7; Da 1:4.

DIFETT, BLA, Ef 5:27 kongregazzjoni b.

Flp 2:15 b. fost ġenerazzjoni mgħawġa

Ġd 24 jagħmilkom b.

Le 22:21; Ef 1:4; Kol 1:22; 1Pt 1:19; Ri 14:5.

DIFETTUŻI, Tit 1:5 tikkoreġi l-affarijiet d.

DIFFERENTI, ĦASIBHA, Flp 3:15 jekk taħsbuha d.

DIFFIĊLI, Da 2:11 li qed jitlob is-sultan hu d.

1Pt 4:18 hu d. li jiġi salvat

DIFFIKULTAJIET, 1Ko 7:26 minħabba d-d. li hawn

DIFIŻA, 2Ti 4:16 Fl-ewwel d. tiegħi ħadd ma ġie

Ża 12:8; At 19:33; 2Ko 12:19.

DIFREJH, TAĦT, Kol 2:8 jaħtafkom t. b’filosofija

DIGRIET(I), Sa 94:20 jippjana l-inkwiet b’d.?

Pr 8:15 d. ġusti

Mik 7:11 dak il-jum id-d. ikun ’il bogħod

At 17:26 b’d. ordna ż-żminijiet stabbiliti

Rum 1:32 jafu tajjeb id-d. ġust t’Alla

Ef 2:15 tikkonsisti f’d.

Kol 2:14 il-kitba li kienet tikkonsisti f’d.

Est 1:20; Lq 2:1; At 16:4; Kol 2:20.

DIJA, Sa 89:44 Tfejtlu d-d. tiegħu

Is 60:3 slaten lejn id-d. tixgħel

Da 12:3 jiddu bħad-d. tal-firxa

At 26:13 dawl qawwi iktar mid-d.

Is 59:9; 62:1; Eże 10:4; Da 2:31.

DIJADEMA, 2Sa 1:10; Sa 89:39; Pr 27:24.

DIJADEMI, Ri 19:12 fuq rasu ħafna d.

Ri 12:3.

DIKJARAT(A), Sa 102:21; Da 2:8.

DIKJARAT(I) ĠUST(I), Is 43:9 jiġu d.

Rum 2:13 min jagħmel il-liġi jiġi d.

Rum 3:24 d. bil-qalb tajba mhix mistħoqqa

Rum 5:1 d. minħabba l-fidi, ħa ngawdu

Rum 5:18 ir-riżultat għall-bnedmin hu li jiġu d.

1Ti 3:16 d. fl-ispirtu, deher lill-anġli

Ġk 2:24 d. bl-għemejjel, mhux bil-fidi biss

Rum 3:20; 5:9; Ga 2:16; Ġk 2:21, 25.

DIKJARATA B’MOD ĊAR, Rum 9:19 ir-rieda d.?

DIKJARAZZJONI(JIET), Sa 22:30; At 7:38; Rum 11:4.

DIKJARAZZJONIJIET SAGRI, Rum 3:2 fdati bid-d.

Eb 5:12 l-affarijiet elementari tad-d. t’Alla

1Pt 4:11 ħa jitkellem id-d. t’Alla

At 7:38.

DILEK, Eżo 28:41 idlikhom u agħtihom is-setgħa

Mħ 9:8 siġar marru jidilku sultan

1Sa 16:13 Samwel dilku

Sa 23:5 Biż-żejt dliktli rasi

Sa 45:7 dilkek biż-żejt tal-ferħ

Is 61:1 Ġeħova dilikni biex ngħid aħbar

2Ko 1:21 Alla hu li dilikna

Eb 1:9 Alla, dilkek b’żejt taʼ ferħ

Eżo 40:13, 15; 1Sa 16:12; 1Sl 1:34; 19:16.

DILLUVJU, Ġen 6:17 jien se nġib d.

Ġen 7:17 d. baqaʼ sejjer erbgħin jum

Ġen 9:11 Qatt iktar ma jinqered il-laħam b’d.

Is 28:18 d. kbir

Mt 24:38 il-jiem qabel id-d. kienu jieklu u

2Pt 2:5 ġab d. fuq dinja

Ġen 7:7; 10:1, 32; Sa 29:10.

DINA, Ġen 30:21; 34:1, 3, 5, 13, 26; 46:15.

DINAR, Mt 20:2 jagħtihom d. kuljum

Mt 20:9 ngħataw d. kull wieħed

Mk 12:15 Ġibuli d. biex narah

Mt 20:10, 13; 22:19; Lq 20:24.

DINEB, 1Sl 8:46 ebda bniedem li ma jidnibx

1Sl 8:47 Dnibna u żbaljajna

Rum 3:23 kollha dinbu u jonqsu milli

Rum 5:12 il-mewt infirxet għax kollha dinbu

1Ko 6:18 min jipprattika ż-żína qed jidneb

Ef 4:26 Jekk tinkorlaw, tidinbux

Ġk 4:17 ma jagħmlux, ikun qed jidneb

1Ġw 3:8 ix-Xitan ilu jidneb sa mill-bidu

Ġer 2:29; La 3:42; 1Ġw 2:1.

DINJA. Ara wkoll ART ABITATA, SISTEMA.

Mt 24:21 mill-bidu tad-d.

Ġw 3:16 Alla tant ħabb lid-d.

Ġw 14:19 id-d. ma taranix iktar

Ġw 14:30 ġej il-ħakkiem tad-d.

Ġw 15:19 mid-d., id-d. kienet tkun ferħana

Ġw 17:16 M’humiex parti mid-d., bħalma

Ġw 18:36 mhix parti minn din id-d.

At 17:6 l-irġiel qalbu d-d. taʼ taħt fuq

Rum 1:20 jidhru mill-ħolqien tad-d.

Rum 4:13 Abraham ikun werriet tad-d.

1Ko 4:9 spettaklu teatrali għad-d.

Ġk 4:4 ħbiberija mad-d. għadwa m’Alla?

2Pt 3:6 id-d. taʼ dak iż-żmien inqerdet

1Ġw 2:2 dnubietna, wkoll tad-d. kollha

1Ġw 5:19 id-d. qiegħda taħt il-qawwa

Mt 25:34; Ġw 8:23; 17:5, 6; Ef 1:4; 2:2; Ġk 1:27; 1Ġw 2:15, 16; Ri 17:8.

DINJITÀ, 1Kr 16:27 D. u glorja

Ġob 37:22 Id-d. t’Alla tqanqal il-biżaʼ

Sa 111:3 L-attività tiegħu mimlija d. u glorja

Is 30:30 Ġeħova jsemmaʼ d-d. taʼ leħnu

Ġob 40:10; Ġer 22:18; Da 2:6, 37; Ża 6:13.

DIPRESSI, 1Te 5:14.

DIQA, Ġob 6:2 kieku d-d. tiegħi tintiżen

Pr 17:25 Iben stupidu d. taʼ missieru

Lq 21:25 d. tal-ġnus

2Ko 2:4 b’d. taʼ qalb ktibtilkom

DIQA TAL-MEWT, 2Sa 1:9 ħakmitni d-d.

DIRES, Mik 4:13 Qum u idres, O Sijon

Ħab 3:12 Fir-rabja mort tidres il-ġnus

DIRETTUR, Ne 11:17 id-d. tal-kant

1Ko 3:10 d. għaref tax-xogħol

DIREZZJONI, 1Sl 8:48 jitolbuk fid-d. t’arthom

Ġk 3:4.

DIREZZJONI GĦAQLIJA, Pr 1:5 jikseb d.

Pr 11:14 Meta ma jkunx hemm d., in-nies jaqgħu

Pr 20:18; 24:6.

DIREZZJONI, TINGĦATA, 1Ko 12:28 biex t.

DISENTERIJA, At 28:8 maħkum mid-d.

DISKORS, Rum 16:18 b’d. melliesi jqarrqu bil-qlub

Ġob 6:3; Sa 64:2.

DISKORS KUNFIDENZJALI, Pr 15:22 m’hemmx d.

Pr 20:19 kalunnjatur qed jikxef id-d.

Sa 64:2; 83:3; Pr 11:13; 25:9.

DISKORS, JILGĦAB BID-, 1Ti 3:8 ma jilagħbux b.

DISKRET, Pr 10:19 jaġixxi b’mod d.

Pr 12:8.

DISKUSS, Eb 8:1 qed jiġi d., dan hu l-punt

DISPOŻIZZJONI MENTALI, 1Pt 4:1 l-istess d.

DISPREZZ, Ġob 31:34; Sa 107:40; Pr 18:3, 3; Is 23:9.

DISPREZZAT, Pr 12:8 jiġi d.

DISTINZJONI(JIET), Le 11:47 tagħmlu d. bejn

Eże 22:26 Ma jagħmlux d. bejn qaddisa

Rum 10:12 m’hemmx d. bejn Lhudi u Grieg

Ġk 2:4 tagħmlu d-d. tal-klassi

Mal 3:18; At 15:9; Rum 3:22; Ġk 3:17.

DISTRAZZJONI, 1Ko 7:35 taqdu mingħajr d.

DISTRETT TAL-ĠORDAN, Ġen 13:10.

DISTRETT(I), Mk 5:17 jitlaq mid-d. tagħhom

Dt 34:3; Ne 12:28; Lq 3:1.

DITTATUR(I), Is 1:10; 3:6.

DIVERTIMENT, Pr 21:17 Min iħobb id-d.

DIVIN(I), Ġoż 22:22 Id-D., Alla, Ġeħova

At 17:29 nimmaġinaw li d-D. hu bħad-deheb

Sa 50:1; 82:1; 83:1; 118:27; Is 46:9; At 10:22.

DIVINA, 2Pt 1:4 tieħdu sehem min-natura d.

At 19:27; 2Pt 1:3.

DIVINITÀ, Rum 1:20 il-qawwa eterna u d-D. tiegħu

Kol 2:9 fih tgħammar id-d.

DIVORZJATA, Le 21:7 mara d. m’għandhomx

Nu 30:9 wegħda taʼ mara d.

DIVORZJU, Dt 24:1 ċertifikat tad-d.

Is 50:1 Fejn huwa ċ-ċertifikat tad-d. t’ommkom

Mal 2:16 hu bagħad id-d.

DIXXENDENT(I), Ġob 18:19; Da 11:4.

DIXXERNIMENT, Pr 2:11 id-d. iħarsek

1Ko 10:15 maʼ nies li għandhom id-d.

2Ti 2:7 il-Mulej jagħtik id-d. f’kollox

Pr 2:2; 3:19; 10:23; 11:12; 17:27; 24:3.

DIXXIPLI, Is 8:16 liġi fost id-d. tiegħi!

Mt 28:19 d. min-nies tal-ġnus kollha

Ġw 8:31 tibqgħu fil-kelma tiegħi, tkunu d. tiegħi

Mt 26:26, 56.

DIXXIPLINA, Pr 6:23 twiddib li jagħti d.

Pr 15:33 Il-biżaʼ taʼ Ġeħova hu d.

Pr 22:15 ħatar tad-d.

Pr 23:13 Iżżommx lura d-d. minn tifel

Is 26:16 irċivew id-d. tiegħek

Ġer 5:3 Huma rrifjutaw li jilqgħu d-d.

Eb 12:5 iċċekkinx id-d. mingħand Ġeħova

Eb 12:11 ebda d. ma tidher li hi taʼ ferħ

Ġob 5:17; Sa 50:17; Pr 1:2; 4:13; Ef 6:4.

DIXXIPLINATI, 1Ko 11:32 niġu d. minn Ġeħova

DIXXIPLU, Mt 10:24, 42.

DIŻABILITÀ, At 14:8 raġel b’d. f’saqajh

DIŻAPPROVAT(I), Rum 1:28 għal stat mentali d.

1Ko 9:27 sabiex, ma niġix d.

2Ko 13:5, 6, 7; 2Ti 3:8.

DIŻAPPUNT, Rum 5:5 ma twassalx għal d.

DIŻAPPUNTAT, Rum 9:33 fidi fiha ma jkunx d.

Rum 10:11 min ipoġġi l-fidi tiegħu ma jkunx d.

1Pt 2:6 jeżerċitaw il-fidi fiha ma jkun d.

DIŻASTRU, Dt 32:35 jum id-d. tagħhom

Eże 35:5 sejf, fi żmien id-d. tagħhom

Ġob 31:23; Pr 17:5; Ġer 18:17.

DIŻASTRUŻI, Ġob 30:12 waqqfu l-ostakli d.

DIŻGUSTAT, Eb 3:10 d. b’din il-ġenerazzjoni

Eb 3:17 Alla ħassu d. għal erbgħin sena?

DIŻONORATI, At 5:41 jiġu d. minħabba ismu

DIŻORDNI(JIET), 1Ko 14:33 m’huwiex Alla tad-d.

Għm 3:9; 2Ko 12:20; 2Te 3:6, 7, 11; Ġk 3:16.

DIŻUBBIDJENTI, Eb 2:2 att d. ħa l-ħlas li ħaqqu

DIŻUBBIDJENZA, Rum 5:19 bid-d. taʼ wieħed

Ef 2:2 l-ispirtu li qed jaħdem f’ulied id-d.

2Ko 10:6; Ef 5:6.

DIŻUNUR, Pr 3:35 l-istupidi jigglorifikaw id-d.

1Ko 15:43 Jinżeraʼ fid-d., jiġi mqajjem fil-glorja

1Ko 11:14; 2Ko 6:8; 11:21.

DJAKNU. Ara MINISTRI, MINISTRU.

DJALETT, Mt 26:73 id-d. tiegħek jikxfek

DJAMANT, Eże 3:9 Bħal d., iebes iktar

DJAR, Sa 74:20 d. tal-vjolenza

Is 6:11 id-d. ma jkunx fihom bnedmin

Is 65:21 jibnu d. u jgħammru fihom

At 7:48 l-Iktar Għoli ma jgħammarx fi d.

Mk 10:30.

DJUN, 2Sl 4:7; Mt 6:12.

DLAM, Ġen 1:2 d. fuq wiċċ l-ilmijiet

Is 9:1 id-d. ma jkunx bħal qabel

Is 42:7 dawk bil-qiegħda fid-d.

Is 45:7 Nifforma d-dawl u noħloq id-d.

Ġw 3:19 il-bnedmin ħabbew id-d.

1Te 5:4 m’intomx fid-d., biex dak il-jum

1Pt 2:9 sejħilkom mid-d.

1Ġw 1:5 m’hemm ebda d. fih

Eżo 10:21; Dt 28:29; Pr 4:19; Is 58:10; Ġoe 2:31; 2Ko 6:14; Ef 4:18.

DLAM ĊAPPA, Eżo 10:22; Sa 23:4.

DLAM TAʼ BARRA, Mt 25:30 fid-d.

DLIK, Eżo 30:25; 40:15; Le 8:12; Nu 4:16.

DMIR(IJIET), 1Sl 4:7 kien imissu d-d. li jipprovdi

2Kr 7:6 qassisin f’posthom jaqdu d.hom

2Kr 8:14 Leviti f’posthom jaqdu d.hom

1Kr 26:12; Ne 13:30.

DMUGĦ, Sa 126:5 jiżirgħu ż-żerriegħa bid-d.

Is 25:8; Lq 7:38; Eb 5:7.

DNUB(IET), Ġen 4:7 hemm id-d. lest għalik

Nu 32:23 d.kom għad jilħaqkom

Sa 19:12 Aħfirli għad-d. li għamilt

Sa 32:1 Hieni hu dak li d.u ġie mgħotti

Sa 51:5 ommi nisslitni bid-d.

Sa 79:9 għatti d.na

Is 1:18 Għalkemm d.kom ikunu bħall-iskarlat

Is 6:7 d.ek tpatta

Ġer 31:34 d.hom ma niftakrux iktar

Mt 12:31 d. kontra l-ispirtu ma jinħafirx

Mt 26:28 ħafna għall-maħfra tad-d.

Mk 3:29 jidgħi kontra l-ispirtu d. għal dejjem

Ġw 1:29 ineħħi d-d. tad-dinja!

At 3:19 indmu u d.kom jitħassrulkom

Rum 4:8 Ġeħova ma jitolbux kont taʼ d.u

Rum 5:12 permezz taʼ bniedem wieħed id-d.

Rum 5:21 id-d. saltan mal-mewt

Rum 6:23 il-ħlas li jagħti d-d. hu l-mewt

Rum 7:7 ma kontx inkun naf x’inhu d.

Rum 7:13 biex id-d. isir iktar ħażin

Rum 8:2 ħelsitkom mil-liġi tad-d. u l-mewt

Rum 14:23 dak kollu li ma jsirx bil-fidi hu d.

2Ko 5:21 kien bla d. għamlu d. għalina

Kol 2:13 b’qalb tajba ħafrilna d.na kollha

Eb 10:12 sagrifiċċju wieħed għad-d.

Eb 10:17 ma niftakarx d.hom

Eb 10:26 jekk nipprattikaw id-d. għax irridu

Eb 12:1 inneħħu d-d. li faċilment ifixkilna

Ġk 1:15 tiled id-d.; id-d. iġib il-mewt

Ġk 5:15 jekk ikun għamel xi d., jinħafrulu

Ri 18:4 tieħdu sehem magħha fi d.ha

Eże 33:14; At 10:43; 1Ti 5:24; Eb 11:25; 1Ġw 1:8, 9; 5:16.

DOMINJU, Sa 145:13 id-d. tiegħek huwa

1Sl 9:19; Is 22:21; Da 6:26; Mik 4:8.

DOPPJU, Eżo 22:7 jagħti d-d. bħala kumpens

Ri 18:6 Roddulha d-d.

DOPPJU, SEHEM, Is 61:7; Ża 9:12.

DOTAN, Ġen 37:17; 2Sl 6:13.

DOVUT, Pr 3:27 agħmel il-ġid lil min hu d.

DRAGUN, Ri 12:17 id-d. imtela bil-korla għall-mara

Ri 12:3, 7, 9; 13:2; 16:13; 20:2.

DRAKMA, Lq 15:8 mara titlef d.

DRAPP, Is 40:22 smewwiet bħal d. fin

1Kr 4:21; 2Kr 2:14; Est 1:6.

DRAWWA, 1Kr 15:13 skond id-d.

Eb 10:25 d., imma ninkuraġġixxu lil xulxin

At 15:1; 1Ko 11:16.

DRAWWIET, Ġer 10:3 Id-d. huma biss bħal nifs

At 16:21 qed ixandru d.

Rum 8:13 tagħtu l-mewt lid-d. tal-ġisem

1Ko 15:33 Kumpanija ħażina tħassar id-d.

1Ti 3:2 l-indokratur ikun moderat fi d.u

1Ti 3:11 in-nisa moderati fi d.hom

Tit 2:2 irġiel, moderati fi d.hom

Le 18:30; At 6:14; 26:3.

DRIEGĦ, Is 40:10 d.u se jaħkem għalih

Is 52:10 Ġeħova kixef id-d. qaddis tiegħu

Is 53:1 lil min ġie rivelat d. Ġeħova?

Ġw 12:38 ġie rivelat id-d. taʼ Ġeħova

2Kr 32:8; Sa 10:15; 44:3.

DRIS, Is 41:15 slitta tad-d., d. ġdid

DRIS, QIEGĦA TAD-, Rt 3:2; 2Sa 24:21.

DRITT BĦALA L-EWWEL IMWIELED, Ġen 43:33.

Ġen 25:34 Għesaw stmerr id-d.

Ġen 27:36 ħadli d-d.

1Kr 5:2 id-d. kien taʼ Ġużeppi

DRITT LEGALI, Sa 140:12 Għad-d. tal-magħkus

Eże 21:27 dak li għandu d-d.

DRITT(IJIET), Eżo 21:9 id-d. li jmiss lill-bniet

Dt 18:3 id-d. li jmiss lill-qassisin

Pr 15:21 il-bniedem taʼ dixxerniment jimxi d.

Eże 21:27 sakemm jiġi dak li għandu d-d.

Ga 2:14 ma kinux mexjin d. skond il-verità

1Te 4:6 ħadd ma jmur kontra d-d. taʼ ħuh

Dt 21:17; 1Kr 24:19; Is 59:14.

DRITTIJIET TAʼ ĊITTADIN, At 22:28.

DUBJI, Rum 14:23 jekk għandu d-d., kundannat

Ġd 22.

DUBJU, BLA, 2Sa 12:14 b. wrejt nuqqas taʼ rispett

DUBJUŻI, Lq 12:29.

DUĦĦAN, 2Sl 22:17 joffru d-d. tas-sagrifiċċji

Sa 37:20 Se jispiċċaw d.

Sa 68:2 Bħalma jittajjar id-d., hekk tajjarhom

Is 34:10 id-d. tagħha jibqaʼ tielaʼ ’l fuq

Is 51:6 is-smewwiet jixxerrdu bħal d.

Ġer 7:9 toffru lil Bagħal id-d. tas-sagrifiċċji

Ġer 44:25 d. tas-sagrifiċċji lis-sultana

Ri 14:11 id-d. tat-turment tagħhom jitlaʼ

Ġer 44:5; Mal 1:11.

DUKI, Ġoż 13:21; Sa 83:11; Mik 5:5.

DULLIEGĦ, Nu 11:5 niftakruh id-d.

DUSSIES, Pr 31:19 jaqbdu wkoll id-d.

DUTTRINA. Ara wkoll TAGĦLIM.

1Ti 1:3 tordna biex ma jgħallmux d. differenti

1Ti 6:3 Jekk bniedem jgħallem d. oħra

Eb 6:1 d. elementari dwar il-Kristu

DUTTRINI. Ara wkoll TAGĦLIM.

Mt 15:9 jgħallmu d. l-kmandi tal-bnedmin

DUWEG, 1Sa 21:7; 22:22.

DWAL TAS-SEMA, Ġk 1:17 il-Missier tad-d.

DWEJJAQ, Sa 6:7 Bid-d. għajnejja ddgħajfu

Ek 1:18 hemm ħafna d.

Ek 7:3 Aħjar id-d. mid-daħq

Flp 3:1 M’huwiex taʼ d.

Ġk 4:9 jinbidel il-ferħ tagħkom fi d.

DWIELI, GĦALQA BID-, Lq 20:9 raġel ħawwel għ.

DWIELI, GĦALQA TAD-, Is 5:7 l-għ. taʼ Ġeħova

Mt 20:1 isib ħaddiema għall-għ. tiegħu

Ġer 12:10; Mt 21:28.

DWIELI, GĦELIEQI BID-, Is 65:21 iħawlu għ.

So 1:13 iħawlu għ., imma ma jixorbux

Eże 28:26; Għm 9:14.

DWIELI, JIEĦDU ĦSIEB ID-, 2Sl 25:12; Is 61:5.

E

EBRAJK, Ri 16:16 bl-E. jissejjaħ Ħar–Magedon

EBREJ, Eżo 3:18 l-Alla taʼ l-E.

2Ko 11:22; Flp 3:5.

EBREW, Ġen 14:13; Ġon 1:9.

EBUSIJA, Ġer 3:17 l-e. taʼ qalbhom

Ġer 7:24; 9:14; 11:8; 13:10; 18:12.

EĊĊELLENTI, At 24:3 Wisq E. Feliċ

Rum 2:18; Eb 1:4; 8:6.

EĊĊELLENZA, 1Sa 15:29 l-E. taʼ Israel

1Kr 29:11 Tiegħek, O Ġeħova, l-e.

EĊĊITA, 2Te 2:2.

EDOM, Ġen 25:30; 36:8; Ġer 49:7; Għob 1.

EDREJ, Nu 21:33; Ġoż 12:4; 13:31; 19:37.

EFA, Dt 25:15 ikollok e. eżatta u ġusta

Eżo 16:36; Le 19:36; Eże 45:11.

EFESU, 1Ko 15:32; Ri 2:1.

EFFETT LI TĦALLI WARAJHA, Pr 5:4 e. huwa morr

EFFETT, BLA, Eb 7:18 għax kien b.

EFFETTIV, AĠIXXA B’MOD, Da 11:17, 28, 32, 39.

EFOD, Eżo 28:6; 1Sa 23:9; 30:7; Ħo 3:4.

EFRAJM, Ġen 41:52; Ġoż 14:4; Sa 78:67.

EFRATA, Rt 4:11; Sa 132:6; Mik 5:2.

EĠITTU, Sa 68:31 joħorġu mill-E.

Is 19:23 triq ewlenija mill-E. għall-Assirja

Is 31:1 Gwaj għal dawk neżlin l-E.

Da 11:43 fuq l-affarijiet taʼ valur taʼ l-E.

Ri 11:8 E., fejn il-Mulej ġie msammar

Ġen 37:36; 41:41; Eżo 11:5; Mt 2:15.

EĠIZZJAN(I), Eżo 14:18 l-E. se jkunu jafu li jien

Is 31:3 l-E. huma bnedmin, u mhux Alla

Eżo 2:11; 7:5; Is 19:2.

EĠIZZJANA, Ġen 16:1.

EGOISTIKA, Nu 11:4 esprimiet xewqa e.

Sa 106:14 urew xewqa e.

EĦUD, Mħ 3:15, 21; 4:1.

EJJA, Is 55:1 għandkom l-għatx! Ejjew lejn l-ilma

Ri 22:17 kulmin jismaʼ jgħid: E.!

Is 2:3; Mt 25:34.

EKWIVALENTI, Ga 4:25 Ħagar hi e. għal

ELEGANTI, Is 23:18 kiri biex ikollhom ilbies e.

ELEGĦALE, Nu 32:3, 37; Ġer 48:34.

ELEGĦAŻAR, Eżo 6:23; Nu 20:26; Dt 10:6.

ELEMENTARI, Eb 6:1 duttrina e. dwar il-Kristu

ELEMENTI, 2Pt 3:10 l-e. jdubu

ELETT. Ara MAGĦŻUL(IN).

ELEZZJONI. Ara GĦAŻLA.

ELF, Dt 7:9 għal e. ġenerazzjoni

1Sl 19:18 sebat elef ruħ quddiem Bagħal

Ġob 33:23 Kelliemi, wieħed minn e.

Sa 50:10 bhejjem fuq e. muntanja

Sa 84:10 fil-btieħi tiegħek aħjar minn e.

Sa 91:7 E. se jaqgħu maġenbek

Is 60:22 Il-wieħed ċkejken isir e.

Ri 14:1 mija u erbgħa u erbgħin e.

ELF SENA, Sa 90:4 e. f’għajnejk

2Pt 3:8 għal Ġeħova jum wieħed bħal e.

Ri 20:2 ħataf lil Satana, u rabtu għal e.

Ri 20:4 saltnu mal-Kristu għal e.

ELI, Mt 27:46.

ELIFAŻ, Ġob 2:11; 42:7, 9.

ELIĦU, Ġob 32:2; 34:1; 35:1; 36:1.

ELIJA, 1Sl 18:21 E. qal: Kemm se ddumu

2Sl 2:9 E. qal lil Eliżew: Itlobni

2Sl 2:11 E. telaʼ fir-riefnu

1Sl 18:36, 40; Mal 4:5; Mt 17:11, 12.

ELIMA, At 13:8 E. s-saħħâr

ELIŻEW, 2Sl 4:32 E. wasal, it-tifel kien mejjet

2Sl 6:17 karrijiet madwar E.

1Sl 19:16, 19; 2Sl 2:2, 9, 15; 5:8; 6:18.

ELMU, Ef 6:17 l-e. tas-salvazzjoni

1Sa 17:5; Is 59:17; Ġer 46:4; 1Te 5:8.

EMBRIJU, Sa 139:16 rawni meta kont għadni e.

EMMANUWEL, Is 7:14; 8:8; Mt 1:23.

EMMEN. Ara wkoll FIDI, POĠĠA L-.

1Sl 10:7 m’emmintx sakemm rajt b’għajnejja

Ħab 1:5 xi ħaġa li ma temmnuhiex

Ġw 5:24 je. lil dak li bagħatni

At 5:14 dawk li kienu jemmnu baqgħu jiżdiedu

At 26:8 Għala ma titwemminx

1Ko 6:6 qorti quddiem nies li ma jemmnux

1Ko 7:12 martu li ma temminx, iżda

1Ko 7:14 raġel li ma jemminx jitqaddes

1Ko 14:22 ilsna sinjal għal dawk ma jemmnux

2Ko 4:4 għema dawk li ma jemmnux

2Ko 6:14 madmad maʼ dawk li ma jemmnux

2Ko 6:15 min hu leali maʼ min ma jemminx?

1Ti 6:2 jirċievu l-benefiċċju wħud li jemmnu

Eb 11:6 je. li hu jeżisti u jippremja

Ġk 2:19 id-demonji jemmnu u jirtogħdu

1Pt 2:7 hu prezzjuż, għax intom temmnu

1Ġw 5:1 je. li Ġesù hu l-Kristu

Eżo 4:5; Mt 21:32; At 4:32; 15:7; 16:31; 2Te 2:12; 1Ġw 4:1.

EMMNUT, 1Ti 3:16.

EMOZZJONI, Mk 16:8 maħkumin minn e. qawwija

EMOZZJONI ĠEWWINIJA, Ġen 43:30; 1Sl 3:26.

ENERĠIJA, Sa 89:8 Min għandu e. daqsek, O Jah?

Pr 31:3 Tagħtix l-e. kollha tiegħek lin-nisa

Is 40:29 jagħti l-qawwa lil dak li m’għandux e.

Na 2:3 l-irġiel mimlijin e. lebsin il-krimżi

1Sa 2:4; 2Sa 22:40; Sa 18:32; Ġer 48:14.

ENERĠIJA ATTIVA, Is 40:26.

ENERĠIJA KBIRA, Sa 60:12 Permezz t’Alla, e.

Sa 84:7; 118:15.

ENOK, Ġen 5:22 E. mexa m’Alla

Ġen 5:24; Lq 3:37; Eb 11:5; Ġd 14.

EPILETTIĊI, Mt 4:24.

EPILETTIKU, Mt 17:15.

ERBGĦIN, Ġen 7:4 e. jum u e. lejl

Dt 29:5 bqajt niggwidakom e. sena

Mk 1:13 fix-xagħri e. jum, ġie ttantat

Eżo 16:35; Eże 4:6; Mt 4:2; At 1:3.

EREŻIJA. Ara QERRIDIN, SETET.

ERODI, Mt 2:1 fi żmien is-sultan E.

Lq 23:12; At 4:27; 12:1.

EROJ, Is 33:7 L-e. tagħhom għajtu

ERWIEĦ, Ġen 1:20 miżgħuda l-ilmijiet b’e. ħajjin

Eżo 1:5 l-e. kollha li tnisslu minn Ġakobb

Ri 20:4 l-e. taʼ dawk maqtulin bil-mannara

ESDRA, Esd 7:6; 10:1; Ne 8:1, 6.

ESPERJENZA, Mħ 3:2; Eb 10:33.

ESPERJENZA, BLA, Sa 19:7 l-għerf lil min hu b.

Pr 22:3 dawk taʼ b. jkollhom iħallsu

Sa 119:130; Pr 1:22; 14:15; 21:11; Eże 45:20.

ESPONA, Eb 6:6 jesponuh għall-għajb quddiem

ESPOSTI, Eb 10:33 e. bħal f’teatru

ESPRESSJONI MNEBBĦA, Ħo 9:7 il-bniedem t’e.

1Ġw 4:1 temmnux kull e., imma għarblu

ESPRESSJONI(JIET), 2Ko 9:12 e. taʼ radd il-ħajr

1Ti 5:12 ma żammewx l-ewwel e. tal-fidi

ESPRESSJONIJIET IMNEBBĦIN, Ri 16:13 tliet e.

ESPRIMA,